Sermaye Taahhüt Borcunun Yerine Getirilmemesinin Vergisel Sonuçları

Ağustos 2021 Özge Kısacık
% 0

Bilindiği üzere, ticaret şirketleri, kurucu ortakların şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile kurulmakta olup; söz konusu husus, ticaret şirketlerinin kurulması için asli bir unsurdur. Ortakların şirkete getirmeyi taahhüt ettiği sermayeyi eksiksiz ve zamanında ifa etmesi ise mali açıdan en önemli görevidir. Bu kapsamda, şirketler sermayesi olmadan kurulamayacağı ve şirketin faaliyetlerine devamının da yeterli sermaye ile mümkün olmaması sebebiyle anonim şirketler açısından asli bir unsur olan sermaye taahhüdünü, kanun koyucu sıkı kurallara bağlamıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) m. 332 uyarınca anonim şirketler asgari ellibin TL ile kurulmakta olup; TTK m. 344 uyarınca anonim şirketlerde, nakden taahhüt edilen payların en az yüzde 25’inin tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesi gerekir. İlgili kanun maddesinde belirtilen sürede ödenmeyen sermaye taahhüdü açısından ise TTK’da birtakım yaptırımlar öngörülür. TTK’da öngörülen yaptırımlara ek olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklarca taahhüt edilmesine karşın süresi içerisinde yerine getirilemeyen sermaye taahhüt borcunun ilgili şirket açısından 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (“KVK”) m.13 uyarınca eleştirilmesi de gündemdedir.

Bu kapsamda, makalemizde, ortakların şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye borcunu yerine getirmemesi hali özellikle anonim şirketler açısından ele alınacak olup; işbu makalemizde de sermaye taahhüt borcunun yerine getirilmemesi halinde TTK’da öngörülen yaptırımlardan öte vergisel açıdan gündeme gelebilecek müeyyideler üzerinde durulur.

TTK Uyarınca Sermaye Taahhüt Borcu ve Yerine Getirilmemesi Halinde Öngörülen Yaptırımlar 

Anonim ortaklıkta sermaye, pay sahiplerinin şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri malvarlığının toplamı ve bunun nakit olarak ifadesidir[1]. Ticaret şirketlerine sermaye olarak getirilebilecek malvarlığı unsurları ise TTK m. 127’de sayılmış olup; başta para ve alacak olmak üzere devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değerin sermaye olarak konulabilmesi mümkündür.

Diğer yandan, TTK m. 128’de ise her ortağın usulüne göre düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı borçlu olduğu hüküm altına alınmış durumdadır.

Yukarıda bahsedildiği üzere; TTK m. 344 uyarınca nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir. Söz konusu hüküm uyarınca; hem anonim şirketlerin kuruluşu sırasında hem de sermaye artırımı yapılması halinde şirketin ortakları taahhüt ettikleri payların itibari değerinin en az yüzde yirmibeşini tescilden önce ödemek zorundadır.

Sermaye taahhüt borcunu yerine getirmeyen ortaklara uygulanacak yaptırımlar ise, TTK’da ayrıca ayrıntılı bir şekilde düzenlenir. Bu yaptırımlar özetle: (i) temerrüt faizi, (ii) ortağın şirketten ıskatı ve ihracı, (iii) sözleşme cezası ödeme zorunluluğu, (iv) şirketin uğramış olduğu zararın ortaktan tazmini, (v) ortak hakkında dava açılmasıdır.

KVK m. 13 Uyarınca Sermaye Taahhüt Borcunun Yerine Getirilmemesi

KVK’nın "Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı" başlıklı m. 13 uyarınca kurumlar ilişki kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır.

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesinde ilişkili kişi kavramı ise kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Ayrıca, ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi kapsamında değerlendirilir ve bunlarla olan işlemlerinin emsaline göre farklı olup olmadığı tespit edilir.

Ayrıca, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesenin uygulanmasında alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.

Sermaye taahhüt borcunun yerine getirilmemesi durumu KVK m. 13 kapsamında değerlendirildiğinde öncelikle ortağın şirkete karşı ilişki kişi konumunda olduğu kuşkusuzdur. Ancak, “sermaye koyma”nın KVK m. 13’de sayılan “mal veya hizmet alım ya da satımı” kapsamına dahil olmadığı düşünülür. Ortaklar tarafından yerine getirilmeyen sermaye taahhüt borcunun, transfer fiyatlandırması düzenlemesi ile ilişkisi ise şu şekilde kurulabilir[2]: (i) Sermaye taahhüt borcunun yerine getirilmemesi halinde ortağın taahhüt ettiği ve şirkete karşı borçlu olduğu miktarın şirket tarafından kullanılamaması ve söz konusu tutar kadar da menfaat kaybı yaşanması söz konusudur. (ii) Dolayısıyla ortak taahhüt ettiği sermayeyi şirkete aktarmayarak kendi kullanır. (iii) Ortağın ödenmeyen sermaye borcundan elde ettiği gelir kadar şirkete aktarılmayan bir gelir ortaya çıkar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Görüşü

Son zamanlarda artan vergi incelemeleri kapsamında, inceleme elemanları tarafından sermaye taahhüt borcunun yerine getirilmemesi halinde (i) şirketin, ortağına kaynaklarını kullandırmak suretiyle finansman hizmeti sunduğu, (ii) ortağın şirketin parasını faizsiz kullandığı ve (iii) dolayısıyla şirketin kazancının tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtıldığı ve (iv) ödenmeyen sermaye tutarına ilişkin finansman hizmetinin karşılığı olarak faiz geliri hesaplanmasının gerektiği eleştirisinde bulunulur.

