Borçlunun Konkordato Hükümlerine Aykırı Davranması

Şubat 2021 Alper Uzun
% 0

Giriş

İcra ve İflas Kanunumuzun (“İİK”) 285 ila 309. Maddeleri arasında düzenlenmiş olan “konkordato”, mali durumu bozulmuş olan borçlular ile bu borçlunun alacaklılarını korumayı amaçlayan bir yeniden yapılandırma anlaşmasıdır. Konkordato bir dönem ülkemizde epeyce uygulanmış ancak daha sonra “iflas erteleme” müessesesinin yürürlüğe konulmasıyla birlikte tercih edilir olmaktan uzaklaşmıştır.

Ülkemizde 2016 yılında ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında yayımlanan 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile iflas erteleme yoluna başvurulmasının önü kapanınca, yapılan mevzuat değişiklikleri ile birlikte konkordato uygulaması mali durumu bozulmuş ancak iflas girdabına düşmek istemeyen borçlular için tek başvuru yöntemi olarak ön plana çıkmıştır.

Konkordato, yargı önünde belirli şartlar dahilinde oluşturulan önemli ve kuvvetli bir anlaşmadır. Konkordatoya taraf olmayan veya bu anlaşmayı kabul etmeyen alacaklıları da bağlar. Konkordato ile borçlu, borçlarını konkordatoda kabul edilen şekilde ödeyerek borçlarından kurtulur. Borçlu ödeme tutarı kadar, ödeme zamanına da uymalıdır.

Konkordato, “adi konkordato”, “iflâstan sonra konkordato”, “malvarlığının terki suretiyle konkordato” olmak üzere farklı türlere ayrılmıştır.

Konkordatonun Tasdiki Sonrası

Farz edelim ki, borçlunun konkordato talebi mevzuattaki aşamalara uygun ilerledi, proje hazırlandı, konkordatonun başarıya ulaşacağı öngörüldü, geçici ve kesin mühlet süreci sorunsuz geride bırakıldı, konkordato projesi oylandı, uygun bulundu, mahkemece de tasdik edildi. Peki bundan sonra, borçlu konkordato hükümlerine aykırı davranırsa hangi yollar izlenmelidir?

Öncelikle, konkordato, tasdik kararı ile bağlayıcı hale gelir. Adi konkordatoda her ne kadar borçluyu bağlayıcı çok sayıda koşul, gözetim veya denetim hükmü bulunsa da ödeme sürecinin yürütülmesi halen borçlunun elindedir. Borçlunun konkordato planına uygun olarak ödeme yapmaması halinde başvurulabilecek ilk yol, İİK m. 308/e uyarınca fesih davası açılmasıdır. Buna göre kendisine karşı konkordato projesi uyarınca ifada bulunulmayan her alacaklı konkordato uyarınca kazanmış olduğu yeni hakları muhafaza etmekle birlikte konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvurarak kendisi hakkında konkordatonun feshini talep edebilir. Fesih talebine istinaden mahkemece verilecek hüküm üzerine kanun yollarına başvurulabilir.

Bu davanın açılabilmesi için, vadesi gelmiş taksitlerden birinin ödenmemesini yeterlidir. Bu davanın sonunda fesih kararı verilmesi halinde, konkordato talebine konu edilen alacağın (borçlu tarafından kabul edilmiş olması kaydıyla) tamamı, konkordato hiç akdedilmemişçesine borçludan istenebilir. Belirtmek gerekir ki bu alacak, ilamlı takip yolu ile icraya konu edilebilir. Zira Yargıtay içtihatları uyarınca, borçlu tarafından konkordatoda kabul edilen alacaklar, ilamla belirlenen alacaklar statüsündedir. Bu kanaat, borçlunun kayıtsız şartsız borç ikrarının, konkordatonun tasdiki üzerine mahkemece tescil edilmesi hususuna istinaden ortaya çıkmıştır.[1]

Konkordatonun feshi talebi üzerine mahkemece fesih kararı verilmesi halinde, alacaklının kazanılmış hakları korunur. Alacaklı kendisine verilmiş olan teminatı muhafaza eder ve kendisi için bankaya para yatırılmış ise bu para üzerinde alacaklının rüçhan hakkı vardır.[2] Rehinli alacaklılar da aynı haktan yararlanır. Bununla birlikte, rehinli alacaklı tarafından feshi talep edilir ve o alacaklı yönünden konkordatonun feshine karar verildiği durumlarda, İİK m. 308/h/3 uyarınca aranılan 2/3 çoğunluk şartı ortadan kalkarsa, borçlunun teklifini kabul etmeyip ödeme planına tabi tutulan rehinli alacaklılar da bu planla bağlı olmaktan çıkar.

