Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usulüne İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik

% 0

09.10.2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yapan Yönetmelik”) uyarınca, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklik yapıldı.

Yönetmelik’in adının Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik olarak değiştirilmesinin yanı sıra, yapılan başlıca değişiklikler aşağıda özetlenir:

  • Yönetmelik m. 14/2’de yapılan değişiklik uyarınca, tek pay sahipli şirketlerde toplantı başkanlığı oluşturulması ve genel kurul toplantısına katılabilecek listesi (daha sonra hazır bulunanlar listesi adını alan belge) hazırlanması artık zorunlu değildir.
  • Yönetmelik m. 18/7’de yapılan değişiklik ile genel kurul toplantısında temsil amacıyla düzenlenen vekâletnamenin noter onaylı olması zorunlu tutularak, noter onaylı olmayan vekâletnameler ile birlikte noter huzurunda düzenlenmiş imza beyannamesi ibrazı olanağı kaldırıldı.
  • Yönetmelik m. 28’e eklenen 7. fıkra uyarınca, nisapların sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumu hariç olmak üzere, genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine yapılacak toplantılarda olağan (ilk toplantıda uygulanan) toplantı ve karar nisapları uygulanır.
  • Yönetmelik’te Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan toplantıları listeleyen m. 32’de yapılan değişiklik ile kuruluş ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlık iznine tabi olanlar hariç olmak üzere, tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulunması zorunluluğu kaldırıldı.
  • Yönetmelik m. 35’te yapılan değişiklik ile Bakanlık temsilcisi başvurusunun fiziki ortamda veya MERSİS üzerinden yapılmasına olanak tanındı. Ayrıca Yönetmelik m. 38’den temsilci ücreti ile ilgili tahakkuk edecek vergilerin ilgili vergi dairesine ödeneceğini düzenleyen 3. fıkra çıkarıldı. Bununla bağlantılı olarak, m. 38/4 ve 36/1-f’de yapılan düzenlemeler ile söz konusu ücretin vergilerle birlikte tek kalemde Bakanlığın muhasebe birimine yatırılacağı düzenlendi.
  • Yönetmelik eklerinde yer alan hazır bulunanlar listesi örneği, genel kurul vekaletnamesi örneği, genel kurul iç yönergesi örneği gibi belgeler güncellenerek yeniden yayımlandı.

Bakanlık temsilcisi ücretinin yatırılma usulüne ilişkin değişiklik, Değişiklik Yapan Yönetmelik’in Resmi Gazete’de yayımı tarihinden bir ay sonra, diğer değişiklikler ise Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Değişiklik Yapan Yönetmelik’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuki Gelişmeler
İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi-I

İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi

Ticaret Hukuku 28.08.2020
Hukuki Gelişmeler
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 16.10.2020
Hukuki Gelişmeler
TTK m. 376 Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

TTK m. 376 Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Ticaret Hukuku 29.12.2020
Hukuki Gelişmeler
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yayımlandı

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yayımlandı

Ticaret Hukuku 4.01.2021
Hukuki Gelişmeler
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik

Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik

Ticaret Hukuku 4.01.2021
Hukuki Gelişmeler
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı

Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 3.02.2021
Hukuki Gelişmeler
Menşe İspat Belgelerinin Sonradan İbrazına İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapıldı

Menşe İspat Belgelerinin Sonradan İbrazına İlişkin Düzenlemede Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 15.02.2021
Hukuki Gelişmeler
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik

Ticaret Hukuku 22.02.2021
Hukuki Gelişmeler
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

Ticaret Hukuku 6.04.2021
Hukuki Gelişmeler
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına Dair Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına Dair Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler

Ticaret Hukuku 1.06.2021
Hukuki Gelişmeler
“İzinli Gönderici” İşlemlerine İlişkin Değişiklik Yapıldı

“İzinli Gönderici” İşlemlerine İlişkin Değişiklik Yapıldı

Ticaret Hukuku 27.09.2021
Hukuki Gelişmeler
Kitle Fonlaması Tebliği Yayımlandı

Kitle Fonlaması Tebliği Yayımlandı

Ticaret Hukuku 28.10.2021
Hukuki Gelişmeler
7341 Sayılı Kanun ile Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

7341 Sayılı Kanun ile Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Ticaret Hukuku 9.11.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.