Şirket Birleşmelerinde Borcun Aşağı İtelenmesine (Debt Push Down) İlişkin Yeni Vergisel Düzenlemeler

30.04.2023 Beyza Günsel Sürücü

Giriş

12 Mart 2023 tarih ve 32130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7440 sayılı Kanun) m. 20 ile şirket birleşmelerinde “borcun aşağı itelenmesi”ne (debt push down) ilişkin yeni ve önemli bir vergisel düzenleme yürürlüğe girdi. Bu makale kapsamında, birleşmelerde borcun aşağı itelenmesi durumu ve 7440 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemenin vergisel açıdan neleri değiştirdiği açıklanacaktır.

Şirket Birleşmelerinde Borcun Aşağı İtelenmesine (Debt Push Down) İlişkin Yeni Vergisel Düzenlemeler
% 0

Genel Olarak Şirket Birleşmelerinde Borcun Aşağı İtelenmesi

Şirketlerin, satın almak istedikleri hedef şirkete ana şirket olarak veya bu amaçla kurulan özel amaçlı şirket (special purpose vehicles, SPV) vasıtasıyla iştirak etmeleri ve söz konusu hisse alımlarını kredi temin ederek gerçekleştirmeleri ticari hayatta sıklıkla gerçekleşir.

Borcun aşağı itelenmesi bu kapsamda şu şekilde tanımlanabilir: (i) krediyle satın alınacak hedef şirkete ana şirket veya bu amaçla kurulan SPV vasıtasıyla iştirak edilir, (ii) sonrasında, satın alınan şirket ile ana şirket/özel amaçlı şirket 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (“KVK”) m. 19 kapsamında devir suretiyle vergisiz birleştirilir, (iii) böylece satın almaya yönelik finansman yükü hedef şirkete indirilir. Anılan yapı neticesinde, söz konusu krediye ilişkin faizlerin, satın alınan şirket bünyesinde vergiye tabi kazançtan indirimi sağlanır. Birleşme, aşağıya doğru (satın alınan şirket içinde) veya yukarı doğru (satın alan şirket içinde) gerçekleşebilir.

SPV’lerin kullandıkları bu kredilere ilişkin faizi neden gider yazmadıkları ve neden birleşme yoluyla bu yükü aktarmak istedikleri sorusu akla gelebilir. Bunun cevabı için SPV’lerin kuruluş amacı dikkate alınır. SPV’ler genellikle sadece hedef şirketin satın alınması amacıyla kurulan ve başkaca bir faaliyeti olmayan şirketlerdir.[1] Dolayısıyla, bu şirketlerin kısa ve orta vadede vergiye tabi kazanç elde etmesi işin doğası gereği söz konusu olmaz. Bu noktada, “debt push down” modeli yoluyla SPV’nin hedef şirket ile birleşmesi ve finansman giderlerini satın alınan ve kazanç elde eden şirkete indirmesi sağlanır.

7440 sayılı Kanun Yayımlanmadan Önceki Durum

7440 sayılı Kanun yayımlanmadan önce, KVK m. 5/3 hükmü şu şekildeydi: “İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez.”

Anılan hüküm uyarınca, hedef şirkete birleşme suretiyle devredilen satın alma işlemine yönelik kredi faizlerinin, devir suretiyle birleşmeden sonra, devralan şirket tarafından kurum kazancından indirilmesi mümkün değildi. Nitekim, KVK m. 5/3 uyarınca, iştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderlerinin sadece bu iştirak hisselerini alan şirket nezdinde indirimine izin vermekteydi. Dolayısıyla, hedef şirkete iştirak eden şirketin, iştirak edilen şirket ile birleşmesi halinde yeni şirket kârlarından bu finansman giderlerinin indirimi mümkün değildi. Ayrıca, diğer ülkelerin iç mevzuatlarında da söz konusu uygulamaya izin verilmediği görülmekteydi.[2]

Gelir İdaresinin bugüne kadarki yaklaşımı, (i) kanunda buna cevaz veren bir hükmün bulunmadığı ve (ii) iştirakin devralınması halinde iştirak hissesi alımıyla ilgili olarak yapılmış bir finansman giderinden söz edilemeyeceği gerekçeleriyle, bu indirimin mümkün olmadığı yönündeydi.[3] Uygulamada, mükellefler nezdinde yürütülen vergi incelemelerinde de bu konu eleştiri konusu yapılmaktaydı ve mükellefler ile Gelir İdaresi arasında vergi ihtilafları doğabilmekteydi. Ayrıca, Vergi Mahkemeleri nezdinde açılan davaların büyük bir çoğunluğunda da mükellefler aleyhine ret kararı tesis edilmişti.