Öte yandan, Yargıtay eski bir kararında, önceki konkordato döneminde, konkordatoda tasdikin kesinleşmesinden önce ödemelerin yapılacağı kabul edilse bile, fesih talebinin ancak kesinleşmeden sonra ileri sürülebileceğine hükmetmiştir. Mevcut konkordato dönemi için de gündeme gelebilecek bir tartışmanın öznesi olan bu kararı Pekcanıtez eleştirmiştir.[3]

Başvurulabilecek bir diğer yol ise şudur: Kendisine karşı konkordato koşulları yerine getirilmeyen alacaklı, fesih talebinde bulunmaksızın, borçluya karşı alacağın ödenmeyen kısmı için icra takibi başlatabilir. Bu konuda Yargıtay’ın eski kararları gündeme gelebilir.[4] Zira Yargıtay, önceki konkordato döneminde fesih davası açılmadan icra takibi yapılamayacağı yönünde muhtelif kararlar vermiş idi. Ancak doktrinde, fesih davası açılmadan icra takibi yapılabileceği konusunda görüş birliği bulunmaktadır.[5]

Bu durumda başlatılacak icra takibindeki alacak miktarı, ödenmeyen konkordato projesinde yazılı miktarla sınırlı olur. Alacaklı, alacağının tümünün tahsili için konkordatonun feshine karar verilmedikçe takip yapamaz. Ancak konkordatonun feshine karar verilmesi halinde, alacağın tümüne yönelik olarak daha önce yaptığı takibe devam edebilir. Daha önce takip yoluna başvurmamış ise, bu aşamada alacağın tümü için takip yapabilir. Konkordatoda, alacağının tümü kabul edilen alacaklı ilama dayalı takip yapabilir.

Son olarak, İcra ve İflas Kanunu m. 308/f uyarınca her alacaklı, kötü niyetle sakatlanmış konkordatonun tamamen feshini, kararı vermiş olan mahkemeden de isteyebilir.

Sonuç

Konkordato, anlaşmanın tarafı olmayan veya bu anlaşmayı kabul etmeyen alacaklıları da bağlayan, önemli ve kuvvetli bir anlaşmadır. Konkordato ile borçlu, borçlarını konkordatoda kabul edilen şekilde ödeyerek borçlarından kurtulur. Borçlu ödeme tutarı kadar, ödeme zamanına da uymalıdır. Ödeme hükümlerini yerine getirme yükümlülüğü halen borçlu üzerindedir. Dolayısıyla, kendisine karşı konkordato projesi uyarınca ifada bulunulmayan alacaklı, konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvurarak kendisi hakkında konkordatonun feshini talep edebilir. Bu durumda alacaklı, alacağı borçlu tarafından kabul edilmiş ise, alacağının tamamını borçludan ilamlı icra takibi yolu ile isteyebilir. Bir başka yol ise, kendisine karşı konkordato koşulları yerine getirilmeyen alacaklının, fesih talebinde bulunmaksızın, borçluya karşı alacağın ödenmeyen kısmı için icra takibi başlatmasıdır. Bunların haricinde elbette her alacaklı, kötü niyetle sakatlanmış konkordatonun tamamen feshini, kararı vermiş olan mahkemeden de isteyebilir.

[1] Altay, Sümer; Eskiocak, Ali: Konkordato ve Yeniden Yapılandırma Hukuku, 5. Bası, 2019, s. 401 vd.

[2] Pekcanıtez, Atalay, Özkan, Özekes; İcra ve İflas Hukuku, 11. Bası, 2013, s. 817.

