Uluslararası Tahkimde Tanıkların Yüzleştirilmesi

Mayıs 2019 Tilbe Birengel
% 0

Giriş

Tanıkların yüzleştirilmesi (witness conferencing/ witness confrontation) uluslararası tahkimde sıklıkla başvurulan delil toplama yöntemlerinden biridir. Bu yönteme kimi ülkelerde yerel mahkemeler tarafından da başvurulur[1]. İki veya daha fazla tanığın, hakem nezdinde aynı anda ve birlikte ifade verdiği bir delil toplama yöntemi olan yüzleştirme[2] pek çok farklı şekilde gerçekleşebilir[3].

Tanıkların Yüzleştirilmesi Yönteminin Artı ve Eksileri

Tahkim yargılamalarında son yıllarda daha da sık başvurulan yüzleştirme yöntemi beraberinde pek çok kolaylık getirir[4]. Olağan usulde tanıkların ayrı ayrı dinlenmesiyle elde edilen beyanlar farklılık ve çelişki barındırabilir. Hakem heyetinin bu çelişkileri gözeterek maddi vakıalar ile örtüşen beyanları esas alması önemli bir iş yükünü beraberinde getirir. Oysa tanıkların yüzleştirilmesi, hakem heyetinin çelişen beyanları daha isabetli ve kolay şekilde tespitine imkan verebilir. Dahası, hakem heyeti tarafından aynı anda sorgulanan tanıklar birbirlerinin beyanlarını duruşma esnasında çürütebilir. Bu durum, mesnetsiz beyanların elenmesi için fırsat doğurabilir[5]. Tanıkların tek tek dinlenmesinden ziyade aynı oturumda bir arada dinlenmesi, duruşma süresini kısaltacağından tahkim masraflarını azaltabilir[6].

Ancak yüzleştirme usulü her tür uyuşmazlığa uygun değildir. Kimi hallerde tanıkları hakem heyeti karşısında adeta karşı karşıya getirmenin doğuracağı gerilim, tanık beyanından alınacak faydayı en aza indirebilir[7]. Bu gibi hallerde tanıkların kişisel, profesyonel ve kültürel geçmişleri, verdikleri beyanın kalitesini düşürebilir[8]. Bu doğrultuda, her bir uyuşmazlığın kendi şartları özelinde değerlendirilmesi, yalnızca faydalı sonuç vermesi beklenen hallerde tanıkların yüzleştirilmesi gerekir.

CIArb Yönergesi

Nisan 2019’da yayınlanan Chartered Institute of Arbitrators Uluslararası Tahkimde Tanık Yüzleştirmesi Yönergesi (“CIArb Yönergesi”/“Yönerge”), sıklıkla başvurulan bu delil ikame yöntemini usuli bir çerçeveye sığdırır. CIArb Yönergesi; (i) Kontrol Listesi, (ii) Temel Talimatlar ve (iii) Özel Talimatlar adlı üç ana bölüm ile bu bölümlere dair detaylı açıklamalara yer veren notlardan oluşur.

Kontrol Listesi

Yönerge’nin ilk bölümünde, hakem heyeti ve taraflara mevcut uyuşmazlığın yüzleştirme yöntemine uygunluğunu tespiti kolaylaştıran bir Kontrol Listesi yer alır. Bu listedeki unsurlar örnekseme yöntemiyle sayıldığından sınırlı sayı ilkesine tabi değildir. Ayrıca bu listede farklı yüzleştirme yöntemlerine de yer verilir[9].

Kontrol Listesi’ne göre, uzman görüşüne başvurulan ve görüşleri arasında çelişki olan tanıklar için yüzleştirme yöntemi etkili sonuç doğurabilir. Hakem heyetinin uzman görüşüne başvurulan konuda bilgili ve deneyim sahibi olduğu hallerde, yüzleştirmenin bizzat hakem heyeti tarafından yürütülmesi önerilir[10].

Olgulara dayalı beyanda bulunan tanıkların yüzleştirmeye tabi tutulmasının önünde usuli bir engel olmamakla birlikte, uzman tanıklara kıyasla olgu tanıkları için bu yönteme nadiren başvurulur. Zira, uzman tanıklar uzman görüşlerinde diğer uzmanın sonuçlarıyla çelişen sonuçlara varsa dahi, kendi beyanlarının tutarlılığını teknik ve profesyonel açıklamalar ile pekiştirebilir. Oysa direkt olarak maddi vakıaları ele alan olgu tanıklarının vakıalara dair çelişkili beyanlarını benzer yöntemler ile desteklemesi daha zordur[11]. CIArb Yönergesi de bu nedenle olgu tanıklarının yüzleştirilmesinin beraberinde getirdiği sıkıntılara işaret eder[12].

