İşverenin Çalışanın E-Postalarını Denetlemesi: 12.1.2021 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı İle Getirilen Kıstaslar

Mart 2021 Murat Develioğlu
% 0

Giriş

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 1. maddesi uyarınca, Kanun’un amacı kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Yine aynı Kanun uyarınca,  kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. Örnek olarak, kişilerin isimleri, e-posta adresleri, telefon numaraları, sağlık durumları, ziyaret ettiği internet siteleri, yazışmaları verilebilir. Kişisel verilerin işlenmesi kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelir ve çok genel olarak ifade edersek, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan şartlara uymaksızın yapılan işleme ise, hukuka aykırı bir işleme olarak kabul edilir.

Hizmet sözlesmesi açısından da, işçinin kişisel verilerinin korunması hem yukarıda anılan Kanun uyarınca, hem de, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarafından güvence altına alınmıştır.

Bu bağlamda, aşağıda ele alacağımız Anayasa Mahkemesi’nin 12.1.2021 tarihli kararında, işverenin çalışanının e-posta yazışmalarını, yani kişisel verilerini işleyip işleyemeyeceği, işleyebilecekse hangi şartlar işleyebileceği sorusu gündeme gelmiştir.

Anayasa Mahkemesi Kararına Konu Olay

Anayasa Mahkemesi’nin kararına konu olan olayda, özel bir bankada, işveren, çalışanının kurumsal e-posta hesabının içeriğini incelemiş ve burada okuduğu yazışmaları gerekçe göstererek iş akdini feshetmiştir. Özetlemek gerekirse, fesih gerekçesi olarak, çalışanın, mesai saatlerinde, eşi üzerine kayıtlı bir işletmede de ticarî faaliyette bulunarak aslî görevini ihlal etmesi gösterilmiş ve bunu ispatlamak için de, diğer birtakım delillerin yanında, çalışanın kurumsal e-postası üzerinden yaptığı yazışmalara da dayanılmıştır.

Çalışan (başvuru sahibi), özel hayata saygı kapsamındaki kişisel verilen korunmasını isteme hakkının ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi Kararına Göre İşverenin İşçinin E-Postalarını Denetlemesinin Şartları

Anayasa Mahkemesi, somut olayda, teknolojik gelişmelerin imkânlarından yararlanmak isteyen işverenlerin bilgisayar, internet, e-posta gibi iletişim araç ve gereçlerini çalışanın kullanımına sunması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, işverenin menfaatleri ile işçinin temel hak ve özgürlükleri arasında bir denge kurulması gerektiğini belirterek, özetle, şu sonuçlara varmıştır:

  • İşveren, yönetim yetkisi kapsamında, kural olarak, işçinin kullanımına sunduğu iletişim araçlarını denetleyebilir ve kullanıma ilişkin sınırlamalar öngörebilir. Ancak bu yetkinin işyerinde işin yürütülmesi, işyerinin düzenin ve güvenliğinin sağlanmasıyla sınırlı olarak kullanılması ve işçinin temel hak ve özgürlüklerinin özünü zedelememesi gerekmektedir. Dolayısıyla, işverenin iletişim araçları üzeride sınırsız ve mutlak bir gözetleme ve denetleme yetkisi olduğu kabul edilmemelidir.
  • İşverenin çalışanın kullanımına sunduğu iletişim araçlarının ve iletişim içeriklerinin incelenmesinin haklı olduğunu gösteren meşru gerekçelerinin olup olmadığına bakılmalıdır.
  • İletişim denetlemesi ve kişisel verilerin işlenmesi süreci şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmeli ve bunun bir gereği olarak da süreçle ilgili olarak çalışanlar işveren tarafından önceden bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirmede, kişisel verilerin işlenmesinin hukukî dayanağı ve amaçları, denetlemenin ve veri işlemenin kapsamı, verilerin saklanacağı süre, veri sahibinin hakları, denetlemenin ve işlemenin sonuçları ile verilerin muhtemel yararlanıcıları hususlarını kapsaması gerekir. Ayrıca bildirimde iletişim araçlarının kullanımına ilişkin olarak işveren tarafından öngörülen sınırlamalara da yer verilmelidir.
  • Çalışanın kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkına ve haberleşme hürriyetine işveren tarafından yapılan müdahale, ulaşılmak istenen amaç ile ilgili ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli olmalıdır.
  • İşveren tarafından çalışanın kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkına ve haberleşme hürriyetine işveren tarafından yapılan müdahalenin gerekli kabul edilebilmesi için aynı amaca daha hafif bir müdahale ile ulaşılması mümkün olmamalı, müdahale ulaşılmak istenen amaç bakımından zorunlu olmalı ve çalışanın iletişiminin içeriğine girilmesi yerine onun kişisel verilerine daha az müdahale eden yöntem ve tedbirlerin uygulanmasının mümkün olup olmadığı denetlenmelidir.
  • İşveren tarafından başvurucunun kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkına ve haberleşme hürriyetine yönelik müdahalenin orantılı kabul edilebilmesi için ise iletişimin denetlenmesi ile işlenecek veya herhangi bir şekilde yararlanılacak veriler ulaşılmak istenen amaçla sınırlı olmalı, bu amacı aşacak şekilde sınırlama ya da müdahaleye izin verilmemelidir.
  • İletişimin incelenmesinin muhatabı olan çalışan üzerindeki etkisi ve çalışan bakımından sonuçları gözönünde tutularak tarafların çatışan menfaat ve haklarının adil bir biçimde dengelenip dengelenmediğine bakılması gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesinin Somut Olayda Vardığı Sonuç

