Milletlerarası Tahkimde Delil İkamesi Hakkında Iba Kuralları Uyarınca Belge İbraz İstemi – I

Ocak 2016 Ezgi Babur Von Schwander
% 0

İspat yükünün yerine getirilmesi ve dolayısıyla esasa ilişkin kararın verilmesi bakımından önemi göz önüne alındığında, milletlerarası tahkimde delil hususu önemli rol oynar. Delil ikamesi hakkındaki kurallar, Uluslararası Barolar Birliği’nin (“IBA”) Milletlerarası Tahkimde Delil İkamesi Hakkında Kuralları (“IBA Kuralları”, veya “Kurallar”) kapsamında düzenlenir. IBA Kuralları’na, kurumsal tahkim kurallarının yanı sıra, ad hoc tahkim süreçlerinde de delil ikamesi hususunda sıkça başvurulmaktadır. IBA Kuralları, özellikle tarafların farklı hukuk sistemlerinden gelmeleri durumunda, oldukça yararlı bir temel oluşturmaktadır.

Bu makalemizde, delil ikamesi konusunda IBA Kuralları’nın genel çerçevesi ve prensipleri incelenecek, belge ibraz istemlerine karşı m. 9.2 kapsamında yapılabilecek itirazlara ilişkin incelemeler ise bir sonraki makalemizde ele alınacaktır.

Genel Olarak

IBA Kuralları, milletlerarası tahkimde sıkça kullanılır. Kurallar’ın önsözünde, IBA’in bu kuralları milletlerarası tahkimde delil ikamesine ilişkin olarak taraflara ve hakemlere etkin, ekonomik ve adil bir süreç sağlamak için yayımlamış olduğu belirtilmektedir[1]. Kurallar; delil ikamesine ilişkin olarak belgelerin sunumu, tanıklara ilişkin hususlar ve ispat duruşmasına ilişkin çeşitli düzenlemeler içerir.

Kurallar’ın önsözü uyarınca, taraflar ve hakem heyetleri, Kurallar’ın tamamını veya bir bölümünü, aralarındaki yargılamaya uygulanmak üzere kabul edebilirler. Ayrıca Kurallar, tarafların kendi usullerini geliştirirken kılavuz olarak da kullanılabilir.

Kurallar’ın 1.5. maddesi uyarınca, IBA Kuralları’nın ve tahkimin yürütülmesine ilişkin kurumsal, ad hoc veya diğer kuralların delil ikamesi ile ilgili bir konuda hüküm içermemesi hâlinde, hakem heyeti delil ikamesi sürecini uygun gördüğü şekilde ve IBA Kuralları’nın genel ilkeleri çerçevesinde yürütecektir.

IBA Kuralları Uyarınca Belge İbraz İstemi

Kurallar’ın 3.2 maddesi uyarınca, hakem heyetince verilen süre içerisinde taraflar, hakem heyetine ve diğer taraflara, diğer taraflarca yerine getirilmek üzere bir ibraz istemi sunabilir.

Buna göre, ibraz isteminin taşıması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Öncelikle istem, talep edilen her belgenin ilgili belgeyi tespite yeterli olacak derecede tarifi veya var olduklarına inanılması için makul sebepler olan, talep edilen dar ve belirli bir belge kategorisinin yeterli detayda tarifini içerir. IBA Kuralları’nın Çalışma Grubu’nun yorumlarında da belirtildiği üzere, tarafların ilgili belgelerin tarihlerini veya belgenin kimler tarafından oluşturulduğunu belirleyememeleri söz konusu olsa bile, Kurallar’ın 3.3(a)(ii) maddesi uyarınca istemin dar ve belirli bir belge kategorisine ilişkin olma şartını sağlamak amacıyla, istenen belgelerin genel özellikleri ve ilgili belgelerin hangi zaman aralığında hazırlanmış olabilecekleri tespit edilebilmelidir[2].

Uygulamada, tarafların oldukça geniş belge istemleri öne sürdükleri görülebilmektedir. Eğer bu talepler, oldukça uzun bir zaman dilimi içerisinde gönderilmiş tüm yazışmalara ilişkin ise, bu tür istemler genelde kabul edilmemektedir[3].

Buna ek olarak, belge istemi, talep edilen belgelerin davayla ilgisine ve davanın sonucunu nasıl etkileyeceğine dair açıklamayı da içermelidir. Bu düzenleme uyarınca belgelerin davayla ilgisi ve davanın sonucuna etkili olması önemli olup, belge istemine itiraz sebebi teşkil edebilecektir.