Bu eleştirilerin kapsamında; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yasal süresinde sermaye taahhüt borcunu yerine getirmeyen şirket ortaklarının şirketten borç para kullandığı kabul edilerek adat yöntemiyle faiz, bu faiz tutarı üzerinden de geçici vergi ve kurumlar vergisi hesaplanması talep edilir. Ayrıca hesaplanan faiz üzerinden ayrıca %18 katma değer vergisinin de şirket tarafından hesaplanması istenir. Son olarak; adat faizi için fatura düzenlenmediği ileri sürülerek şirketler özel usulsüzlük cezası ile de karşı karşıya kalır.

Diğer yandan; şirketler, örtülü kazanç dağıtımı yapıldığı kabul edilen yılın son günü itibariyle kâr payı dağıtmış sayıldığı için bu kâr payı üzerinden de %15 vergi kesintisi ve vergi ziyaı cezası (KVK 5-1/a kapsamında istisnaya tabi olmayan ortaklar için) istenir. Ayrıca, dağıtıldığı varsayılan kârın yarısının kanunda belirtilen sınırları aşması durumunda gerçek kişi ortaklar açısından beyan yükümlülüğü de doğar.

Yargı Kararları

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aksine yargı, ortağın sermaye taahhüt borcunu yerine getirmemesini ortağın şirketten borç kullanması olarak kabul etmiyor ve durumu transfer fiyatlandırması kapsamında değerlendirmiyor.

Konuya ilişkin verilen yargı kararlarında özetle, aşağıda belirtilen hususlar vurgulanır[3]:

  • Ortaklarca taahhüt edilmesine karşın süresi içerisinde yerine getirilemeyen sermaye taahhüt borcunun ilgili şirket açısından KVK m. 13 kapsamında bedelsiz ya da düşük bedelle mal veya hizmet satımında bulunulması ya da bu nitelikte bir işlem sayılan faizsiz veya düşük faizle ödünç para verilmesi olarak değerlendirilemeyeceği
  • Sermaye taahhüt borcunun yerine getirilmemesi nedeniyle kurum bünyesinden ortağa aktarılan bir kaynaktan bahsedilemeyeceği,
  • Vadesinde yerine getirilemeyen sermaye taahhüt borcu nedeniyle temerrüt faizi hesaplanmamasının, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına yol açtığının iddia edilemeyeceği.

Sonuç

Ortaklar tarafından sermaye taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyideler, TTK’da ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş ve sermaye koyma borcu sıkı bir şekilde koruma altına alınır. Ancak, sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesinin yaptırımı, KVK kapsamında özel olarak düzenlenmemiş olup; KVK m. 13 kapsamında da “mal veya hizmet alım ya da satımı” kapsamına dahil olmadığı ve konunun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı kapsamında olmadığı düşünülür.

Hal böyle olmakla birlikte, son dönemde düzenlenen vergi inceleme raporlarında ortağın taahhüt ettiği, fakat vadesinde yerine getiremediği sermaye koyma borcu nedeniyle şirketin ortağına faizsiz borç para kullandırdığı ve transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına yol açtığının ifade edildiği görülür. Ancak, yargı kararlarında yapılan değerlendirme ise Maliye’nin aksine konunun transfer fiyatlandırması açısından değerlendirilemeyeceği yönündedir.

Her ne kadar tespit edilebilen yargı kararları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşünün aksine olsa da çok sayıda şirketin sermaye taahhüt borcunu yerine getirmeyen ortakları yüzünden vergi incelemesine alınması sebebiyle konunun şirketler açısından değerlendirilmesi önerilir.

[1] Erdoğan Moroğlu, Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı, 4. Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayınları, Ocak 2018, s.1.

[2] Levent Başak, “Bir Şirket Ortağının Sermaye Taahhüt Borcunu Zamanında veya Hiç Ödememesi Halinde Bu Durum Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Olarak Kabul Edilebilir mi?”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/diger/makale/bir-sirket-ortaginin-sermaye-taahhut-borcunu-zamaninda-veya-hic-odememesi-halinde-bu-durum-transfer-fiyatlandirmasi-yoluyla-ortulu-kazanc-dagitimi-olarak-kabul-edilebilir-mi.html, Erişim Tarihi: 18.08.2021.

