2020 LCIA Kuralları

Ağustos 2020 Melissa Balıkçı Sezen
% 0

Giriş

11 Ağustos 2020 tarihinde, Londra Uluslararası Tahkim Divanı (“LCIA”), LCIA tahkim kurallarında[i] (“LCIA Kuralları 2020” veya “LCIA Kuralları”) değişiklikler yapıldığını ve yeni kuralların 1 Ekim 2020’de yürürlüğe gireceğini açıkladı. LCIA Kuralları 2020, kuralların daha önceki bir sürümünün geçerli olacağı yönünde taraflar arasında açık bir anlaşma olmaması koşuluyla, bu tarihte veya bu tarihten sonra kurallar uyarınca başlatılan tahkimler için geçerli olacak.

Kurallarda bir önceki değişiklik 2014 yılında yapılmıştı. Bu güncelleme ile LCIA, kuralların güncel ve en iyi tahkim uygulamalarını yansıtmaya devam etmesini temin etmeyi ve “tahkim ve arabuluculuk süreçlerini hakemler, arabulucular ve taraflar için daha akıcı ve açık hale getirmeyi"[ii] amaçlar.

Paula Hodges, QC (LCIA Başkanı) tarafından belirtildiği üzere, değişikliklerin “hafif bir dokunuşla[iii] yapılmasına özen gösterilmiş ve değişikliklerle bazı önemli konular açıklığa kavuşturulmuştur.

Bu makale, LCIA Kurallarında yapılan değişikliklerin kısa bir özetini sunmayı amaçlar. Tahkim kurallarındaki değişikliklere ek olarak arabuluculuk kurallarında da değişikliklerin yapıldığını, ancak arabuluculuk kurallarına yapılan değişiklikler bu makalenin kapsamı dışında olduğunu belirtmek gerekir.

Önemli Değişiklikler

Yeni koronavirüs salgınının doğal bir sonucu olarak, tahkim yargılamasının ilgili tüm tarafları, “yeni normale” uyum sağlamak için bazı değişiklikler yaptı. Bu kapsamda, teknoloji kullanımının artması ile bağlantılı olarak LCIA Kuralları 2020’de sanal duruşmalar ve elektronik iletişime ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Örneğin, Madde 14.3’te iletişimin “bir duruşma yoluyla şahsen veya telekonferans, video konferans veya diğer iletişim teknolojileri veya yazışma alışverişi yoluyla sanal olarak” yapılabileceği belirtilir. Bir diğer örnek ise kararların elektronik olarak imzalanabileceğine ilişkin Madde 26.2’de yapılan düzenlemedir. Özellikle, elektronik iletişimin önceliği (taraflarca aksi kabul edilmedikçe ve hakem kurulunun aksi yönde bir kararı olmadıkça) LCIA Kuralları Madde 4.3’de belirtilmiştir. Söz konusu iletilerin ne zaman teslim edilmiş sayılacağına ilişkin düzenleme de yapılmıştır. Tahkim Talebinin ve Cevap Dilekçesinin elektronik olarak sunulması bu düzenlemenin kapsamındadır, bu da tebligatların e-posta ile yapılabileceği anlamına gelir. Buna göre davanın açılma tarihi, Talebin elektronik ortamda Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından alındığı tarih olarak tanımlanmıştır.

Madde 19.2, duruşmaların sanal olarak; telekonferans, video konferans veya katılımcılarla bir veya daha fazla coğrafi yerde (veya karma biçimde) diğer iletişim teknolojileri kullanılarak yapılabileceğini belirtir.

Teknoloji kullanımına ilişkin düzenlemeler, Madde 9B’deki Acil Durum Hakemi ile ilgili hükümlerde de görülür. Madde 9.5, Acil Durum Hakeminin atanmasına ilişkin yapılacak başvurunun Yazı İşleri Müdürlüğü’ne yazılı olarak elektronik araçlarla yapılacağını belirtir. Buna ek olarak, her ne kadar Acil Durum Hakemi duruşma yapmadan dosya üzerinden karar verebilirse de, duruşma yapılması halinde, diğer maddelere ek olarak, Madde 19.2’nin uygulama alanı bulacağı açıkça düzenlenir.