7440 sayılı Kanun Kapsamında Getirilen Vergi Avantajı

7440 sayılı Kanun m. 20 ile, KVK m. 5/3’te şu şekilde değişiklik yapıldı: “Kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez. Şu kadar ki iştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri, Kanunun 19’uncu maddesi kapsamında yapılan devir işlemleri sonrasına isabet edenler de dâhil olmak üzere, kurum kazancından indirilebilir.” Söz konusu düzenlemeye ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, düzenlemenin şirket birleşmelerini teşvik etmek amacıyla yapıldığı belirtilir.

Böylece değişiklik ile, iştirak hisselerinin alınmasına ilişkin finansman giderlerinin, KVK m. 19 kapsamında yapılan birleşme işlemi sonrasında da kurum kazancından indirilebileceği düzenlendi. Dolayısıyla, şirket hisselerinin satın alınması amacıyla kullanılan kredilere ilişkin giderler, hedef şirket ile iştirak eden şirketin vergisiz birleşmesi sonrasında, yeni şirketin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilir.

Bu kapsamda, iştirak eden şirketin ilgili finansman giderini indirebilecek düzeyde bir kazanca sahip olmadığı hallerde, faiz gideri, borcun kazancı olan şirkete birleşme kapsamında devredilmesi ile vergiye tabi kazancı daha yüksek olan birleşilen şirket nezdinde indirime konu edilebilir. Yapılan bu düzenleme, 1 Ocak 2023 itibariyle elde edilen gelir ve kazançlar için uygulanır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, 7440 sayılı Kanun’un teklif aşamasında yer alan ve konuya ilişkin olarak 1 Ocak 2023 tarihinden önceki dönemler için yapılmış veya yapılacak tarhiyatlar ile kesilmiş veya kesilecek olan cezalara karşı koruma sağlayan geçici m. 1, 7440 sayılı Kanun’a dahil edilmedi. Dolayısıyla, yeni düzenlemenin söz konusu dönemlere ilişkin tarhiyat ve cezalara karşı bir koruma sağlamadığı değerlendirilir.

Sonuç

7440 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme uyarınca, şirket birleşmelerinde borcun aşağı itelenmesi uygulaması kapsamında borca ilişkin finansman giderinin iştirakte gider olarak dikkate alınmasına izin verilir. Dolayısıyla, şirket yapılandırma ve devralmalarının finansmanına yönelik önemli bir vergi avantajı sağlandığı düşünülür. Şirket yapılandırmalarına ilişkin bu önemli düzenlemenin, şirketlerin yeni yatırım kararlarında ve yeniden yapılandırma işlemlerinde dikkate alınması gerektiği düşünülür. Ancak, debt push down yoluyla yapılacak şirket birleşmelerinde hedef şirketin azınlık pay sahiplerinin menfaatleri zedelenebileceğinden, konunun ticaret hukuku boyutunun ayrıca ele alınması gerekir.

Kaynakça
  • Güngör, A. Feridun: Borcun Aşağı İtilmesi, Vergide Gündem, Ekonomist, 28 Mart 2010, s. 54.
  • Czardybon, Sylwia: Controversy related to debt-push-downstructures, KPMG Poland, 23 Mart 2020.
  • Gelir İdaresi Başkanlığının 12.01.2009 tarih ve 00390 sayılı özelgesi; Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 22.07.2014 tarih ve 64597866-125[19-2014]-117 sayılı özelgesi.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Taşınmazların Kurumlar Vergisi Kanunundaki Kısmi Bölünme Kapsamından Çıkarılması
Hukuk Postası
Taşınmazların Kurumlar Vergisi Kanunundaki Kısmi Bölünme Kapsamından Çıkarılması

06.02.2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 7456 sayılı Kanun (“7456 sayılı Kanun”) 15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Vergi Hukuku 30.09.2023
B Seri 18 Sıra Numaralı Tahsilat Genel Tebliği
Hukuk Postası
B Seri 18 Sıra Numaralı Tahsilat Genel Tebliği

İdari para cezaları için genel usul kanunu olan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun (“Kanun”) bazı maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Gelir İdaresi Başkanlığı”) tarafından hazırlanan B Seri 18 Sıra No.’lu Tahsilat Genel Tebliği...

Vergi Hukuku 31.05.2023
Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmelerinde Damga Vergisi İstisnası
Hukuk Postası
Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmelerinde Damga Vergisi İstisnası

19.07.2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Kanunu m. 17 ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na (“BK”) eklenen geçici m. 32 ile finansal güçlük içinde bulunan ancak finans sektörüne olan borçlarının yeniden yapılandırılması yoluyla faaliyetine devam etmesi olanaklı bulunan firmalara...

