Birleşme ve Devralmalarda Tahkim

28.02.2023 Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

Giriş

Birleşme ve Devralmalar (“M&A”), şirketlerin veya varlıkların birleşme, devralma, varlık satın alma veya yönetimin devralması gibi çeşitli finansal işlemler yoluyla yeniden yapılandırılmasını ifade eder.

Bu Hukuk Postası Makalesi, hakem heyetleri önüne gelen M&A uyuşmazlıklarını ele alır.

Birleşme ve Devralmalarda Tahkim
% 0

M&A Uyuşmazlıkları

Birleşme ve devralma süreçleri, tarafların çeşitli şartları müzakere ettiği ve anlaşmalar imzaladığı birçok aşamadan oluşur. Birleşme ve devralmalarla ilgili uyuşmazlıkların büyük çoğunluğu imza sonrası dönemde ortaya çıkar. Bunlar genellikle pay sahipleri sözleşmesi ve pay devir sözleşmesinin yorumlanması veya uygulanmasıyla ilgilidir. Ayrıca, imza öncesi dönemle bağlantılı uyuşmazlıklar da gündeme gelebilir.

İmza Öncesi Uyuşmazlıklar

Bu uyuşmazlıklar işlemin erken bir aşamasında, imza öncesi dönemde ortaya çıkar.

Gizlilik Sözleşmesi Kaynaklı Uyuşmazlıklar

Tarafların gizlilik sözleşmesinde kararlaştırılan gizlilik hükümlerini ihlal etmesi, imza öncesi uyuşmazlıklara sebep olabilir. Böyle durumlarda hedef şirket, işlemden vazgeçen potansiyel alıcının kendisine ait gizli bilgileri ifşa ettiğini, bu gizli bilgilere kötü niyetle ulaşarak onlardan menfaat sağladığını ve gizlilik sözleşmesi hükümlerini ihlal ettiğini ileri sürerek tazminat talep eder.

Niyet Mektubu Kaynaklı Uyuşmazlıklar

Niyet mektubu tipik olarak tarafları birleşme devralma projesini tamamlama yükümlülüğü altına sokmaz. Ancak, niyet mektubu hükümlerinin ve olayın şartların elverdiği hallerde, kötü niyetle işlemin diğer tarafını projenin tamamlanacağına inandıran taraf, bunun doğuracağı zarara katlanmak zorunda kalabilir.[1]

Niyet mektubu hükümlerinin bağlayıcılığı yargı sistemlerine göre değişiklik gösterdiğinden, niyet mektubu ihlalinin sonuçları uygulanacak hukuka göre farklılık gösterebilir. Niyet mektubu hükümlerinin bağlayıcılığının kabul edildiği yargı sistemlerinde, münhasırlık ve gizlilik gibi hükümlerin ihlali sözleşmenin ihlali sonucunu doğurabilir. Niyet mektubu hükümlerinin bağlayıcı kabul edilmediği hallerde ise, ihlal iddiasında bulunan taraf Culpa in Contrahendo ve iyi niyet ilkesine dayanabilir.[2]

İmza Sonrası Kapanış Öncesi Uyuşmazlıklar

Tahkimdeki bazı M&A uyuşmazlıkları pay devir sözleşmesi ile bağlantılı iken, diğerleri pay sahipleri ile ilgilidir.

Pay Devir Sözleşmesi Kaynaklı Uyuşmazlıklar

Pay devir sözleşmesi ile ilgili uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğu ön şartların ve Esaslı Olumsuz Değişiklik (“MAC”) klozları ihlali iddiasından doğar.

(i) Resmi makamlardan onay alınması, (ii) gerekli hususların Ticaret Siciline tescil edilmesi, (iii) pay sahipleri sözleşmesi veya yed-i emin sözleşmesinin imzalanması gibi yasal veya sözleşmesel koşulların yerine getirilmemesi, hakem heyeti önünde ön şart ihlaline ilişkin iddialara neden olabilir.

MAC klozları, esaslı bir durumun ortaya çıkması ve hedef şirketi olumsuz etkilemesi halinde alıcıya pay devir sözleşmesini sonlandırma ve kapanışı reddetme hakkı verirken, carve out olarak adlandırılan istisna hükümleri bazı esaslı değişiklikleri MAC kapsamı dışında bırakır.[3] Genelde, işlem üzerinde uzun süreli/kalıcı etkisi olan önemli esaslı değişiklikler MAC kapsamında değerlendirilir.

Pay Sahibi Uyuşmazlıkları

Birleşme ve devralmalarla ilgili pay sahibi uyuşmazlıkları genellikle satım opsiyonu, alım opsiyonu, teklifi reddetme hakkı, ilk teklifi verme hakkı, birlikte satmaya zorlama hakkı, birlikte satma hakkı gibi opsiyon hakları etrafında şekillenir.

Bu haklar bağımsız olarak veya bir pay sahipleri anlaşması yoluyla pay sahiplerine verilebilir.

Kapanış Sonrası Uyuşmazlıklar

Beyan ve Tekeffül Kaynaklı Uyuşmazlıklar

Kapanıştan sonra, beyan ve tekeffüllerin henüz süreleri dolmamışken doğru olmadığı ortaya çıkarsa, alıcı satıcıdan bu nedenle uğradığı zararın giderilmesini veya satım bedelinden indirim yapılmasını isteyebilir. Uygulanacak hukuka göre alıcının sözleşmeden dönmesi de söz konusu olabilir.

Pay devri sözleşmeleri, satıcının alıcıya karşı sorumluluğunu sınırlandırmak için de minimis klozları, basket klozları, sorumluluk üst sınırları ve sorumluluk sınırlama süreleri gibi düzenlemeler içerebilir.[4]

Çoğunlukla kapanış sonrasında görülmekle beraber, beyan ve tekeffüllerden doğan uyuşmazlıklar kapanış öncesinde de ortaya çıkabilir.

Fiyat Uyuşmazlıkları

Taraflar, M&A sürecinin başında kapanışa kadarki dönemde hedef şirket finansallarında karşılaşılabilecek değişikliklerin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla geçici bir fiyat ile kapanıştaki nihai satın alma fiyatına yönelik fiyat ayarlama mekanizması üzerinde anlaşabilir.[5]

Muhasebesel kavram ve yöntemlerde açıklık olmaması, zamansal tutarsızlıklarla karşılaşılması durumunda fiyatla ilgili uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir.

Bu durumda hakem heyetleri önüne gelen fiyat ayarlama talepleri, hesap uzmanı atanmasını gerektiren karmaşık ve teknik anlaşmazlıkları tetikler.

Diğer

Pay devri sözleşmelerinde rekabet yasağı (satıcının alıcı ile belirli bir süre boyunca rekabet etmemesini zorunlu kılar) ve çalışan ayartmama (satıcının belirli bir süre boyunca alıcının çalışanlarına iş teklif etmemesi veya onları istihdam etmemesi) gibi bazı yan yükümlülükler de öngörülebilir. Bunların ihlali de farklı birleşme ve devralma uyuşmazlıklarına yol açabilir.

Neden Tahkim M&A Uyuşmazlıklarında En Elverişli Uyuşmazlık Çözüm Yöntemidir?

Uzmanlık Gereksinimi

Yukarıda da açıklandığı gibi, M&A işlemlerinin kendine has özellikleri vardır ve bu özellikler bilinmeden bu uyuşmazlıkların başarıyla çözümlenmesi zordur. M&A süreçlerinin ve bu süreçlerin kendine has terimlerinin ve dinamiklerinin bilinmesi hem uyuşmazlığı anlamak hem de çözümü yaratmak açısından önemlidir. Yerel mahkemeler ise genellikle bu işlemlerin kendine has özellikleri konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip değildir.

Tarafların Seçimlerinin Önceliği

Milli mahkemeler önündeki yargılamalara nazaran tahkim yargılaması tarafların pek çok konuda seçim yapmasına olanak verir.

Uygulanacak Tahkim Kurallarının Seçimi

Taraflar tahkim yargılamasına uygulanacak usul kurallarını serbestçe belirleyebilirler. Bu kurallar kurumsal tahkim kuralları olabileceği gibi (ICC, LCIA, SCC, ISTAC, ITOTAM, TOBB vb), ad hoc kurallar da (UNCITRAL Tahkim Kuralları) olabilir.

M&A Konusunda Uzman Hakemlerin Seçimi

Seçilen tahkim kuralları taraflara M&A konusunda uzman tek hakemi veya hakem heyeti üyelerini seçme olanağı verir. Genellikle bu tür uyuşmazlıklar M&A konusunda uzman avukatlar eliyle savunulduğundan, uzman tek hakem veya hakem heyetleri ile avukatlar arasında bilgi ve deneyim açısından eşitlik sağlanır. Böylece hem süre hem de masraflar açısından daha verimli bir yargılama gerçekleşir.

