Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği

30.06.2022 Ceren Eke
% 0

Giriş

Binalar ve yerleşmelerin doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla hazırlanan Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 12.06.2022 tarihli ve 31864 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlük

Yürürlüğe giren bu yeni Yönetmelik ile 23.12.2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan aynı adlı önceki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Yönetmelik ile değerlendirme ve sertifikalandırma sistemlerinin oluşturulmasına, yeşil sertifika uzmanlarının, yeşil sertifika değerlendirme uzmanlarının ve eğitici kuruluşların nitelikleri ile yeşil binalar ve yeşil yerleşmelerin değerlendirme kriterlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Aynı Resmi Gazete’de, Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ’in yayımlanması ile, mülga yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliğ’i de yürürlükten kaldırıldı.[1]

Kapsam

Yönetmelik mevcut ve yeni binalar ile yerleşmelerin sürdürülebilir çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarının değerlendirilmesini ve sertifikalandırılmasını kapsar ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından yürütülür. Yönetmeliğin ekinde aynı zamanda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca (“Bakanlık”) hazırlanan Yeşil Sertifika Bina Değerlendirme Kılavuzu (Ek-1), Yeşil Sertifika Yerleşme Değerlendirme Kılavuzu (Ek-2) ile Yeşil Sertifika Ulusal Yeşil Bina ve Yeşil Yerleşme Sertifikasyonu Eğitimine İlişkin Hususlar (Ek-3) yer alır. Değerlendirme kılavuzları yeşil binalar ile yeşil yerleşmelerin değerlendirme kriterleri, kredilendirme ve derecelendirme esasları ile yeşil sertifika uzmanlarının nitelikleri gibi pek çok konuda detaylı düzenleme içerir.

Yeşil Sertifika ve Değerlendirme Kuruluşu

Yönetmelik; yeşil sertifikayı değerlendirme sonrası değerlendirme kuruluşu tarafından binaya veya yerleşmeye verilen belge olarak tanımlar.

Yeşil sertifika Yönetmeliği’nin ekinde yer alan değerlendirme kılavuzlarında tanımlanan kriterler esas alınarak düzenlenir. Buna göre, Yeşil Sertifika Bina Değerlendirme Kılavuzu’nda yeşil sertifika alabilecek binalar; konut, ofis binaları, eğitim binaları, oteller, sağlık binaları, alışveriş ve ticaret merkezleri ile diğer şeklinde tiplere ayrılır. Bina tipine ve bunların mevcut veya yeni bina olmasına göre hesaplamalar değişiklik gösterir.[2]

Yönetmelik uyarınca yeşil sertifika almak isteğe bağlıdır. Yönetmelik Türkiye Çevre Ajansı’nı değerlendirme kuruluşu olarak belirler. Değerlendirme kuruluşu, sertifika başvurularını inceler ve binalar ile yerleşmelerin sürdürülebilir çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarını kılavuzlara göre değerlendirir. Kuruluş ayrıca sertifikalandırma faaliyetlerini yürütür ve kriterleri sağlayan bina ve yerleşmelere sertifikayı düzenler.

Yeşil Sertifika Almak İçin İzlenecek Yol

Yönetmelik yeşil sertifika alınması için izlenmesi gereken yolu düzenler.

Yönetmelik m. 5/3 uyarınca yeşil sertifika almak isteyen bina veya yerleşme sahibi yeşil sertifika uzmanlarından ve değerlendirme kuruluşundan hizmet alır. Değerlendirme kuruluşu yukarıda ifade edildiği üzere Türkiye Çevre Ajansı’dır.

Yönetmelik m. 4/1/(k), yeşil sertifika uzmanını, nitelikleri Bakanlık tarafından belirlenen ve Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitici kurum veya kuruluşlar[3] tarafından verilen eğitimde başarılı olan kişiler olarak tanımlar. Yeşil sertifika uzmanı, sertifika alınmak istenen bina veya yerleşmeye ait bilgi ve belgeleri, ilgisine göre değerlendirme kılavuzlarına uygun olarak, Bakanlıkça yeşil binalar ile yeşil yerleşmelerin sertifikalandırma sürecinin çevrimiçi olarak işletilmesi için oluşturulan Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi’ne (YeS-TR) kaydeder.

Ardından başvuru değerlendirme kuruluşu ekibinde görev yapan yeşil sertifika değerlendirme uzmanları sisteme kaydedilen bilgi ve belgeleri değerlendirerek binanın veya yerleşmenin yeşil bina veya yeşil yerleşme olma koşullarının yerine getirip getirilmediğine dair analiz ve puanlama yapar. Yeşil sertifika değerlendirme uzmanları, Yönetmelik m. 4/1(j) uyarınca değerlendirme kuruluşu ekibinde görev yapan ve binaların veya yerleşmelerin değerlendirme kılavuzuna göre değerlendirilmesinden ve puanlanmasından sorumlu olan yeşil sertifika uzmanlarıdır. Yönetmelik m. 5/5 uyarınca, işlem sisteme kaydedilen bilgiler üzerinden ve gerekli durumlarda yerinde etüt etmek suretiyle değerlendirilerek tesis edilir.

Yönetmelik ayrıca “yeşil bina” ve “yeşil yerleşme” için de tanımlar içerir. Buna göre yeşil bina; yer seçimi, tasarım, inşaat, işletme, bakım, tadilat, yıkım, atık ve atık suların bertarafını kapsayan, yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu, düşük emisyonlu ve çevreye olan olumsuz etkileri asgari düzeye indirilmiş binadır. Benzer şekilde, yeşil yerleşme de yeşil bina için sıralanan özelliklere sahip; çevreye asgari düzeyde zarar veren, içerisinde binalar ile yaşamın sürdürülebilmesi için gereken alt ve üst yapıyı içeren yerleşme olarak tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin uygulanmasından doğabilecek tereddütler ve itirazlar Bakanlık teşkilatı altında yer alan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

Mülga Yönetmelikle Kazanılan Haklar

Yönetmelik m. 10 yönetmeliğin yayım tarihi olan 12.06.2022’den önce, mülga yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça eğitici kuruluş olarak görevlendirilen tüzel kişiler ile gerekli eğitimleri alarak yeşil sertifika uzmanlığı elde etmiş olanların haklarını saklı tutar.

