Tahkimde Delil İkamesi Hakkında Prag Kuralları

Temmuz 2018 Tilbe Birengel
% 0

Giriş

Zaman ve masraf verimliliği uluslararası tahkim yargılamalarının zayıf noktası olmaya devam etmektedir. Ulusal mahkemeler önünde seneler sürebilecek yargılamaları öngörerek tahkim yoluna başvuran tarafların, tahkim yargılaması sonunda son derece yüksek masraflarla karşılaşması mümkündür[1]. Doktrinde ve uygulamada bir kesim bu verim düşüklüğünü, Milletlerarası Tahkimde Delil İkamesi Hakkında IBA Kuralları’nın (“IBA Kuralları”)[2] Anglo Sakson hukuk sistemine yakınlığına bağlarken, diğer bir kesim aksini savunur[3]. Konuya ilişkin uzun senelerdir süren tartışmalar ışığında, IBA Kuralları’na[4] alternatif olarak, 2018 yılı sonunda uygulamaya geçecek olan Uluslararası Tahkimde Delil İkamesi Hakkında Kurallar[5] (“Prag Kuralları”) taslağı yayımlandı.

Prag Kuralları’nın Genel Özellikleri

Prag Kuralları çalışma grubunun[6] taslak kuralların ön sözünde ifade ettiği üzere, bu kurallar ile hedeflenen; uluslararası tahkimde belge ibrazı, tanıkların çapraz sorgusu, uzman görüşleri ve benzeri konularda Anglo Sakson hukuk sisteminin benimsenmesinden doğan engellerin aşılması ve uluslararası tahkimde verimliliğin arttırılmasıdır.

Kuralların yaratıcısı olan çalışma grubunun, Kara Avrupası hukuk sistemine yakın bir model ile yargılama esnasında hakem heyetinin davayı aydınlatmada daha aktif rol almasını temel aldığı görülür.

Kıta Avrupası Hukuku Yaklaşımı

Anglo Sakson hukuk sisteminde hakemin yargılamaya müdahalesi daha sınırlıyken, yargılamanın yürütülmesinde tarafların aktif rolü ağır basar[7]. Prag Kuralları’nın en göze çarpan özelliği ise, taraflarca getirilme ilkesini yoğun biçimde benimsediği iddia edilen IBA Kuralları’nın aksine, hakem heyetinin davayı aydınlatmada daha araştırmacı ve soruşturmacı olmasının hedeflenmesidir[8].

Bu doğrultuda, Prag Kuralları madde 2’de hakem heyetinin yargılamada aktif rolü açık bir şekilde düzenlenir. Aynı madde, hakem heyetinin taraflara iddialarının kanıtlanması yönünde uygun gördüğü delilleri bildirebileceğini düzenler. Görüldüğü üzere Prag Kuralları taraflarca getirilme ilkesine sıkı bağlılıktan ziyade hakem heyetinin süreçte etkinliğini destekler.

Prag Kuralları kapsamında olguların tespitinde ön planda yer alan hakem heyeti, taraflardan kendi tespit edeceği belgelerin ibrazını ve tanıkların duruşma için hazır bulundurulmasını talep edebilir, uyuşmazlık konusuna ilişkin uzman atamak gibi uyuşmazlığı aydınlatıcı mahiyette uygun gördüğü yollara başvurabilir[9].

Jura Novit Curia[10]

Prag Kuralları madde 7’de, hakem heyetinin taraflara danışmak kaydıyla, yargılama esnasında taraflarca dayanılmayan hukuki düzenlemeleri dahi göz önüne almasına olanak sağlanır. Aynı durum, ilerleyen süreçte tahkim yargılamasında verilen kararın kamu düzenine uygunluğunun tartışılabileceği durumlarda da uygulama alanı bulur. IBA Kuralları bu yönde paralel bir düzenleme içermediğinden, madde 7 dikkat çekici bir yeniliktir.

Uyuşmazlığın taraflarınca dayanılmayan hukuki düzenlemelerin hakem heyetince yargılamada gözetildiği tahkim yargılamaları sonunda verilen kararların iptal riski ile karşılaştığı gözetildiğinde, bu maddenin uzun vadede tartışmalara yol açması muhtemeldir[11].

Dostane Çözüme Yönelik Yardım

Prag Kuralları’nın IBA Kuralları’ndan farklılaştığı bir başka nokta, madde 9 kapsamında dostane çözümü açıkça teşvik etmesidir. Bu düzenleme, hakemlerin yargılamada uzlaşmayı teşvike daha eğilimli olduğu Kıta Avrupası hukuk sisteminin bir başka yansımasıdır. Anılan hüküm kapsamında, tarafların rızası üzerine hakem heyeti uyuşmazlıkta dostane çözüm için destek sağlayabilir, hatta arabulucu dahi olabilir.

Sonuç

Uluslararası tahkim yargılamasının en çok tercih edilen uyuşmazlık çözüm yöntemi[12] olma yolunda ilerlediği şu günlerde, doktrin ve uygulamada tahkimde zaman ve masraf verimsizliğini giderme yönünde çalışmalar devam etmektedir. IBA Kuralları’na alternatif olarak düzenlenen Prag Kuralları, delil ikamesine yönelik esnek hukuk kurallarında (soft law) Kıta Avrupası etkisini artırmayı hedefler. Doktrinde, bu kuralların halihazırda uygulama alanı bulan IBA Kuralları’ndan çok farklılaşmadığı da tartışılmaktadır. IBA Kuralları’nın yerleşik uygulaması ve detaylı düzenlemeleri karşısında Prag Kuralları’nın başarı şansı olup olmadığını ise zaman gösterecektir.

[1] Klaus Peter Berger, J. Ole Jensen, “Due Process Paranoia and the Procedural Judgment Rule: A Safe Harbour For Procedural Management Decisions By International Arbitrators”, Arbitration International, Cilt 32, Sayı 3, 1 Eylül 2016, s. 415–435, https://doi.org/10.1093/arbint/aiw020.

[2] IBA Kuralları’na erişim için bkz.:https://www.google.com.tr/search?q=IBA+Rules+on+the+Taking+of+Evidence+in+International+Arbitration&rlz=1C1RUCY_trTR710TR710&oq=IBA+Rules+on+the+Taking+of+Evidence+

in+International+Arbitration&aqs=chrome..69i57j69i60l2j0l3.650j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

[3] Guilherme Rizzo Amaral, ‘Prague Rules v. IBA Rules and the Taking of Evidence in International Arbitration: Tilting at Windmills – Part I’, Kluwer Arbitration Blog, 5 Temmuz 2018,erişim için: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/07/05/prague-rules-v-iba-rules-taking-evidence-inter national-arbitration-tilting-windmills-part/; Guilherme Rizzo Amaral, ‘Prague Rules v. IBA Rules and the Taking of Evidence in International Arbitration: Tilting at Windmills – Part II’, Kluwer Arbitration Blog, 6 Temmuz 2018, erişim için: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/07/06/prague-rules-v-iba-rules-taking-evidence-international-arbitration-tilting-windmills-part-ii/.

[4] IBA Kuralları hakkında detaylı bilgi için bkz.:Ezgi Babur, “Milletlerarası Tahkimde Delil İkamesi Hakkında IBA Kuralları Uyarınca Belge İbrazı Sistemi – I”, Ocak 2016, erişim için: http://www.erdem-erdem.av.tr/yayinlar/hukuk-postasi/milletlerarasi-tahkimde-delil-ikamesi-hakkinda-iba-kurallari-uyarinca-belge-ibraz-istemi--i/ ile “Milletlerarası Tahkimde Delil İkamesi Hakkında IBA Kuralları Uyarınca Belge İbrazı Sistemi – II”, Mayıs 2016, erişim için: http://www.erdem-erdem.av.tr/yayinlar/hukuk-postasi/milletlerarasi-tahkimde-delil-ikamesi-hakkinda-iba-kurallari-uyarinca-belge-ibraz-istemi--ii/.

[5] Prag Kuralları taslak metnine erişim için için bkz: http://praguerules.com/prague_rules/.

[6] Prag Kuralları çalışma grubunun tam listesine erişim için bkz.: http://praguerules.com/working_group/.

[7] Duarte G. Henriques “The Prague Rules: Competitor, Alternative or Addition to the IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration?”, ASA Bull. 2/2018, s. 354.

[8] Prag Kuralları s.2.

[9] Prag Kuralları madde 3.

[10] Jura novit curia, hakim veya hakemin hukuku kendiliğinden uygulaması ilkesidir. Detaylı bilgi için bkz: Cenk Akil, “Hakimin Hukuku Kendiliğinden Uygulaması İlkesi (The principle of iura novit curia)”, AÜHFD, 2008, erişim için: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/1498/16511.pdf.

[11] Duarte G. Henriques “The Prague Rules: Competitor, Alternative or Addition to the IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration?”, ASA Bull. 2/2018, s. 359 - 360.

