Yabancıların Çalışma İzni Konusunda Son Gelişmeler

Ocak 2010
% 0

5 Şubat 2010 Tarihli ve 27484 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5951 sayılı Yasa, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda bir kısım değişiklikler yapılmasını düzenliyor. Bununla birlikte, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un 22. maddesine dayanılarak çıkarılan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin bazı önemli maddeleri, 21 Ocak 2010 tarih ve 27469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değiştirildi. 

5951 sayılı Kanun ile Yabancılar için Gelen Yenilikler

  • Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla Bakanlık tarafından en geç 30 gün içinde sonuçlanacaktır.
  • “Mesleki hizmetler” (Mimar, mühendis, şehir ve çevre planlamacıları vs.) kapsamında çalışacak yabancılara “akademik ve mesleki yeterlilik” ile ilgili işlemleri tamamlanıncaya kadar, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir yılı geçmemek üzere ön izin verilebilmesi mümkün hale gelmiştir.
  • Mesleki eğitim alanı dışında çalışacak yabancıların akademik ve mesleki yeterlilik ile lisans talep ve yeterlilik uygulamaları dışında tutulmuştur. Ayrıca, bu gibiler için Kanunda belirtilen diğer kurumlardan istenecek görüş talep edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde Yapılan En Önemli Değişiklikler

  • Teknolojik Başvuru: Elektronik ortamda da başvuru yapılabilecektir. Çalışma Bakanlığı da istenirse elektronik ortamda çalışma iznini verebilecektir. 
  • İkamet İzninin İşlenmesi: Yurtiçinden yapılan çalışma izin başvurularında çalışma izni verilmesi halinde izin belgesinin tebliğ tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi almak için emniyet makamlarına başvuruda bulunulması zorunludur. Aksi halde çalışma izni geçerlilik kazanmaz.
  • İlgili Mercilerin Zamanlı Görüş Verme Zorunluluğu: İlgili mercilerden görüş, bilgi ve belge talepleri günlü olarak yapılır. Kamu kurum ve kuruluşlarına belge taleplerinde en geç beş, bilgi ve görüş taleplerinde ise en fazla on beş gün süre verilir. İlgili merciler görüşlerini en geç on beş gün içinde Bakanlığa bildirirler. İlgili merciler, zorunluluk halinde, on beş günü geçmemek üzere ek süre talebinde bulunabilirler.
  • Yabancı İstihdamının Milli Ekonomi Açısından Yararı: Bakanlık, ülke içinden istihdam yerine yabancı istihdamını haklı kılacak gerekçeleri değerlendirirken, işin özel niteliğini gösterir bilgiler ile yabancının eğitim durumu, çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı ve bu niteliklere uygun ücret düzeyi ile istihdam durumunu da dikkate alır.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Anayasa Mahkemesi Karar İncelemesi: İşverenin Yönetim Hakkının Sınırları

İş ilişkisinin doğası gereği mevcut olan işverenin hâkim durumu, işçinin bağımlılık unsuru ve iş görme borcu, işverenin yönetim hakkının temellerini oluşturur. Yönetim hakkı, yasalara, iş akdine ve varsa toplu iş sözleşmesine aykırı olmamak kaydıyla, işverenin vereceği talimatlar ile...

İş Hukuku Mayıs 2022
Hukuk Postası
Rekabet Yasağında Cezai Şart: Sadece İşçi Aleyhine Cezai Şart Yasağının Bir İstisnası

Rekabet yasağı, çalışanın iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından belirli bir süre boyunca eski işvereniyle aynı faaliyet alanında kendi veya başkası adına rekabet etmesini yasaklayan bir yükümlülüktür. Rekabet yasağı sözleşmesi ile işveren, çalışanın işyerindeki...

İş Hukuku Mart 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Toplu İş Sözleşmeleri ve Grev
İş Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
İşyeri Uygulamaları
İş Hukuku Temmuz 2016
Hukuk Postası
İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı
İş Hukuku Mayıs 2016
Hukuk Postası
İşe İade Davası
İş Hukuku Temmuz 2014
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.