Sonuç

12.06.2022 tarihli ve 31864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği ile 23.12.2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de daha önce yayımlanan aynı adlı yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Binalar ve yerleşmelerin doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla hazırlanan Yönetmelik ile; değerlendirme ve sertifikalandırma sistemlerinin oluşturulmasına, yeşil sertifika uzmanlarının, yeşil sertifika değerlendirme uzmanlarının ve eğitici kuruluşların nitelikleri ile yeşil binalar ve yeşil yerleşmelerin değerlendirme kriterlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Öte yandan, Yönetmeliğin ekinde yayımlanan değerlendirme kılavuzlar değerlendirme kriterleri, kredilendirme ve derecelendirme esasları, ile yeşil sertifika uzmanlarının nitelikleri gibi pek çok konuda detaylı olarak düzenleme içermektedir.


Kaynakça
  • 1. Mükerrer Resmi Gazete, S. 31506, 09.06.2021.
  • Detaylı bilgi için bkz. Yönetmelik Ek-1’de yer alan Yeşil Sertifika Bina Değerlendirme Kılavuzu.
  • Eğitici kuruluşlar Bakanlıkça yetkilendirilir ve Bakanlık resmi internet sayfasında yayımlanır. Yeşil binalar ile yeşil yerleşmeler gibi konularda faaliyet gösteren kamu veya özel hukuk hükümlerine tabi kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşları, Yönetmelik Ek-3’te belirtilen koşulları sağlamaları halinde eğitici kuruluş olarak faaliyet gösterebilir.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kaynak Bazında Destekleme Mekanizması ve Mevcut İkili Anlaşmalara Etkisi
Hukuk Postası
Kaynak Bazında Destekleme Mekanizması ve Mevcut İkili Anlaşmalara Etkisi

Ülkemiz elektrik piyasası, özellikle 2022 yılı içerisinde çalkantılı bir dönem geçirdi. Elektrik üretiminde kullanılan emtia fiyatlarında meydana gelen hızlı artışlar, tüketicilerin korunması ve arz güvenliğinin temin edilmesi için bazı önlemler alınması gerekliliğini ortaya çıkardı. Bu amaçla alınan önlemlerden birisi ise...

Enerji Hukuku 28.02.2023
Elektrik Depolama Faaliyetlerindeki Güncel Gelişmeler
Hukuk Postası
Elektrik Depolama Faaliyetlerindeki Güncel Gelişmeler

Elektrik depolama faaliyetlerine ilişkin ilk düzenlemelere 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda (“EPK” veya “Kanun”) yer verilmişti. Bunu takiben, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği (“Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği”) 09.05.2021 tarihli ve 31479 sayılı Resmî Gazete’de...

Enerji Hukuku 31.12.2022
Elektrik Piyasası Mevzuatında Pay Devirleri
Hukuk Postası
Elektrik Piyasası Mevzuatında Pay Devirleri

Bilindiği üzere, 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanunu (“EPK” veya “Kanun”) 30 Mart 2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. EPK’nın yürürlüğe girmesinin ardından Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) de 2 Kasım 2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmi...

Enerji Hukuku Mayıs 2015
Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nde Önemli Değişiklikler
Hukuk Postası
Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nde Önemli Değişiklikler

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapmıştır. Bu bağlamda EPDK, üç farklı değişiklik taslağını 15.05.2015, 26.10.2015 ve 26.11.2015 tarihlerinde kamu görüşüne sunmuştur. Sonuç itibariyle, EPDK, hükümler hakkındaki...

Enerji Hukuku Mart 2016
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nde Yapılan Önemli Değişiklikler
Hukuk Postası
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nde Yapılan Önemli Değişiklikler

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”), 31920 sayılı 11.08.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik (“Değişiklik Yapan Yönetmelik”) ile bazı esaslı değişiklikler yapıldı...

Enerji Hukuku 31.08.2022
Elektrikli Araç Şarj Ağı İşletme Lisansı
Hukuk Postası
Elektrikli Araç Şarj Ağı İşletme Lisansı

Elektrikli araçların hızla yaygınlaşması karşısında, şarj hizmeti sunulmasına ilişkin hukuki altyapının kurulması konusunda girişimlerin hız kazandığı görülür. 21.12.2021 tarihinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (“EPK”) değiştirilerek şarj hizmetleri yeni bir piyasa...

Enerji Hukuku Nisan 2022
Elektrik Depolama Faaliyetine İlişkin Güncel Düzenlemeler
Hukuk Postası
Elektrik Depolama Faaliyetine İlişkin Güncel Düzenlemeler

Günümüzde teknolojinin evirildiği noktada farklı kaynaklardan elde ettiğimiz enerjiyi, en yaygın olarak elektrik enerjisi biçiminde kullanıyoruz. Nitekim elektrik, aktarım ve farklı enerji biçimlerine dönüşüm kolaylığı ile gündelik hayatta ihtiyaç duyduğumuz işleri yapmak için ideal bir enerji formudur...

Enerji Hukuku Mayıs 2021
Elektrik Piyasasında Lisans Devri
Hukuk Postası
Elektrik Piyasasında Lisans Devri
Enerji Hukuku Mart 2021
Bir Finansman Modeli Olarak Enerji Performans Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.