Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2015

Nisan 2015

Milletlerarası Antlaşmalar

 • 15.05.2012 tarihinde İstanbul’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 28.03.2015 tarihli ve 29309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 27.04.2007 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan ve 03.12.2014 tarihli ve 6578 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kayıtlı Posta, On-Line Havale ve Tahsilat Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin Protokol 06.04.2015 tarihli ve 29318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 11.04.2015 tarihli ve 29323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 31.03.2015 tarihli ve 29312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/4) 21.03.2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği 22.03.2015 tarihli ve 29303 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Disiplin Yönetmeliği 27.03.2015 tarihli ve 29308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 30.03.2015 tarihli ve 29311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
 • Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2004/2) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2009/8) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği’nde (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 129) 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Atık Yönetimi Yönetmeliği 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik maddeleri için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.
 • Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.04.2015 tarihli ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.04.2015 tarihli ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 07.04.2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Kanun maddeleri için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.
 • Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ’de (Sıra No: 172) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No:50) 07.04.2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ’de (Sıra No: 211) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No:51) 07.04.2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/6) 09.04.2015 tarihli ve 29321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ’de (Sıra No: 66) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 40) 09.04.2015 tarihli ve 29321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ’de (Sıra No: 42) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 41) 09.04.2015 tarihli ve 29321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ’de (Sıra No: 19) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 42) 09.04.2015 tarihli ve 29321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Hakkında Tebliğ’de (Sıra No: 216) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 43) 09.04.2015 tarihli ve 29321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ’de (Sıra No: 218) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 44) 09.04.2015 tarihli ve 29321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ’de (Sıra No: 215) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 09.04.2015 tarihli ve 29321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ’de (Sıra No:146) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 47) 09.04.2015 tarihli ve 29321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ maddeleri için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/7) 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/1) 11.04.2015 tarihli 29323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler (Tebliğ No: 2015/9 ve Tebliğ No: 2015/10) 12.04.2015 tarihli 29324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Kanun hükümleri için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.
 • Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik maddeleri için farklı yürürlük tarihleri öngörüldü.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No: 2015/5, Tebliğ No: 2015/6 ve Tebliğ No: 2015/8 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği’nde (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) 18.04.2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Enerji

 • Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğin (Seri No: 6) Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ 25.03.2015 tarihli ve 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.03.2015 tarihli ve 29309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.07.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) Doğal Gaz Piyasası 2015 Ocak Ayı Sektör Raporu’nu 26.03.2015 tarihinde duyurdu.
 • EPDK, 01.04.2015 tarihinden itibaren geçerli olacak tarife tablolarını 31.03.2015 tarihinde duyurdu.
 • EPDK, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 2015 Ocak Ayı Sektör Raporu’nu 02.04.2015 tarihinde duyurdu.
 • EPDK, Petrol ve LPG Piyasası 2015 Mart Ayı Fiyatlandırma Raporu’nu 15.04.2015 tarihinde duyurdu.