ESMA’dan Sürdürülebilirliğe Doğru Yeni Bir Adım

31.08.2023 İdil Yıldırım Günaydın

Giriş

Okumakta olduğunuz bu makale, Erdem & Erdem Exlibris ile çok daha sürdürülebilir bir platforma kavuşmuşken Avrupa Birliği’nin menkul kıymetler piyasaları düzenleyicisi olan Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi de (“ESMA”) sürdürülebilirliğe katkıda bulunan bir çalışma yayımladı. 2023-2028 stratejisi[1] kapsamında ESMA, bir taraftan Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (“ÇSY”) çalışmalarını desteklerken bir yandan da yatırımcıların ÇSY yatırımlarına olan güvenini izahnamelerde yer alan sürdürülebilirlik açıklamalarını detaylandırarak artırmayı ve yeşil yıkama ile mücadele etmeyi hedefledi. Bu doğrultuda ESMA 11.07.2023 tarihli basın açıklamasıyla[2] (“Basın Açıklaması”) sermaye piyasası araçlarına ilişkin izahnamelerde yer alan sürdürülebilirlik bağlantılı açıklamalara dair beklentilerini ortaya koydu.

ESMA’dan Sürdürülebilirliğe Doğru Yeni Bir Adım
% 0

Söz konusu Basın Açıklaması, öncelikli olarak AB’de yer alan Ulusal Yetkili Makamlar’a (NCA) hitap etmekle beraber ÇSY bileşeni içeren izahnameler hazırlanırken hem ihraççıların hem de danışmanların dikkatine sunuldu. Basın Açıklaması, izahnamelerde yer alacak sürdürülebilirlikle ilgili açıklamalar hakkında faydalı bilgilerin sunulması ve AB Kotasyon Yasası[3] ve Avrupa Yeşil Tahvilleri Yönetmeliği[4] kapsamında yasama süreci devam ederken mevzuattaki çerçevenin tamamlanması açısından özel bir öneme sahiptir. İlgili açıklama çeşitli menkul kıymetlere ilişkin olmakla beraber, bu makalede sürdürülebilirlik bağlantılı tahvillere yönelik açıklamalar değerlendirilecektir.

ÇSY Açıklamalarına İlişkin Genel Prensipler

Basın Açıklaması, AB İzahname Yönetmeliği[5] hükümleri uyarınca ESMA'nın, ihraççının yapacağı sürdürülebilirlikle ilgili önemli açıklamaların izahnamelerin yanı sıra nihai şartlara da dahil edilmesini beklediğini belirtir. AB İzahname Yönetmeliği Madde 6 (1) uyarınca izahaname “a) ihraççının ve herhangi bir garantörün varlıkları ve yükümlülükleri, kârları ve zararları, finansal durumu ve beklentileri; b) menkul kıymetlere bağlı haklar ve c) ihracın nedenleri ve ihraççı üzerindeki etkisi hakkında bilinçli bir değerlendirme yapmak için bir yatırımcı için önemli olan gerekli bilgileri içermelidir”. Bu doğrultuda ESMA, AB İzahname Yönetmeliği’nin gerekçelere ilişkin 54. paragrafında yer alan “çevresel, sosyal ve yönetişimle ilgili koşullar da ihraççı ve menkul kıymetleri için özel ve önemli riskler oluşturabilir ve bu durum da açıklanmalıdır” ifadesine atıfta bulunur.

ESMA ayrıca aşağıda yer alan konuların izahname hazırlığı sürecinde dikkat edilmesi gerektiğini vurgular:

Beyanların dayanağı (Basis for statements):

Yatırımcıların bilinçli bir yatırım kararı vermelerini sağlamak amacıyla yeterli ve tarafsız bilgi vermek adına ihraççılar kendilerine veya ilgili menkul kıymetin sürdürülebilirlik profiline ilişkin her türlü beyanın gerekçesini sunmalıdır. Bu tür bir gerekçe, temel verilere veya üçüncü taraflarca yapılan araştırma veya analizlere atıfta bulunabilir. İhraççılar konuya ilişkin hem olumlu hem de olumsuz yönleri sunarak yatırımcılara dengeli bir görüş sağlamalıdır.

