Sağlık Hizmetleri Sektörüne İlişkin Yönetmelikler Yayımlandı

07.10.2022 Senem İmamoğlu
% 0

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (Ağız ve Diş Sağlığı Yönetmeliği), Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yönetmeliği) ve Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Özel Hastaneler Yönetmeliği) 06.10.2022 tarihli ve 31975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikler ile getirilen önemli yeniliklerden bazıları aşağıda özetlenir.

  • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği ve Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yapılan değişikler kapsamında, muayenehanesi bulunan hekimler muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini, yıllık sözleşme yapmaları ve ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde, tıp merkezlerinde veya özel hastanelerde yapabilirler.
  • Tıp merkezlerinin veya özel hastanelerin boş uzman hekim kadrosu olmaması halinde, ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının %15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilirler. Ancak ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamaz.
  • Bu kapsamda hizmet sunan tıp merkezleri ve özel hastaneler, muayenehane hekimleriyle yapılan sözleşmeleri il sağlık müdürlüğüne 31.01.2023’e kadar ibraz etmelidirler.
  • Ek olarak, Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yapılan bir diğer değişiklik ile, vakıf üniversitesi kadrosunda bulunan tıp ve diş hekimliği fakülteleri öğretim üyelerinin, üniversite hastanesi ve iş birliği yapılan özel hastane dışında 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun madde 12’ye uygun olmak şartıyla, özel hastanelerin boş uzman hekim kadrosunda çalışabilecekleri düzenlendi.
  • Ağız ve Diş Sağlığı Yönetmeliği ile 03.02.2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.
  • Ağız ve Diş Sağlığı Yönetmeliği, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına uygulanır.
  • Ağız ve Diş Sağlığı Yönetmeliği’nde sağlık kuruluşları, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel muayenehane, poliklinik, merkez ve hastane olarak tanımlandı ve sağlık kuruluşları açabilecek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin kriterler saptandı.
  • Sağlık kuruluşlarının sağlaması gereken fiziki standartların yanı sıra ön izin, ruhsat ve faaliyet izni başvuru usulü düzenlendi.
  • Ayrıca, sağlık kuruluşunda çalıştırılacak sağlık meslek mensuplarına, sağlık kuruluşlarının çalışma esaslarına, yapılacak denetimlere ve idari para cezalarına dair çeşitli hükümler öngörüldü.
  • Ağız ve Diş Sağlığı Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşları fiziki gereklilikler bakımından ruhsatlandırıldığı tarihteki yönetmelik hükümlerine tabidir. Ancak, tıbbi donanım ve personel standartları 31.12.2023 tarihine kadar bu yönetmelik hükümlerine uygun hâle getirilmelidir.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 29.07.2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile getirilen önemli düzenlemeler...

Sağlık Hukuku 31.07.2023
Sağlık Sektöründe Kalite ve Tıbbi Cihaz Mevzuatlarındaki Değişiklikler
Hukuki Gelişmeler
Sağlık Sektöründe Kalite ve Tıbbi Cihaz Mevzuatlarındaki Değişiklikler

Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Sağlıkta Kalite Yönetmeliği), Sağlık Hizmet Sunumu Kapsamında Kullanılan Tıbbi Cihazların Teknik Servis Hizmetlerine Dair Yönetmelik (Tıbbi Cihaz Teknik Servis Yönetmeliği), Tıbbi Cihaz Satış...

Sağlık Hukuku 29.05.2023
Özel Hastaneler ve Özel Sağlık Kuruluşlarına İlişkin Mevzuatta Değişiklikler
Hukuki Gelişmeler
Özel Hastaneler ve Özel Sağlık Kuruluşlarına İlişkin Mevzuatta Değişiklikler

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde (Özel Hastaneler Yönetmeliği) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte (Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik Yapan Yönetmelikler)...

Sağlık Hukuku 07.04.2023
Sağlık Hizmetleri Sektörüne İlişkin Yayımlanan Yönetmelikler
Hukuki Gelişmeler
Sağlık Hizmetleri Sektörüne İlişkin Yayımlanan Yönetmelikler

Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yönetmeliği) ve Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Özel Hastaneler Yönetmeliği) 07.01.2023 tarihli ve 32066 sayılı Resmî Gazete’de...

Sağlık Hukuku 10.01.2023
Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği Yayımlandı

Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 09.12.2022 tarihli ve 32038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile getirilen önemli yeniliklerden bazıları...

Sağlık Hukuku 09.12.2022
Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Sağlık hizmetinin mekândan ve coğrafyadan bağımsız olarak ve çağdaş tıbbî teknolojiye dayanılarak sunulmasına hizmet etmek amacıyla hazırlanan Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik 10.02.2022 tarihli ve 31746 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık Hukuku 10.02.2022

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.