Yukarıda sayılan kıstasları değerlendiren Anayasa Mahkemesi’ne göre, somut olayda, çok sayıda çalışanı olan ve kurumsal olarak finans hizmeti veren işverenin, çalışanlarına kurumsal e-posta hesabı oluşturmak suretiyle kişisel verileri işlemesi ve iletişim akışını denetim altında tutması, işlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlama amacına yöneliktir. Mahkeme, kurumsal e-posta hesabının iletişim akışına ve içeriğine erişilecek şekilde kullanıma sunulmasının işyerinin yönetimi bakımından meşru bir menfaat teşkil ettiğini ve hedeflenen amacı sağlamaya elverişli bir yöntem olduğunu kabul etmiştir. Başvurucunun bağlı olduğu iş akdi incelendiğinde de, başvurucuya tahsis edilen kurumsal e-postanın sadece iş amaçlı olarak kullanılacağının ve kurumsal e-postanın banka yönetimi tarafından haber verilmeksizin denetlenebileceğinin, personelin bu konuda itirazının olmayacağının ve talimatlara uyacağının düzenlendiği görülmüştür. İş sözleşmesinde çalışan için belirlenen yükümlülüklere – kurumsal e-postanın amacına uygun kullanılması, performans düşüklüğü tespiti, başka işte çalışma yasağı – uyulmaması durumunda iş akdinin feshedilebileceğinin açıkça düzenlendiği de anlaşılmaktadır. Yani, başvurucuya, kullanımına sunulan kurumsal e-postanın denetlenebileceğine ve denetimin usulüne ilişkin önceden iş sözleşmesiyle açıkça bildirim yapılmıştır ve başvurucu da buna rıza göstermiştir. Yine Anayasa Mahkemesi’ne göre, somut olayda, işverenin yaptığı müdahalenin kapsamının, başvurucunun başka bir işte çalıştığı iddiasını destekleyen mesajları incelemesi ve iddiasını kanıtlamak amacıyla sadece yargı sürecinde kullanması olduğu anlaşıldığından, işverenin inceleme amacı dâhilinde bir denetleme gerçekleştirdiği ve inceleme sonucu elde edilen verileri amaca uygun kullandığı kabul edilmelidir. Özetle, Anayasa Mahkemesi, özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edilmediği sonucuna ulaşmıştır.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

İş Sözleşmesinin Sağlık Nedenleriyle İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshinde Savunma Alma Gerekliliği
Hukuk Postası
İş Sözleşmesinin Sağlık Nedenleriyle İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshinde Savunma Alma Gerekliliği

İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkileri diğer tüm sözleşmesel ilişkilerde olduğu gibi çeşitli sebeplerle sona erebilir. İş sözleşmeleri tarafların karşılıklı anlaşması yoluyla feshedilebileceği gibi işçi veya işverenin iş sözleşmesini tek taraflı feshi yoluyla yani bozucu yenilik doğuran hakkın kullanımıyla da...

