Kripto Varlıkları Konu Alan Yasa Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Sunuldu

24.05.2024 Doğukan Kalınoğlu
% 0

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasını Konu Alan Kanun Teklifi (Kripto Varlıklar Yasa Tasarısı) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Kripto Varlık Yasa Tasarısı ile 6.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (SerPK) değişiklik yapılması öngörülür. Kripto Varlıklar Yasa Tasarısı ile SerPK hükümlerinde yapılması planlanan değişiklikler ve öngörülen yenilikler aşağıda özetlenir:  

 • Cüzdan, kripto varlık, kripto varlık hizmet sağlayıcı, kripto varlık saklama hizmeti ve platform tanımlarının SerPK’ya eklenmesi öngörülür. Bu doğrultuda, “kripto varlık”, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıkları; “kripto varlık hizmet sağlayıcı”, platformları, kripto varlık saklama hizmeti sağlayan kuruluşları ve bu Kanuna dayanılarak yapılacak düzenlemelerde kripto varlıkların ilk satış ya da dağıtımı dahil olmak üzere kripto varlıklarla ilgili olarak hizmet sağlamak üzere belirlenmiş diğer kuruluşları; “cüzdan”, kripto varlıkların transfer edilebilmesini ve bu varlıkların ya da bu varlıklara ilişkin özel ve açık anahtarların çevrim içi veya çevrim dışı olarak depolanmasını sağlayan yazılım, donanım, sistem ya da uygulamaları; “kripto varlık saklama hizmeti”, platform müşterilerinin kripto varlıklarının veya bu varlıklara ilişkin cüzdandan transfer hakkı sağlayan özel anahtarların saklanmasını, yönetimini veya Sermaye Piyasası Kurulunca (Kurul) belirlenecek diğer saklama hizmetlerini; “platform”, kripto varlık alım satım, ilk satış ya da dağıtım, takas, transfer, bunların gerektirdiği saklama ve belirlenebilecek diğer işlemlerin bir veya daha fazlasının gerçekleştirildiği kuruluşları ifade eder. 
 • Kurul, sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihraç edilmesine ve elektronik ortamda kayden izlenmesine yönelik esasları belirleyebilir. Sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihracı söz konusu olduğunda, hakların izlenmesi, üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesi ve devredilmesi süreçlerinde bu varlıkların oluşturulup saklandığı elektronik ortamdaki kayıtların esas alınması öngörülür.
 • Kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulması, faaliyete başlaması ve hangi faaliyetleri yürütülebilecekleri (kripto varlık hizmet sağlayıcı tarafından sunulan hizmete konu kripto varlık sermaye piyasası aracı niteliğinde olmasa dahi) Kurul iznine tabidir. Kurul’a, şirket yapısı ve faaliyetleri başta olmak üzere ilgili ilke ve esasları belirleme yetkisi verilecektir. Kripto varlık hizmet sağlayıcıların kuruluşlarına ve/veya faaliyete geçmelerine izin verilebilmesi için bilgi sistemleri ve teknolojik altyapılarının TÜBİTAK’ın belirleyeceği kriterlere uyması gerekir. 
 • Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının pay devirlerinde Kurul’dan izin alınması zorunluluğu getirilmesi, aksi takdirde yapılan devirlerin geçersiz olacağı öngörülür.
 • Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının SerPK’da atıf yapılan hükümler dışında SerPK’nın diğer hükümlerine tabi olmadığı öngörülür. 
 • Platformlar üzerinden kripto varlıkların alım satımı, ilk satış veya dağıtımı, takası, transferi ve saklanmasına ilişkin kurallar Kurul tarafından ayrıca belirlenecektir.
 • Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve müşterileri arasındaki sözleşmelerin uzaktan iletişim araçları kullanılarak yapılabilmesine imkân tanınması ve sözleşmelere ilişkin esasları belirlemek üzere Kurul’a yetki verilir. Ayrıca, kripto varlık hizmet sağlayıcıların müşterilerine karşı sorumluluğunu ortadan kaldıran veya sınırlandıran sözleşme şartları geçersiz olacaktır.
 • Platformda fiyatların serbestçe oluşması esas alınır. Platformların, piyasa bozucu nitelikte eylem ve işlemlere ilişkin olarak gereken tespitleri yapmak, Kurul’a bildirmek ve bu nitelikteki eylem ve işlemleri gerçekleştiren hesapların kısıtlanması, durdurulması ve kapatılması dâhil olmak üzere gerekli tedbirleri almakla yükümlü oldukları öngörülür. Ayrıca kripto varlık transferi işlemlerinde Kurul ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı düzenlemelerine uyulması gerektiği öngörülür.
 • Kripto Varlıklar Yasa Tasarısı ile müşterilerin kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan nakit ve kripto varlıkları, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının borçları nedeniyle, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mal varlığı ise müşterilerin borçları nedeniyle kamu alacakları için olsa dahi haczi, rehni, iflas masasına dâhil edilmesi ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulmasının yasaklanması öngörülür. Müşterilere ait nakit ve kripto varlıklara ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talep, münhasıran kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yerine getirilecektir.
 • Kripto Varlıklar Yasa Tasarısı ile yurt dışında yerleşik platformlar tarafından Türkiye’de mukim kişilere yönelik kripto varlıklara ilişkin faaliyette bulunulmasının izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı sayılacağı öngörülür. Bu düzenleme paralelinde yurt dışında yerleşik platformlar tarafından Türkiye’de mukim kişilere yönelik faaliyetlerin Kripto Varlıklar Yasa Tasarısı’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde sonlandırılması gerektiği öngörülür.
 • Kripto varlık hizmet sağlayıcıların hukuka aykırı faaliyet ve işlemlerinde Kurul tarafından uygulanacak tedbirler ve idari para cezası öngörülür.
 • Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının hukuka aykırı faaliyetleri ve işlemleri ile yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu olacağı öngörülür. Ayrıca şirket yöneticileri de kusurları oranında bu zararlardan sorumlu olabilecektir.
 • Kripto varlık hizmet sağlayıcıları bilişim sistemlerinin işletilmesi, her türlü siber saldırı, bilgi güvenliği ihlalleri gibi fiillerden veya personelin her türlü davranışından kaynaklanan kripto varlık kayıplarından doğan sorumluluklarının 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda öngörülen tehlike sorumluluğu esaslarına göre belirleneceği öngörülür. 
 • İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkilileri hakkında hapis ve adli para cezası uygulanacağı öngörülür.
 • Kripto varlıklarla yapılan her türlü işleme ilişkin 20.2.1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri saklı olduğu ve kripto varlıkları konu edinen rehin sözleşmelerinde, 20.10.2016 tarihli ve 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Ticari İşletmelerde Taşınır Rehni Kanunu’nun uygulanmayacağı öngörülür. 
 • Yapılması planlanan değişikliklerin yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmesi planlanır.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Sermaye Piyasası Kurulu, e-Başvuruya İlişkin Duyuru Yayımladı
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu, e-Başvuruya İlişkin Duyuru Yayımladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organı’nın 18/470 sayılı Kararı uyarınca yapılan duyuru (Duyuru), 28.03.2024 tarihli ve 2024/17 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlandı...

