Talep Garantilerine İlişkin Birörnek Kurallar

Nisan 2010
% 0

Uluslararası Ticaret Odası’nın (ICC) tarafından revize edilen Talep Garantilerine İlişkin Birörnek Kuralları (URDG) 1 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe girecek.

ICC tarafından ilk kez 1991’de kabul edilen kurallar, amirin, lehtarın ve garantörün yasal çıkarlarını en makul biçimde dengelemeyi amaçlamaktadır. Kurallar talep garantilerinin oluşturulmasını basitleştirerek garantiler alanında dünya çapında bir model sunmaktadır.

Talep garantileri, bir amirin talimatları doğrultusunda, lehtara, garantide belirlenen maksimum tutara kadar talep edilebilecek herhangi bir meblağı ödemek üzere garantör tarafından verilen gayrikabili rücu taahhütler olup asıl sözleşmesel ilişkilerden bağımsızdırlar. Belgeli krediler, ihracatçıyı yüklemenin yapıldığına ilişkin uygun belgelerin ibrazı ile ödeme almasını temin ederken bir talep garantisi ithalatçıya, ihracatçının geç veya ayıplı ifası veya hiç ifa etmemesine karşı koruma sağlar. 

Son yıllarda URDG, artan oranda dünya çapında kabul görmüştür. Uluslararası Danışman Mühendisler Federasyonu (FIDIC) ve daha sonra Dünya Bankası URDG’yi model garanti olarak uygulanmak üzere kabul etmiştir. Ulusal yasa koyucular yasalar oluştururken URDG’yi örnek olarak kullanmışlardır. Resmi olarak URDG 758 olarak anılan yeni kurallar URDG 458’in yerine geçmek üzere iki buçuk yıl süren ve 52 ülkeden gelen 600 yoruma dayanan beş kapsamlı taslak oluşturan bir revizyon işlemi ile oluşturulmuştur.

Revize kurallar, açıklık ve daha çok kesinlik sağlayacak yeni tanımlar ve yorum kuralları yanında belgeli olmayan şartlar, asimetrik garantiler ve kontrgarantiler hakkında çözümler içermektedir.

Bu özet çalışmada, URDG 758, seçilen dört ana konuda müteahhit bakış açısından URDG 458 ile karşılaştırılmıştır.

  1. URDG 458 Madde 2 (a)’da talep garantisi şu şekilde tanımlanmıştır: “ ödeme talebinin ve garantide belirtilecek diğer bir belge veya belgelerin (örneğin bir mimar veya mühendis tarafından düzenlenen bir sertifika, bir mahkeme veya tahkim kararı) ibrazında para ödenmesi …”. Maddede “mahkeme veya tahkim kararı” na yapılan atıf, uluslararası inşaat sözleşmelerinde geliştirilmiş olan “bilirkişi tarafından tespit” veya FIDIC uluslararası inşaat sözleşmelerine ilişkin şartlarda geliştirilen uyuşmazlıkların öncelikle “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu”nda çözümlenmesi gibi atıfta bulunabilecek yeni uyuşmazlık halli yöntemleri bulunması nedeniyle eleştirilmiştir.

URDG 758 tanımlar kısmında sadeleştirme yaparak yukarıda bahsi geçen soruna çözüm üretmiştir. URDG 758 Madde 2’de bulunan “doküman” tanımı şu şekildedir: “imzalı veya imzasız, verilen kişi tarafından maddi olarak yeniden üretilebilir şekilde kağıt üzerinde veya elektronik bir formda olan bilgi kaydı. Bu kurallarda doküman terimi talep ve destekleyici beyanı da kapsar.” URDG 758’de herhangi bir mahkeme kararı veya hakem heyeti kararına atıf bulunmamaktadır. URDG 758 Madde 15 (Talep şartları) (a) alt paragrafında “ garanti tahtında yapılacak bir talep garantide belirtilecek diğer dokümanlarla desteklenir” düzenlemesi talep ile birlikte tarafların kararlaştıracağı mahkeme kararı, hakem heyeti kararı veya Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararı veya diğer bir dokümanın ödeme talep etmek için istenebileceği şekilde düzenlenmiştir.

