Yatırım Tahkiminde Tahkim İradesi

Haziran 2016 Fatih Işık
% 0

Giriş

Tahkim, ticari veya yatırım tahkimi olup olmadığına bakılmaksızın tarafların rızasına dayalı bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Taraflar arasındaki bir uyuşmazlık hakkında tahkime gidilmesi ancak tarafların kararlaştırmalarıyla mümkündür. Ticari tahkimde taraflar, temel sözleşmeye eklenen bir tahkim şartı veya ayrıca akdedilen bir tahkim anlaşması ile tahkim iradelerini ortaya koyabilirler. Taraflardan birinin devlet (veya bir devlet kurumu) ve diğer tarafın yatırımcı olduğu yatırım tahkiminde ise taraflar, tahkim iradelerini doğrudan akdedecekleri bir tahkim anlaşması ile açıklayabilecekleri gibi, bu irade aşağıda açıklanacak yöntemlerden biri yoluyla da ortaya konabilir.

Tahkim İradesinin Ortaya Konması

Yatırım tahkiminde taraflar, dört farklı yöntem ile tahkim iradelerini açıklayabilirler: (i) ev sahibi devlet ve yatırımcı arasında akdedilecek bir tahkim anlaşması; (ii) ev sahibi devlet ile yatırımcının vatandaşı olduğu devlet arasında imzalanan ikili yatırım anlaşmaları, (iii) ev sahibi devlet ile yatırımcının vatandaşı olduğu devletin birlikte taraf oldukları çok taraflı yatırım anlaşmaları ve (iv) ev sahibi devletin mevzuatı. Birincisi dışındaki yöntemlerde ev sahibi devletler, tahkim anlaşmasının yapılması konusunda yatırımcılara önceden bir davette (icap) bulunmuş olur ve yatırımcıların bu icabı kabul etmeleri ile taraflar arasında tahkim anlaşması kurulur.

Tahkim Anlaşmaları Yoluyla Tahkim İradesi

Ticari tahkimde olduğu gibi yatırım tahkiminde de ev sahibi devlet ve yatırımcı, temel sözleşmeye eklenen bir tahkim şartı veya ayrıca akdedilen bir tahkim anlaşması ile tahkim iradelerini ortaya koyabilirler. Tahkim anlaşması yoluyla ortaya konulacak tahkim iradesine ilişkin olarak, ticari uyuşmazlıklarda karşımıza çıktığı şekilde tahkim anlaşmasının kapsamı, tarafların ehliyet ve yetkisi, tahkime elverişlilik gibi hukuki problemler de tartışılmaktadır. Örneğin, söz konusu yatırım kapsamında birden fazla sözleşme akdedilmiş ancak akdedilen her sözleşmeye tahkim şartı ayrı ayrı eklenmemişse, sözleşmelerin birinde yer alan tahkim şartının sadece o sözleşme için mi yoksa tüm yatırım için mi öngörüldüğü tartışılabilir.

İkili Yatırım Anlaşması Yoluyla Tahkim İradesi

Tahkim iradesinin ikili yatırım anlaşmaları uyarınca ortaya konması, yatırım tahkimi uygulamasında en çok rastlanan yöntemdir ve pek çok uyuşmazlıkta hakem mahkemesinin yetkisi bu ikili anlaşmalara dayanmaktadır. Bu anlaşmalarda taraf devletler, diğer tarafın vatandaşı olan yatırımcılara tahkim iradesi yönündeki icaplarını sunarlar ve yatırımcı bu icabı kabul ettiğinde ev sahibi devlet ile yatırımcı arasında tahkim anlaşması kurulmuş olur. Yatırımcının yatırım tahkimine başvurması, yatırımcı tarafından icabın kabul etmesi olarak kabul edilmektedir. Bu yöntemde tahkim anlaşması, taraflar arasında dolaylı olarak (taraflar birbirleri ile doğrudan temas etmeksizin) kurulur. Ancak, ikili yatırım anlaşmalarında tahkime yapılan her atıf, tahkim iradesi anlamına gelmeyebilir; bazı atıfların sadece ileride tahkime rıza gösterilebileceğine ilişkin olduğu unutulmamalıdır.

