Seri: I, No: 40 “Payların Kurul Kaydına Alınmasına Ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği”Nde Değişiklik

Haziran 2011

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: I, No: 40 “Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği”nde (“Tebliğ”) değişiklik yapmıştır. Bu tebliğde değişiklik yapan Seri: I, No: 43 sayılı tebliğ, 10 Haziran 2011 tarihli ve 27960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, ilgili Tebliğ, pay sahibi sayısının 250’yi aşması nedeniyle payları halka arz olunmuş sayılan anonim ortaklıkların paylarının SPK kaydına alınması, ortaklıkların mevcut ya da artırılan sermayelerini temsil eden payların SPK kaydına alınması ve bu payların halka arz ve satışında uyulması gereken esasları belirtmektedir. Tebliğde halka arza ilişkin, nitelikli yatırımcılara satışa ilişkin, halka açık ortaklıklar ile payları gelişen işletmeler piyasasında (“GİP”) işlem görecek ortaklıkların paylarının tahsisli satışına ilişkin, ön talep toplamaya ilişkin, izahnameye ilişkin kısacası halka arza ilişkin esaslar düzenlenmektedir.

Bu Tebliğ, Seri: I, No: 43 tebliği ile değişikliğe uğramış ve yapılan değişiklikler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır:
SPK kaydında olan ancak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (“İMKB”) işlem görmeyen payların İMKB’de satışına ilişkin esasların düzenlendiği 8. maddenin başlığı, “Payların Borsada işlem gören niteliğe dönüştürülerek Borsada satışa konu olabilmesi için yapılacak işlemler” şeklinde değiştirilmiştir.

8/1 maddesi de değişikliğe uğramış bu kapsamda, daha önceden hariç tutulan payları GİP’te işlem gören ortaklıklar artık madde kapsamına dahil edilerek, GİP listesinde bulunan payların da İMKB’de işlem gören niteliğe çevrilebileceği, ancak GİP listesinde bulunmayan payların İMKB’de işlem gören niteliğe çevrilemeyeceği hususu düzenlenmiştir.

Değişiklik ile artık İMKB’nin ilgili pazarında gerçekleştirilen tahsisli pay satışları satışın duyurulmasından itibaren 3 iş gününden sonra satılabilecektir. Ancak belirtmek gerekir ki, bu süre Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yürüttüğü pay satışları için uygulanmaz.

İMKB’nin ilgili pazarında gerçekleşen toptan satışa konu paylar İMKB’de işlem gören niteliğe dönüştürülmek istenirse, söz konusu paylar toptan satışın gerçekleştiği tarihte –diğer bir deyişle 3 iş günü burada uygulanmaz- İMKB’de işlem gören niteliğe dönüşebilecektir.

Tebliğ’in tahsisli satış esaslarını düzenleyen 13. maddesinde de değişiklik yapılmıştır. Buna göre, payları İMKB’de işlem gören ortaklıklar ile payları GİP’te işlem görecek ortaklıkların, sermaye artırımı suretiyle tahsisli olarak gerçekleştirecekleri pay satışının İMKB’nin ilgili pazarlarında, gerçekleştirilmesi zorunludur. Bu işleme konu paylar, ortaklığın isteğine bağlı olarak İMKB’de işlem gören veya görmeyen nitelikte çıkartılabilir. Tahsisli sermaye artırımından veya İMKB’nin ilgili pazarında gerçekleşen mevcut ortak paylarının satışından İMKB’de işlem görmeyen nitelikteki payları alacak alıcıların, bu paylarının Borsa’nın ilgili diğer pazarlarında satılabilmesi için Tebliğ’in 8. maddesi kapsamında İMKB’de işlem gören niteliğe dönüştürülmesi gerekmektedir.

Tebliğ’in izahnamenin tescil ve ilanını düzenleyen 17. maddesinde de değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ile artık izahname SPK’ya başvurunun yapıldığı günü izleyen 5 iş günü içinde, ortaklığın internet sitesinde ve payları İMKB’de işlem gören ortaklıklar için Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilir. Diğer bir deyişle buradaki 2 iş günlük süre 5 iş gününe uzatılmıştır. Ayrıca madde metninden ‘taslak izahname’ ifadesi artık ‘izahname’ olarak yerini bulmaktadır.