  1. URDG 458 Madde 4 düzenlemesi şu şekildedir: “Garantide veya garantiye ilişkin bir değişiklikte açıkça belirtilmediği sürece Lehtarın bir Garanti altında ödeme talebinde bulunma hakkı devredilemez. Bununla birlikte, bu Madde Lehtarın Garanti altında hak edebileceği veya elde edebileceği paraları temlik etme hakkını etkilemeyecektir.” Bu düzenleme müteahhit bir talep garantisi verirken iş sahibi veya lehtarın şahsi özelliklerini dikkate aldığından müteahhitler için önem arz etmektedir. Bu nedenle müteahhit için lehtarın müteahhidin onayı olmaksızın talep hakkını üçüncü bir kişiye devredememesi çok önemlidir.

URDG 758 bu hususlara ilişkin olarak Madde 33’te garantinin devri ve gelirlerin temliki hususunda URDG 458’in sessiz kaldığı konuları da içeren yeni bir hüküm düzenlemiştir. Öncelikle URDG 758 Madde 33 (a) şu şekilde düzenlenmiştir: “bir garanti ancak içinde ‘devredilebilir’ ibaresi bulunması halinde devri kabildir, bu durumda devir anında mevcut tüm tutar için birden fazla kez devredilebilir. Kontrgaranti devredilemez” URDG 758 Madde 33 (b) garantinin devredilebilirliğine bir istisna getirmektedir. Bu paragrafa göre devir ancak garantörün onaylaması halinde geçerli olacaktır. URDG 758 Madde 33 (d)’de özel olarak devrin kapsamı tanımlanmış olup 33 (e)’de ise devir masraflarının kime ait olacağı özel olarak düzenlemiştir.

  1. URDG 458 Madde 13 garantörün sorumluluk sınırını düzenlemektedir. Maddede yer alan garantörün “grevler, lokavtlar veya doğası ne olursa olsun endüstriyel eylemler” nedeniyle sorumluluktan kurtulmaması gerektiği, bu tür durumların garantörün (bankanın) kontrolü altında olduğu gerekçesiyle müteahhitler tarafından eleştirilmektedir. URDG 758 Madde 26’da özel bir force majeure (mücbir sebep) maddesi düzenlemiş ve force majeure’ü “doğal afetler, isyan, ayaklanma, iç karışıklık, savaş hali, terörist eylemler veya garantörün veya kontrgarantörün kontrolü dışında işbu kurallara konu eylem veya işlerini aksatan haller…” olarak tanımlamıştır. Yeni kurallar ayrıca garanti veya kontrgarantinin süresinin ödeme veya sunulması anında force majeure hali nedeniyle sona ermesi halinde garanti süresinin 30 gün daha uzatılacağına ilişkin yeni bir düzenleme getirmektedir.
  2. URDG 458 Madde 20 uyarınca ödeme talebi, en azından, bir yazılı beyan ile desteklenmelidir. Bu beyanda (i) müteahhidin “Garantinin ilişkili olduğu sözleşme(ler) altındaki yükümlülüğünü/yükümlülüklerini ihlal ettiğini veya garantinin geçici teminat mektubu olması halinde ihale şartlarını ihlal ettiğini”; ve (ii) müteahhidin “ihlal ettiği hususların neler olduğu” yer almalıdır. Müteahhitler tarafından en çok eleştiri yöneltilen husus, ödeme talebinin daha çok detay içermesi gerektiği, asıl sözleşme ilişkisinin ihlali nedeniyle talep edilen zararın miktarsal olarak ortaya konması veya en azından zarar tutarına ilişkin bir tahminde bulunulması gibi bir talep şartı getirilerek haksız ödeme taleplerinin zorlaştırılması veya önüne geçilmesidir.

Diğer yanda URDG 758, Madde 15’te (talep için gereklilikler) garantöre yapılacak talep sunumunun garantide belirlenen diğer dokümanlarla destekleneceğini ve bunlara ek olarak lehtarın hangi açılardan altta yatan sözleşmesel ilişkideki yükümlülüklerini ihlal ettiğine ilişkin yazılı bir beyan vermesini düzenlemektedir. URDG 758’in ilgili hükümleri URDG 458’de yer alan düzenlemeyi genel olarak tekrar etmekte bu konuda yeni bir düzenleme getirmemektedir.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

ICC Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi
Hukuk Postası
ICC Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi

ICC Tahkim ve ADR Komisyonu (“Komisyon”), olası uyuşmazlıkların önlenmesi ve tüm paydaşların ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm (“ADR”) mekanizmalarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla yeni bir rehber ve rapor yayımladı. Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi, en uygun...

