ICSID’den Hakemler İçin Yeni Etik Standartlar

Haziran 2020 Ayca Bengü Köksal
% 0

Giriş

Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlık Çözümünde (ISDS) Hakemler için Etik Yasası’nın (“Etik Yasası” veya “Yasa”) ilk taslağı Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (“ICSID”) ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Komisyonu (“UNCITRAL”) tarafından 1 Mayıs 2020 tarihinde yayımlandı. Taslak Yasa, hakemlerin tutum ve davranışları ile bağımsızlıkları, tarafsızlıkları ve müsaitlikleriyle ilgili yapılan eleştirilere cevap verir. 

Genel Değerlendirme

Taslak Etik Yasası toplam 12 maddeden oluşur. Her bir madde, düzenlemelerin gerekçelerini detaylıca izah eden ve hatta köşeli parantez içerisinde bazı düzenlemeler için ifadeler öneren açıklamalar ile birlikte sunulmuştur.

Madde 1, hakem dâhil olmak üzere temel terimleri tanımlar. Buna göre hakem, her türlü hakemi, uluslararası ad-hoc, iptal veya temyiz heyeti üyelerini ve kalıcı yatırımcı-devlet uyuşmazlık çözüm mekanizmalarındaki yargıçları ifade eder. Madde 2, Yasa’nın uygulama alanını belirler ve bağımsızlık, tarafsızlık, menfaat çatışması, önyargı, dürüstlük, adalet, yetkinlik, müsaitlik, özen, etkinlik ve gizlilik de dâhil hakemlerin görev ve sorumluluklarını düzenler. 4 ila 9’uncu maddeler arasında, bu görev ve sorumluluklar daha detaylı şekilde tartışılır ve hatta hakemlerin tutum ve davranışlarına ilişkin olarak tahkim camiasının endişeleri giderilmeye çalışılır. 10 ve 11’inci maddeler hakemlere, yargılama sürecine atfettikleri zamanı ve bu süreç için yaptıkları harcamaları doğru ve belgelere dayalı şekilde kaydetme görevi yükler. Son olarak madde 12, kaçınılmaz sorun olan Etik Yasası’nın icrailiği üzerinde durur.

Önemli Düzenlemeler

Taslak Etik Yasası’nın yenilikçi düzenlemeleri ve özellikle hakemlerin ifşa yükümlülüklerine dair süregelen sorunlara ilişkin çözüm önerileri aşağıda daha kapsamlı şekilde incelenecektir.

Üçüncü Taraf Finansmanına İlişkin İfşa (Madde 5(2)(iv))

Taslak Yasa, tahkim talebinin kaydedilmesi veya üçüncü taraf finansman sağlayıcısı ile finansman anlaşması akdedilmesi akabinde, üçüncü taraf finansmanının varlığının ifşa edilmesine ilişkin yeni bir düzenleme içerir. Hakemler, finansman anlaşmasının hüküm ve koşullarını açıklamak zorunda olmasalar da, hakem heyetleri işlemin herhangi bir aşamasında gerekli gördüğü takdirde, finansman düzenlemesine ilişkin daha fazla bilginin açıklanmasını talep edebilir.

Sorun Çatışmasının İfşası (Madde 5(2)(d))

Bir hakem, bir dava ile ilgili hukuki bir konuda bir pozisyon almışsa veya eldeki uyuşmazlık içerisindeki olgulara ilişkin daha önceden bir bilgiye sahipse, sorun çatışması (issue conflict) mevzu bahis olabilir. Her ne kadar hakemlerin belirli bir konuda uzmanlığa sahip olmaları beklenirse de, hakemlerin akademik yazıları, basın açıklamaları ya da geçmiş kararları, belirli bazı sorunlar hakkında önyargılı veya peşin hükümlü oldukları şüphesini doğurabilir. Bununla birlikte, hakemlere sorun çatışması (issue conflict) yaşadıkları iddiasıyla meydan okunması nadiren başarıyla sonuçlanmaktadır.

Ön Mülakatlar (Madde 10(1))

Yasa, hakem adaylarının müsaitlik durumu ve muhtemel menfaat çatışması konularının konuşulacağı bir ön mülakat görüşmesi öngörür. Atama öncesi ön mülakatlarda, yargılama sırasında tartışılabilecek olan yetki, usul veya esasa ilişkin konulara yer verilmemelidir.

