Kişisel Verilerin Korunması Bülteni - 2022 4. Çeyrek

16.01.2023

Yazarlar: Av. Sevgi Ünsal Özden, Av. Gülnur Çakmak, Av. Melis Uslu

Kişisel Verilerin Korunması Bülteni - 2022 4. Çeyrek
% 0

Türkiye’den Güncel Gelişmeler

Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 18.10.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, sigorta sözleşmelerine, sigorta ettirene, sigorta şirketlerine, sigortalı, lehtar veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan üçüncü kişilere ilişkin veriler ile risk değerlendirmesinde esas alınan tüm verileri sigortacılık verisi olarak tanımlar. Bu veriler üzerinde gerçekleştirilecek toplama, saklama, kullanma gibi her türlü veri işleme faaliyetine ve verilerin belirlenen kişi ve kuruluşlarla paylaşılmasına dair usul ve esaslar Yönetmelik ile düzenlenir. Yönetmelik metnine buradan; Yönetmelik içeriğinin daha detaylı bir özeti için ilgili müvekkil duyurumuza buradan ulaşabilirsiniz.

44. Küresel Mahremiyet Asamblesi Türkiye’de Gerçekleşti

44. Küresel Mahremiyet Asamblesi (“Asamble”), 25-28 Ekim tarihlerinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşti. Asamble’nin teması hızlı teknolojik gelişme çağında mahremiyet idi. Bu kapsamda, yapay zeka, büyük veri, metaverse, blok zincir, çocukların kişisel verilerinin korunması, rekabet hukuku ile kişisel verilerin korunması arasındaki etkileşim gibi birçok güncel başlık farklı uzmanlar tarafından değerlendirildi. Asamble’ye ilişkin Kurum duyurusuna buradan, Asamble’nin gerçekleştirildiğine ilişkin habere buradan, Asamble’ye ait internet sitesine ise buradan ulaşabilirsiniz.

“5. Yılında Kişisel Verileri Koruma Kurumu” Çalışması Yayımlandı

Kurum, 23.11.2022 tarihinde “5. Yılında Kişisel Verileri Koruma Kurumu” başlıklı bir çalışma yayımladı. Çalışmada yer verilen önemli içerikler arasında Kurum’a ilişkin önemli bilgiler, ilgili mevzuat, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) ilke kararları, yayımlanan kamuoyu duyuruları ve Kurum çalışmalarına ilişkin çeşitli istatistikler bulunur. Çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulanması Konferansı Gerçekleştirildi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulanması Konferansı (“Konferans”) 14.12.2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Konferansta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerin korunmasında genel ilkeler, veri işleme şartları, veri işleyen, veri sorumlusu konuları ile avukatların Kanun kapsamındaki statüsü, yükümlülük ve sorumlulukları gibi konular ele alındı. Konferans’a ilişkin Kurum duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Önemli Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesi’nin 21.09.2022 Tarihli Çalışan İletişiminin İşveren Tarafından Denetlenmesine İlişkin kararı

Anayasa Mahkemesi, çalışanların kullanımı için tahsis edilen iletişim araçlarının denetlenmesinin özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyeti kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkını ihlal edip etmediğini değerlendirmiştir. Mahkeme, işverenin iletişim araçları hakkında belirlediği politikada iletişim araçlarını denetleme ve inceleme yetkisine, kullanım sınırlarına, sınırların aşılması halinde uygulanabilecek yaptırıma yer verilmesi ve aydınlatma yükümlülüğü kapsamında politikanın işçilere bildirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, başkasına ait cep telefonu üzerinden başvurucuya ait mesajların ele geçirilmesinin, başvurucunun özel hayata saygı ve haberleşme hürriyetine yönelik makul beklentisine aykırı olduğunu saptadı. Bu nedenlerle Anayasa Mahkemesi başvurucunun özel hayata saygı hakkının ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi. İlgili karara buradan ve konu hakkında detaylı bilgilendirme içeren Hukuk Postası makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Anayasa Mahkemesi’nin 29.09.2022 Tarihli Rıza Dışı Alınan Ses Kaydına İlişkin Kararı