[3] Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava Dairesi’nin 22.03.2018 tarih ve E.2017/2028, K.2018/48205.07.2017 sayılı kararı ile 05.07.2017 tarih ve E.2016/526, K.2017/1289 sayılı kararı, Danıştay 4. Dairesi’nin E.1997/4274, K. 1998/5542 sayılı kararı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmelerinde Damga Vergisi İstisnası
Hukuk Postası
Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmelerinde Damga Vergisi İstisnası

19.07.2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Kanunu m. 17 ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na (“BK”) eklenen geçici m. 32 ile finansal güçlük içinde bulunan ancak finans sektörüne olan borçlarının yeniden yapılandırılması yoluyla faaliyetine devam etmesi olanaklı bulunan firmalara...

Vergi Hukuku 31.12.2022
7420 Sayılı Kanun Kapsamında Sermaye Azaltımında Vergilendirme
Hukuk Postası
7420 Sayılı Kanun Kapsamında Sermaye Azaltımında Vergilendirme

09.11.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("7420 Sayılı Kanun") ile vergi mevzuatında önemli değişiklikler ve düzenlemeler yapıldı. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na...

Vergi Hukuku 30.11.2022
Serbest Bölgelerdeki Şirketlerin Damga Vergisi Yükümlülüğü
Hukuk Postası
Serbest Bölgelerdeki Şirketlerin Damga Vergisi Yükümlülüğü

Serbest Bölgeler, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kurulan bölgelerdir. Sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla...

Vergi Hukuku 31.08.2022
Sermaye Tamamlama Fonunun Vergisel Açıdan İncelenmesi
Hukuk Postası
Sermaye Tamamlama Fonunun Vergisel Açıdan İncelenmesi

15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun...

Vergi Hukuku Mayıs 2022
Ekonominin Dijitalleşmesi ve Küresel Asgari Kurumlar Vergisi
Hukuk Postası
Ekonominin Dijitalleşmesi ve Küresel Asgari Kurumlar Vergisi

Son yıllarda ekonomideki artan dijitalleşme ile birlikte birçok yeni iş modeli ortaya çıkmış ve geleneksel iş modelleri büyük ölçüde değişime uğramıştır. Söz konusu değişim ile birlikte uluslararası işletmelerin elde ettiği gelirlerin vergilendirilmesi konusunda...

Vergi Hukuku Mart 2022
Vergi İade Davalarında Yürütmenin Durdurulması Talebi için Öngörülen Teminat Yükümlülüğü
Hukuk Postası
Vergi İade Davalarında Yürütmenin Durdurulması Talebi için Öngörülen Teminat Yükümlülüğü

22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı Kanun ile (“7351 Sayılı Kanun”) vergi mevzuatında esaslı değişiklikler yürürlüğe girdi. Vergi mevzuatına yönelik değişikliklerin yanı sıra, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun...

Vergi Hukuku Şubat 2022
Son Gelişmeler Işığında Sosyal Medya İçerik Üreticileri Kazançlarının Vergilendirilmesi
Hukuk Postası
Son Gelişmeler Işığında Sosyal Medya İçerik Üreticileri Kazançlarının Vergilendirilmesi

Sosyal medya, dijital dünya ve internet teknolojisinin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkmış ve günümüzde tüm dünyayı önemli ölçüde etkilemiştir. Yeni medyanın baş aktörlerinden biri de sosyal medya içerik üreticileridir. Söz konusu kişiler, sosyal paylaşım ağları üzerinden reklam gelirleri...

Vergi Hukuku Aralık 2021
Dijital Reklam Hizmetlerinde Stopaj Vergisi Sorunu
Hukuk Postası
Yeni Bir Vergi Uyuşmazlık Konusu: Değerli Konut Vergisi
Hukuk Postası
Şirketlerin Kendi Payını İktisabında Stopaj Uygulaması
Hukuk Postası
Dünden Bugüne Özel Tüketim Vergisi
Hukuk Postası
Dünden Bugüne Özel Tüketim Vergisi

1990’lı yıllarda global ekonomi açısından önemli gelişmeler yaşandı. 1900’ların ikinci yarısına geçilirken, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmesi ve sıcak paranın yönünü Doğu Asya ülkelerinden batıya çevirmesi, 1998 yılında Asya ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz neticesinde...

Vergi Hukuku Eylül 2020
Kaydi Altın Satışları ve BSMV
Hukuk Postası
Kaydi Altın Satışları ve BSMV
Vergi Hukuku Temmuz 2020
Kısmi Bölünmede Sermaye Azaltımının Vergilendirilmesi
Hukuk Postası
Limited Şirket Vergi Borçlarında Sorumluluk
Hukuk Postası
Kur Farklarında KDV
Hukuk Postası
Kur Farklarında KDV
Vergi Hukuku Şubat 2019
Sermaye Azaltımının Vergisel Boyutu
Hukuk Postası
Taşınmazların Kısmi Bölünme Suretiyle Devri
Hukuk Postası
Damga Vergisi Kanunu’ndaki Güncel Değişiklikler
Hukuk Postası
Vergi Cezalarını Ortadan Kaldıran Haller
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.