İcra ve İflas Kanunu’nda Önemli Değişiklikler Yapıldı

23.06.2021
% 0

19.06.2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Yapan Kanun”) uyarınca, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) özellikle iflas yoluyla takipte malların paraya çevrilmesi ve konkordato ile ilgili hükümlerinde önemli değişiklikler yapıldı.

Değişiklik Yapan Kanun ile getirilen başlıca düzenlemeler şöyle özetlenebilir:

  • İİK’nın 223. maddesine yapılan ekleme ile iflas idare memurlarının seçilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. İflas idare memurları artık bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulacak listeden seçilecektir.
  • İİK’nın 241. maddesinde yapılan değişiklik ile iflas yoluyla takipte malların paraya çevrilmesi usulüne ilişkin olarak, bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmelerin bir bütün olarak satılması kabul edilmiştir. Konu ile ilgili usul ve esasların çıkarılacak bir yönetmelikte düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.
  • İİK’nın 295. maddesine yapılan ekleme ile konkordato kesin mühleti içinde rehinli malın paraya çevrilmesine imkân veren bir istisna öngörülmüştür. Buna göre, rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor ise veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise rehinli mal kesin mühlet süresi içinde paraya çevrilebilir.
  • İİK’nın 296. maddesinde yapılan değişiklik ile konkordatoda geçici ve kesin mühlet süresince devam eden sözleşmelerin ifasının esas olacağı ancak borçlu için aşırı külfetli olan sözleşmelerin belirli koşullar altında feshedilebileceği düzenlenmiştir.
  • İİK’nın 297. maddesinde yapılan değişiklik ile konkordato borçlusunun kesin mühlet içinde taşınmazını ve işletmenin faaliyetinin devamı için önem arz eden taşınırını mahkemenin izni olmadan satamayacağı düzenlenmiştir. Mahkemenin izni için ise alacaklılar kurulunun muvafakatinin alınması ön koşulu getirilmiştir.
  • İİK’nın 308. maddesine yapılan ekleme ile konkordato sürecinin iflasla sonuçlanması durumunda tasfiye usulüne ilişkin hükümler getirilmiştir.
  • İİK’nın 308/c. maddesinde yapılan değişiklik ile kredi kurumları tarafından verilen krediler de dâhil olmak üzere geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçların adi konkordato şartlarına tabi olmayacağı düzenlenmiştir. Buna göre, borçlunun bu borçlar bakımından temerrüde düşmesi halinde mühlet sırasında bile icra takibi yapılabilir ve bunlar rehinli alacaklılardan sonra gelmek üzere diğer alacaklılara karşı öncelik kazanır.

Değişiklik Yapan Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Değişiklik Yapan Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

TTK m. 376 Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
TTK m. 376 Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı

8 Kasım 2022 tarihli ve 32007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) ile teknik iflas ve borca batıklık hesaplamalarına ilişkin değişiklik yapıldı...

İcra ve İflas Hukuku 08.11.2022

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.