Çok Taraflı Anlaşmalar Yoluyla Tahkim İradesi

Devletler, sözleşmeye taraf bir devlet ile sözleşmeye taraf başka bir devletin vatandaşı olan yatırımcı arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların yatırım tahkimi aracılığıyla çözülmesini öngören çok taraflı anlaşmalar yoluyla tahkim iradelerini ortaya koyabilirler. Örneğin NAFTA m. 1122 ile Enerji Şartı Antlaşması m. 23(3), sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözüleceğini öngörmektedir. Bu anlaşmalara taraf olan devletler aleyhine, anlaşmalarda öngörülen usul çerçevesinde tahkim davası açılabilir. Önemle belirtmek gerekir ki, Devletler ile Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Sözleşme’ye[1] (“ICSID Sözleşmesi”) taraf olmak tek başına, tahkim iradesi anlamına gelmez; ICSID sözleşmesine taraf olan devletler dahi tahkim iradesini farklı bir yöntemle açıklamak durumundadır. Bu husus ICSID Sözleşmesi’nin giriş bölümünde açıkça ifade edilmektedir: “Hiç bir akit devletin, bu sözleşmeyi onaylamış, teyid etmiş ya da kabul etmiş olduğu ger­çeğine rağmen, kendi rızası olmaksızın herhangi bir anlaşmazlığı uzlaştırma veya hakemliğe sunma yükümlülüğünde olmadığını”.

Ev Sahibi Devletin Mevzuatında Tahkim İradesi

Ev sahibi devletler tahkim iradelerini, başta yatırım mevzuatları olmak üzere iç hukuku sistemlerinde düzenleyecekleri hükümler ile açıklayabilirler. Bu hükümler düzenlenirken, devlet ile yabancı yatırımcılar arasında yatırımdan kaynaklanan uyuşmazlıkların yatırım tahkimi aracılığıyla çözümlenebileceği öngörülebilir. Yukarıda da değinildiği üzere, bu hüküm sadece bir icap niteliğinde olacak ve tahkim anlaşması bu icabın yatırımcı tarafından kabul edilmesi (örneğin tahkim yargılamasının başlatılması) ile kurulacaktır. Önemle belirtmek gerekir ki, milli mevzuatlarda yer alan hükümlerin tamamını tahkim iradesi olarak yorumlamamak gerekir; örneğin bazı hükümler sadece kamu otoritelerini, yatırımcılarla tahkim anlaşması yapmak üzere yetkilendirmek üzere öngörülmüş olabilir. Böyle bir durumda, ev sahibi devletin tahkim iradesini ortaya koyacak ayrı bir işleme ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle, milli mevzuatlarda tahkime ilişkin yer alan hükümlerin tahkim iradesi niteliğinde olup olmadığı konusunda ayrıntılı bir inceleme yapılmalıdır.

Tahkim İradesinin Kapsamı ve Yorumlanması

Ticari tahkimde olduğu gibi yatırım tahkiminde de, yukarıda açıklanan yöntemlerden biri ile açıklanan tahkim iradesinin kapsamının tespiti ve bu iradenin yorumlanması gerekebilir. Ev sahibi devletin tahkim iradesi bazı şartlara tabi kılınmış, kişi, zaman ve konu bakımından sınırlanmış, tahkime başvurulması için bazı usulşartlarının yerine getirilmesi aranmış olabilir. Örneğin, NAFTA kapsamında verilen tahkim iradesi, m. 1116 ile sadece NAFTA’da öngörülen konular ile sınırlandırılmıştır. Veya bir tahkim iradesi, sadece kamulaştırma işlemleri ile sınırlı olarak verilmiş olabilir. Ev sahibi devletlerin, davalı konumunda bulunduğu davalarda, davacının talebinin tahkim iradesi kapsamı dışında kaldığını savunduğuna rastlamak mümkündür. Ancak hakem mahkemelerinin genel olarak, tahkim iradelerini geniş yorumladığı söylenebilir.

