Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

27.09.2021
% 0

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 24.09.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik yayım tarihini izleyen ayın başından (01.10.2021) itibaren yürürlüğe girer.

Söz konusu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (“Kurum”) elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlemektedir. Buna göre; Kurum’ca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara elektronik ortamda tebliğ edilir. Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.

Yönetmelik, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m. 4/1- (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları işveren olarak tanımlamıştır.

Ayrıca, Yönetmelik m. 6/1 ve 7/1 uyarınca, elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler 01.10.2021 tarihini takip eden üç ay içinde Kurum’ca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmak, elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadır. 01.10.2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler ise, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür.

İlgili Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Müdahilin Tek Başına Kanun Yoluna Başvurabileceğine İlişkin Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuki Gelişmeler
Müdahilin Tek Başına Kanun Yoluna Başvurabileceğine İlişkin Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı

Danıştay dava daireleri ve kurulları tarafından verilen kararlar arasında uzun süredir aykırılıklara ve farklı yorumlara yol açan, idari davalarda müdahilin istinaf ve temyiz hakkına sahip olup olmadığı konusu açıklığa kavuşturuldu...

Medeni Usul Hukuku 25.05.2023
Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Elektronik Mühre İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 14.09.2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile getirilen önemli yeniliklerden bazıları...

Medeni Usul Hukuku 14.09.2022
İleti Yönetim Sistemi’ne İlişkin Süreler Yaklaşıyor-I
Hukuki Gelişmeler
İleti Yönetim Sistemi’ne İlişkin Süreler Yaklaşıyor-I

İleti Yönetim Sistemi’ne İlişkin Süreler Yaklaşıyor

Medeni Usul Hukuku 25.11.2020
İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi
Hukuki Gelişmeler
İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi

İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi

Medeni Usul Hukuku 30.11.2020

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.