Yönerge ayrıca tanıklar arasındaki kişisel ilişkinin de olası bir yüzleştirme öncesi gözetilmesi gereğini vurgular[13]. Bu kapsamda, tanıkların geçmişten gelen ilişkileri ile kültürel özelliklerinin dikkate alınmasını önerir. Yönerge, tanıklardan birinin diğerine kıyasla daha kıdemli veya yaşlı olmasının tanıklar arası etkileşime etkisini değerlendirir. Bu gibi hallerde, daha genç ve kıdemi düşük tanığın yüzleştirme esnasında saygı gereği diğer tanığın beyanını çürütmemesi, benzer şekilde kıdemli tanığın da genç tanığın beyanına cevap vermeye yeltenmemesi gibi kültürel alışkanlıklardan doğabilecek, beyanın delil değerini düşüren olası sıkıntılara dikkat çeker. Yönerge ayrıca, tanıklardan talep edilebilecek, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları gösteren ortak rapor taslağına yer verir.

Temel ve Özel Talimatlar

CIArb Yönergesi’nin Temel Talimatlar başlıklı bölümünde, hakem heyetinin tahkim yargılamasının erken safhasında hazırlayacağı usuli kararlara eklenebilecek talimatlar yer alır[14]. Bu doğrultuda, dosyada mübrez delliler ışığında hazırlanan maddi vakıalara dair zaman dizini ile uzman tanıklarca hazırlanan üzerinde anlaşılan ve anlaşılamayan hususları gösteren çizelge taraflardan istenmesi faydalı belgelerdendir. Bu tür çalışmaların hakem heyetinin iş yükünü önemli ölçüde hafifleteceği vurgulanır.

Özel Talimatlar ise tanık yüzleştirilmesinin (i) hakem heyeti, (ii) bizzat tanıklar ve/veya (iii) taraf vekilleri tarafından yürütülmesi ihtimallerine ilişkin usuli çerçeveyi çizer[15]. Süreci yönetenin yüzleştirme yoluyla elde edilecek delil üzerinde kontrolü diğer taraflara kıyasla çok daha yüksek olacağından, yöntemin belirlenmesinden önce Yönerge’nin bu bölümünde yer verilen önerilerin gözetilmesi faydalı olacaktır.

Sonuç

Çapraz sorgu yöntemine kıyasla daha etkin sonuçlar doğurabilen tanıkların yüzleştirilmesi yöntemine uluslararası tahkimde sıklıkla başvurulur. CIArb Yönergesi usuli önerileri ve bağlayıcı olmayan talimatları vasıtasıyla, her geçen gün kullanım alanı daha da artan bu yönteme dair uygulamacılar için önemli bir kaynaktır.

[1] Avustralya, Singapur, İngiltere ve Galler mahkemeleri, yüzleştirme yöntemine mahkeme yargılamasında da başvuran ülkelere örnek gösterilebilir : “Guidelines for Witness Conferencing in International Arbitration” (“CIArb Yönergesi”), The Chartered Institute of Arbitrators, Nisan 2019, s. 13, erişim için: https://www.ciarb.org/news/ciarb-guidelines-on-witness-conferencing/.

[2] Ballantyne, Jack; “CIArb Releases Witness Conferencing Guidelines”, Global Arbitration Review, 30 Nisan 2019, erişim için: https://globalarbitrationreview.com/print_article/gar/article/1190766/ciarb-releases-witness-conferencing-guidelines?print=true; The CIArb Guidelines, s. 13.

[3] Tanık yüzleştirmesi hakem heyeti, bizzat tanıklar ve/veya taraf vekilleri tarafından yürütülebilir.

[4] Yuen, Peter/ Townsend, Matthew; “New CIArb Guidelines on Witness Conferencing,” Kluwer Arbitration Blog, 25 Nisan 2019, erişim için: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/04/25/new-ciarb-guidelines-on-witness-conferencing/.

[5] CMS Law Singapore, “CIArb Launches Guidelines for Witness Conferencing in International Arbitration,” 6 Mayıs 2019, erişim için: https://www.cms-lawnow.com/ealerts/2019/05/ciarb-launches-guidelines-for-witness-conferencing-in-international-arbitration.

[6] CIArb Yönergesi, s. 13-14.

[7] Robertson, David / Knight, Emma / Akiki Frederic; “Witness Conferencing: New CIArb Guidelines,” Lexology, 8 May 2019, erişim için: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=98cf43b6-c1b9-4336-b061-7f49d65427b6.

[8] CIArb Yönergesi, s. 14.

[9] CIArb Yönergesi, s. 26.

[10] CIArb Yönergesi, s. 26.