Benzer şekilde, yatırımcıların tahkime başvurabilmesi için bazı ön şartların öngörülmesine de rastlanmaktadır. Örneğin, yatırımcıların dava açmadan önce dostane çözüm araması veya önce ülke mahkemelerine başvuru zorunluluğu getirilmiş olabilir. Yatırım tahkiminde en çok rastlanan hükümlerden biri de “yol ayrımı” (fork in the road) niteliğindeki uyuşmazlık çözüm maddeleridir. Bu durumda yatırımcının, genellikle, yatırım tahkimine veya ülke mahkemelerine başvuru şeklinde iki seçeneği vardır ve seçeneklerden birinin kullanılmasıyla, diğer yönteme ilişkin hakkı sona erer. Örneğin, yatırım tahkimine başvuran yatırımcı daha sonra yeniden ülke mahkemelerine başvuramaz veya tersi durum da söz konusu olabilir.

Sonuç

Ev sahibi bir devlette yabancı bir yatırımcının yaptığı yatırımlar nedeniyle yatırım tahkimine başvurulması için tarafların tahkim yönündeki iradelerini açıklamış olmaları gerekir; bu durum ticari tahkimler gibidir. Ancak yatırım tahkiminde tahkim anlaşmaları taraflar arasında genellikle dolaylı olarak akdedilir. Genel olarak, ev sahibi devlet tahkime ilişkin iradesini herhangi bir yöntemle ortaya koyar ve yatırımcı bu iradeye ileriki bir aşamada kendi iradesiyle karşılık verir. Ticari tahkimlere temel oluşturan tahkim anlaşmalarına özgü hukuki tartışmalar yatırım tahkimi için de tartışma konusu olabilir; bunlara ek olarak yatırım tahkimine özgü bazı irade sorunlarının da ortaya çıkması muhtemeldir. Bu nedenle, özellikle ev sahibi devletlerin tahkim iradesinin ortaya konduğu durumların detaylı bir şekilde incelenmesine dikkat edilmelidir.

[1] Sözleşme 27.05.1988 tarihli ve 3460 sayılı Kanun ile onaylanmış ve onay kanunu 02.06.1988 tarihli ve 19830 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sözleşme’nin yürürlüğe konulmasına ilişkin 07.10.1988 tarihli ve 88/13325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ise 06.12.1988 tarihli ve 20011 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

ICC Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi
Hukuk Postası
ICC Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi

ICC Tahkim ve ADR Komisyonu (“Komisyon”), olası uyuşmazlıkların önlenmesi ve tüm paydaşların ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm (“ADR”) mekanizmalarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla yeni bir rehber ve rapor yayımladı. Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi, en uygun...

Tahkim 30.06.2023
Birleşme ve Devralmalarda Tahkim
Hukuk Postası
Birleşme ve Devralmalarda Tahkim

Birleşme ve Devralmalar (“M&A”), şirketlerin veya varlıkların birleşme, devralma, varlık satın alma veya yönetimin devralması gibi çeşitli finansal işlemler yoluyla yeniden yapılandırılmasını ifade eder. Bu Hukuk Postası Makalesi, hakem heyetleri önüne gelen M&A uyuşmazlıklarını ele alır.

