Yatırım Tahkiminde Şemsiye Klozlar

Ağustos 2017 Tilbe Birengel
% 0

Giriş

Şemsiye klozlar, ev sahibi devletlerin sözleşmesel veya sözleşme dışı nedenlerden doğan taahhütlerini devletlerarası yatırım sözleşmelerinin koruyucu şemsiyesi altında birleştiren düzenlemelerdir[1]. Doktrin ve içtihatta yeknesak bir uygulaması olmayan şemsiye klozlar, uluslararası yatırım sözleşmelerinde yer alan bir düzenleme vasıtasıyla, ev sahibi devleti yatırımcılar nezdinde yükümlülükleri ile bağlı olmaya mecbur kılabilir[2]. Bu makalede, şemsiye klozlara dair tartışmalı hususlar, değişkenlik gösteren hakem kararları ışığında ele alınır.

Şemsiye Klozları Etkin Kılan Hakem Kararları

Yabancı yatırımcının, ev sahibi devlet ile imzaladığı yatırım şartlaşmasının ihlal edildiğine dair iddialarını, yatırımcının vatandaşı olduğu devlet ile ev sahibi devlet arasında akdedilen yatırım sözleşmesinin bir başka deyişle uluslararası hukukun ihlali seviyesine çıkarabilen şemsiye klozlar, hakem kararlarında sıklıkla tartışılır.

Noble Ventures v. Romania[3] kararında hakem heyeti, Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”) ve Romanya arasında imzalanan İkili Yatırım Anlaşması’nda (“İYS) yer alan şemsiye klozun kapsamı ve uygulama alanını değerlendirdi. Anılan kloz şu şekildedir: “Taraflar, yatırımlara dair yükümlülüklerini gözetirler”. Davacı, Romanya ile akdedilen şartlaşma ışığında yatırım yaptığı şirketin borçlarının yeniden müzakere edilmemesi gibi hukuka aykırılıklar sebebiyle Romanya’nın ABD ile akdettiği İYS’deki şemsiye klozu ihlal ettiği iddiasında bulundu[4]. Hakem heyeti kararında, yerel düzeydeki şartlaşma ihlallerinin devletlerarası yatırım sözleşmesi ihlali sayılabileceğine ve ev sahibi devletin uluslararası sorumluluğuna sebep olabileceğine değindi[5]. Bu kararıyla heyet, SGS v. Philippines[6] kararındaki değerlendirmeye paralel bir yaklaşım göstermiştir.

Eureko v. Poland[7]uyuşmazlığında değerlendirmesini bir adım öteye taşıyan hakem heyeti, yatırımcı ile akdedilen sözleşmenin ihlalini, Hollanda ile Polonya arasında akdedilen İYS’de yer alan diğer hükümlere uygun hareket edilmiş olsa dahi, şemsiye klozun ihlali olarak değerlendirdi. Zira anılan klozda taraflar, yatırımcıların yatırımlarından doğabilecek tüm borçları yerine getirmeyi yüklenmiştir[8]. Bu kapsamda, kimi hakem heyetlerinin şemsiye klozların etkin olarak uygulanmasına verdiği önem, yatırımcı ile devlet arasındaki sözleşmeye aykırılık hallerini, devletlerarası yatırım anlaşmalarının ihlali seviyesine yükseltti[9].

Şemsiye Klozların Etkinliğini Azaltan Hakem Kararları

SGS v. Pakistan[10] uyuşmazlığı, Davacı ile akdedilen ve Pakistan mahkemelerini yetkili kılan nakliye ön kontrollerine dair şartlaşmanın Pakistan tarafından tek taraflı sona erdirilmesinden doğmuştur. Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi nezdinde tahkim talebinde bulunan Davacı, ihlal iddialarını Pakistan ile İsviçre arasında akdedilen İYS’ye dayandırır. Hakem heyeti yoğun biçimde eleştirilen kararında, şemsiye klozun şartlaşma ihlalini kapsar nitelikte değerlendirilemeyeceği sonucuna vardı. Heyet, akdedilen İYS’lerde devletlerin taraf olduğu tüm sözleşme ihlallerinin İYS ihlali olarak değerlendirilmesi hususunu kararlaştırabileceklerini, ancak önlerine gelen uyuşmazlıkta devletlerin İYS’deki şemsiye klozu bu yönüyle kabul ettiğine dair açık ve inandırıcı bir delil veya irade olmadığı sonucuna varıldığını belirtti.[11]