Sürdürülebilirliğe ilişkin çekinceler (Sustainability-related disclaimers): ESMA, sürdürülebilirliğe ilişkin çekincelerin ihraççının kontrolünde olan faktörlerin yerine getirilmemesini mazur göstermek amacıyla kullanılmaması gerektiğini belirtir. Örneğin, arz gelirlerinin izahnamede belirtilen proje seçim kriterlerine aykırı olarak kullanılabileceğinin beyan edilmesi, ihraççının üzerinde kontrol sahibi olduğu bir faktörle ilgilidir ve çekince olarak kabul edilmemelidir.

Detaylı açıklamalar (Comprehensive disclosure): Sürdürülebilirlik açıklamalarının anlaşılırlığı, 2019/980 sayılı Yetki devrine dayanan Komisyon Tüzüğü (CDR 2019/980) Madde 37 (1)’de yer alan gerekliliklere uygun olmalıdır. Özellikle, matematiksel formüllerin bileşenleri açıkça tanımlanmalı ve gerekirse ürün yapısı açık bir şekilde belirtilmelidir. Sürdürülebilirlikle ilgili her türlü teknik terminoloji de uygun şekilde tanımlanmalıdır.

ESMA’nın Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahvillere İlişkin Beklentileri

ESMA, belirli bir ÇSY bileşeni mevcut olan veya ÇSY hedefleri uyarınca hazırlanan sürdürülebilirlik bağlantılı tahviller ("SBT") gibi borçlanma araçlarına ilişkin izahnamelerin ve nihai şartlarının, İzahname Yönetmeliği Madde 6 (1) ve 2019/980 sayılı Yetki devrine dayanan Komisyon Tüzüğü’nün (CDR 2019/980) ilgili eklerinde yer alan ilkelerle uyumlu olmasını hedefler. ESMA, Basın Açıklaması kapsamında SBT’leri, ihraççının önceden tanımlanmış sürdürülebilirlik/ÇSY hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına bağlı olarak finansal ve/veya yapısal özellikleri değişebilen tahviller olarak tanımlar.

ESMA, SBT izahnamelerinin kilit performans göstergeleri (KPG) ve ilgili sürdürülebilirlik hedefleri hakkında bilgi içermesini bekler. Söz konusu açıklamalar, bu tür KPG’ler seçildiğinde ve izlendiğinde potansiyel çıkar çatışmalarına ilişkin riskleri içermeli, ancak bunlarla sınırlı olmamalıdır. Ayrıca, ihraççının firma düzeyindeki genel sürdürülebilirlik performansının menkul kıymet üzerindeki etkisi de risk faktörlerinde açıkça belirtilmelidir.

Halka arz nedenleri bakımından, halka arz gelirlerini belirli bir sürdürülebilirlik projesi için kullanma niyetinde olmayan ancak genel kurumsal amaçlarla SBT ihraç eden ihraççılar, izahnamede ilgili ihracın gerekçesini ve ihraççı üzerindeki etkisini açıklamalıdır.

Halka arz edilecek veya alım satımı yapılacak tahvillere ilişkin bilgiler için, faiz ödemeleri sürdürülebilirlik hedeflerinin yerine getirilmesinden etkileniyorsa, ESMA bu durumun da izahnamede açıklanmasını bekler. Bu bağlamda faiz ödemelerinin hangi araçlarla hesaplandığı açıkça belirtilmelidir. Bu bilgi, seçilen KPG’lerin yanı sıra sürdürülebilirlik performans hedeflerine dair referansları da içermelidir. İleri amortisman söz konusu olabilecekse, ihraççılar bunun yatırımın sürdürülebilirlik performansı üzerindeki her türlü etkisini açıklamalıdır.

SBT ihraççıları, seçilen KPG’lerin sürdürülebilirlik özelliklerine dair danışmanlar veya üçüncü taraflarca herhangi bir tavsiye veya güvence sağlandığını belirtiyorsa, izahname bu güvencelerin kapsamı ve kim tarafından sağlandığına ilişkin açıklamaları içermelidir.