[3] Pekcanıtez, Erdönmez: 7101 sayılı Kanuna Göre Konkordato, İstanbul, 2018, s. 166-167.

[4] Yargıtay 12. HD, 2430 E., 10285 K., 22.10.1990 (www.e-uyar.com).

[5] Muşul, Timuçin: İcra ve İflas Hukuku Esasları, 2017, s. 846; Kuru, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, 2016, s. 702.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Konkordato Hakkında Verilen Karara Karşı Kanun Yollarına Başvuruya İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
Hukuk Postası
Konkordato Hakkında Verilen Karara Karşı Kanun Yollarına Başvuruya İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Genel anlamda konkordato, takip hukuku çerçevesinde düzenlenmiş bir tür kalan borçtan kurtulma usulüdür.Borçlarını vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen borçlunun, belli bir zaman dilimi içerisindeki bütün borçlarının alacaklılar tarafından kanunda gösterilen nitelikli çoğunlukla kabul edilmesi ve yetkili mahkemenin...

İcra ve İflas Hukuku 31.05.2023
7. Yargı Paketi Olarak Bilinen 7445 Sayılı Kanun ve Getirdikleri
Hukuk Postası
7. Yargı Paketi Olarak Bilinen 7445 Sayılı Kanun ve Getirdikleri

Kamuoyunda 7. Yargı Paketi olarak bilinen, bir nevi “torba yasa” olan 7445 sayılı “İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 05.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, adından da anlaşılacağı üzere, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda (“İİK”) çok sayıda...

İcra ve İflas Hukuku 31.03.2023
Çekişmeli Alacak Davasında (İİK m.308/b) Dava Şartı Olan Zorunlu Arabuluculuk
Hukuk Postası
Çekişmeli Alacak Davasında (İİK m.308/b) Dava Şartı Olan Zorunlu Arabuluculuk

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda (“İİK”) 285 vd. maddelerinde düzenlenen konkordato kurumu ile borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında olan borçlular için iflas öncesinde borçlarını yeniden yapılandırma ve iflas riskini bertaraf etme imkânı getirilmiştir. 2018 yılında...

İcra ve İflas Hukuku 28.02.2023
İstinafa Başvuru Süresi ve Mahkemeye Erişim Hakkına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
İstinafa Başvuru Süresi ve Mahkemeye Erişim Hakkına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

31994 sayılı ve 25.10.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan, Anayasa Mahkemesi’nin 14.09.2022 tarihli kararı (“AYM Kararı”), başvurucuların istinaf taleplerine ilişkin istinaf başvuru süresinin kararın tefhiminden itibaren başlamasının mahkemeye erişim hakkını ihlal edip etmediğini incelemektedir...

İcra ve İflas Hukuku 30.11.2022
İcra ve İflas Kanunu’ndaki Son Değişiklikler ve Borçluya Rızaen Satış Yetkisi Verilmesi
Hukuk Postası
İcra ve İflas Kanunu’ndaki Son Değişiklikler ve Borçluya Rızaen Satış Yetkisi Verilmesi

Kamuoyu nezdinde “5. Yargı Paketi” olarak isimlendirilen ve 30.11.2021 tarihli, 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile, başta 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu olmak üzere muhtelif kanunlarda...

İcra ve İflas Hukuku Mayıs 2022
Türk Hukukunda Alacakların Tahsili Açısından Doğrudan İflas Yolları
Hukuk Postası
Konkordatoya İlişkin Güncel Gelişmeler
Hukuk Postası
Konkordatoya İlişkin Güncel Gelişmeler
İcra ve İflas Hukuku Şubat 2019
Konkordato Komiserinin Nitelikleri ve Görevleri
Hukuk Postası
Konkordato Komiserinin Nitelikleri ve Görevleri
İcra ve İflas Hukuku Kasım 2018
İcra ve İflas Kanunu’na İlişkin Güncel Gelişmeler ve Konkordato
Hukuk Postası
İflas Ertelemeye Alternatif Olarak Konkordato
Hukuk Postası
İflas Ertelemeye Alternatif Olarak Konkordato
İcra ve İflas Hukuku Eylül 2016

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.