El Paso v. Argentina [12], Pan America v. Argentina[13]CMS v. Argentina[14] ve Sempra v. Argentina[15] uyuşmazlıklarında benzer değerlendirmeler yapılmakla birlikte devletlerin egemen güç veya ticari sözleşme tarafı sıfatıyla hareket etmesi hallerine dair ayrıma gidildi. Hakem heyetleri, yatırım sözleşmelerindeki şemsiye klozların devletlerin ticari sözleşme tarafı olmaktan ziyade egemen güç sıfatıyla dahil olduğu hukuki işlemleri kapsadığını vurgulamıştır[16]. Bu kararlar, ev sahibi devletin egemen güç kullanarak hareket etmediği hallerde şemsiye klozların uygulama alanının daraltıldığının göstergesidir.

Şemsiye Klozların Devletlerin Tek Taraflı İşlemleri Karşısındaki Durumu

Şemsiye klozlara dair tartışma konusu olan bir diğer husus, klozların ev sahibi devlet tarafından yürütülen tek taraflı işlemler, örneğin yasama faaliyetleri karşısındaki durumudur.

Kararlarda genel olarak, şemsiye klozların kapsamının ev sahibi devletin taraf olduğu sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinin ihlali ile sınırlı olmadığı, bu kapsamda ev sahibi devletin yasama faaliyetleri ve idari işlemlerinden doğan ihlallerin de kloz kapsamında değerlendirilebileceği sonucuna varıldı[17]. LG v. Argentina[18] kararında hakem heyeti, Arjantin’in Gaz Kanunu ile ilgili mevzuatına dair yasama faaliyetleri sonucunda şemsiye kloz kapsamında yatırımcıya karşı sorumlu olduğu sonucuna vardı[19].

Sözleşmenin Nisbiliği İlkesi ve Şemsiye Klozlar

Şemsiye klozlar kapsamında tartışmalı olan bir diğer mesele ise; devlet organlarının, müesseselerinin ve idari imtiyaz sahibi özerk bölgelerin akdettiği sözleşmelerden devletlerin sorumlu tutulup tutulamayacağı hususudur. Benzer şekilde, yatırımcı alt birimleri ve şubelerinin taraf olduğu sözleşmelerde, yatırımcıların şemsiye kloz kapsamında korunup korunamayacağı, sözleşmenin nisbiliği ilkesi kapsamında değerlendirilir.

Noble Ventures v. Romania[20] uyuşmazlığında hakem heyeti Davacı ile tüzel kişiliği haiz Romanya Kamu Mülkiyeti Fonu arasında akdedilen yatırım sözleşmesine dair ihlalde şemsiye klozuna başvurulabileceği sonucuna vardı. Heyet, Romanya Hükümeti’nin kamu gücü verdiği fonun akde aykırılığından sorumlu tutulabileceğini ifade etti. Buna karşın, Impregilo v. Pakistan[21] uyuşmazlığında, Davacı’nın İtalya ve Pakistan arasında akdedilen İYS’den faydalanamayacağı, yatırım anlaşmasına Pakistan Devleti yerine ayrı bir tüzel kişiliği haiz Pakistan Su ve Güç Gelişim Otoritesi’nin taraf olmasının bu sonucu doğurduğunu belirtilmiştir[22].

Yatırımcıların iştiraklerinin şemsiye kloz kapsamındaki korumadan yararlanamayacağına dair Davalı iddialarına cevaben kimi uyuşmazlıklarda hakem heyetleri Davalı iddialarını reddederek, klozların kapsamını yatırıma dair ev sahibi devlet ile akdi ilişkiye giren tüm kişilere genişletti[23]. Buna karşın, kimi hakem heyetleri ise Davacı’nın ev sahibi devlette yatırım yapan yatırımcı olması gerektiği, yatırımcının bölgesel iştirakinin şemsiye kloz korumasından faydalanamayacağı sonucuna vardı[24].

Sonuç

Şemsiye klozlar, yatırımcının ev sahibi devlet ile akdettiği sözleşmeyi ihlalini bir uluslararası hukuk ihlali seviyesine taşıyabilmesi dolayısıyla yatırım uyuşmazlıklarında büyük tartışmalara sebep olan düzenlemelerdir. Hakem heyetleri şemsiye klozların kapsamı ve uygulama alanında gösterdikleri farklı yaklaşımlar ile oldukça değişken bir içtihat geliştirmiştir.

