Çerez Politikasının Amacı

Bu Çerez Politikası, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu ve Erdem & Erdem Danışmanlık A.Ş. (“Erdem & Erdem”) tarafından, www.erdem-erdem.av.tr internet sitesine erişildiğinde elde edilen çerezler, bunların nasıl ve hangi amaçla elde edildiği ve işlenen çerezlerin nasıl yönetilebileceği hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Çerez Tanımı

Çerez, internet sitesi operatörleri tarafından ziyaretçi cihazına yerleştirilen bir tür metin dosyasıdır ve HTTP(S)3 talebinin bir parçası olarak aktarılır. Çerezler, bir sitenin ziyaretçilerinin cihazlarını tanımasını sağlar ve küçük miktarlarda bilgi içerir. Çerezler aracılığı ile toplanan veriler genellikle, ziyaretçilerin internet sitesinde geçirdikleri deneyimin geliştirilmesi, internet sitesinin performansının ve veriminin artırılması, ziyaretçi alışkanlıklarının tespiti, güvenlik ve reklam/pazarlama amaçlarıyla kullanılır. Çerezler sayesinde, tarayıcı türü, internet sitemizde geçirilen süre, ziyaret edilen sayfalar, dil tercihleri ​​ve diğer anonim trafik verileri gibi bilgiler toplanır.

Çerez Türleri


Sürelerine Göre Çerezler

Oturum Çerezleri

Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Ziyaretçi internet tarayıcısını kapattığında oturum çerezleri de silinir.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler, internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmez, belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinir. Kalıcı çerezler, ziyaretçi internet sitesini tekrar ziyaret ettiğinde tarayıcı tarafından kullanılabilir. Ziyaretçilerin giriş bilgilerini hatırlamak bu çerezlerin kullanım alanına örnek olarak gösterilebilir.

Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler

Zorunlu Çerezler

Bu çerezler internet sitesinin çalışması amacıyla kaydedilmesi zorunlu olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler ziyaretçinin talep etmiş olduğu tercihleri (giriş bilgilerinin kaydedilmesi, otomatik form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılır.

Bu çerezlerin engellenmesi halinde, internet sitesinde bazı bölümler çalışmaz, bu çerçevede, ziyaretçiler internet sitesinde gezinemez veya hedefledikleri temel işlevleri kullanamaz. Bu çerezler pazarlama amacıyla kullanılmaz.

Performans- Analitik Çerezleri

İnternet sitesinde ziyaretçilerin davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, internet sitesinin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. Tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılır.

Bu çerezlerin kullanımına yönelik tercihler her zaman değiştirilebilir.

Taraflara Göre Çerezler

Birinci Taraf Çerezleri

Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sayfasının ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz eder. Buna göre, birinci taraf çerezler, doğrudan ziyaret edilen internet sitesi tarafından yerleştirilir.

Üçüncü Taraf Çerezler

İnternet sitesi sahibi ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından yerleştirilir.

Buna göre sitemizde kullanılan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer alır.

Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Veriler, Kullanım Amacı ve Aktarım

Erdem & Erdem, kişisel verilerin hukuka uygun şekilde işlenmesine ve güvenliğinin sağlanmasına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat (“KVKK”) çerçevesinde büyük önem gösterir.

Çerezler, ziyaretçilerin kimliğini belirli veya belirlenebilir kıldığı sürece kişisel veri niteliğindedir. Erdem & Erdem çerezler aracılığıyla ziyaretçilerin IP adresini, internet sitesinin kullanımına ilişkin bilgileri, internet tarayıcı seçimini, konumunu ve kullanılan cihaz bilgilerini içeren kişisel verilerini elektronik ortamda elde eder ve otomatik yöntemlerle işler.

Elde edilen kişisel veriler, internet sitemizin temel işlevlerini sürdürmek, gezinmeyi kolaylaştırmak ve verimini/performansını artırmak amacıyla kullanılır.

Zorunlu çerezler, KVKK m. 5 (2) /c bendi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya m. 5 (2) /f bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında açık rızanıza gerek olmaksızın işlenir. Performans / analitik çerezler ise KVKK m. 5 (1) kapsamında açık rızaya dayalı olarak işlenir.

Performans / analitik çerezlerinin işlenmesine rıza göstermeniz durumunda, kişisel verileriniz, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve yukarıdaki tabloda belirtilen kapsamda hizmet temin edilmesi amacıyla üçüncü taraf altyapı sağlayıcımız Google Analytics’in yurt dışında yerleşik sunucularında muhafaza edilir. Dolayısıyla, ziyaretçilerimizin açık rızasının varlığı halinde, gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması kaydıyla, kişisel veriler sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcımız Google Analytics’e aktarılır. Kişisel veriler ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmekte olup yukarıda yer alan tabloda çerezlerin saklama süreleri belirtilmektedir. Sürenin bitimi veya verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilir.

Çerezlerin Yönetimi

Ziyaretçilerin internet sitemize erişimi nedeniyle internet sitemizde ayarlanan tüm veya belirli türdeki tanımlama bilgileri, internet sitemizdeki çerez tercihleri sekmesi üzerinden reddedilebilir veya engellenebilir. Bu sekme üzerinden istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.

Bunun yanı sıra ziyaretçilerin çerez yönetimi tarayıcı ayarları üzerinden sağlamaları da mümkündür. Tarayıcı ayarları üzerinden çerezler engellenebilir, çerez oluşturulduğunda uyarı verilmesi sağlanabilir veya üçüncü taraf çerezleri engellenebilir. Ayrıca, tarayıcı üzerinden kaydedilen çerezleri silmek veya saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görmek mümkündür. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşılabilir.

İnternet sitesinin kullanımı için çerez kullanımı zorunlu değildir. Ancak belirli çerezlerin reddedilmesi durumunda, internet sitemize erişim imkânı devam etmekle birlikte, bazı işlevler ve fonksiyonlar düzgün çalışmayabilir ya da internet sitesinin kullanımına ilişkin kalite düşebilir.  

Ziyaretçilerin Talepleri

Kişisel veri içeren çerezler ile ilgili olarak KVKK m. 11 uyarınca ziyaretçilerimiz aşağıdaki haklara sahiptir: 

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
  • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
  • Kişisel verilerin KVKK m. 7 çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  • Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen değişiklik ve imha işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
  • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme;
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Ziyaretçiler, internet çerezleri kapsamındaki kişisel verilere ilişkin taleplerini kimlik tespitini sağlayacak bilgiler ile birlikte aşağıdaki iletişim yollarından birini kullanarak yazılı şekilde Erdem & Erdem’e iletebilir:


Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.