ESMA, ihraççıların izahnamelerinde ihraç sonrası bilgi vermeyi planlayıp planlamadıklarını açıklamalarını tavsiye eder. Bu açıklama, hangi bilgilerin raporlanacağına ve bu bilgilerin nereden elde edilebileceğine dair bir gösterge içermelidir. Örneğin, bir ihraççı, yatırımcıların ihraç sonrası bilgilere erişebilecekleri web sitesinin URL'sini izahnameye ekleyebilir.

Sonuç

ESMA'nın Basın Açıklaması, AB Kotasyon Yasası kapsamında getirilecek düzenlemelerden önce hem ihraççılara hem de yatırımcılara bir çerçeve çizdiği için özel bir öneme sahiptir. ESMA'nın önerileri, Ulusal Yetkili Makamlar’ın izahnamelerde yer alan sürdürülebilirlikle ilgili açıklamaların incelenmesine yönelik koordineli bir yaklaşım benimsemelerini sağlama ve yatırımcıların izahnamelerde yer alan sürdürülebilirlik açıklamaları konusunda bilinçli bir yatırım kararı verme becerilerini destekleme çabalarını yansıtır.

Kaynakça

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Borsa İstanbul’un Yeni Girişim Sermayesi Pazarı
Hukuk Postası
Borsa İstanbul’un Yeni Girişim Sermayesi Pazarı

Halka açık olmayan anonim şirketlerin borsanın girişim sermayesi pazarında (“GSP”) işlem görmek üzere sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı Payları Girişim Sermayesi Pazarı’nda İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.3) (“Tebliğ”) ile...

Sermaye Piyasası Hukuku 31.08.2023
Sermaye Piyasaları ve Sürdürülebilirlik
Hukuk Postası
Sermaye Piyasaları ve Sürdürülebilirlik

1987 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından “Ortak Geleceğimiz” (Our Common Future) başlıklı bir rapor yayımlandı. Raporda küresel çevre problemlerinin sebeplerine dikkat çekilirken sürdürülebilirlik kavramı “bugünün ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını...

Sermaye Piyasası Hukuku 31.07.2023
Credit Suisse Tahvilleri Çerçevesinde Yatırımcının Korunması ve Şeffaflık İlkesi
Hukuk Postası
Credit Suisse Tahvilleri Çerçevesinde Yatırımcının Korunması ve Şeffaflık İlkesi

İsviçre Finansal Piyasalar Denetleme Kurumu (“FINMA”), 19 Mart 2023 tarihli kararı ile Credit Suisse’in UBS Group AG (“UBS”) ile birleşmesini onaylarken aynı zamanda Credit Suisse’in ihraç ettiği, toplam değeri yaklaşık 17 milyar İsviçre Frangı’nı bulan ve AT1 olarak anılan ilave ana sermaye tahvillerinin kayıtlardan...

Sermaye Piyasası Hukuku 30.06.2023
Yenilenen Yüzü ile Kitle Fonlaması Tebliği
Hukuk Postası
Yenilenen Yüzü ile Kitle Fonlaması Tebliği

Uzun zamandır beklenen Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) III – 35/A.2 seri numaralı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ”), 27 Ekim 2021 tarihli ve 31641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Sermaye Piyasası Hukuku Ocak 2022
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
Hukuk Postası
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

Günümüzün önemli yapılandırılmış finansman ürünlerinden biri olan ipotek teminatlı menkul kıymetler, temelini 18.yüzyıl Prusya’sının Pfandbrief’inden alır. Yedi Yıl Savaşı’nın ardından Kral II. Friedrich, mali gücü savaşlar sonucunda yıpranmış toprak sahibi soyluların malvarlıklarındaki likiditeyi artırmak amacı ile...

