Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

% 0

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 24.09.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik yayım tarihini izleyen ayın başından (01.10.2021) itibaren yürürlüğe girer.

Söz konusu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (“Kurum”) elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlemektedir. Buna göre; Kurum’ca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara elektronik ortamda tebliğ edilir. Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.

Yönetmelik, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m. 4/1- (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları işveren olarak tanımlamıştır.

Ayrıca, Yönetmelik m. 6/1 ve 7/1 uyarınca, elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler 01.10.2021 tarihini takip eden üç ay içinde Kurum’ca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmak, elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadır. 01.10.2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler ise, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür.

İlgili Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuki Gelişmeler
İleti Yönetim Sistemi’ne İlişkin Süreler Yaklaşıyor-I

İleti Yönetim Sistemi’ne İlişkin Süreler Yaklaşıyor

Medeni Usul Hukuku 25.11.2020
Hukuki Gelişmeler
İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi

İleti Yönetim Sistemi Süreleri Ertelendi

Medeni Usul Hukuku 30.11.2020

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.