[1] Rudolf Dolzer / Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, Oxford University Press, 2nd Edition, Oxford 2012, s.166; Katia Yannaca-Small, “Interpretation of the Umbrella Clauses in Investment Agreements”, OECD Working Papers on International Investment, 2006/03, OECD Publishing, s.3, erişim için: http://dx.doi.org/10.1787/415453814578.

[2] Shotaro Hamamoto, “Parties to the Obligations in the Obligations Observance (Umbrealla) Clause, ICSID Review, Vol. 30, No.2, 2015, s.449.

[3] Noble Ventures, Inc. v. Romania, Award, ICSID Case No. ARB/01/11, erişim için: https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/01/11.

[4] Dolzer / Schreuer, Ibid, s. 169.

[5] Dikran M. Zenginkuzucu, “The Effect of the Umbrella Clauses on the Jurisdiction of ICSID Arbitral Tribunal”, Journal of International Trade and Arbitration Law, Vol:2, Issue:1, Istanbul 2013, s.179-180; .Noble Ventures, Inc. v. Romania, par. 53;

[6] SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Republic of the Philippines, the Decision on the JurisdictionICSID Case No. ARB/02/6, erişim için: https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/02/6; Zenginkuzucu, Ibid, s. 175-176.

[7] Eureko v. Poland, Partial Award, erişim için: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0308_0.pdf.

[8] Eureko v. Poland, par.250.

[9] Bu hususta verilen benzer kararlar için bkz.; AMTO v. Ukraine, Duke Energy Electroquil Partners and Electroquil S.A v. Republic of Ecuator, LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. and LG&E International Inc. v. Argentine Republic, Siemens A.G. v. Argentine Republic, Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria.

[10] SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Islamic Republic of Pakistan, Decision on Jurisdiction, ICSID Case No. ARB/01/13, erişim için: https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/01/13.

[11] SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Islamic Republic of Pakistan, par. 173;Christopher Screuer, “Travelling the BIT Route – of Waiting Periods, Umbrella Clauses, Forks in the Road”, The Journal of World Investment and Trade, Vol: 5, No:2, s. 252, erişim için: http://www.univie.ac.at/intlaw/pdf/68.pdf; Zenginkuzucu, Ibid, s. 174.

[12] El Paso Energy International Company v. Argentine Republic, Decision on Jurisdiction, ICSID Case No. ARB/03/15, erişim için: https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/03/15.

[13] Pan American Energy LLC and BP Argentina Exploration Company v. Argentine Republic, Decision on Preliminary Objections, ICSID Case No. ARB/03/13, erişim için: https://www.italaw.com/cases/808.

[14] CMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic, Award, ICSID Case No. ARB/01/8, erişim için: https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/01/8; Zenginkuzucu, Ibid, s.182.

[15] Sempra Energy International v. Argentine Republic, Award, ICSID Case No. ARB/02/16, erişim için: https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/02/16.

[16] Dolzer / Schreuer, Ibid, s. 173.

[17] Dolzer / Schreuer, Ibid, s. 177.

[18] LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. and LG&E International Inc. v. Argentine Republic, Decision on Liability, ICSID Case No. ARB/02/1, erişim için: https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/02/1.

[19] LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. and LG&E International Inc. v. Argentine Republic, par. 175.

[20] Noble Ventures, Inc. v. Romania, par. 82.

[21] Impregilo S.p.A. v. Islamic Republic of Pakistan, Decision on JurisdictionICSID Case No. ARB/03/3, erişim için: https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/03/3.

[22] Impregilo S.p.A. v. Islamic Republic of Pakistan, par. 223; Zenginkuzucu, Ibid, s.181.

[23] For caselaw on this matter please see: Continental Casualty Company v. Argentine RepublicCMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic, Enron Creditors Recovery Corporation (formerly Enron Corporation) and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentine Republic, Sempra Energy International v. Argentine Republic, Duke Energy Electroquil Partners and Electroquil S.A. v. Republic of Ecuador.

[24] Bu hususta verilen kararlar için bkz.: Siemens A.G. v. Argentine Republic, El Paso Energy International Company v. Argentine Republic ; Dolzer / Schreuer, Ibid, s. 176.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

ICC Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi
Hukuk Postası
ICC Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi

ICC Tahkim ve ADR Komisyonu (“Komisyon”), olası uyuşmazlıkların önlenmesi ve tüm paydaşların ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm (“ADR”) mekanizmalarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla yeni bir rehber ve rapor yayımladı. Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi, en uygun...