Tahkim 28.02.2023
Tahkim Uygulamasında Esasa Girme Yasağı (Revision au Fond)
Hukuk Postası
Tahkim Uygulamasında Esasa Girme Yasağı (Revision au Fond)

Tahkim uygulaması çerçevesinde esasa girme yasağı (revision au fond) mahkemelerin bir hakem kararını incelerken uyuşmazlığın esasına dair bir inceleme yapmayacakları anlamını taşır. Bu yasak en temelde iptal davaları ile tenfiz süreçlerinde karşımıza çıkar. Bir hakem kararına karşı başvurulabilecek tek kanun...

Tahkim 30.11.2022
Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel İflas Yoluyla Takip Yapılabilmesine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
Hukuk Postası
Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel İflas Yoluyla Takip Yapılabilmesine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Türk hukukunda taraflar, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri haklarla ilgili olarak doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların hakemler tarafından çözülmesi konusunda anlaşma yapabilir. Bununla birlikte, taşınmazın aynına ilişkin haklar ile iflas hukuku, aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar gibi...

Tahkim 30.06.2022
Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkına İlişkin ICCA Genel Raporu
Hukuk Postası
Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkına İlişkin ICCA Genel Raporu

4 Eylül 2020 tarihinde, Milletlerarası Ticari Tahkim Konseyi (“ICCA”) çatısı altında bir çalışma grubu “Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkı Mevcut Mudur?” başlıklı bir araştırma projesine başladı. Covid-19 salgını nedeniyle birçok tahkim duruşması çevrimiçi olarak gerçekleştirildi...

Tahkim Mayıs 2022
2022 DIAC Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
2022 DIAC Tahkim Kuralları

Dubai Uluslararası Tahkim Merkezi, 25 Şubat 2022 tarihinde tahkim kurallarını değiştirdi. 2022 Tahkim Kuralları 2 Mart 2022 tarihinde yayınlandı ve 21 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Kurallar 21 Mart 2022’den sonra yapılan tahkim davalarına uygulanır, taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde tahkim...

Tahkim Mayıs 2022
Avrupa Mahkemelerinin AB-İçi Yatırım Tahkimine Dair Çelişkili Kararları
Hukuk Postası
Avrupa Mahkemelerinin AB-İçi Yatırım Tahkimine Dair Çelişkili Kararları

Achmea’nın AB-içi yatırım uyuşmazlıklarında doğurduğu tartışma katlanarak devam ediyor. Son olarak Paris İstinaf Mahkemesi, Polonya aleyhine sonuçlanan yatırım tahkimlerinde verilen hakem kararlarının Achmea gözetilerek iptaline hükmetti...

Tahkim Mayıs 2022
Tahkim Yargılamasında Kanun Hükümlerinin Yanlış Yorumlanmasının Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmediğine İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Tahkim Yargılamasında Kanun Hükümlerinin Yanlış Yorumlanmasının Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmediğine İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

Türk hukukunda hakem kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolu, iptal davası olarak düzenlenir. Yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği tahkim yargılamalarında 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (“MTK”) uygulama alanı...

Tahkim Şubat 2022
Landesbank Kararı
Hukuk Postası
Landesbank Kararı

Bilindiği üzere Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) bir kararı sonrasında AB-içi uyuşmazlıkların tahkimde görülmesi ve özellikle Enerji Şartı Anlaşması (“EŞA”) altında tahkim konusunda sorunlar ortaya çıkmıştır...


Tahkim Ocak 2022
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim: İsviçre Örneği, Alınacak Dersler ve Öneriler
Hukuk Postası
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim: İsviçre Örneği, Alınacak Dersler ve Öneriler

Şirketler hukukunda tahkim uygulaması tahkime elverişlilik konusu başta gelmek üzere birçok açıdan tartışmalı unsurlar barındırır. Bu uyuşmazlıkların tahkime elverişli olduğunun kabul edildiği hukuk sistemlerinde dahi esas sözleşmeye tahkim şartının konulup konulamayacağı...