[11] Olgu tanıklarının yüzleştirilmesi konusunda detaylı bilgi için bkz.: Hendel, Clifford J.; “Witness Conferencing Involving Witnesses of Fact: A Good Idea Whose Time Has Not Yet Come?” International Bar Association Arbitration News, Cilt. 16, No.1, Mart 2011, erişim için: https://www.hendel-idr.com/wp-content/uploads/arbitration-witness-conferencing-iba-arbitration-news-march11.pdf.

[12] CIArb Yönergesi, s. 28.

[13] CIArb Yönergesi, s.16 ve 30-33.

[14] CIArb Yönergesi, s.18-19 ve 45-51.

[15] CIArb Yönergesi, s. 20-24 ve 52-65.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

ICC Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi
Hukuk Postası
ICC Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi

ICC Tahkim ve ADR Komisyonu (“Komisyon”), olası uyuşmazlıkların önlenmesi ve tüm paydaşların ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm (“ADR”) mekanizmalarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla yeni bir rehber ve rapor yayımladı. Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi, en uygun...

Tahkim 30.06.2023
Birleşme ve Devralmalarda Tahkim
Hukuk Postası
Birleşme ve Devralmalarda Tahkim

Birleşme ve Devralmalar (“M&A”), şirketlerin veya varlıkların birleşme, devralma, varlık satın alma veya yönetimin devralması gibi çeşitli finansal işlemler yoluyla yeniden yapılandırılmasını ifade eder. Bu Hukuk Postası Makalesi, hakem heyetleri önüne gelen M&A uyuşmazlıklarını ele alır.

Tahkim 28.02.2023
Tahkim Uygulamasında Esasa Girme Yasağı (Revision au Fond)
Hukuk Postası
Tahkim Uygulamasında Esasa Girme Yasağı (Revision au Fond)

Tahkim uygulaması çerçevesinde esasa girme yasağı (revision au fond) mahkemelerin bir hakem kararını incelerken uyuşmazlığın esasına dair bir inceleme yapmayacakları anlamını taşır. Bu yasak en temelde iptal davaları ile tenfiz süreçlerinde karşımıza çıkar. Bir hakem kararına karşı başvurulabilecek tek kanun...

Tahkim 30.11.2022
Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel İflas Yoluyla Takip Yapılabilmesine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
Hukuk Postası
Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel İflas Yoluyla Takip Yapılabilmesine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Türk hukukunda taraflar, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri haklarla ilgili olarak doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların hakemler tarafından çözülmesi konusunda anlaşma yapabilir. Bununla birlikte, taşınmazın aynına ilişkin haklar ile iflas hukuku, aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar gibi...

Tahkim 30.06.2022
Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkına İlişkin ICCA Genel Raporu
Hukuk Postası
Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkına İlişkin ICCA Genel Raporu

4 Eylül 2020 tarihinde, Milletlerarası Ticari Tahkim Konseyi (“ICCA”) çatısı altında bir çalışma grubu “Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkı Mevcut Mudur?” başlıklı bir araştırma projesine başladı. Covid-19 salgını nedeniyle birçok tahkim duruşması çevrimiçi olarak gerçekleştirildi...

Tahkim Mayıs 2022
2022 DIAC Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
2022 DIAC Tahkim Kuralları

Dubai Uluslararası Tahkim Merkezi, 25 Şubat 2022 tarihinde tahkim kurallarını değiştirdi. 2022 Tahkim Kuralları 2 Mart 2022 tarihinde yayınlandı ve 21 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Kurallar 21 Mart 2022’den sonra yapılan tahkim davalarına uygulanır, taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde tahkim...

Tahkim Mayıs 2022
Avrupa Mahkemelerinin AB-İçi Yatırım Tahkimine Dair Çelişkili Kararları
Hukuk Postası
Avrupa Mahkemelerinin AB-İçi Yatırım Tahkimine Dair Çelişkili Kararları

Achmea’nın AB-içi yatırım uyuşmazlıklarında doğurduğu tartışma katlanarak devam ediyor. Son olarak Paris İstinaf Mahkemesi, Polonya aleyhine sonuçlanan yatırım tahkimlerinde verilen hakem kararlarının Achmea gözetilerek iptaline hükmetti...

Tahkim Mayıs 2022
Tahkim Yargılamasında Kanun Hükümlerinin Yanlış Yorumlanmasının Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmediğine İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Tahkim Yargılamasında Kanun Hükümlerinin Yanlış Yorumlanmasının Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmediğine İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

Türk hukukunda hakem kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolu, iptal davası olarak düzenlenir. Yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği tahkim yargılamalarında 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (“MTK”) uygulama alanı...