Sermaye Piyasası Hukuku 01.04.2024
Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Payların İlk Halka Arzı Öncesi Uyulacak Ön Şartlardaki Tutarların İndirimine İlişkin İlke Kararı
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Payların İlk Halka Arzı Öncesi Uyulacak Ön Şartlardaki Tutarların İndirimine İlişkin İlke Kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organı’nın i-SPK 128.22 sayılı İlke Kararı (İlke Kararı) 28.03.2024 tarihli ve 2024/17 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlandı...

Sermaye Piyasası Hukuku 01.04.2024
SPK’nın, İhraççılar ve Sermaye Piyasası Kurumları İçin Verdiği TMS 29 ve Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına İlişkin Kararı
Hukuki Gelişmeler
SPK’nın, İhraççılar ve Sermaye Piyasası Kurumları İçin Verdiği TMS 29 ve Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına İlişkin Kararı

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı sayılı kararına istinaden 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı (Kurul Kararı), 07.03.2024 tarihli ve 2024/14 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal raporlama düzenlemelerine tabi...

Sermaye Piyasası Hukuku 11.03.2024
Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in “Fon Türleri” ve “Standart Fonlara İlişkin Esaslar” Başlıklı Bölümlerinde Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in “Fon Türleri” ve “Standart Fonlara İlişkin Esaslar” Başlıklı Bölümlerinde Değişiklik

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın 29.02.2024 tarih ve 13/337 sayılı kararı (Kurul Kararı), 29.02.2024 tarihli ve 2024/13 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlandı. Kurul Kararı uyarınca Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in (Rehber) “Fon Türleri” ve “Standart Fonlara İlişkin Esaslar” başlıklı...

Sermaye Piyasası Hukuku 07.03.2024
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-52.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.E) (Tebliğ) 01.03.2024 tarihli ve 32476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Tebliğ, serbest fonlara ilişkin konulara KAP sayfasında yer verilmesine dair...

Sermaye Piyasası Hukuku 07.03.2024
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’e “Sorumlu Yönetim İlkeleri” Maddesi Eklendi
Hukuki Gelişmeler
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’e “Sorumlu Yönetim İlkeleri” Maddesi Eklendi

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın 16.02.2024 tarih ve 11/255 sayılı kararı (Kurul Kararı), 16.02.2024 tarihli ve 2024/11 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlandı. Kurul Kararı uyarınca Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’e Sorumlu Yönetim İlkeleri (İlkeler) m. 13 olarak eklendi. İlkeler’e ilişkin önemli...

