Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2014

Mart 2014

Milletlerarası Anlaşmalar

 • 27 Eylül 2013 tarihinde New York’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması hakkında 13.02.2014 tarihli ve 5979 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 20.01.2012 tarihinde Tiflis’te imzalanan ve 29.05.2013 tarihli ve 6490 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Ahıska-Borçka Enterkonneksiyon Hattı Yoluyla Sınır Ötesi Elektrik Ticaretine İlişkin Anlaşma”nın onaylanmasına ilişkin 12.02.2014 tarihli ve 5990 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, 05.03.2014 tarihli ve 28932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 30.04.2013 tarihli ve 6471 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan “Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını Değiştiren Protokol”e katılmamız hakkında 27.01.2014 tarihli ve 5893 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 15.03.2014 tarihli ve 28942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun Gereğince Kurulan Komisyonun Yetkisinin Genişletilmesine İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulması hakkında 10.02.2014 tarihli ve 5917 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 16.03.2014 tarihli ve 28943 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Üst Fonlara Kaynak Aktarımı hakkında 05.02.2014 tarihli ve 5932 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 14.03.2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması hakkında 10.02.2014 tarihli ve 5973 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 14.03.2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri Arasında Taşınması Amacıyla Oluşturulan “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme” Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 1/2013 Sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararına Katılmamız Hakkında 2014/5870 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 15.03.2014 tarihli ve 28942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 6527 sayılı Kanun 01.03.2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi. Bu Kanun ile 21.02.2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmıştır.
 • Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 13) 05.03.2014 tarihli ve 28932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 31.12.2013 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. İsteyen işletmeler bu Tebliği 01.01.2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir.
 • Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.03.2014 tarihli ve 28933 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Aynı Yerde Doğal Gaz Depolama Faaliyetinde Bulunmak Üzere Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişilerin Seçimi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.03.2014 tarihli ve 28938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 12.03.2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik, 01.04.2014 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.03.2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1) 12.03.2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 1/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik 14.03.2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar Ve Diğer Hususlar Paragrafları (BDS 706) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 32 14.03.2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları (BDS 720) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 34 14.03.2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ 15.03.2014 tarihli ve 28942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma Ve Raporlama (BDS 700) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 30 18.03.2014 tarihli ve 28945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 01.01.2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi (BDS 705) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 31 18.03.2014 tarihli ve 28945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 01.01.2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler Ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar (BDS 710) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği (Tebliğ No: 33) 18.03.2014 tarihli ve 28945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 01.01.2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.03.2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik 21.03.2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 32 nci maddesi 1/1/2015 tarihinde, diğer hükümleri 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/6) 21.03.2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.03.2014 tarihli ve 28949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Rekabet Hukuku

 • Kurul, Lilly İlaç Tic. Ltd. Şti. ile Yusufpaşa Ecza Deposu A.Ş. arasında akdedilen “Depo Satış Sözleşmesi” ve “Depo Satış Sözleşmesine İlişkin Tadil Sözleşmesi”ne bireysel muafiyet tanıdı. (26.02.2014; 14-08/161-70)
 • Kurul, Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından hazırlanan “Taban Ekspertiz Ücret Tarifesi”ne muafiyet tanımadı. (26.02.2014; 14-08/162-71),
 • Kurul, GDZ Enerji Yatırımları A.Ş. ve MARSH Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. arasında imzalanan protokole menfi tespit belgesi verdi. (26.02.2014; 14-08/163-72)
 • Kurul, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan akaryakıt depolama, satış ve ikmal ünitelerinin işletim hakkının beş yıl süre ile THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş.’ye tahsisi işlemine THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. tarafından verilen taahhütler çerçevesinde izin verdi. (05.03.2014; 14-08/155-66)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, OMK Oluklu Mukavva ve Kutu Ambalaj San. A.Ş.’nin tüm hisselerinin Industrias Celulosa Aragonesa CIF tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.02.2014; 14-08/152-65)
 • Kurul, Kem One SAS’ın tüm hisselerinin K1 Group SAS ortak girişimi tarafından devralınması işlemine izin verdi.(05.03.2014; 14-09/172-68)
 • Kurul, Ravago SA tarafından Landmark Chemicals International SA ve Multitube BV’nin iştirakleriyle birlikte devralınması işlemine izin verdi. (05.03.2014; 14-09/173-73)
 • Kurul, IMG Worldwide Holdings, Inc.’nin, WME Entertainment Parent,LLC tarafından devralınması ve dolaylı olarak IMG Doğuş Spor Moda ve Medya Hizmetleri ve Tic. A.Ş. üzerinde Doğuş Holding A.Ş. ile birlikte ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (05.03.2014; 14-09/184-78)
 • Kurul, Indorama Netherlands B.V. tarafından Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler Sanayi A.Ş.’nin tüm hisselerinin La Seda De Barcelona S.A.’dan devralınması işlemine izin verdi.(12.03.2014; 14-10/188-79)
 • Kurul, Deltom Jeotermal Analiz Enerji Üretim İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin, Delta Yatırım Holding A.Ş. elinde bulunan %30 hissesinin Alstom Power ve Ulaşım A.Ş. ile Alstom Renewable Holding B.V. tarafından devralınması suretiyle ortak girişimine dönüştürülmesi işlemine izin verdi. (12.03.2014; 14-10/189-80)
 • Kurul, Diana Otel Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. tarafından Datmar Turzim A.Ş.’nin tüm hisselerinin Doğuş Holding A.Ş.’den devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (12.03.2014; 14-10/192-BD)
 • Kurul, Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş. tarafından Klimaplus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Atko Klima A.Ş. ve gerçek kişilere ait tüm hisselerinin doğrudan ve dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (20.03.2014; 14-11/198-82)
 • Kurul, Procter & Gamble Hedef İş Kolu’nun, Procter & Gamble Company ve Tenimenti Angelini S.p.A.’nın ortak girişimi olan Fater S.p.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (20.03.2014; 14-11/199-83)
 • Kurul, Medicall Biomedikal Mühendislik Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından yürütülen Medtronic Inc.’e ait ürünlerin Türkiye dağıtım faaliyetinin Biostar Biomedikal Mühendislik A.Ş.’ye aktarılmasını takiben bu şirketin çoğunluk hisselerinin Medtronic Inc. tarafından doğrudan veya dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (20.03.2014; 14-11/200-84)
 • Kurul, Martur Sünger ve Koltuk Tesisleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin HVB Capital Partners AG ve Üstünberk Holding A.Ş. ortak kontrolünden Üstünberk Holding A.Ş.’nin tam kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (20.03.2014; 14-11/201-85)
 • Kurul, Multi Retail Turkey Coöperatieve U.A.’nın, Coöperatieve CPPIB U.A. ve Blackstone Group L.P.’nin ortak kontrolünden Blackstone Group L.P.’nin tam kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (20.03.2014; 14-11/208-92)
 • Kurul, Ofisteknik Dokümantasyon Hizmetleri ve Büro Makineleri Ltd. Şti. ve Ofisteknik Büro Makineleri ve Teknik Servis Hizmetleri A.Ş.’ne ait birtakım varlıkların, sözleşmelerin ve işletmelerin Ricoh Turkey Baskı Çözümleri Ltd. Şti. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (20.03.2014; 14-11/218-94)