Tahkim 30.06.2023
Birleşme ve Devralmalarda Tahkim
Hukuk Postası
Birleşme ve Devralmalarda Tahkim

Birleşme ve Devralmalar (“M&A”), şirketlerin veya varlıkların birleşme, devralma, varlık satın alma veya yönetimin devralması gibi çeşitli finansal işlemler yoluyla yeniden yapılandırılmasını ifade eder. Bu Hukuk Postası Makalesi, hakem heyetleri önüne gelen M&A uyuşmazlıklarını ele alır.

Tahkim 28.02.2023
Tahkim Uygulamasında Esasa Girme Yasağı (Revision au Fond)
Hukuk Postası
Tahkim Uygulamasında Esasa Girme Yasağı (Revision au Fond)

Tahkim uygulaması çerçevesinde esasa girme yasağı (revision au fond) mahkemelerin bir hakem kararını incelerken uyuşmazlığın esasına dair bir inceleme yapmayacakları anlamını taşır. Bu yasak en temelde iptal davaları ile tenfiz süreçlerinde karşımıza çıkar. Bir hakem kararına karşı başvurulabilecek tek kanun...

Tahkim 30.11.2022
Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel İflas Yoluyla Takip Yapılabilmesine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
Hukuk Postası
Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel İflas Yoluyla Takip Yapılabilmesine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Türk hukukunda taraflar, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri haklarla ilgili olarak doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların hakemler tarafından çözülmesi konusunda anlaşma yapabilir. Bununla birlikte, taşınmazın aynına ilişkin haklar ile iflas hukuku, aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar gibi...

Tahkim 30.06.2022
Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkına İlişkin ICCA Genel Raporu
Hukuk Postası
Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkına İlişkin ICCA Genel Raporu

4 Eylül 2020 tarihinde, Milletlerarası Ticari Tahkim Konseyi (“ICCA”) çatısı altında bir çalışma grubu “Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkı Mevcut Mudur?” başlıklı bir araştırma projesine başladı. Covid-19 salgını nedeniyle birçok tahkim duruşması çevrimiçi olarak gerçekleştirildi...

Tahkim Mayıs 2022
2022 DIAC Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
2022 DIAC Tahkim Kuralları

Dubai Uluslararası Tahkim Merkezi, 25 Şubat 2022 tarihinde tahkim kurallarını değiştirdi. 2022 Tahkim Kuralları 2 Mart 2022 tarihinde yayınlandı ve 21 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Kurallar 21 Mart 2022’den sonra yapılan tahkim davalarına uygulanır, taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde tahkim...

Tahkim Mayıs 2022
Avrupa Mahkemelerinin AB-İçi Yatırım Tahkimine Dair Çelişkili Kararları
Hukuk Postası
Avrupa Mahkemelerinin AB-İçi Yatırım Tahkimine Dair Çelişkili Kararları

Achmea’nın AB-içi yatırım uyuşmazlıklarında doğurduğu tartışma katlanarak devam ediyor. Son olarak Paris İstinaf Mahkemesi, Polonya aleyhine sonuçlanan yatırım tahkimlerinde verilen hakem kararlarının Achmea gözetilerek iptaline hükmetti...

Tahkim Mayıs 2022
Tahkim Yargılamasında Kanun Hükümlerinin Yanlış Yorumlanmasının Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmediğine İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Tahkim Yargılamasında Kanun Hükümlerinin Yanlış Yorumlanmasının Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmediğine İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

Türk hukukunda hakem kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolu, iptal davası olarak düzenlenir. Yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği tahkim yargılamalarında 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (“MTK”) uygulama alanı...

Tahkim Şubat 2022
Landesbank Kararı
Hukuk Postası
Landesbank Kararı

Bilindiği üzere Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) bir kararı sonrasında AB-içi uyuşmazlıkların tahkimde görülmesi ve özellikle Enerji Şartı Anlaşması (“EŞA”) altında tahkim konusunda sorunlar ortaya çıkmıştır...