Tahkim 30.06.2023
Birleşme ve Devralmalarda Tahkim
Hukuk Postası
Birleşme ve Devralmalarda Tahkim

Birleşme ve Devralmalar (“M&A”), şirketlerin veya varlıkların birleşme, devralma, varlık satın alma veya yönetimin devralması gibi çeşitli finansal işlemler yoluyla yeniden yapılandırılmasını ifade eder. Bu Hukuk Postası Makalesi, hakem heyetleri önüne gelen M&A uyuşmazlıklarını ele alır.

Tahkim 28.02.2023
Tahkim Uygulamasında Esasa Girme Yasağı (Revision au Fond)
Hukuk Postası
Tahkim Uygulamasında Esasa Girme Yasağı (Revision au Fond)

Tahkim uygulaması çerçevesinde esasa girme yasağı (revision au fond) mahkemelerin bir hakem kararını incelerken uyuşmazlığın esasına dair bir inceleme yapmayacakları anlamını taşır. Bu yasak en temelde iptal davaları ile tenfiz süreçlerinde karşımıza çıkar. Bir hakem kararına karşı başvurulabilecek tek kanun...

Tahkim 30.11.2022
Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel İflas Yoluyla Takip Yapılabilmesine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
Hukuk Postası
Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel İflas Yoluyla Takip Yapılabilmesine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Türk hukukunda taraflar, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri haklarla ilgili olarak doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların hakemler tarafından çözülmesi konusunda anlaşma yapabilir. Bununla birlikte, taşınmazın aynına ilişkin haklar ile iflas hukuku, aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar gibi...

Tahkim 30.06.2022
Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkına İlişkin ICCA Genel Raporu
Hukuk Postası
Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkına İlişkin ICCA Genel Raporu

4 Eylül 2020 tarihinde, Milletlerarası Ticari Tahkim Konseyi (“ICCA”) çatısı altında bir çalışma grubu “Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkı Mevcut Mudur?” başlıklı bir araştırma projesine başladı. Covid-19 salgını nedeniyle birçok tahkim duruşması çevrimiçi olarak gerçekleştirildi...

Tahkim Mayıs 2022
2022 DIAC Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
2022 DIAC Tahkim Kuralları

Dubai Uluslararası Tahkim Merkezi, 25 Şubat 2022 tarihinde tahkim kurallarını değiştirdi. 2022 Tahkim Kuralları 2 Mart 2022 tarihinde yayınlandı ve 21 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Kurallar 21 Mart 2022’den sonra yapılan tahkim davalarına uygulanır, taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde tahkim...

Tahkim Mayıs 2022
Avrupa Mahkemelerinin AB-İçi Yatırım Tahkimine Dair Çelişkili Kararları
Hukuk Postası
Avrupa Mahkemelerinin AB-İçi Yatırım Tahkimine Dair Çelişkili Kararları

Achmea’nın AB-içi yatırım uyuşmazlıklarında doğurduğu tartışma katlanarak devam ediyor. Son olarak Paris İstinaf Mahkemesi, Polonya aleyhine sonuçlanan yatırım tahkimlerinde verilen hakem kararlarının Achmea gözetilerek iptaline hükmetti...

Tahkim Mayıs 2022
Tahkim Yargılamasında Kanun Hükümlerinin Yanlış Yorumlanmasının Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmediğine İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Tahkim Yargılamasında Kanun Hükümlerinin Yanlış Yorumlanmasının Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmediğine İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

Türk hukukunda hakem kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolu, iptal davası olarak düzenlenir. Yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği tahkim yargılamalarında 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (“MTK”) uygulama alanı...

Tahkim Şubat 2022
Landesbank Kararı
Hukuk Postası
Landesbank Kararı

Bilindiği üzere Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) bir kararı sonrasında AB-içi uyuşmazlıkların tahkimde görülmesi ve özellikle Enerji Şartı Anlaşması (“EŞA”) altında tahkim konusunda sorunlar ortaya çıkmıştır...