Tahkim Şubat 2022
Landesbank Kararı
Hukuk Postası
Landesbank Kararı

Bilindiği üzere Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) bir kararı sonrasında AB-içi uyuşmazlıkların tahkimde görülmesi ve özellikle Enerji Şartı Anlaşması (“EŞA”) altında tahkim konusunda sorunlar ortaya çıkmıştır...


Tahkim Ocak 2022
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim: İsviçre Örneği, Alınacak Dersler ve Öneriler
Hukuk Postası
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim: İsviçre Örneği, Alınacak Dersler ve Öneriler

Şirketler hukukunda tahkim uygulaması tahkime elverişlilik konusu başta gelmek üzere birçok açıdan tartışmalı unsurlar barındırır. Bu uyuşmazlıkların tahkime elverişli olduğunun kabul edildiği hukuk sistemlerinde dahi esas sözleşmeye tahkim şartının konulup konulamayacağı...

Tahkim Aralık 2021
UNCITRAL Seri Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
UNCITRAL Seri Tahkim Kuralları
Tahkim Ağustos 2021
Dijital Çağda Uyuşmazlık Çözümü
Hukuk Postası
Dijital Çağda Uyuşmazlık Çözümü

Yargılama süreçlerine doğrudan etkisi olan teknoloji kullanımındaki büyük artış tahkim için de yararlı oldu. Özellikle dijitalleşme ile tahkim yargılamasının şekli, tarafların gereksinimlerini de dikkate alarak, zaman ve maliyet verimliliğini arttıracak şekilde değişti. Bu doğrultuda ve COVID-19 pandemisine önlem...

Tahkim Temmuz 2021
Tenfiz Engeli Olarak Kamu Düzeni
Hukuk Postası
Enka v. Chubb: Tahkim Anlaşmasına Uygulanacak Hukuk
Hukuk Postası
2021 MTO Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
2021 MTO Tahkim Kuralları
Tahkim Kasım 2020
İki Prosedürün Hikayesi: Tahkim ve İflas
Hukuk Postası
2020 LCIA Kuralları
Hukuk Postası
2020 LCIA Kuralları
Tahkim Ağustos 2020
ICSID’den Hakemler İçin Yeni Etik Standartlar
Hukuk Postası
Blok Zinciri, Akıllı Sözleşmeler ve Tahkim
Hukuk Postası
COVID-19’un Tahkime Etkisi
Hukuk Postası
COVID-19’un Tahkime Etkisi
Tahkim Nisan 2020
İtirazın İptali Davasının Tahkimde Görülmesi
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Tahkim
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Tahkim
Tahkim Ekim 2019
Basketbol Tahkim Mahkemesi
Hukuk Postası
Basketbol Tahkim Mahkemesi
Tahkim Ağustos 2019
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim
Hukuk Postası
Spor Tahkim Mahkemesi Kararlarının İptali
Hukuk Postası
Achmea Kararının Yatırım Tahkimine Etkisi
Hukuk Postası
Achmea Kararının Yatırım Tahkimine Etkisi

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), 6 Mart 2018 tarihinde oldukça tartışmalı bir karara imza attı.[1] 1991 tarihli Hollanda-Slovakya İkili Yatırım Anlaşması’nda yer alan tahkim klozunun Avrupa Birliği (“AB”) hukukuna aykırılığına hükmedilen Achmea kararı, yatırım tahkiminde uzun soluklu tartışmaları beraberinde...

Tahkim Ekim 2018
Tahkimde Delil İkamesi Hakkında Prag Kuralları
Hukuk Postası
Milletlerarası Tahkimde Çeşitlilik
Hukuk Postası
New York Sözleşmesi’nin 60 Yılı
Hukuk Postası
ICSID Kuralları’nda Öngörülen Değişiklikler
Hukuk Postası
Tahkim Masraflarının Paylaşımı
Hukuk Postası
Tahkimde Seri Yargılamaya İlişkin Güncel Konular
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Şemsiye Klozlar
Hukuk Postası
Tahkimde Masraflar ve Masrafların Azaltılması
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Manevi Tazminat
Hukuk Postası
ICC Seri Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
ICC Seri Tahkim Kuralları
Tahkim Ekim 2016
Milletlerarası Ticari Tahkimde Uzman Tanık
Hukuk Postası
Güncel Philip Morris V. Uruguay Kararı
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Tahkim İradesi
Hukuk Postası
Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı
Hukuk Postası
Tahkimde Gizlilik
Hukuk Postası
Tahkimde Gizlilik
Tahkim Nisan 2015
Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması
Hukuk Postası
İstanbul Tahkim Merkezi
Hukuk Postası
İstanbul Tahkim Merkezi
Tahkim Temmuz 2014
Talep Garantilerine İlişkin Birörnek Kurallar
Hukuk Postası
Uluslararasi Ticari Uyuşmazliklarin Çözümü
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.