Tahkim Ocak 2022
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim: İsviçre Örneği, Alınacak Dersler ve Öneriler
Hukuk Postası
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim: İsviçre Örneği, Alınacak Dersler ve Öneriler

Şirketler hukukunda tahkim uygulaması tahkime elverişlilik konusu başta gelmek üzere birçok açıdan tartışmalı unsurlar barındırır. Bu uyuşmazlıkların tahkime elverişli olduğunun kabul edildiği hukuk sistemlerinde dahi esas sözleşmeye tahkim şartının konulup konulamayacağı...

Tahkim Aralık 2021
UNCITRAL Seri Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
UNCITRAL Seri Tahkim Kuralları
Tahkim Ağustos 2021
Dijital Çağda Uyuşmazlık Çözümü
Hukuk Postası
Dijital Çağda Uyuşmazlık Çözümü

Yargılama süreçlerine doğrudan etkisi olan teknoloji kullanımındaki büyük artış tahkim için de yararlı oldu. Özellikle dijitalleşme ile tahkim yargılamasının şekli, tarafların gereksinimlerini de dikkate alarak, zaman ve maliyet verimliliğini arttıracak şekilde değişti. Bu doğrultuda ve COVID-19 pandemisine önlem...

Tahkim Temmuz 2021
Tenfiz Engeli Olarak Kamu Düzeni
Hukuk Postası
Enka v. Chubb: Tahkim Anlaşmasına Uygulanacak Hukuk
Hukuk Postası
2021 MTO Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
2021 MTO Tahkim Kuralları
Tahkim Kasım 2020
İki Prosedürün Hikayesi: Tahkim ve İflas
Hukuk Postası
2020 LCIA Kuralları
Hukuk Postası
2020 LCIA Kuralları
Tahkim Ağustos 2020
ICSID’den Hakemler İçin Yeni Etik Standartlar
Hukuk Postası
Blok Zinciri, Akıllı Sözleşmeler ve Tahkim
Hukuk Postası
COVID-19’un Tahkime Etkisi
Hukuk Postası
COVID-19’un Tahkime Etkisi
Tahkim Nisan 2020
İtirazın İptali Davasının Tahkimde Görülmesi
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Tahkim
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Tahkim
Tahkim Ekim 2019
Basketbol Tahkim Mahkemesi
Hukuk Postası
Basketbol Tahkim Mahkemesi
Tahkim Ağustos 2019
Uluslararası Tahkimde Tanıkların Yüzleştirilmesi
Hukuk Postası
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim
Hukuk Postası
Spor Tahkim Mahkemesi Kararlarının İptali
Hukuk Postası
Achmea Kararının Yatırım Tahkimine Etkisi
Hukuk Postası
Achmea Kararının Yatırım Tahkimine Etkisi

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), 6 Mart 2018 tarihinde oldukça tartışmalı bir karara imza attı.[1] 1991 tarihli Hollanda-Slovakya İkili Yatırım Anlaşması’nda yer alan tahkim klozunun Avrupa Birliği (“AB”) hukukuna aykırılığına hükmedilen Achmea kararı, yatırım tahkiminde uzun soluklu tartışmaları beraberinde...

Tahkim Ekim 2018
Tahkimde Delil İkamesi Hakkında Prag Kuralları
Hukuk Postası
Milletlerarası Tahkimde Çeşitlilik
Hukuk Postası
New York Sözleşmesi’nin 60 Yılı
Hukuk Postası
ICSID Kuralları’nda Öngörülen Değişiklikler
Hukuk Postası
Tahkim Masraflarının Paylaşımı
Hukuk Postası
Tahkimde Seri Yargılamaya İlişkin Güncel Konular
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Şemsiye Klozlar
Hukuk Postası
Tahkimde Masraflar ve Masrafların Azaltılması
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Manevi Tazminat
Hukuk Postası
ICC Seri Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
ICC Seri Tahkim Kuralları
Tahkim Ekim 2016
Milletlerarası Ticari Tahkimde Uzman Tanık
Hukuk Postası
Güncel Philip Morris V. Uruguay Kararı
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Tahkim İradesi
Hukuk Postası
Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı
Hukuk Postası
Tahkimde Gizlilik
Hukuk Postası
Tahkimde Gizlilik
Tahkim Nisan 2015
Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması
Hukuk Postası
İstanbul Tahkim Merkezi
Hukuk Postası
İstanbul Tahkim Merkezi
Tahkim Temmuz 2014
Uluslararasi Ticari Uyuşmazliklarin Çözümü
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.