Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı’nın Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiye’de Taşınmaz Mal ve Sınırlı Ayni Hak Edinimlerine İlişkin 2010/24 Sayılı Genelgesi

Aralık 2010

Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de taşınmaz mal ve sınırlı ayni hak edinimleri, 12.11.2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik” kapsamında 20.11.2008 tarih ve 2008/18 sayılı genelge ve 02.12.2008 tarih ve 2008/21 sayılı genelgede belirtilen esaslara göre değerlendirilerek işlemler sonuçlandırılmaktadır.

Ancak, Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimlerine İlişkin Yönetmelik yeniden düzenlenerek 06.10.2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 2010/24 sayılı Genelgesinde (“Genelge”), yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak (ipotek hariç) edinim taleplerinin Tapu Sicil Müdürlüklerince ilgili valiliğe yönlendirilmesi ve Valilikçe yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlemlere yön verilmesi uygulamasının devam edeceği belirtilmektedir. İpotek işlemlerinde ise; ipotek alacaklısının alacağından dolayı ipotekli taşınmazı kullanma ve yararlanma hakkı bulunmadığından, şirketin 2644 sayılı Tapu Kanunu m. 2 gereğince ibraz edeceği yetki belgesinde ipotek işlemi yapmaya veya kredi vermeye ehil olması kaydıyla, imza sirkülerinin yapılacak talebe eklenmesi yeterli olacak ve doğrudan Tapu Sicil Müdürlüklerine başvurulabilecektir. Tescil talebinin ise yazılı bilginin şirkete ulaşmasından itibaren üç ay içinde yapılması gerekmektedir. Başvuru sırasında bu sürenin aşılması halinde, taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinim başvurusunun yenilenmesi gerekecek ve şirket valiliğe yönlendirilecektir.

Başvuru yapan şirketin 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 2. maddesi gereğince ibraz edeceği yetki belgesinde yabancı sermayeli olduğu yolunda bir ibare bulunmaması halinde düzenlenen resmi senede “taşınmazı edinen şirketin yabancı sermayeli olmadığı, aksi halde edinilen taşınmazın 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 36. maddesi gereğince tasfiyeye tabi tutulacağını bildikleri ve kabul ettiklerihususu yazılarak, taraflara imzalatılacaktır.

Genelge’de 20.11.2008 tarih ve 2008/18 sayılı ve 02.12.2008 tarih ve 2008/21 sayılı genelgelerin iptal edilerek yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir.