ICC Taraflara ve Hakem Heyetine Rehberlik Notunu Güncelledi

Ocak 2019 Melissa Balıkçı Sezen
% 0

Milletlerarası Ticaret Odası (“ICC”), 1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlükte olan ICC Tahkim Kuralları Uyarınca Tahkimin Yönetimi Hakkındaki Taraflara ve Hakem Heyetine Notunu (“Not”) güncelledi. Bu Not, başladığı tarihe bakılmaksızın tüm ICC tahkimlerine uygulanacaktır.

Not, uluslararası tahkimde şeffaflığın ve yargılamanın yürütülmesindeki verimliliğin arttırılması amacıyla güncellendi. ICC Divan Başkanı, bu güncellemenin ICC’nin uygulamalarındaki şeffaflığı ve tahkim süreçlerindeki verimliliği arttırma taahhütlerine uygun olduğunu doğruladı[1].

Not’un İçeriği

Not’un kapsamı oldukça geniştir ve taraflara ve hakem heyetlerine rehberlik sağlamayı hedefler. Not, ilk olarak ICC Divanı ve Divan Sekretaryası ve iletişim uygulamaları hakkında genel bilgi verir.

İkinci bölüm; Tahkim Taleplerinin nereye sunulacağı, temsil, ek tarafların katılımı ve Divan Kararlarının gerekçelerinin iletişimi hakkında bilgiler dâhil olmak üzere yargılamanın başlatılmasına ilişkin taraflara yapılan açıklamaları içerir.

Üçüncü bölüm, hakemlere uygunluk, tarafsızlık ve bağımsızlık konularında rehberlik eder.

Bu bölümü, tahkimde katılımcıların tutumu, acil durum hakemleri, tahkimin yürütülmesi, ivedi yargılama hükümleri, taslak hakem kararlarının Divan’a sunulmasında verimlilik, yargılamanın sonlandırılması ve hakem kararların incelenmesi, yatırım tahkimleri, hakem ücretleri, idari harcamalar ve tahkim masrafları, hakem kararlarının düzeltilmesi ve yorumlanmasına yönelik kararlara ilişkin açıklamalar ve/veya bilgiler takip eder.

Güncellemeler

Bu makale ICC tarafından altı çizilen en önemli beş değişikliği inceler.

Hakem ve Hakem Adaylarının Bildirim Yükümlülüğü

Not’un A Bölümünün III. Kısmı hakemlere ve hakem adaylarına imzalamaları gereken Kabul, Uygunluk, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı (“Beyan”) hakkında rehberlik eder.

Hakemin tarafsız ve bağımsız olması ve bu tarafsızlığını ve bağımsızlığı koruması, tahkim için çok önemlidir. Bu nedenle, hakemin bildirim yükümlülüğü ve bu yükümlülüğün neyi kapsadığı derinlemesine tartışılmış ve değerlendirilmiştir. Not, hakemin taraflara belirli durumları bildirim yükümlülüğün doğduğu durumlara örnekler verir.

Güncellemeyle birlikte bu bildirimin kapsamı yargılamanın sonucunda menfaati olan ancak yargılamanın tarafı olmayan tarafları kapsayacak şekilde genişletildi. Yeni eklenen paragraf 24 uyarınca, bir açıklama yapılıp yapılmaması gerektiğine karar verirken hakem veya hakem adayı, yargılamanın sonucundan menfaati olan ve yargılamaya taraf olmayan kişilerle olan ilişkilerini de değerlendirmelidir.

Aynı paragraf Sekretaryanın “ilgili kişilerin” belirlenmesinde hakemlere veya hakem adaylarına yardım edebileceğini ancak bu belirlemenin hakem veya hakem adaylarının bildirim yükümlülüğünden muaf tutulmayacağını belirtir.

Hakem Heyetlerinin Oluşumunda Ek Hizmetler

Not’a Sekretaryanın hakemlerin tayin edilmesi ve atanması için sağlayacağı ek hizmetleri öngören yeni bir bölüm eklendi.