Son olarak belge istemi, istenilen belgelerin talep eden tarafın elinde, muhafazasında veya idaresinde olmadığına dair beyanı ya da söz konusu belgelerin talep eden tarafça ibrazının kendisi için ölçüsüz bir şekilde külfetli olacağı hakkında gerekçeli beyanı, ve talep eden tarafın, neden istenilen belgelerin diğer tarafın elinde, muhafazasında veya idaresinde bulunduğunu varsaydığına dair beyanı içermelidir.

Belge İbraz İstemine İtirazlara İlişkin Usul

Kendisine belge istemi yöneltilen taraf, IBA Kuralları’nın 3.5. maddesi uyarınca, ilgili talebe itiraz edebilir. Buna göre itirazlar, hakem heyeti tarafından belirlenen süre içinde, hakem heyetine ve diğer taraflara yöneltilmelidir.

Belge istemine itiraz sebepleri, istemin 3.3. maddede belirtilen şartlara uymaması veya Kurallar’ın 9.2. maddesinde belirtilen sebeplerin mevcut olması şeklinde olabilmektedir[4]. Bu kapsamda bir itirazın mevcut olması halinde hakem heyeti, tarafları itiraz hakkında görüşmek ve bir karara varmak amacıyla birbirleriyle görüşmeye davet edebilir.

İtirazların taraflar arasında karara bağlanamaması halinde taraflardan herhangi biri, hakem heyetinden itirazı karara bağlamasını talep edebilir. Bu durumda hakem heyeti, belge istemini ve bu isteme karşı ileri sürülen itirazları değerlendirecektir. Hakem heyeti bu konuda karar verirken, istemde bulunan tarafın ispat etmek istediği hususların dava ile ilgili ve davanın sonucuna etkili olup olmadığının yanı sıra, 9.2. maddede düzenlenen itiraz sebeplerinin uygulanıp uygulanmayacağına ve 3.3. maddedeki şartların yerine getirilip getirilmediğine ilişkin karar verecektir.

Bu incelemenin ardından hakem heyeti, ilgili tarafın elinde, muhafazasında veya idaresinde olan ve ibraz edilmesine itirazının bulunmadığı, istenen tüm belgeleri diğer taraflara ve hakem heyetince bu yönde bir karar verildiği takdirde, hakem heyetine ibraz eder.

Üçüncü Kişilerden Belge İstemi

IBA Kuralları’nın 3.9. maddesi uyarınca, taraflardan birinin, tahkime taraf olmayan bir kişi veya kuruluştan kendi başına edinemeyeceği bir belge elde etmek istemesi hâlinde, söz konusu taraf, hakem heyetince verilen süre içerisinde, ilgili belgeyi elde etmek için gerekli olan hukuki girişimlerde bulunulmasını hakem heyetinden isteyebilir veya bizzat bu girişimlerde bulunmak için hakem heyetinden izin talep edebilir. Bu durumda hakem heyeti, uygun gördüğü girişimlerde bulunur veya talepte bulunan tarafı bu yönde yetkilendirir ya da diğer herhangi bir tarafın bu girişimlerde bulunmasına karar verir. Bu talebin de yukarıda açıklanan belge istemine ilişkin şartlara uyması gerektiği ifade edilmelidir.

Sonuç

Belge istemi, tahkim yargılamasında büyük öneme sahiptir. Taraflardan birinin dayandığı belgelerin diğer tarafın muhafazasında veya idaresinde olması durumunda bu belgelerin belge ibraz istemi aracılığıyla talep edilmesi mümkündür. Belge isteminin önemi dikkate alındığında, bu taleplerin sunulmasında dikkatli olunması ve IBA Kuralları’nın göz önünde tutulması gerekmekte olup, tahkim sürecinde sorunlarla karşılaşmamak adına ilgili talepler konusunda yol gösterici nitelikteki hükümlerin dikkatli olarak incelenmesi gerekmektedir.

Kaynakça
  • Milletlerarası Tahkimde Delil İkamesi Hakkında IBA Kuralları, Önsöz.
  • 1999 IBA Çalışma Grubu & 2010 IBA Delil Kuralları Denetleme Alt Komitesi, Revize Edilen Milletlerarası Tahkimde Delil İkamesi Hakkında 2010 IBA Kuralları’na İlişkin Yorumlar, s. 8.
  • Bernard Hanotiau, Massive Production of Documents and Demonstrative Exhibits, Written Evidence and Discovery in International Arbitration, Ed. Teresa Giovanini and Alexis Mourre, ICC Publication No. 698, 2009, p. 358.
  • İtiraz sebepleri, önümüzdeki aylardaki makalelerimizde ele alınacaktır.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

ICC Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi
Hukuk Postası
ICC Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi

ICC Tahkim ve ADR Komisyonu (“Komisyon”), olası uyuşmazlıkların önlenmesi ve tüm paydaşların ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm (“ADR”) mekanizmalarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla yeni bir rehber ve rapor yayımladı. Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi, en uygun...