[12] 2013 International Arbitration Survey, p.6; 2006 International Arbitration Survey, s.5; erişim için: https://www.whitecase.com/sites/whitecase/files/files/download/publications/qmul-international-arbitration-survey-2015_0.pdf

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

ICC Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi
Hukuk Postası
ICC Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi

ICC Tahkim ve ADR Komisyonu (“Komisyon”), olası uyuşmazlıkların önlenmesi ve tüm paydaşların ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm (“ADR”) mekanizmalarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla yeni bir rehber ve rapor yayımladı. Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi, en uygun...

Tahkim 30.06.2023
Birleşme ve Devralmalarda Tahkim
Hukuk Postası
Birleşme ve Devralmalarda Tahkim

Birleşme ve Devralmalar (“M&A”), şirketlerin veya varlıkların birleşme, devralma, varlık satın alma veya yönetimin devralması gibi çeşitli finansal işlemler yoluyla yeniden yapılandırılmasını ifade eder. Bu Hukuk Postası Makalesi, hakem heyetleri önüne gelen M&A uyuşmazlıklarını ele alır.

Tahkim 28.02.2023
Tahkim Uygulamasında Esasa Girme Yasağı (Revision au Fond)
Hukuk Postası
Tahkim Uygulamasında Esasa Girme Yasağı (Revision au Fond)

Tahkim uygulaması çerçevesinde esasa girme yasağı (revision au fond) mahkemelerin bir hakem kararını incelerken uyuşmazlığın esasına dair bir inceleme yapmayacakları anlamını taşır. Bu yasak en temelde iptal davaları ile tenfiz süreçlerinde karşımıza çıkar. Bir hakem kararına karşı başvurulabilecek tek kanun...

Tahkim 30.11.2022
Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel İflas Yoluyla Takip Yapılabilmesine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
Hukuk Postası
Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel İflas Yoluyla Takip Yapılabilmesine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Türk hukukunda taraflar, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri haklarla ilgili olarak doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların hakemler tarafından çözülmesi konusunda anlaşma yapabilir. Bununla birlikte, taşınmazın aynına ilişkin haklar ile iflas hukuku, aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar gibi...

Tahkim 30.06.2022
Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkına İlişkin ICCA Genel Raporu
Hukuk Postası
Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkına İlişkin ICCA Genel Raporu

4 Eylül 2020 tarihinde, Milletlerarası Ticari Tahkim Konseyi (“ICCA”) çatısı altında bir çalışma grubu “Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkı Mevcut Mudur?” başlıklı bir araştırma projesine başladı. Covid-19 salgını nedeniyle birçok tahkim duruşması çevrimiçi olarak gerçekleştirildi...

Tahkim Mayıs 2022
2022 DIAC Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
2022 DIAC Tahkim Kuralları

Dubai Uluslararası Tahkim Merkezi, 25 Şubat 2022 tarihinde tahkim kurallarını değiştirdi. 2022 Tahkim Kuralları 2 Mart 2022 tarihinde yayınlandı ve 21 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Kurallar 21 Mart 2022’den sonra yapılan tahkim davalarına uygulanır, taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde tahkim...

Tahkim Mayıs 2022
Avrupa Mahkemelerinin AB-İçi Yatırım Tahkimine Dair Çelişkili Kararları
Hukuk Postası
Avrupa Mahkemelerinin AB-İçi Yatırım Tahkimine Dair Çelişkili Kararları

Achmea’nın AB-içi yatırım uyuşmazlıklarında doğurduğu tartışma katlanarak devam ediyor. Son olarak Paris İstinaf Mahkemesi, Polonya aleyhine sonuçlanan yatırım tahkimlerinde verilen hakem kararlarının Achmea gözetilerek iptaline hükmetti...

Tahkim Mayıs 2022
Tahkim Yargılamasında Kanun Hükümlerinin Yanlış Yorumlanmasının Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmediğine İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Tahkim Yargılamasında Kanun Hükümlerinin Yanlış Yorumlanmasının Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmediğine İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

Türk hukukunda hakem kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolu, iptal davası olarak düzenlenir. Yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği tahkim yargılamalarında 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (“MTK”) uygulama alanı...

Tahkim Şubat 2022
Landesbank Kararı
Hukuk Postası
Landesbank Kararı

Bilindiği üzere Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) bir kararı sonrasında AB-içi uyuşmazlıkların tahkimde görülmesi ve özellikle Enerji Şartı Anlaşması (“EŞA”) altında tahkim konusunda sorunlar ortaya çıkmıştır...