İş Hukuku 31.05.2023
İşverenin Çalışanın İletişimini Denetleme Yetkisine İlişkin Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
İşverenin Çalışanın İletişimini Denetleme Yetkisine İlişkin Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Günümüzde pek çok iş sözleşmesinde, işveren tarafından tahsis edilen bilgisayar, kurumsal e-posta hesabı ve telefon gibi araçların kullanımı sınırlandırılır ve işverenin bunlar üzerindeki denetleme hakkı düzenlenir. İşveren, bu yönde bir denetim ve gözetim yetkisini, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 399...

İş Hukuku 30.11.2022
Güncel Düzenlemeler Işığında İşe İade Davası
Hukuk Postası
Güncel Düzenlemeler Işığında İşe İade Davası

İşe iade davası açma hakkı, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer alan (“İş Kanunu”) ve işçi lehine yaratılan, işveren tarafından keyfi veya geçerli bir sebebe dayanmadan fesih yapılmasını önlemeyi amaçlayan iş güvencesi düzenlemelerinden biridir. Bu hak, İş Kanunu’nun 18. ve devamı maddelerinde düzenlenir...

İş Hukuku 31.10.2022
Anayasa Mahkemesi Karar İncelemesi: İşverenin Yönetim Hakkının Sınırları
Hukuk Postası
Anayasa Mahkemesi Karar İncelemesi: İşverenin Yönetim Hakkının Sınırları

İş ilişkisinin doğası gereği mevcut olan işverenin hâkim durumu, işçinin bağımlılık unsuru ve iş görme borcu, işverenin yönetim hakkının temellerini oluşturur. Yönetim hakkı, yasalara, iş akdine ve varsa toplu iş sözleşmesine aykırı olmamak kaydıyla, işverenin vereceği talimatlar ile...

İş Hukuku Mayıs 2022
Rekabet Yasağında Cezai Şart: Sadece İşçi Aleyhine Cezai Şart Yasağının Bir İstisnası
Hukuk Postası
Rekabet Yasağında Cezai Şart: Sadece İşçi Aleyhine Cezai Şart Yasağının Bir İstisnası

Rekabet yasağı, çalışanın iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından belirli bir süre boyunca eski işvereniyle aynı faaliyet alanında kendi veya başkası adına rekabet etmesini yasaklayan bir yükümlülüktür. Rekabet yasağı sözleşmesi ile işveren, çalışanın işyerindeki...

İş Hukuku Mart 2022
Asıl İşveren ve Alt İşveren İlişkisinde Sorumluluk
Hukuk Postası
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Neleri Düzenliyor?
Hukuk Postası
Türk İşçilerin Yurt Dışında İstihdamı
Hukuk Postası
Zorlayıcı Neden Kavramının İş Hukukundaki Etkileri
Hukuk Postası
Toplu İş Sözleşmeleri ve Grev
Hukuk Postası
Toplu İş Sözleşmeleri ve Grev
İş Hukuku Mayıs 2019
İş Hukukunda Savunma Alınmasının Önemi
Hukuk Postası
İşverenlerin Yönetim Hakkı ve Kişisel Veri Yönetimi
Hukuk Postası
İş Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk
Hukuk Postası
İş Hukuku Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması
Hukuk Postası
İşyeri Uygulamaları
Hukuk Postası
İşyeri Uygulamaları
İş Hukuku Temmuz 2016
İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı
Hukuk Postası
İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı
İş Hukuku Mayıs 2016
İşe İade Davası
Hukuk Postası
İşe İade Davası

4857 Sayılı İş Kanunu’na (İş Kanunu) göre işveren tarafından iş sözleşmesinin geçerli bir nedene dayanmadan feshedilmesi doğrudan feshin geçersizliği anlamına gelmemektedir. İşçinin İş Kanunu’nda yazılı şartları sağlayarak işe iade davası açması sonucu davanın işçi lehine sonuçlanması halinde...

İş Hukuku Temmuz 2014
İhracata Yönelik Devlet Yardımları
Hukuk Postası
Yabancıların Çalışma İzni Konusunda Son Gelişmeler
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.