Tahkim 30.06.2023
Birleşme ve Devralmalarda Tahkim
Hukuk Postası
Birleşme ve Devralmalarda Tahkim

Birleşme ve Devralmalar (“M&A”), şirketlerin veya varlıkların birleşme, devralma, varlık satın alma veya yönetimin devralması gibi çeşitli finansal işlemler yoluyla yeniden yapılandırılmasını ifade eder. Bu Hukuk Postası Makalesi, hakem heyetleri önüne gelen M&A uyuşmazlıklarını ele alır.

Tahkim 28.02.2023
Tahkim Uygulamasında Esasa Girme Yasağı (Revision au Fond)
Hukuk Postası
Tahkim Uygulamasında Esasa Girme Yasağı (Revision au Fond)

Tahkim uygulaması çerçevesinde esasa girme yasağı (revision au fond) mahkemelerin bir hakem kararını incelerken uyuşmazlığın esasına dair bir inceleme yapmayacakları anlamını taşır. Bu yasak en temelde iptal davaları ile tenfiz süreçlerinde karşımıza çıkar. Bir hakem kararına karşı başvurulabilecek tek kanun...

Tahkim 30.11.2022
Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel İflas Yoluyla Takip Yapılabilmesine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
Hukuk Postası
Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel İflas Yoluyla Takip Yapılabilmesine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Türk hukukunda taraflar, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri haklarla ilgili olarak doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların hakemler tarafından çözülmesi konusunda anlaşma yapabilir. Bununla birlikte, taşınmazın aynına ilişkin haklar ile iflas hukuku, aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar gibi...

Tahkim 30.06.2022
Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkına İlişkin ICCA Genel Raporu
Hukuk Postası
Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkına İlişkin ICCA Genel Raporu

4 Eylül 2020 tarihinde, Milletlerarası Ticari Tahkim Konseyi (“ICCA”) çatısı altında bir çalışma grubu “Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkı Mevcut Mudur?” başlıklı bir araştırma projesine başladı. Covid-19 salgını nedeniyle birçok tahkim duruşması çevrimiçi olarak gerçekleştirildi...

Tahkim Mayıs 2022
2022 DIAC Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
2022 DIAC Tahkim Kuralları

Dubai Uluslararası Tahkim Merkezi, 25 Şubat 2022 tarihinde tahkim kurallarını değiştirdi. 2022 Tahkim Kuralları 2 Mart 2022 tarihinde yayınlandı ve 21 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Kurallar 21 Mart 2022’den sonra yapılan tahkim davalarına uygulanır, taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde tahkim...

Tahkim Mayıs 2022
Avrupa Mahkemelerinin AB-İçi Yatırım Tahkimine Dair Çelişkili Kararları
Hukuk Postası
Avrupa Mahkemelerinin AB-İçi Yatırım Tahkimine Dair Çelişkili Kararları

Achmea’nın AB-içi yatırım uyuşmazlıklarında doğurduğu tartışma katlanarak devam ediyor. Son olarak Paris İstinaf Mahkemesi, Polonya aleyhine sonuçlanan yatırım tahkimlerinde verilen hakem kararlarının Achmea gözetilerek iptaline hükmetti...

Tahkim Mayıs 2022
Tahkim Yargılamasında Kanun Hükümlerinin Yanlış Yorumlanmasının Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmediğine İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Tahkim Yargılamasında Kanun Hükümlerinin Yanlış Yorumlanmasının Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmediğine İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

Türk hukukunda hakem kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolu, iptal davası olarak düzenlenir. Yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği tahkim yargılamalarında 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (“MTK”) uygulama alanı...

Tahkim Şubat 2022
Landesbank Kararı
Hukuk Postası
Landesbank Kararı

Bilindiği üzere Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) bir kararı sonrasında AB-içi uyuşmazlıkların tahkimde görülmesi ve özellikle Enerji Şartı Anlaşması (“EŞA”) altında tahkim konusunda sorunlar ortaya çıkmıştır...