Tahkim Ocak 2022
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim: İsviçre Örneği, Alınacak Dersler ve Öneriler
Hukuk Postası
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim: İsviçre Örneği, Alınacak Dersler ve Öneriler

Şirketler hukukunda tahkim uygulaması tahkime elverişlilik konusu başta gelmek üzere birçok açıdan tartışmalı unsurlar barındırır. Bu uyuşmazlıkların tahkime elverişli olduğunun kabul edildiği hukuk sistemlerinde dahi esas sözleşmeye tahkim şartının konulup konulamayacağı...

Tahkim Aralık 2021
UNCITRAL Seri Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
UNCITRAL Seri Tahkim Kuralları
Tahkim Ağustos 2021
Dijital Çağda Uyuşmazlık Çözümü
Hukuk Postası
Dijital Çağda Uyuşmazlık Çözümü

Yargılama süreçlerine doğrudan etkisi olan teknoloji kullanımındaki büyük artış tahkim için de yararlı oldu. Özellikle dijitalleşme ile tahkim yargılamasının şekli, tarafların gereksinimlerini de dikkate alarak, zaman ve maliyet verimliliğini arttıracak şekilde değişti. Bu doğrultuda ve COVID-19 pandemisine önlem...

Tahkim Temmuz 2021
Tenfiz Engeli Olarak Kamu Düzeni
Hukuk Postası
Enka v. Chubb: Tahkim Anlaşmasına Uygulanacak Hukuk
Hukuk Postası
2021 MTO Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
2021 MTO Tahkim Kuralları
Tahkim Kasım 2020
İki Prosedürün Hikayesi: Tahkim ve İflas
Hukuk Postası
2020 LCIA Kuralları
Hukuk Postası
2020 LCIA Kuralları
Tahkim Ağustos 2020
ICSID’den Hakemler İçin Yeni Etik Standartlar
Hukuk Postası
Blok Zinciri, Akıllı Sözleşmeler ve Tahkim
Hukuk Postası
COVID-19’un Tahkime Etkisi
Hukuk Postası
COVID-19’un Tahkime Etkisi
Tahkim Nisan 2020
İtirazın İptali Davasının Tahkimde Görülmesi
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Tahkim
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Tahkim
Tahkim Ekim 2019
Basketbol Tahkim Mahkemesi
Hukuk Postası
Basketbol Tahkim Mahkemesi
Tahkim Ağustos 2019
Uluslararası Tahkimde Tanıkların Yüzleştirilmesi
Hukuk Postası
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim
Hukuk Postası
Spor Tahkim Mahkemesi Kararlarının İptali
Hukuk Postası
Achmea Kararının Yatırım Tahkimine Etkisi
Hukuk Postası
Achmea Kararının Yatırım Tahkimine Etkisi

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), 6 Mart 2018 tarihinde oldukça tartışmalı bir karara imza attı.[1] 1991 tarihli Hollanda-Slovakya İkili Yatırım Anlaşması’nda yer alan tahkim klozunun Avrupa Birliği (“AB”) hukukuna aykırılığına hükmedilen Achmea kararı, yatırım tahkiminde uzun soluklu tartışmaları beraberinde...

Tahkim Ekim 2018
Tahkimde Delil İkamesi Hakkında Prag Kuralları
Hukuk Postası
Milletlerarası Tahkimde Çeşitlilik
Hukuk Postası
New York Sözleşmesi’nin 60 Yılı
Hukuk Postası
ICSID Kuralları’nda Öngörülen Değişiklikler
Hukuk Postası
Tahkim Masraflarının Paylaşımı
Hukuk Postası
Tahkimde Seri Yargılamaya İlişkin Güncel Konular
Hukuk Postası
Tahkimde Masraflar ve Masrafların Azaltılması
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Manevi Tazminat
Hukuk Postası
ICC Seri Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
ICC Seri Tahkim Kuralları
Tahkim Ekim 2016
Milletlerarası Ticari Tahkimde Uzman Tanık
Hukuk Postası
Güncel Philip Morris V. Uruguay Kararı
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Tahkim İradesi
Hukuk Postası
Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı
Hukuk Postası
Tahkimde Gizlilik
Hukuk Postası
Tahkimde Gizlilik
Tahkim Nisan 2015
Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması
Hukuk Postası
İstanbul Tahkim Merkezi
Hukuk Postası
İstanbul Tahkim Merkezi
Tahkim Temmuz 2014
Talep Garantilerine İlişkin Birörnek Kurallar
Hukuk Postası
Uluslararasi Ticari Uyuşmazliklarin Çözümü
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.