Anayasa Mahkemesi, aleni olmayan bir ortamdaki konuşmanın kayıt altına alınması ve delil olarak sunulmasını özel hayata saygı ve kişisel verilerin korunmasını isteme hakları kapsamında değerlendirmiştir. Mahkeme, aleni olmayan bir ortamda diğer kişilerle yapılan konuşmaların rıza olmaksızın kayda alınmasını ve içeriğin yine rızasına aykırı delil olarak kullanılmasını kişisel verilere saldırı olarak nitelendirmiştir. Ayrıca, Mahkeme, delil elde etme amacına kesin şekilde üstünlük veren bir yaklaşımın kategorik olarak böylesi saldırıların hukuk karşısında himaye edilmesine neden olacağını ve anayasal düzeyde teminat altında olan kişisel verileri ve özel hayat alanını korumasız bırakacağını vurgulamıştır. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi başvurucunun özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz.  

Anayasa Mahkemesi’nin 28.06.2022 Tarihli Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkına Dair Kararı

Anayasa Mahkemesi, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin başvurucuya kullandığı telefon hattı ile ilgili bilgileri vermemesini kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ile bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edilmesi kapsamında değerlendirmiştir. Mahkeme, kişisel verilere erişim talebinin reddedilmesinde Anayasa madde 20'de düzenlenen kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının gerekliliklerine uygun bir sebep, haklı ya da yeterli bir gerekçe gösterilmediğini ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gözetilerek şirketin verilerin sağlanmasına yönelik yükümlülüklerinin incelenmediğini vurgulamıştır. Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi, Anayasa madde 20’de yer alan özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ile bağlantılı etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz.  

Dünyadan Güncel Gelişmeler

Avrupa Birliği Adalet Divanı, WhatsApp Ireland Ltd tarafından Avrupa Veri Koruma Kurulu’nun 01/2021 Sayılı Kararına Karşı Açılan Davayı Kabul Edilemez Bularak Reddetti

WhatsApp Ireland Ltd (“WhatsApp IE”) tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak ‘WhatsApp’ mesajlaşma hizmetinin kullanıcılarından ve kullanıcı olmayanlardan gelen şikayetler üzerine İrlanda Veri Koruma Otoritesi (“DPA”) soruşturma başlattı ve söz konusu kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen diğer tüm üye devletlerin denetim otoritelerine görüşlerini almak üzere bir karar taslağı sundu. Bu taslak üzerinde uzlaşmaya varılamadığı için, DPA konuyu Avrupa Veri Koruma Kurulu’na (“EDPB”) havale etti. EDPB, ilgili tüm denetim makamları için bağlayıcı nitelikte bir karar aldı. EDPB’nin kararı üzerine DPA hem kullanıcılarına hem de kullanıcı olmayanlara yönelik şeffaflık yükümlülüğünün ihlali ile ilgili olarak WhatsApp IE’ye 225 milyon Euro para cezası verdi. WhatsApp IE, Avrupa Birliği Adalet Divanı’ndan (“ABAD”) EDPB’nin kararının iptalini talep etti. ABAD, EDPB’nin kararının WhatsApp IE’ye karşı doğrudan uygulanabilir olmadığı gerekçesiyle WhatsApp IE tarafından açılan davayı kabul edilemez bularak reddetti. ABAD, DPA’nın itiraz edilen EDPB kararı ile bağlı olmasına rağmen, idari para cezalarının miktarını da kapsayan nihai kararın içeriği konusunda DPA’ya takdir yetkisi bıraktığını tespit etmiştir. DPA’nın WhatsApp IE’ye karşı uygulanabilir nitelikte nihai kararının yasallığını gözden geçirmek artık İrlanda Mahkemesine kalmıştır. EDPB’nin resmî sitesindeki duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

EDPB Facebook, Instagram ve Whatsapp’a İlişkin Bağlayıcı Uyuşmazlık Çözüm Kararları Kabul Etti

İrlanda Denetim Otoritesi, Meta IE platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın veri işleme faaliyetlerine ilişkin şikâyete dayalı soruşturmaların ardından taslak kararlar yayınladı. Çok sayıda Denetim Otoritesi, İrlanda Denetim Otoritesi tarafından hazırlanan taslak kararlara, işlemenin yasal dayanağı, veri koruma ilkeleri ve para cezaları da dahil olmak üzere düzeltici tedbirlerin kullanımına ilişkin olarak itirazda bulundu. Bu itirazlar üzerinde uzlaşma sağlanamayınca EDPB’den denetim otoritelerinin arasındaki anlaşmazlığı çözmesi istendi. EDPB, bağlayıcı kararlarında, bir sözleşmenin ifası için kişisel verilerin işlenmesinin, Facebook ve Instagram örneklerinde davranışsal reklamcılık ve WhatsApp örneğinde hizmet iyileştirme için uygun bir yasal dayanak olup olmadığı sorusunu çözüme kavuşturmuştur. EDPB’nin resmî sitesindeki duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

EDPB, Veri Sorumluları için Bağlayıcı Şirket Kurallarında Bulunması Gereken Unsur ve İlkeler ile Onay Başvurusuna İlişkin Tavsiye Kararlarını Kabul Etti

Bağlayıcı şirket kuralları (“BŞK”), AB’de yerleşik şirketler tarafından bir teşebbüs veya işletme grubu içinde kişisel verilerin AB dışına aktarılması için uyulan veri koruma politikalarıdır. GDPR madde 47 uyarınca, şirketler BŞK’leri, onay için AB’deki yetkili veri koruma otoritesine sunmalıdır. Kasım 2022’de EDPB, tüm BŞK başvuru sahipleri için eşit şartların olduğu bir ortam sağlamayı amaçlayan, Veri Sorumluları için Bağlayıcı Şirket Kurallarında Bulunması Gereken Unsur ve İlkeler ile Onay Başvurusuna İlişkin Tavsiye Kararlarını (“Tavsiye Kararlar”) kabul etmiştir. Tavsiye Kararlar, kılavuzu ABAD’ın Schrems II kararındaki gerekliliklerle uyumlu hale getirmektedir. Tavsiyeler, BŞK’lerin içeriğini netleştirmekte ve BŞK’lerin onaylanması için güncellenmiş bir standart başvuru formu sunmaktadır. EDPB’nin resmî sitesindeki duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

EDPB, Veri Sorumlusu veya Veri İşleyenin Baş Denetim Otoritesinin Belirlenmesine ilişkin Güncellenmiş Rehberi ve GDPR Kapsamında Kişisel Veri İhlali Bildirimine ilişkin Rehberi Yayınladı

21.10.2022 tarihinde EDPB, ortak veri sorumlularına ilişkin açıklamalar içeren, Veri Sorumlusu veya Veri İşleyenin Baş Denetim Otoritesinin Belirlenmesine ilişkin 8/2022 sayılı güncellenmiş Rehberi yayımladı. Güncellenen rehber ile her bir ortak veri sorumlusunun kendi ana kuruluşuna sahip olması gerektiği ve ortak bir ana kuruluş belirleyemeyecekleri açıklığa kavuşturuldu.

18.10.2022 tarihinde ise EDPB, GDPR kapsamında Kişisel Veri İhlali Bildirimine ilişkin 9/2022 sayılı güncellenmiş Rehberi yayınladı. Rehberde yapılan değişiklik, AB’de yerleşik olmayan bir veri sorumlusunun AB’deki veri sahipleriyle ilgili bir ihlale neden olması durumunda, veri sahiplerinin ikamet ettiği yerdeki tüm denetim makamlarının bilgilendirilmesi gerektiğine ilişkindir.

EDPB’nin resmi sitesinde yayınlanan güncellenmiş rehberlere buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa Konseyi Dijital Operasyonel Dayanıklılık Yasasını Kabul Etti

Avrupa Konseyi tarafından 28.11.2022 tarihinde kabul edilen Dijital Operasyonel Dayanıklılık Yasası, finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin (bankalar, sigorta şirketleri ve yatırım şirketleri gibi) yanı sıra bu şirketlere bulut platformları veya veri analitiği hizmetleri gibi BİT (Bilgi İletişim Teknolojileri) hizmetleri sağlayan üçüncü tarafların ağ ve bilgi sistemlerinin güvenliği için yeknesak gereklilikler belirlemektedir. Avrupa Konseyi’nin resmî sitesinde yer alan basın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa Konseyi Yapay Zekâ Yasasına İlişkin Ortak Tutumunu Kabul Etti

Taslak Yapay Zekâ Yasası (“Taslak AI Yasası”), AI’nın temel haklara saygılı, güvenli ve hukuka uygun olarak geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla AI için yeknesak bir yasal çerçeve ortaya koymaktadır. Taslak AI Yasası, sosyal puanlama için AI kullanma yasağının özel hukuk kişilerine de genişletilmesini içermektedir. Ayrıca, ‘gerçek zamanlı’ uzaktan biyometrik tanımlama sistemlerinin kullanımının kolluk kuvvetleri için kesinlikle gerekli olduğu değerlendirilen ve bu nedenle kolluk kuvvetlerinin bu tür sistemleri kullanmasına istisnai olarak izin verilmesi gereken durumlar Taslak AI Yasası ile netleştirilmiştir. Son olarak, AI sistemleri risk temelli bir yaklaşımla sınıflandırılmış ve yüksek riskli AI sistemleri için çeşitli gereklilikler getirilmiştir. Avrupa Konseyi’nin resmi sitesinde yer alan basın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

İrlanda Denetim Otoritesi Meta Platformlarına 265 Milyon Euro Para Cezası Uyguladı

İrlanda Denetim Otoritesi (“DPA”) 14.04.2021 tarihinde başlattığı bir soruşturmada, Facebook Search, Facebook Messenger Contact Importer ve Instagram Contact Importer uygulamalarının GDPR madde 25 uyarınca özel ve olağan veri korumasına (data protection by design and default) uygunluğunu, başka bir deyişle teknik ve organizasyonel önlemlerin uygulanmasını inceledi. DPA, GDPR madde 25’in ihlal edildiğini tespit etti ve Meta Platformlarına toplam 265 milyon Euro tutarında idari para cezası uyguladı. Karara ilişkin basın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fransız Denetleme Kurumu Bir Yüz Tanıma Hizmeti Sağlayıcısına Veri Toplamayı ve Kullanmayı Durdurma Emri Verdi 

Clearview AI, farklı internet sitelerinden fotoğraflar toplayan ve kişilerin fotoğrafları kullanılarak aratılabildiği bir arama motoru olarak hizmet veren yüz tanıma hizmeti sağlayıcısıdır. Fransız Denetim Otoritesi (“CNIL”), yasal bir dayanak olmaksızın biyometrik verilerin toplandığını ve kullanıldığını tespit etti ve Clearview AI’ye Fransa topraklarındaki kişilerin verilerinin yasal bir dayanak olmaksızın toplanmasını ve kullanılmasını durdurması ve bireylerin haklarını kullanmasını kolaylaştırması ve silme taleplerine uyması için resmi bildirimde bulundu. Bu resmi bildirime herhangi bir yanıt vermeyen Clearview AI, 20 milyon Euro para cezasına çarptırılmıştır. Karara ilişkin basın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fransız Denetim Otoritesi Discord’a 800.000 Euro para cezası Verdi

CNIL Discord’un (i) üç yıldan fazla süredir kullanılmayan 2.474.000 kullanıcı hesabı ile amaca uygun bir veri saklama süresi tanımlamadığını ve buna uymadığını, (ii) kullanıcıları uygulamayı arka plana koyduklarında sözlerinin hala başkaları tarafından iletildiği ve duyulduğu konusunda bilgilendirmediğini ve böylece olağan veri güvenliğini sağlamadığını ve (iii) veri koruma etki değerlendirmesi yapmadığını tespit etti. Sonuç olarak CNIL Discord’a 800.000 Euro para cezası verdi. Karara ilişkin basın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

Birleşik Krallık Veri Koruma Otoritesi Çalışan İzleme Rehberi Taslağını Görüşe Açtı

Birleşik Krallık Veri Koruma Otoritesi (“ICO”), çalışanların izlenmesine ilişkin uygulamaya yönelik rehberlik sağlamayı amaçlayan Taslak Çalışan İzleme Rehberini kamuoyu görüşüne açtı. ICO, taslak rehberin yanı sıra bir etki kapsamı belgesi ve kontrol listeleri gibi diğer ek pratik araçlar da hazırladı. Taslak rehbere ilişkin basın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

ABD Başkanı Biden, Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Faaliyetlerine Yönelik Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin Kararnameyi Yayımladı

ABAD, 16.07.2020’de ABD istihbarat yasalarının AB hukuku ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle AB-ABD Gizlilik Kalkanını geçersiz kılmıştı. AB ve ABD arasındaki sınır ötesi kişisel veri aktarımlarını kolaylaştırmak amacıyla yayınlanan, İstihbarat Faaliyetleri için Güvenlik Tedbirlerinin Artırılmasına İlişkin Kararname (“Kararname”), muhabere istihbaratı faaliyetlerine uygulanacak yeni güvenlik tedbirlerini ortaya koyar. Kararname uyarınca, muhabere istihbaratı faaliyetleri ancak faaliyetlerin gerekli ve faaliyete esas teşkil eden istihbarat önceliği ile orantılı olduğunun tespit edilmesinin ardından yürütülecektir. Kararname metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa Komisyonu, AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi İçin Uygunluk Kararı Taslağını Yayımladı

İstihbarat faaliyetlerine ilişkin EO’nun imzalanmasının ardından Avrupa Komisyonu, AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesine (“DPF”) ilişkin taslak uygunluk kararını yayımlayarak esaslı düzeyde eşdeğerliğin sağlanmasına yönelik ilkeleri belirledi. Buna göre, bu ilkelere bağlılıklarını belgeleyen ABD’li veri sorumluları ve veri işleyenleri, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından DPF listesine alınacak. DPF listesine alınan kuruluşlar, DPF uyarınca kişisel veri alabilecekler. Karar taslağına buradan ulaşabilirsiniz.

CNIL Apple’a Veri Sahiplerinden Rıza Almadığı Gerekçesiyle 8.000.000 Avro İdari Para Cezası Uyguladı

CNIL kararında, iPhone işletim sisteminin 14.6 sürümünde, bir kullanıcının Apple Store’u ziyaret ettiğinde, App Store’daki reklamların kişiselleştirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için tanımlayıcıların kullanıldığını, iPhone’nun ayarlar simgesinden erişilebilen reklam ayarlarının varsayılan olarak önceden işaretlenmiş olduğunu tespit etmiştir. CNIL, kullanıcıların önceden sunduğu rızaları olmaksızın bu tanımlayıcıların depolanması nedeniyle Apple'ın Fransız Veri Koruma Yasasını ihlal ettiği sonucuna varmıştır. CNIL kararına ilişkin basın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

İsrail Veri Koruma Otoritesi, Veri Tabanı Sahiplerinin Yükümlülüklerine İlişkin Rehberi Kamuoyu Görüşüne Açtı

Avrupa Komisyonu’nun 31.01.2011 tarihli Kararı ile Avrupa Birliği’nden İsrail’e yapılan uluslararası kişisel veri aktarımlarında İsrail’in kişisel veriler için yeterli düzeyde koruma sağladığı tespit edilmişti. İsrail Veri Koruma Otoritesi (“PPA”), bu kararın aksine karar verilmemesini sağlamak amacıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin taslak rehber yayınladı. Taslak rehber, Avrupa Birliği kaynaklı verileri alan veri tabanı sahipleri için talep üzerine verileri silme yükümlülüğü, veri saklama sürelerini sınırlama yükümlülüğü ve veri doğruluğu yükümlülükleri gibi yükümlülükler içerir. Taslak rehbere ilişkin basın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