Taraflar ICC Divan’ının onaylaması için tek bir hakemi veya bir başkanı tayin etme konusunda anlaştıklarında veya taraf hakemlerinin başkanı tayin edecekleri hallerde, Sekretaryaya talepte bulunabilir. Sekretarya muhtemel adaylar önerebilir ve aday hakemler hakkında gizli olmayan bilgileri paylaşabilir.

Bununla birlikte, tarafların liste usulünde (tarafların hakem seçimine dâhil olması) anlaşmaları halinde, Sekretarya bir aday listesi temin eder ve aynısını taraflara sunar.

Şeffaflık – ICC Hakem Heyetlerinin Bileşimi ve Kararların Yayınlanması

Şeffaflığın arttırılması için iki değişiklik yapılmıştır:

İlk değişiklik, ICC Hakem Heyetlerinin bileşimi ile ilgili bilgilerin yayınlanmasına ilişkindir. ICC, zaten hakemlere ilişkin bilgileri yayınlıyordu. 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren, bu bilgilendirme artık sanayi sektörü ve tarafları temsil eden avukatlarla ile ilgili bilgileri de içerecektir.

Kararların yayınlanmasıyla ilgili olarak, kural kararın taraflara tebliğden itibaren iki yıl sonra yayımlanması olarak düzenlenmiştir. Tarafların, kararların yayınlanmasına itiraz etme ya da düzenlenmiş veya özetlenmiş şekilde yayınlanmasını talep etme hakkı vardır. ICC’nin, kararın yayınlanmaması ya da düzenlenmiş veya özetlenmiş şekilde yayınlanmasına ilişkin takdir yetkisi vardır. Bu uygulama, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren verilen tüm kararları içerir.

Bir gizlilik sözleşmesi olması halinde, Sekretarya özel olarak onay isteyecektir. Sekretarya, hassas veya belirli sanayi sektörleriyle ilgili durumlarda da özel onay isteyebilir.

Kişisel verilerin korunması

İşletmelerin önceliği son birkaç yıldır kişisel verilerin korunma konusuna yöneldi. Kişisel verilerin korunmasının önemi Not’a bu konuya ilişkin yeni bir bölüm eklenmesinden de anlaşılabilir.. Bilindiği gibi, Avrupa Birliği’nde kişisel verilerin korunmasına ilişkin AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (‘GDPR’) yayınlanmıştır ve bu düzenlemede katı kurallar vardır. ICC bu konuyu da ele almıştır.

Bölüm, öncelikle ICC’nin veri sorumlusu (GDPR"de tanımlandığı şekilde) olarak kişisel verileri toplayıp kullanmasında etkin ve anlamlı veri korumasının öneminden bahseder. Daha sonra, tarafların, temsilcilerinin, hakemlerin, idari sekreterin, tahkime herhangi bir şekilde dâhil olabilecek şahit, bilirkişi ve diğer bireylerin, kişisel verilerinin tahkim yargılamaları için toplanacağını, transfer edileceğini, muhafaza edileceğini ve bu verilerin yayınlanabileceğini kabul ettiğini ifade eder.

Anlaşmaya Dayalı Tahkimler ve Amici Curiae (Mahkeme Dostu) Tarafından Yapılan Açıklamalar

ICC Mahkemesi tarafından yürütülen yatırım tahkimlerinin artmasıyla birlikte, Not’a bu alana ilişkin açıklamalar eklendi.

Yatırım tahkimlerinin özellikli yapısı dikkate alındığında, şeffaflık adına, hakem adaylarının, özgeçmişlerinde, hakem, bilirkişi veya danışman olarak dahil oldukları yatırım tahkimlerinin tam bir listesine yer vermeleri teşvik edilir.

Not’un 140. paragrafı, ICC tarafından yürütülen yatırım tahkimlerde UNCITRAL Şeffaflık Kurallarının benimsenmesinin önerir. Not, bu durumlarda, Sekretaryanın yayınlanmış bilgi havuzu olarak hareket edebileceğini belirtir.

Hakem kararlarının incelenmesi, ICC Divanının çok ciddiye aldığı bir görevdir. Yatırım tahkimlerine ilişkin kararların incelenmesi için gereken hassasiyet ve uzmanlığa uygun olarak, Not’un 141. paragrafında taslak kararların, Divan Başkanı/Divan Başkanı Yardımcıları ve yatırım tahkiminde deneyimli Divan üyeleri tarafından inceleneceği düzenlenir.

Not, yatırım tahkimi kararların yayınlanması için farklı bir düzenleme yapar ve bu kararların, diğer kararlar için yukarıda belirtilen iki yıldan farklı olarak, tebliğlerinden itibaren altı ay içinde yayınlanacağını belirtir. Tarafların, kararın yayınlanmasına itiraz etme hakkı da bulunmaktadır.

Not ayrıca, Kuralların 25 (3) Maddesi uyarınca, hakem heyetlerinin, tarafların görüşünü aldıktan sonra, amici curiae ve taraf olmayan kişiler tarafından, sözlü veya yazılı açıklamalar yapılmasına izin verecek tedbirler alabileceğini de teyit eder.

İdari Sekreterlerin Görevleri

İdari sekreterler tarafından üstlenilen görevler hala tartışılmaktadır. ICC, Not’un güncellenmesinden önce, idari sekreterlerin yapabileceği görevler konusunda daha katı ve sınırlayıcı bir yaklaşıma sahipti. Hakem heyetlerinin karar alma işlevlerinin tamamını veya bir kısmını devretmeleri yasaktır. Hakem heyetlerinin bu konuda temkinli olmaları gerekir. Not uyarınca, sekreterler hakemler adına taslak yazışma metinleri hazırlayabilir ve bunları hakemler adına gönderebilir, hakemlerin incelemesi için usuli kararlar taslakları hazırlayabilir ve ayrıca yargılamanın özeti, olaylar kronolojisi ve tarafların pozisyonlarının özeti gibi kararın fiili kısımlarını hazırlayabilir.

Sonuç

ICC, yargılamaların daha iyi yürütülmesine yönelik için bir adım daha attı ve Not’u buna göre güncelledi. Özellikle, hakem kararlarının ve hakem heyetinin bileşimine dair bilgilerin yayınlanmasının önemlidir ve kamuya hizmet edecektir.

[1] ICC Divan Başkanı Bay Alexis Mourre’un güncellemeye ilişkin yaptığı yorum için lütfen bakınız: https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-issues-updated-note-providing-guidance-parties/ (Erişim tarihi: Ocak 2019).

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

ICC Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi
Hukuk Postası
ICC Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi

ICC Tahkim ve ADR Komisyonu (“Komisyon”), olası uyuşmazlıkların önlenmesi ve tüm paydaşların ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm (“ADR”) mekanizmalarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla yeni bir rehber ve rapor yayımladı. Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi, en uygun...

Tahkim 30.06.2023
Birleşme ve Devralmalarda Tahkim
Hukuk Postası
Birleşme ve Devralmalarda Tahkim

Birleşme ve Devralmalar (“M&A”), şirketlerin veya varlıkların birleşme, devralma, varlık satın alma veya yönetimin devralması gibi çeşitli finansal işlemler yoluyla yeniden yapılandırılmasını ifade eder. Bu Hukuk Postası Makalesi, hakem heyetleri önüne gelen M&A uyuşmazlıklarını ele alır.

Tahkim 28.02.2023
Tahkim Uygulamasında Esasa Girme Yasağı (Revision au Fond)
Hukuk Postası
Tahkim Uygulamasında Esasa Girme Yasağı (Revision au Fond)

Tahkim uygulaması çerçevesinde esasa girme yasağı (revision au fond) mahkemelerin bir hakem kararını incelerken uyuşmazlığın esasına dair bir inceleme yapmayacakları anlamını taşır. Bu yasak en temelde iptal davaları ile tenfiz süreçlerinde karşımıza çıkar. Bir hakem kararına karşı başvurulabilecek tek kanun...

Tahkim 30.11.2022
Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel İflas Yoluyla Takip Yapılabilmesine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
Hukuk Postası
Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel İflas Yoluyla Takip Yapılabilmesine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Türk hukukunda taraflar, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri haklarla ilgili olarak doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların hakemler tarafından çözülmesi konusunda anlaşma yapabilir. Bununla birlikte, taşınmazın aynına ilişkin haklar ile iflas hukuku, aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar gibi...

Tahkim 30.06.2022
Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkına İlişkin ICCA Genel Raporu
Hukuk Postası
Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkına İlişkin ICCA Genel Raporu

4 Eylül 2020 tarihinde, Milletlerarası Ticari Tahkim Konseyi (“ICCA”) çatısı altında bir çalışma grubu “Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkı Mevcut Mudur?” başlıklı bir araştırma projesine başladı. Covid-19 salgını nedeniyle birçok tahkim duruşması çevrimiçi olarak gerçekleştirildi...

Tahkim Mayıs 2022
2022 DIAC Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
2022 DIAC Tahkim Kuralları

Dubai Uluslararası Tahkim Merkezi, 25 Şubat 2022 tarihinde tahkim kurallarını değiştirdi. 2022 Tahkim Kuralları 2 Mart 2022 tarihinde yayınlandı ve 21 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Kurallar 21 Mart 2022’den sonra yapılan tahkim davalarına uygulanır, taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde tahkim...

Tahkim Mayıs 2022
Avrupa Mahkemelerinin AB-İçi Yatırım Tahkimine Dair Çelişkili Kararları
Hukuk Postası
Avrupa Mahkemelerinin AB-İçi Yatırım Tahkimine Dair Çelişkili Kararları

Achmea’nın AB-içi yatırım uyuşmazlıklarında doğurduğu tartışma katlanarak devam ediyor. Son olarak Paris İstinaf Mahkemesi, Polonya aleyhine sonuçlanan yatırım tahkimlerinde verilen hakem kararlarının Achmea gözetilerek iptaline hükmetti...

Tahkim Mayıs 2022
Tahkim Yargılamasında Kanun Hükümlerinin Yanlış Yorumlanmasının Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmediğine İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Tahkim Yargılamasında Kanun Hükümlerinin Yanlış Yorumlanmasının Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmediğine İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

Türk hukukunda hakem kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolu, iptal davası olarak düzenlenir. Yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği tahkim yargılamalarında 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (“MTK”) uygulama alanı...

Tahkim Şubat 2022
Landesbank Kararı
Hukuk Postası
Landesbank Kararı

Bilindiği üzere Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) bir kararı sonrasında AB-içi uyuşmazlıkların tahkimde görülmesi ve özellikle Enerji Şartı Anlaşması (“EŞA”) altında tahkim konusunda sorunlar ortaya çıkmıştır...


Tahkim Ocak 2022
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim: İsviçre Örneği, Alınacak Dersler ve Öneriler
Hukuk Postası
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim: İsviçre Örneği, Alınacak Dersler ve Öneriler

Şirketler hukukunda tahkim uygulaması tahkime elverişlilik konusu başta gelmek üzere birçok açıdan tartışmalı unsurlar barındırır. Bu uyuşmazlıkların tahkime elverişli olduğunun kabul edildiği hukuk sistemlerinde dahi esas sözleşmeye tahkim şartının konulup konulamayacağı...

Tahkim Aralık 2021
UNCITRAL Seri Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
UNCITRAL Seri Tahkim Kuralları
Tahkim Ağustos 2021
Dijital Çağda Uyuşmazlık Çözümü
Hukuk Postası
Dijital Çağda Uyuşmazlık Çözümü

Yargılama süreçlerine doğrudan etkisi olan teknoloji kullanımındaki büyük artış tahkim için de yararlı oldu. Özellikle dijitalleşme ile tahkim yargılamasının şekli, tarafların gereksinimlerini de dikkate alarak, zaman ve maliyet verimliliğini arttıracak şekilde değişti. Bu doğrultuda ve COVID-19 pandemisine önlem...

Tahkim Temmuz 2021
Tenfiz Engeli Olarak Kamu Düzeni
Hukuk Postası
Enka v. Chubb: Tahkim Anlaşmasına Uygulanacak Hukuk
Hukuk Postası
2021 MTO Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
2021 MTO Tahkim Kuralları
Tahkim Kasım 2020
İki Prosedürün Hikayesi: Tahkim ve İflas
Hukuk Postası
2020 LCIA Kuralları
Hukuk Postası
2020 LCIA Kuralları
Tahkim Ağustos 2020
ICSID’den Hakemler İçin Yeni Etik Standartlar
Hukuk Postası
Blok Zinciri, Akıllı Sözleşmeler ve Tahkim
Hukuk Postası
COVID-19’un Tahkime Etkisi
Hukuk Postası
COVID-19’un Tahkime Etkisi
Tahkim Nisan 2020
İtirazın İptali Davasının Tahkimde Görülmesi
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Tahkim
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Tahkim
Tahkim Ekim 2019
Basketbol Tahkim Mahkemesi
Hukuk Postası
Basketbol Tahkim Mahkemesi
Tahkim Ağustos 2019
Uluslararası Tahkimde Tanıkların Yüzleştirilmesi
Hukuk Postası
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim
Hukuk Postası
Spor Tahkim Mahkemesi Kararlarının İptali
Hukuk Postası
Achmea Kararının Yatırım Tahkimine Etkisi
Hukuk Postası
Achmea Kararının Yatırım Tahkimine Etkisi

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), 6 Mart 2018 tarihinde oldukça tartışmalı bir karara imza attı.[1] 1991 tarihli Hollanda-Slovakya İkili Yatırım Anlaşması’nda yer alan tahkim klozunun Avrupa Birliği (“AB”) hukukuna aykırılığına hükmedilen Achmea kararı, yatırım tahkiminde uzun soluklu tartışmaları beraberinde...

Tahkim Ekim 2018
Tahkimde Delil İkamesi Hakkında Prag Kuralları
Hukuk Postası
Milletlerarası Tahkimde Çeşitlilik
Hukuk Postası
New York Sözleşmesi’nin 60 Yılı
Hukuk Postası
ICSID Kuralları’nda Öngörülen Değişiklikler
Hukuk Postası
Tahkim Masraflarının Paylaşımı
Hukuk Postası
Tahkimde Seri Yargılamaya İlişkin Güncel Konular
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Şemsiye Klozlar
Hukuk Postası
Tahkimde Masraflar ve Masrafların Azaltılması
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Manevi Tazminat
Hukuk Postası
ICC Seri Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
ICC Seri Tahkim Kuralları
Tahkim Ekim 2016
Milletlerarası Ticari Tahkimde Uzman Tanık
Hukuk Postası
Güncel Philip Morris V. Uruguay Kararı
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Tahkim İradesi
Hukuk Postası
Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı
Hukuk Postası
Tahkimde Gizlilik
Hukuk Postası
Tahkimde Gizlilik
Tahkim Nisan 2015
Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması
Hukuk Postası
İstanbul Tahkim Merkezi
Hukuk Postası
İstanbul Tahkim Merkezi
Tahkim Temmuz 2014
Talep Garantilerine İlişkin Birörnek Kurallar
Hukuk Postası
Uluslararasi Ticari Uyuşmazliklarin Çözümü
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.