Tahkim Ocak 2022
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim: İsviçre Örneği, Alınacak Dersler ve Öneriler
Hukuk Postası
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim: İsviçre Örneği, Alınacak Dersler ve Öneriler

Şirketler hukukunda tahkim uygulaması tahkime elverişlilik konusu başta gelmek üzere birçok açıdan tartışmalı unsurlar barındırır. Bu uyuşmazlıkların tahkime elverişli olduğunun kabul edildiği hukuk sistemlerinde dahi esas sözleşmeye tahkim şartının konulup konulamayacağı...

Tahkim Aralık 2021
UNCITRAL Seri Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
UNCITRAL Seri Tahkim Kuralları
Tahkim Ağustos 2021
Dijital Çağda Uyuşmazlık Çözümü
Hukuk Postası
Dijital Çağda Uyuşmazlık Çözümü

Yargılama süreçlerine doğrudan etkisi olan teknoloji kullanımındaki büyük artış tahkim için de yararlı oldu. Özellikle dijitalleşme ile tahkim yargılamasının şekli, tarafların gereksinimlerini de dikkate alarak, zaman ve maliyet verimliliğini arttıracak şekilde değişti. Bu doğrultuda ve COVID-19 pandemisine önlem...

Tahkim Temmuz 2021
Tenfiz Engeli Olarak Kamu Düzeni
Hukuk Postası
Enka v. Chubb: Tahkim Anlaşmasına Uygulanacak Hukuk
Hukuk Postası
2021 MTO Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
2021 MTO Tahkim Kuralları
Tahkim Kasım 2020
İki Prosedürün Hikayesi: Tahkim ve İflas
Hukuk Postası
2020 LCIA Kuralları
Hukuk Postası
2020 LCIA Kuralları
Tahkim Ağustos 2020
ICSID’den Hakemler İçin Yeni Etik Standartlar
Hukuk Postası
Blok Zinciri, Akıllı Sözleşmeler ve Tahkim
Hukuk Postası
COVID-19’un Tahkime Etkisi
Hukuk Postası
COVID-19’un Tahkime Etkisi
Tahkim Nisan 2020
İtirazın İptali Davasının Tahkimde Görülmesi
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Tahkim
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Tahkim
Tahkim Ekim 2019
Basketbol Tahkim Mahkemesi
Hukuk Postası
Basketbol Tahkim Mahkemesi
Tahkim Ağustos 2019
Uluslararası Tahkimde Tanıkların Yüzleştirilmesi
Hukuk Postası
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim
Hukuk Postası
Spor Tahkim Mahkemesi Kararlarının İptali
Hukuk Postası
Achmea Kararının Yatırım Tahkimine Etkisi
Hukuk Postası
Achmea Kararının Yatırım Tahkimine Etkisi

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), 6 Mart 2018 tarihinde oldukça tartışmalı bir karara imza attı.[1] 1991 tarihli Hollanda-Slovakya İkili Yatırım Anlaşması’nda yer alan tahkim klozunun Avrupa Birliği (“AB”) hukukuna aykırılığına hükmedilen Achmea kararı, yatırım tahkiminde uzun soluklu tartışmaları beraberinde...

Tahkim Ekim 2018
Milletlerarası Tahkimde Çeşitlilik
Hukuk Postası
New York Sözleşmesi’nin 60 Yılı
Hukuk Postası
ICSID Kuralları’nda Öngörülen Değişiklikler
Hukuk Postası
Tahkim Masraflarının Paylaşımı
Hukuk Postası
Tahkimde Seri Yargılamaya İlişkin Güncel Konular
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Şemsiye Klozlar
Hukuk Postası
Tahkimde Masraflar ve Masrafların Azaltılması
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Manevi Tazminat
Hukuk Postası
ICC Seri Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
ICC Seri Tahkim Kuralları
Tahkim Ekim 2016
Milletlerarası Ticari Tahkimde Uzman Tanık
Hukuk Postası
Güncel Philip Morris V. Uruguay Kararı
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Tahkim İradesi
Hukuk Postası
Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı
Hukuk Postası
Tahkimde Gizlilik
Hukuk Postası
Tahkimde Gizlilik
Tahkim Nisan 2015
Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması
Hukuk Postası
İstanbul Tahkim Merkezi
Hukuk Postası
İstanbul Tahkim Merkezi
Tahkim Temmuz 2014
Talep Garantilerine İlişkin Birörnek Kurallar
Hukuk Postası
Uluslararasi Ticari Uyuşmazliklarin Çözümü
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.