ICO Uluslararası Veri Aktarımı Rehberini Güncelledi

ICO, İngiltere dışında bulunan alıcılara gerçekleştirilecek veri aktarımlarına yönelik rehberini güncelledi. ICO, rehbere ayrıca kuruluşların UK GDPR madde 46 ile düzenlenen aktarım araçlarını kullanmaları durumunda gerekli olan Transfer Risk Değerlendirmesi şablonunu ekledi. Rehber, EDPB Transfer Etki Değerlendirmesine bir alternatif sunar. Rehbere ilişkin blog yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

ICO Doğrudan Pazarlama Rehberini Yayınladı

ICO, doğrudan pazarlamaya ilişkin kurallara ayrıntılı bir genel bakış ve uygulama önerileri sunmayı amaçlayan yeni bir rehber yayınladı. Rehber, ICO’nun Gizlilik ve Elektronik İletişim Düzenlemeleri 2003 (PECR) ve Taslak Doğrudan Pazarlama Uygulama Kodu gibi bu konudaki mevcut rehberleri tamamlar. Rehbere buradan ulaşabilirsiniz.

Eski Standart Sözleşme Maddelerine (SCCs) İlişkin Süre 27.12.2022 Tarihinde Sona Erdi

Avrupa Komisyonu tarafından “önceden onaylanan” ve AB’den üçüncü ülkelere gerçekleştirilecek veri aktarımlarını düzenleyen model sözleşme maddeleri niteliğindeki SCCs’ler yenilendi. 27.12.2022 tarihinden itibaren eski SCCs’ler artık Avrupa Ekonomik Alanı (EAA) dışındaki ülkelere gerçekleştirilen veri aktarımlarını meşrulaştırmaz. Eski SCCs’lerin EAA dışına veri aktarımı gerçekleştiren veri sorumluları ve işleyenleri tarafından yeni versiyonları ile değiştirilmesi ve bir Transfer Etki Değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi gerekir. İlgili habere buradan ulaşabilirsiniz.

Dijital Hizmetler Kanunu (DSA) Yürürlüğe Girdi

Çevrimiçi Aracılık Hizmeti sunan kuruluşlara hizmetlerini ve prosedürlerini ne şekilde tasarlamaları gerektiğine dair yeni ve kapsamlı bir kurallar dizisi sunan DSA, 16.11.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. DSA, Çevrimiçi zararları azaltmayı ve risklere karşı koymayı amaçlar, kullanıcıların çevrimiçi hakları için güçlü korumalar sunar ve dijital platformları benzersiz, yeni bir şeffaflık ve hesap verebilirlik çerçevesi altına yerleştirir. Kanuna ilişkin basın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bülteni pdf formatında indirmek için tıklayınız.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kişisel Verilerin Korunması Bülteni - 2023 1. Çeyrek
Yayınlar
Kişisel Verilerin Korunması Bülteni - 2023 1. Çeyrek

Yazarlar: Av. Sevgi Ünsal Özden, Av. Gülnur Çakmak, Av. Defne Pırıldar, Av. Melis Uslu

Kişisel Verilerin Korunması 05.05.2023
Kişisel Verilerin Korunması Bülteni - 2022 3. Çeyrek
Yayınlar
Kişisel Verilerin Korunması Bülteni - 2022 3. Çeyrek

Yazarlar: Av. Mert Karamustafaoğlu, Av. Sevgi Ünsal Özden, Av. Defne Pırıldar, Av. Merve Demirkaya

Kişisel Verilerin Korunması 04.11.2022
Kişisel Verilerin Korunması Bülteni - 2022 2. Çeyrek
Yayınlar
Kişisel Verilerin Korunması Bülteni - 2022 2. Çeyrek

Yazarlar: Av. Mert Karamustafaoğlu, Av. Sevgi Ünsal Özden

Kişisel Verilerin Korunması 21.07.2022
Kişisel Verilerin Korunması Bülteni - 2022 1. Çeyrek
Yayınlar
Kişisel Verilerin Korunması Bülteni - 2022 1. Çeyrek

Yazarlar: Av. Mert Karamustafaoğlu, Av. Sevgi Ünsal Özden

Kişisel Verilerin Korunması 22.04.2022

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.