Tekrar Eden Atamalar (Madde 5(2))

Yasa taslağı, tekrar eden atamalara ilişkin kısıtlama getirmemekte, bunun yerine kapsamlı şekilde ifşayı gerekli kılmaktadır. Tekrar eden atamalardaki endişe, aynı avukat, müvekkil veya taraf tarafından tekrar tekrar atanan bir hakemin, kendisini atayan taraf lehine bir önyargı veya mali bağımlılık geliştirmesidir. Tekrarlanan atamalar yalnızca hakemler için geçerli olmayıp uzman kişileri, arabulucuları ve uzlaştırıcıları da kapsar. Yasa tasarısı hakemlerin, (i) son beş sene içerisinde herhangi bir taraf ve bunların iştirakleri, ana şirketleri veya acentaları, taraf avukatları, hakemleri, uzmanları veya üçüncü taraf finansmanı sağlayıcıları ile mesleki veya ticari ilişkiler de dâhil her türlü önemli ilişkiyi, (ii) yargılama süreci veya sonucuna ilişkin doğrudan veya dolaylı herhangi bir maddi menfaati, (iii) hakemin avukat, hakem, iptal heyeti üyesi veya uzman olarak yer aldığı her türlü ISDS ve diğer uluslararası tahkim süreçlerini ve (iv) hakem tarafından yapılan tüm yayınların ve ilgili konuşmaların bir listesini, ifşa etmek için gerekli tüm makul çabayı göstermeleri için hakemlere bir dizi sorumluluk yükler.

Çift Şapkalılık (Madde 6)

Yasa taslağındaki en önemli konulardan biri çift şapkalılığa (double-hatting) ilişkin düzenlemelerdir. Çift şapkalılık, hem avukat hem de hakem olarak görev yapan hakem tarafından giyilen iki şapkayı ifade eder. Taslak Yasa’nın açıklama kısmında, açık bir yasağın uygulanmasının daha kolay olacağını; ancak bunun, görülmekte olan uyuşmazlıkların çözümüne uzmanlıkları ile değerli katkılar sağlayabilecek gereğinden fazla insanı süreçten dışlayabileceği belirtilir. Madde hükmü, çift şapkalılık (double-hatting) için çözüm olarak ifşa ve ret mekanizmalarını önerir. Yasaya göre, bir hakem daha önce katıldığı ve (i) tarafları, (ii) olguları veya (iii) uluslararası sözleşmeleri aynı olan yargılamaları ifşa etmeyi veya hakemliği reddetmeyi değerlendirmelidir. Yasa ayrıca hakemlere, hakem olarak atanmayı kabul etmeden önce davayı görmek için müsait olduklarından emin olmaları ve hakem olarak atandıktan sonra ise hakemlik müessesi ile rekabet edebilecek yükümlülükleri reddetmeleri gibi görevler yükler. Tasarı ayrıca, hakemlerin huzurlarında görülen davaya yeteri kadar zaman harcadıklarından emin olmak için bir hakemin bir kerede ele alabileceği yatırımcı-devlet anlaşmazlıklarının sayısını sınırlama olasılığından bahseder.

Sonuç

Etik Yasası son haline geldiğinde, “bağlayıcı olmayan hukuk kuralları” kapsamında yatırım tahkiminin tüm taraflarını yönlendirebilecek veya yatırım anlaşmalarına, usul kurallarına veya tarafların rızalarını içeren diğer belgelere dâhil edilerek bu kuralların bağlayıcı olması sağlanabilecektir. Her halükarda, bu Etik Yasası daha iyi işleyen bir yatırım tahkimi için önemli ve umut vadeden bir adımdır.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

ICC Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi
Hukuk Postası
ICC Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi

ICC Tahkim ve ADR Komisyonu (“Komisyon”), olası uyuşmazlıkların önlenmesi ve tüm paydaşların ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm (“ADR”) mekanizmalarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla yeni bir rehber ve rapor yayımladı. Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi, en uygun...