Tahkim Aralık 2021
UNCITRAL Seri Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
UNCITRAL Seri Tahkim Kuralları
Tahkim Ağustos 2021
Dijital Çağda Uyuşmazlık Çözümü
Hukuk Postası
Dijital Çağda Uyuşmazlık Çözümü

Yargılama süreçlerine doğrudan etkisi olan teknoloji kullanımındaki büyük artış tahkim için de yararlı oldu. Özellikle dijitalleşme ile tahkim yargılamasının şekli, tarafların gereksinimlerini de dikkate alarak, zaman ve maliyet verimliliğini arttıracak şekilde değişti. Bu doğrultuda ve COVID-19 pandemisine önlem...

Tahkim Temmuz 2021
Tenfiz Engeli Olarak Kamu Düzeni
Hukuk Postası
Enka v. Chubb: Tahkim Anlaşmasına Uygulanacak Hukuk
Hukuk Postası
2021 MTO Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
2021 MTO Tahkim Kuralları
Tahkim Kasım 2020
İki Prosedürün Hikayesi: Tahkim ve İflas
Hukuk Postası
2020 LCIA Kuralları
Hukuk Postası
2020 LCIA Kuralları
Tahkim Ağustos 2020
ICSID’den Hakemler İçin Yeni Etik Standartlar
Hukuk Postası
Blok Zinciri, Akıllı Sözleşmeler ve Tahkim
Hukuk Postası
COVID-19’un Tahkime Etkisi
Hukuk Postası
COVID-19’un Tahkime Etkisi
Tahkim Nisan 2020
İtirazın İptali Davasının Tahkimde Görülmesi
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Tahkim
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Tahkim
Tahkim Ekim 2019
Basketbol Tahkim Mahkemesi
Hukuk Postası
Basketbol Tahkim Mahkemesi
Tahkim Ağustos 2019
Uluslararası Tahkimde Tanıkların Yüzleştirilmesi
Hukuk Postası
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim
Hukuk Postası
Spor Tahkim Mahkemesi Kararlarının İptali
Hukuk Postası
Achmea Kararının Yatırım Tahkimine Etkisi
Hukuk Postası
Achmea Kararının Yatırım Tahkimine Etkisi

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), 6 Mart 2018 tarihinde oldukça tartışmalı bir karara imza attı.[1] 1991 tarihli Hollanda-Slovakya İkili Yatırım Anlaşması’nda yer alan tahkim klozunun Avrupa Birliği (“AB”) hukukuna aykırılığına hükmedilen Achmea kararı, yatırım tahkiminde uzun soluklu tartışmaları beraberinde...

Tahkim Ekim 2018
Tahkimde Delil İkamesi Hakkında Prag Kuralları
Hukuk Postası
Milletlerarası Tahkimde Çeşitlilik
Hukuk Postası
New York Sözleşmesi’nin 60 Yılı
Hukuk Postası
ICSID Kuralları’nda Öngörülen Değişiklikler
Hukuk Postası
Tahkim Masraflarının Paylaşımı
Hukuk Postası
Tahkimde Seri Yargılamaya İlişkin Güncel Konular
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Şemsiye Klozlar
Hukuk Postası
Tahkimde Masraflar ve Masrafların Azaltılması
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Manevi Tazminat
Hukuk Postası
ICC Seri Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
ICC Seri Tahkim Kuralları
Tahkim Ekim 2016
Milletlerarası Ticari Tahkimde Uzman Tanık
Hukuk Postası
Güncel Philip Morris V. Uruguay Kararı
Hukuk Postası
Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı
Hukuk Postası
Tahkimde Gizlilik
Hukuk Postası
Tahkimde Gizlilik
Tahkim Nisan 2015
Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması
Hukuk Postası
İstanbul Tahkim Merkezi
Hukuk Postası
İstanbul Tahkim Merkezi
Tahkim Temmuz 2014
Talep Garantilerine İlişkin Birörnek Kurallar
Hukuk Postası
Uluslararasi Ticari Uyuşmazliklarin Çözümü
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.