Bu bağlamda, hakemlerin “tahkimin etkinliğini ve süratle yürütülmesini (herhangi bir duruşma dahil) iyileştirmek için teknoloji kullanılması” konusunda karar verme yetkisini açıkça düzenlediğinden Madde 14.6 oldukça önemlidir. Bilindiği üzere, hakem kurulunun, taraflar arasındaki uyuşmazlığın nihai çözümü için adil, etkin ve süratli bir yargılama yürütülmesi amacıyla, gereksiz gecikmelerden ve masraflardan kaçınarak, şartlara uygun usulleri belirlemesi gerekir.

Hakem kurulunun, talepleri erken reddetme yetkisi de açıkça kabul edilmiştir. Madde 22.1(viii) uyarınca, hakemler, herhangi bir iddia, savunma, karşı dava, çapraz dava, karşı dava savunması veya çapraz dava savunmasının açıkça yargı yetkisinin dışında olduğunu veya kabul edilemez veya açıkça dayanaksız olduğunu belirten bir talimat veya karar verebilir. Bu, hakemlerin yargılamayı hızlı ve etkin şekilde yürütmesine izin veren başka bir araçtır.

LCIA Kuralları 2020, birleşik Tahkim Talebi ve Cevap Dilekçesinin sunulmasına izin verir, böylece bir veya daha fazla davalı aleyhine ve bir veya daha fazla tahkim sözleşmesi kapsamında birden fazla dava başlatılabilir.

Hakem kurulunun ve LCIA Divanının davaların birleştirilmesine karar verme yetkisi de güncellendi. Madde 22A’nin yeni hali, LCIA Divanının ve hakem kurulunun davaların birleştirilmesi veya eşzamanlı yürütülmesine ilişkin yetkilerini ele alır. Bu madde, uyuşmazlıkların uyumlu tahkim anlaşmaları kapsamında ortaya çıkması ve aynı veya bir dizi işlemle ilgili olduğu durumlarda, birleştirilmiş veya eşzamanlı yargılamalar yürütülebileceğini öngörür. Bu düzenleme ile birleşmenin mümkün olduğu durumların kapsamı genişlemiştir.

Kuralların düzenlediği bir diğer önemli konu hakem sekreterlerine ilişkindir ve Madde 14.A ile düzenlenir. Bilindiği gibi, hakem sekterlerinin rolü ve yapacakları işlerin kapsamı tartışmalı bir konudur. Hakemlerin, yargı sürecine destek sağlaması için hakem sekreteri ataması sıkça karşılaşılan bir durumdur. İlgili hüküm, açıkça hakemlerin hiçbir koşulda karar verme işlevini hakem sekreterine devredemeyeceğini açıkça ifade eder. Buna ek olarak, Madde 14.8; “hakem sekreteri tarafından yürütülen tüm görevler, tüm görevlerin LCIA Kurallarının gerektirdiği standartlara göre yerine getirilmesini sağlama sorumluluğunu elinde bulunduracak olan Hakem Kurulu adına ve gözetiminde yürütülecektir.” şeklinde bir düzenleme içerir. Bu düzenleme ile hakem sekreterlerinin görevlerini hakemlerin kontrolünde gerçekleştireceği vurgulanır. Hakem sekreteri atamalarının tarafların onayına tabi olduğu ayrıca belirtilmelidir.

Yeni eklenen Madde 24A ve Madde 30A ile hukuka uygunluk (compliance) ve verilerin korunması konularını kapsayan düzenlemeler yapılmıştır.

LCIA Kuralları hakemlerin uyuşmazlığın esasına ilişkin verecekleri kararlar bakımından üç aylık bir zaman sınırı öngörür. Yeni düzenleme, hakemleri, taraflarca (sözlü veya yazılı olarak) son beyanın sunulmasını takiben üç ay içinde kararlarını vermeye teşvik eder. Kuralların önceki sürümünde ise hakemlerin nihai kararlarını, son beyanın sunulmasını takiben makul olan en kısa süre içinde vermeleri gerektiğine ilişkin genel bir düzenleme yer almaktaydı.

Ek olarak, Tahkim Masrafları Çizelgesi[iv] de değiştirildi. Özellikle, hakemler için öngörülen tavan saatlik ücret, belirli davaların karmaşıklığı ve önemi dikkate alınarak GBP 450’den GBP 500’e yükseltilmiştir. Bununla birlikte, istisnai durumlarda, daha yüksek saatlik ücret belirlenmesine ilişkin Tahkim Masrafları Çizelgesinde yer alan hüküm korunmuştur. Tahkimin başlaması için kayıt ücreti, LCIA Sekreterliğinin saatlik ücretleri, Acil Durum Hakemi atanması için başvuru ücreti ve Acil Durum Hakeminin ücreti de artırılmıştır. Hakem sekreterleri ile ilgili yapılan değişikliklerin bir yansıması olarak hakem sekreterlerinin saat ücretlerine ilişkin bir hüküm de eklenmiştir.