Sermaye Piyasası Hukuku Ekim 2021
Dünya ve Türkiyede Yeşil Tahvil Uygulaması
Hukuk Postası
Dünya ve Türkiyede Yeşil Tahvil Uygulaması
Sermaye Piyasası Hukuku Ekim 2021
Portföy Yönetim Şirketleri 101
Hukuk Postası
Portföy Yönetim Şirketleri 101
Sermaye Piyasası Hukuku Şubat 2021
Halka Arza İlişkin Temel Esaslar
Hukuk Postası
Halka Arza İlişkin Temel Esaslar
Sermaye Piyasası Hukuku Nisan 2021
Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği
Hukuk Postası
Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği
Sermaye Piyasası Hukuku Eylül 2020
Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği
Hukuk Postası
Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği
Sermaye Piyasası Hukuku Haziran 2020
İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği
Hukuk Postası
Sermaye Piyasası Araçlarını Konu Alan Teminat Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği Taslağı
Hukuk Postası
Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği Taslağı
Sermaye Piyasası Hukuku Mayıs 2019
Kayıtlı Sermaye Sisteminde Payın Doğum Anı
Hukuk Postası
Kayıtlı Sermaye Sisteminde Payın Doğum Anı
Sermaye Piyasası Hukuku Şubat 2019
Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamasında Güncel Gelişmeler
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamasında Güncel Gelişmeler
Sermaye Piyasası Hukuku Şubat 2019
Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü
Hukuk Postası
Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü
Sermaye Piyasası Hukuku Ağustos 2018
Sermaye Piyasası Hukukunda Manipülasyon Suçu
Hukuk Postası
Sermaye Piyasası Hukukunda Manipülasyon Suçu
Sermaye Piyasası Hukuku Haziran 2018
MiFID II ve Türkiye Üzerindeki Olası Etkileri
Hukuk Postası
MiFID II ve Türkiye Üzerindeki Olası Etkileri
Sermaye Piyasası Hukuku Mart 2018
Zorunlu Pay Alım Teklifi
Hukuk Postası
Zorunlu Pay Alım Teklifi
Sermaye Piyasası Hukuku Haziran 2018
Avrupa Birliği’nde Kitle Fonlamasına İlişkin Düzenleme Yaklaşımları
Hukuk Postası
Sermaye Piyasası Mevzuatındaki Önemli Değişiklikler
Hukuk Postası
Türkiye’de Kitle Fonlaması
Hukuk Postası
Türkiye’de Kitle Fonlaması
Sermaye Piyasası Hukuku Ocak 2018
Borçlanma Araçları Tebliği’ndeki Son Değişiklikler
Hukuk Postası
Borçlanma Araçları Tebliği’ndeki Son Değişiklikler
Sermaye Piyasası Hukuku Aralık 2017
Yabancı Yatırım Kuruluşlarının Türkiye’deki Faaliyetleri
Hukuk Postası
Kitlesel Fonlama Kanun Tasarısı
Hukuk Postası
Kitlesel Fonlama Kanun Tasarısı
Sermaye Piyasası Hukuku Nisan 2017
Gayrimenkul Sertifikaları
Hukuk Postası
Gayrimenkul Sertifikaları
Sermaye Piyasası Hukuku Mart 2017
Özel Durumlar Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler
Hukuk Postası
Özel Durumlar Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler
Sermaye Piyasası Hukuku Şubat 2017
Avrupa’da Bulunan Alternatif Yatırım Fonlarına İlişkin Güncel Gelişmeler
Hukuk Postası
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esasları
Hukuk Postası
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esasları
Sermaye Piyasası Hukuku Aralık 2016
Borsada İşlem Gören Halka Açık Ortaklıkların Kendi Paylarını Edinmesi
Hukuk Postası
Halka Açık Ortaklıklarda Çıkarma Ve Satma Hakları
Hukuk Postası
Halka Açık Ortaklıklarda Çıkarma Ve Satma Hakları
Sermaye Piyasası Hukuku Ekim 2014
Halka Açık Anonim Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı
Hukuk Postası
Halka Açık Anonim Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı
Sermaye Piyasası Hukuku Aralık 2019

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.