Tahkim Yerinin Seçimi

Taraflar tahkim yerini de serbestçe belirleyebilirler. Seçilen tahkim yerinin tahkim dostu bir hukuk düzeni içerisinde yer alması önerilir. Zira tahkim yerinin uygulanacak usul hukuku, verilen hakem kararının yabancı bir hakem kararı olup olmaması, hakem kararına karşı başvurulacak kanun yolları, yerel mahkemelerin tahkim sürecine destekleri vb. pek çok açıdan büyük önemi vardır.

Tahkim Dilinin Seçimi

Milli mahkemeler önündeki yargılamalardan farklı olarak taraflar, uygulanacak hukuk ve seçilen tahkim kurallarının izin verdiği ölçüde, tahkim yargılamasında kullanılacak dili belirleyebilirler. Dil seçiminin çeviri masrafları, duruşma zabıtlarının tutulması vb. nedenlerle tahkim masrafları üzerinde doğrudan etkisi vardır.

Gizlilik

Gerek yargılamanın gerekse duruşmaların gizliliği tahkimin en önemli özellikleri arasındadır. Gizlilik kaynağını seçilen tahkim kurallarında ve tahkim anlaşmasında bulabilir. Lex arbitri de gizliliğe ilişkin düzenlemeler öngörebilir. Böylece taraflar milli mahkemelerdeki yargılamalardan farklı olarak uyuşmazlık konusu işleme ilişkin satış fiyatı, ödeme şekli, işlem yapısı gibi ticari sırlarının korunacağına güvenebilirler.

Hızlı Yargılama

Tahkim yargılamasının, milli mahkemeler önündeki yargılamaya göre çok daha hızlı olduğu bir gerçektir. M&A uyuşmazlıkları çoğu kez ortaklık ilişkisi sürerken çözümlenmesi gerektiği için hızlı yargılama önemlidir. Çeşitli dava yönetim yöntemleriyle yargılama süresinin daha da hızlandırılması olasıdır. Örneğin yargılama sorumluluk ve zarar olarak iki aşamaya bölünerek (“bifurcation”) verimlilik sağlanabilir.

Acil Durum Hakemi

Modern tahkim kurallarının hemen hepsinde Acil Durum Hakemi kurallarına yer verilir. Seçilen tahkim kurallarına göre tarafların Acil Durum Hakemi Kurallarına özel olarak atıf yapmaları veya bu kuralların uygulanmasından vazgeçmemiş olmaları aranır.

Acil Durum Hakemi Kuralları henüz tahkim yargılaması başlamadan taraflara uyuşmazlıkla ilgili konularda Acil Durum Hakeminden ihtiyati tedbir isteme olanağı sağlar. M&A uyuşmazlıklarında bu olanak çok önemlidir. Zira uyuşmazlık başlamadan malların veya payların el değiştirmesine, şirket defter ve kayıtlarının güvence altına alınmasına bu yolla ulaşılabilir.

Sonuç

Birleşme ve devralma işlemleri, taraflar açısından birçok düzenleme içerir. Her biri M&A tahkimi için farklı bir aşama öngörür.

İmza öncesi M&A uyuşmazlıkları, niyet mektubu ve gizlilik anlaşması hükümlerinin ihlali ile tetiklenir. İmza Sonrası kapanış öncesi dönemde, pay devri sözleşmesi ile pay sahibi uyuşmazlıkları yaygın olarak karşımıza çıkar. Beyan ve tekeffüllerden doğan uyuşmazlıklar ile fiyat ayarlama talepleri de ağırlıklı olarak kapanış sonrası ile ilişkilidir.

Tahkim birleşme ve devralmalardan doğan uyuşmazlıklar açısından en elverişli uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Zira taraflar birleşme ve devralmaların gerektirdiği uzmanlığa tahkimde daha kolay ulaşabilirler. Tahkim uygulanacak tahkim kurallarının, hakemlerin, tahkim yerinin ve tahkim dilinin seçimi gibi pek çok konuda tarafların iradelerine öncelik verir. Ayrıca tahkim tarafların gizlilik ve hızlı yargılama konusundaki beklentilerini karşılar. Acil Durum Hakemi usulü daha henüz yargılama başlamadan önce uyuşmazlık konusu paylar veya şirket kayıtları üzerinde tedbir uygulanmasına olanak verir.