Sonuç

LCIA Kurallarında yapılan değişikliklerin, LCIA Kuralları kapsamında yürütülen tahkimlerin etkinliğini artırması olası gözükmekte ve bu nedenle güncellemeler memnuniyetle karşılanır. Bu güncellemelerin LCIA’nın önde gelen tahkim kurumlarından biri olarak konumunu korumasına imkân vereceğini öne sürmek makul görünmektedir.

[i] 2020 LCIA Kuralları’na erişim için:  (Erişim tarihi: Ağustos 2020)

[ii] LCIA web sitesinde duyurulan güncelleme için bkz: https://www.lcia.org/lcia-rules-update-2020.aspx (Erişim tarihi: Ağustos 2020)

[iii] LCIA web sitesinde duyurulan güncelleme için bkz: https://www.lcia.org/lcia-rules-update-2020.aspx (Erişim tarihi: Ağustos 2020)

[iv] Tahkim Masrafları Çizelgesine şu adresten erişilebilir: https://www.lcia.org//Dispute_Resolution_Services/schedule-of-costs-lcia-arbitration-2020.aspx (Erişim tarihi: Ağustos 2020)

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel İflas Yoluyla Takip Yapılabilmesine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Türk hukukunda taraflar, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri haklarla ilgili olarak doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların hakemler tarafından çözülmesi konusunda anlaşma yapabilir. Bununla birlikte, taşınmazın aynına ilişkin haklar ile iflas hukuku, aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar gibi...

Tahkim 30.06.2022
Hukuk Postası
Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkına İlişkin ICCA Genel Raporu

4 Eylül 2020 tarihinde, Milletlerarası Ticari Tahkim Konseyi (“ICCA”) çatısı altında bir çalışma grubu “Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkı Mevcut Mudur?” başlıklı bir araştırma projesine başladı. Covid-19 salgını nedeniyle birçok tahkim duruşması çevrimiçi olarak gerçekleştirildi...

Tahkim Mayıs 2022
Hukuk Postası
2022 DIAC Tahkim Kuralları

Dubai Uluslararası Tahkim Merkezi, 25 Şubat 2022 tarihinde tahkim kurallarını değiştirdi. 2022 Tahkim Kuralları 2 Mart 2022 tarihinde yayınlandı ve 21 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Kurallar 21 Mart 2022’den sonra yapılan tahkim davalarına uygulanır, taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde tahkim...

Tahkim Mayıs 2022
Hukuk Postası
Avrupa Mahkemelerinin AB-İçi Yatırım Tahkimine Dair Çelişkili Kararları

Achmea’nın AB-içi yatırım uyuşmazlıklarında doğurduğu tartışma katlanarak devam ediyor. Son olarak Paris İstinaf Mahkemesi, Polonya aleyhine sonuçlanan yatırım tahkimlerinde verilen hakem kararlarının Achmea gözetilerek iptaline hükmetti...

Tahkim Mayıs 2022
Hukuk Postası
Tahkim Yargılamasında Kanun Hükümlerinin Yanlış Yorumlanmasının Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmediğine İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

Türk hukukunda hakem kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolu, iptal davası olarak düzenlenir. Yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği tahkim yargılamalarında 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (“MTK”) uygulama alanı...

Tahkim Şubat 2022
Hukuk Postası
Landesbank Kararı

Bilindiği üzere Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) bir kararı sonrasında AB-içi uyuşmazlıkların tahkimde görülmesi ve özellikle Enerji Şartı Anlaşması (“EŞA”) altında tahkim konusunda sorunlar ortaya çıkmıştır...


Tahkim Ocak 2022
Hukuk Postası
UNCITRAL Seri Tahkim Kuralları
Tahkim Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2021 MTO Tahkim Kuralları
Tahkim Kasım 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
COVID-19’un Tahkime Etkisi
Tahkim Nisan 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Tahkim
Tahkim Ekim 2019
Hukuk Postası
Basketbol Tahkim Mahkemesi
Tahkim Ağustos 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
ICC Seri Tahkim Kuralları
Tahkim Ekim 2016
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Tahkimde Gizlilik
Tahkim Nisan 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
İstanbul Tahkim Merkezi
Tahkim Temmuz 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.