Tahkim Ocak 2022
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim: İsviçre Örneği, Alınacak Dersler ve Öneriler
Hukuk Postası
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim: İsviçre Örneği, Alınacak Dersler ve Öneriler

Şirketler hukukunda tahkim uygulaması tahkime elverişlilik konusu başta gelmek üzere birçok açıdan tartışmalı unsurlar barındırır. Bu uyuşmazlıkların tahkime elverişli olduğunun kabul edildiği hukuk sistemlerinde dahi esas sözleşmeye tahkim şartının konulup konulamayacağı...

Tahkim Aralık 2021
UNCITRAL Seri Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
UNCITRAL Seri Tahkim Kuralları
Tahkim Ağustos 2021
Dijital Çağda Uyuşmazlık Çözümü
Hukuk Postası
Dijital Çağda Uyuşmazlık Çözümü

Yargılama süreçlerine doğrudan etkisi olan teknoloji kullanımındaki büyük artış tahkim için de yararlı oldu. Özellikle dijitalleşme ile tahkim yargılamasının şekli, tarafların gereksinimlerini de dikkate alarak, zaman ve maliyet verimliliğini arttıracak şekilde değişti. Bu doğrultuda ve COVID-19 pandemisine önlem...

Tahkim Temmuz 2021
Tenfiz Engeli Olarak Kamu Düzeni
Hukuk Postası
Enka v. Chubb: Tahkim Anlaşmasına Uygulanacak Hukuk
Hukuk Postası
2021 MTO Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
2021 MTO Tahkim Kuralları
Tahkim Kasım 2020
İki Prosedürün Hikayesi: Tahkim ve İflas
Hukuk Postası
2020 LCIA Kuralları
Hukuk Postası
2020 LCIA Kuralları
Tahkim Ağustos 2020
ICSID’den Hakemler İçin Yeni Etik Standartlar
Hukuk Postası
Blok Zinciri, Akıllı Sözleşmeler ve Tahkim
Hukuk Postası
COVID-19’un Tahkime Etkisi
Hukuk Postası
COVID-19’un Tahkime Etkisi
Tahkim Nisan 2020
İtirazın İptali Davasının Tahkimde Görülmesi
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Tahkim
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Tahkim
Tahkim Ekim 2019
Basketbol Tahkim Mahkemesi
Hukuk Postası
Basketbol Tahkim Mahkemesi
Tahkim Ağustos 2019
Uluslararası Tahkimde Tanıkların Yüzleştirilmesi
Hukuk Postası
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim
Hukuk Postası
Spor Tahkim Mahkemesi Kararlarının İptali
Hukuk Postası
Achmea Kararının Yatırım Tahkimine Etkisi
Hukuk Postası
Achmea Kararının Yatırım Tahkimine Etkisi

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), 6 Mart 2018 tarihinde oldukça tartışmalı bir karara imza attı.[1] 1991 tarihli Hollanda-Slovakya İkili Yatırım Anlaşması’nda yer alan tahkim klozunun Avrupa Birliği (“AB”) hukukuna aykırılığına hükmedilen Achmea kararı, yatırım tahkiminde uzun soluklu tartışmaları beraberinde...

Tahkim Ekim 2018
Tahkimde Delil İkamesi Hakkında Prag Kuralları
Hukuk Postası
Milletlerarası Tahkimde Çeşitlilik
Hukuk Postası
New York Sözleşmesi’nin 60 Yılı
Hukuk Postası
ICSID Kuralları’nda Öngörülen Değişiklikler
Hukuk Postası
Tahkim Masraflarının Paylaşımı
Hukuk Postası
Tahkimde Seri Yargılamaya İlişkin Güncel Konular
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Şemsiye Klozlar
Hukuk Postası
Tahkimde Masraflar ve Masrafların Azaltılması
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Manevi Tazminat
Hukuk Postası
ICC Seri Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
ICC Seri Tahkim Kuralları
Tahkim Ekim 2016
Milletlerarası Ticari Tahkimde Uzman Tanık
Hukuk Postası
Güncel Philip Morris V. Uruguay Kararı
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Tahkim İradesi
Hukuk Postası
Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı
Hukuk Postası
Tahkimde Gizlilik
Hukuk Postası
Tahkimde Gizlilik
Tahkim Nisan 2015
Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması
Hukuk Postası
İstanbul Tahkim Merkezi
Hukuk Postası
İstanbul Tahkim Merkezi
Tahkim Temmuz 2014
Talep Garantilerine İlişkin Birörnek Kurallar
Hukuk Postası
Uluslararasi Ticari Uyuşmazliklarin Çözümü
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.