Tahkim 30.06.2023
Birleşme ve Devralmalarda Tahkim
Hukuk Postası
Birleşme ve Devralmalarda Tahkim

Birleşme ve Devralmalar (“M&A”), şirketlerin veya varlıkların birleşme, devralma, varlık satın alma veya yönetimin devralması gibi çeşitli finansal işlemler yoluyla yeniden yapılandırılmasını ifade eder. Bu Hukuk Postası Makalesi, hakem heyetleri önüne gelen M&A uyuşmazlıklarını ele alır.

Tahkim 28.02.2023
Tahkim Uygulamasında Esasa Girme Yasağı (Revision au Fond)
Hukuk Postası
Tahkim Uygulamasında Esasa Girme Yasağı (Revision au Fond)

Tahkim uygulaması çerçevesinde esasa girme yasağı (revision au fond) mahkemelerin bir hakem kararını incelerken uyuşmazlığın esasına dair bir inceleme yapmayacakları anlamını taşır. Bu yasak en temelde iptal davaları ile tenfiz süreçlerinde karşımıza çıkar. Bir hakem kararına karşı başvurulabilecek tek kanun...

Tahkim 30.11.2022
Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel İflas Yoluyla Takip Yapılabilmesine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
Hukuk Postası
Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel İflas Yoluyla Takip Yapılabilmesine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Türk hukukunda taraflar, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri haklarla ilgili olarak doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların hakemler tarafından çözülmesi konusunda anlaşma yapabilir. Bununla birlikte, taşınmazın aynına ilişkin haklar ile iflas hukuku, aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar gibi...

Tahkim 30.06.2022
Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkına İlişkin ICCA Genel Raporu
Hukuk Postası
Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkına İlişkin ICCA Genel Raporu

4 Eylül 2020 tarihinde, Milletlerarası Ticari Tahkim Konseyi (“ICCA”) çatısı altında bir çalışma grubu “Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkı Mevcut Mudur?” başlıklı bir araştırma projesine başladı. Covid-19 salgını nedeniyle birçok tahkim duruşması çevrimiçi olarak gerçekleştirildi...

Tahkim Mayıs 2022
2022 DIAC Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
2022 DIAC Tahkim Kuralları

Dubai Uluslararası Tahkim Merkezi, 25 Şubat 2022 tarihinde tahkim kurallarını değiştirdi. 2022 Tahkim Kuralları 2 Mart 2022 tarihinde yayınlandı ve 21 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Kurallar 21 Mart 2022’den sonra yapılan tahkim davalarına uygulanır, taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde tahkim...

Tahkim Mayıs 2022
Avrupa Mahkemelerinin AB-İçi Yatırım Tahkimine Dair Çelişkili Kararları
Hukuk Postası
Avrupa Mahkemelerinin AB-İçi Yatırım Tahkimine Dair Çelişkili Kararları

Achmea’nın AB-içi yatırım uyuşmazlıklarında doğurduğu tartışma katlanarak devam ediyor. Son olarak Paris İstinaf Mahkemesi, Polonya aleyhine sonuçlanan yatırım tahkimlerinde verilen hakem kararlarının Achmea gözetilerek iptaline hükmetti...

Tahkim Mayıs 2022
Tahkim Yargılamasında Kanun Hükümlerinin Yanlış Yorumlanmasının Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmediğine İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Tahkim Yargılamasında Kanun Hükümlerinin Yanlış Yorumlanmasının Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmediğine İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

Türk hukukunda hakem kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolu, iptal davası olarak düzenlenir. Yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği tahkim yargılamalarında 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (“MTK”) uygulama alanı...

Tahkim Şubat 2022
Landesbank Kararı
Hukuk Postası
Landesbank Kararı

Bilindiği üzere Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) bir kararı sonrasında AB-içi uyuşmazlıkların tahkimde görülmesi ve özellikle Enerji Şartı Anlaşması (“EŞA”) altında tahkim konusunda sorunlar ortaya çıkmıştır...


Tahkim Ocak 2022
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim: İsviçre Örneği, Alınacak Dersler ve Öneriler
Hukuk Postası
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim: İsviçre Örneği, Alınacak Dersler ve Öneriler

Şirketler hukukunda tahkim uygulaması tahkime elverişlilik konusu başta gelmek üzere birçok açıdan tartışmalı unsurlar barındırır. Bu uyuşmazlıkların tahkime elverişli olduğunun kabul edildiği hukuk sistemlerinde dahi esas sözleşmeye tahkim şartının konulup konulamayacağı...