Vergi Hukuku 31.12.2022
7420 Sayılı Kanun Kapsamında Sermaye Azaltımında Vergilendirme
Hukuk Postası
7420 Sayılı Kanun Kapsamında Sermaye Azaltımında Vergilendirme

09.11.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("7420 Sayılı Kanun") ile vergi mevzuatında önemli değişiklikler ve düzenlemeler yapıldı. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na...

Vergi Hukuku 30.11.2022
Serbest Bölgelerdeki Şirketlerin Damga Vergisi Yükümlülüğü
Hukuk Postası
Serbest Bölgelerdeki Şirketlerin Damga Vergisi Yükümlülüğü

Serbest Bölgeler, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kurulan bölgelerdir. Sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla...

Vergi Hukuku 31.08.2022
Sermaye Tamamlama Fonunun Vergisel Açıdan İncelenmesi
Hukuk Postası
Sermaye Tamamlama Fonunun Vergisel Açıdan İncelenmesi

15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun...

Vergi Hukuku Mayıs 2022
Ekonominin Dijitalleşmesi ve Küresel Asgari Kurumlar Vergisi
Hukuk Postası
Ekonominin Dijitalleşmesi ve Küresel Asgari Kurumlar Vergisi

Son yıllarda ekonomideki artan dijitalleşme ile birlikte birçok yeni iş modeli ortaya çıkmış ve geleneksel iş modelleri büyük ölçüde değişime uğramıştır. Söz konusu değişim ile birlikte uluslararası işletmelerin elde ettiği gelirlerin vergilendirilmesi konusunda...

Vergi Hukuku Mart 2022
Vergi İade Davalarında Yürütmenin Durdurulması Talebi için Öngörülen Teminat Yükümlülüğü
Hukuk Postası
Vergi İade Davalarında Yürütmenin Durdurulması Talebi için Öngörülen Teminat Yükümlülüğü

22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı Kanun ile (“7351 Sayılı Kanun”) vergi mevzuatında esaslı değişiklikler yürürlüğe girdi. Vergi mevzuatına yönelik değişikliklerin yanı sıra, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun...

Vergi Hukuku Şubat 2022
Son Gelişmeler Işığında Sosyal Medya İçerik Üreticileri Kazançlarının Vergilendirilmesi
Hukuk Postası
Son Gelişmeler Işığında Sosyal Medya İçerik Üreticileri Kazançlarının Vergilendirilmesi

Sosyal medya, dijital dünya ve internet teknolojisinin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkmış ve günümüzde tüm dünyayı önemli ölçüde etkilemiştir. Yeni medyanın baş aktörlerinden biri de sosyal medya içerik üreticileridir. Söz konusu kişiler, sosyal paylaşım ağları üzerinden reklam gelirleri...

Vergi Hukuku Aralık 2021
Dijital Reklam Hizmetlerinde Stopaj Vergisi Sorunu
Hukuk Postası
Yeni Bir Vergi Uyuşmazlık Konusu: Değerli Konut Vergisi
Hukuk Postası
Şirketlerin Kendi Payını İktisabında Stopaj Uygulaması
Hukuk Postası
Dünden Bugüne Özel Tüketim Vergisi
Hukuk Postası
Dünden Bugüne Özel Tüketim Vergisi

1990’lı yıllarda global ekonomi açısından önemli gelişmeler yaşandı. 1900’ların ikinci yarısına geçilirken, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmesi ve sıcak paranın yönünü Doğu Asya ülkelerinden batıya çevirmesi, 1998 yılında Asya ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz neticesinde...

Vergi Hukuku Eylül 2020
Kaydi Altın Satışları ve BSMV
Hukuk Postası
Kaydi Altın Satışları ve BSMV
Vergi Hukuku Temmuz 2020
Kısmi Bölünmede Sermaye Azaltımının Vergilendirilmesi
Hukuk Postası
Limited Şirket Vergi Borçlarında Sorumluluk
Hukuk Postası
Kur Farklarında KDV
Hukuk Postası
Kur Farklarında KDV
Vergi Hukuku Şubat 2019
Sermaye Azaltımının Vergisel Boyutu
Hukuk Postası
Taşınmazların Kısmi Bölünme Suretiyle Devri
Hukuk Postası
Damga Vergisi Kanunu’ndaki Güncel Değişiklikler
Hukuk Postası
Vergi Cezalarını Ortadan Kaldıran Haller
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.