Sermaye Piyasası Hukuku 26.02.2024
Güncel Kurul Kararı Işığında Sermaye Piyasası Aracı İhraç Başvurularında Enflasyon Muhasebesi Uygulaması
Hukuki Gelişmeler
Güncel Kurul Kararı Işığında Sermaye Piyasası Aracı İhraç Başvurularında Enflasyon Muhasebesi Uygulaması

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın 08.02.2024 tarih ve 9/221 sayılı kararı (Kurul Kararı) uyarınca yapılan duyuru (Duyuru), 08.02.2024 tarihli ve 2024/9 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlandı. Duyuru, Kurul Kararı ışığında sermaye piyasası aracı ihraç başvurularında enflasyon muhasebesi...

Sermaye Piyasası Hukuku 09.02.2024
Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 2024 Yılı İçin Halka Arz ve Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş Eşikleri Tespit Edildi
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 2024 Yılı İçin Halka Arz ve Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş Eşikleri Tespit Edildi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.12.2023 tarih ve 81/1811 sayılı Kararı (Karar), 29.12.2023 tarih ve 2023/82 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlandı. Karar ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan diğer düzenlemelerde yer alan yeniden değerlemeye tabi...

Sermaye Piyasası Hukuku 04.01.2024
Girişim Sermayesi Pazarına İlişkin Düzenleme
Hukuki Gelişmeler
Girişim Sermayesi Pazarına İlişkin Düzenleme

Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.3) (Tebliğ) 18.05.2023 tarihli ve 32194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurulacak Girişim Sermayesi Pazarı’na ilişkin usul ve esaslar düzenlenir. Tebliğ kapsamında...

Sermaye Piyasası Hukuku 18.05.2023
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 398 kapsamında bağımsız denetime tabi şirketlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi...

Sermaye Piyasası Hukuku 02.12.2022
Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirler Hakkında Basın Açıklaması Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirler Hakkında Basın Açıklaması Yayımlandı

09.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirler Hakkında Basın Açıklamaları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabı tarafından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında “Emtia Pazarı”nın kurulduğu ve altın sertifikası...

Sermaye Piyasası Hukuku 16.06.2022
Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 08.02.2022 tarih ve 940051 sayılı yazısı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan 02.05.2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesinin (“Genelge”) 38/2 maddesinde değişiklik...

Sermaye Piyasası Hukuku 17.02.2022
Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayımlandı

Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (II-31/B.1) (“Tebliğ”) 26.01.2022 tarihli ve 31731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Sermaye Piyasası Hukuku 27.01.2022
Kurumsal Yönetim Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Kurumsal Yönetim Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı

Kurumsal Yönetim Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı

Sermaye Piyasası Hukuku 2.10.2020
Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Kira Sözleşmelerinin Bedellerine İlişkin Duyuru Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Kira Sözleşmelerinin Bedellerine İlişkin Duyuru Yapıldı

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Kira Sözleşmelerinin Bedellerine İlişkin Duyuru Yapıldı

Sermaye Piyasası Hukuku 16.10.2020
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklik

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklik

Sermaye Piyasası Hukuku 23.10.2020
Payları İlk Defa Halka Arz Edilen Bazı Kurumlar İçin İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Getirildi
Hukuki Gelişmeler
Payları İlk Defa Halka Arz Edilen Bazı Kurumlar İçin İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Getirildi

Payları İlk Defa Halka Arz Edilen Bazı Kurumlar İçin İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Getirildi

Sermaye Piyasası Hukuku 17.11.2020
32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2008-32/34) Değişti
Hukuki Gelişmeler
32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2008-32/34) Değişti

32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2008-32/34) Değişti

Sermaye Piyasası Hukuku 2.02.2021
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler-III
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler-III

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler

Sermaye Piyasası Hukuku 22.02.2021
Ülke Bazlı Raporun Gönderim Süresi Bir Kez Daha Uzatıldı
Hukuki Gelişmeler
Ülke Bazlı Raporun Gönderim Süresi Bir Kez Daha Uzatıldı

Ülke Bazlı Raporun Gönderim Süresi Bir Kez Daha Uzatıldı

Sermaye Piyasası Hukuku 22.02.2021
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler-II
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler-II

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler

Sermaye Piyasası Hukuku 19.03.2021
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler-I
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler-I

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler

Sermaye Piyasası Hukuku 9.08.2021
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklik
Hukuki Gelişmeler
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklik

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklik

Sermaye Piyasası Hukuku 1.10.2021
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (No: 2018-32/45) Yapılan Değişiklikler
Hukuki Gelişmeler
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (No: 2018-32/45) Yapılan Değişiklikler

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (No: 2018-32/45) Yapılan Değişiklikler

Sermaye Piyasası Hukuku 14.10.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.