Tahkim Aralık 2021
UNCITRAL Seri Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
UNCITRAL Seri Tahkim Kuralları
Tahkim Ağustos 2021
Dijital Çağda Uyuşmazlık Çözümü
Hukuk Postası
Dijital Çağda Uyuşmazlık Çözümü

Yargılama süreçlerine doğrudan etkisi olan teknoloji kullanımındaki büyük artış tahkim için de yararlı oldu. Özellikle dijitalleşme ile tahkim yargılamasının şekli, tarafların gereksinimlerini de dikkate alarak, zaman ve maliyet verimliliğini arttıracak şekilde değişti. Bu doğrultuda ve COVID-19 pandemisine önlem...

Tahkim Temmuz 2021
Tenfiz Engeli Olarak Kamu Düzeni
Hukuk Postası
Enka v. Chubb: Tahkim Anlaşmasına Uygulanacak Hukuk
Hukuk Postası
2021 MTO Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
2021 MTO Tahkim Kuralları
Tahkim Kasım 2020
İki Prosedürün Hikayesi: Tahkim ve İflas
Hukuk Postası
2020 LCIA Kuralları
Hukuk Postası
2020 LCIA Kuralları
Tahkim Ağustos 2020
Blok Zinciri, Akıllı Sözleşmeler ve Tahkim
Hukuk Postası
COVID-19’un Tahkime Etkisi
Hukuk Postası
COVID-19’un Tahkime Etkisi
Tahkim Nisan 2020
İtirazın İptali Davasının Tahkimde Görülmesi
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Tahkim
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Tahkim
Tahkim Ekim 2019
Basketbol Tahkim Mahkemesi
Hukuk Postası
Basketbol Tahkim Mahkemesi
Tahkim Ağustos 2019
Uluslararası Tahkimde Tanıkların Yüzleştirilmesi
Hukuk Postası
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim
Hukuk Postası
Spor Tahkim Mahkemesi Kararlarının İptali
Hukuk Postası
Achmea Kararının Yatırım Tahkimine Etkisi
Hukuk Postası
Achmea Kararının Yatırım Tahkimine Etkisi

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), 6 Mart 2018 tarihinde oldukça tartışmalı bir karara imza attı.[1] 1991 tarihli Hollanda-Slovakya İkili Yatırım Anlaşması’nda yer alan tahkim klozunun Avrupa Birliği (“AB”) hukukuna aykırılığına hükmedilen Achmea kararı, yatırım tahkiminde uzun soluklu tartışmaları beraberinde...

Tahkim Ekim 2018
Tahkimde Delil İkamesi Hakkında Prag Kuralları
Hukuk Postası
Milletlerarası Tahkimde Çeşitlilik
Hukuk Postası
New York Sözleşmesi’nin 60 Yılı
Hukuk Postası
ICSID Kuralları’nda Öngörülen Değişiklikler
Hukuk Postası
Tahkim Masraflarının Paylaşımı
Hukuk Postası
Tahkimde Seri Yargılamaya İlişkin Güncel Konular
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Şemsiye Klozlar
Hukuk Postası
Tahkimde Masraflar ve Masrafların Azaltılması
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Manevi Tazminat
Hukuk Postası
ICC Seri Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
ICC Seri Tahkim Kuralları
Tahkim Ekim 2016
Milletlerarası Ticari Tahkimde Uzman Tanık
Hukuk Postası
Güncel Philip Morris V. Uruguay Kararı
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Tahkim İradesi
Hukuk Postası
Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı
Hukuk Postası
Tahkimde Gizlilik
Hukuk Postası
Tahkimde Gizlilik
Tahkim Nisan 2015
Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması
Hukuk Postası
İstanbul Tahkim Merkezi
Hukuk Postası
İstanbul Tahkim Merkezi
Tahkim Temmuz 2014
Talep Garantilerine İlişkin Birörnek Kurallar
Hukuk Postası
Uluslararasi Ticari Uyuşmazliklarin Çözümü
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.