Kaynakça
  • Frey Harald / Müller Dominique: “Chapter 8: Arbitrating M&A Disputes”, Manuel Arroyo (ed), Arbitration in Switzerland: The Practitioner’s Guide (Second Edition), 2018, s. 1129.
  • Peter, Henry: “M&A Transactions: Process and Possible Disputes”, Arbitration of merger and acquisition disputes: ASA Swiss Arbitration Association conference of January 21, 2005 in Basel, 2005, s. 10.
  • Moses, Jonathan: “Drafting M&A Contracts to Minimise the Risk of Disputes” (https://globalarbitrationreview.com/guide/the-guide-ma-arbitration/4th-edition/article/drafting-ma-contracts-minimise-the-risk-of-disputes, Erişim Tarihi: 20.02.2023).
  • Frey Harald / Müller Dominique: “Chapter 8: Arbitrating M&A Disputes”, Manuel Arroyo (ed), Arbitration in Switzerland: The Practitioner’s Guide (Second Edition), 2018, s. 1125.
  • Wolfgang, Peter: “Arbitration Of Mergers And Acquisitions: Purchase Price Adjustment Arbitrations”, Arbitration of merger and acquisition disputes: ASA Swiss Arbitration Association conference of January 21, 2005 in Basel, 2005, s. 59.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

ICC Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi
Hukuk Postası
ICC Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi

ICC Tahkim ve ADR Komisyonu (“Komisyon”), olası uyuşmazlıkların önlenmesi ve tüm paydaşların ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm (“ADR”) mekanizmalarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla yeni bir rehber ve rapor yayımladı. Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi, en uygun...

Tahkim 30.06.2023
Tahkim Uygulamasında Esasa Girme Yasağı (Revision au Fond)
Hukuk Postası
Tahkim Uygulamasında Esasa Girme Yasağı (Revision au Fond)

Tahkim uygulaması çerçevesinde esasa girme yasağı (revision au fond) mahkemelerin bir hakem kararını incelerken uyuşmazlığın esasına dair bir inceleme yapmayacakları anlamını taşır. Bu yasak en temelde iptal davaları ile tenfiz süreçlerinde karşımıza çıkar. Bir hakem kararına karşı başvurulabilecek tek kanun...

Tahkim 30.11.2022
Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel İflas Yoluyla Takip Yapılabilmesine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
Hukuk Postası
Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel İflas Yoluyla Takip Yapılabilmesine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Türk hukukunda taraflar, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri haklarla ilgili olarak doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların hakemler tarafından çözülmesi konusunda anlaşma yapabilir. Bununla birlikte, taşınmazın aynına ilişkin haklar ile iflas hukuku, aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar gibi...

Tahkim 30.06.2022
Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkına İlişkin ICCA Genel Raporu
Hukuk Postası
Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkına İlişkin ICCA Genel Raporu

4 Eylül 2020 tarihinde, Milletlerarası Ticari Tahkim Konseyi (“ICCA”) çatısı altında bir çalışma grubu “Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkı Mevcut Mudur?” başlıklı bir araştırma projesine başladı. Covid-19 salgını nedeniyle birçok tahkim duruşması çevrimiçi olarak gerçekleştirildi...

Tahkim Mayıs 2022
2022 DIAC Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
2022 DIAC Tahkim Kuralları

Dubai Uluslararası Tahkim Merkezi, 25 Şubat 2022 tarihinde tahkim kurallarını değiştirdi. 2022 Tahkim Kuralları 2 Mart 2022 tarihinde yayınlandı ve 21 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Kurallar 21 Mart 2022’den sonra yapılan tahkim davalarına uygulanır, taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde tahkim...

Tahkim Mayıs 2022
Avrupa Mahkemelerinin AB-İçi Yatırım Tahkimine Dair Çelişkili Kararları
Hukuk Postası
Avrupa Mahkemelerinin AB-İçi Yatırım Tahkimine Dair Çelişkili Kararları

Achmea’nın AB-içi yatırım uyuşmazlıklarında doğurduğu tartışma katlanarak devam ediyor. Son olarak Paris İstinaf Mahkemesi, Polonya aleyhine sonuçlanan yatırım tahkimlerinde verilen hakem kararlarının Achmea gözetilerek iptaline hükmetti...

Tahkim Mayıs 2022
Tahkim Yargılamasında Kanun Hükümlerinin Yanlış Yorumlanmasının Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmediğine İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Tahkim Yargılamasında Kanun Hükümlerinin Yanlış Yorumlanmasının Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmediğine İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

Türk hukukunda hakem kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolu, iptal davası olarak düzenlenir. Yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği tahkim yargılamalarında 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (“MTK”) uygulama alanı...

Tahkim Şubat 2022
Landesbank Kararı
Hukuk Postası
Landesbank Kararı

Bilindiği üzere Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) bir kararı sonrasında AB-içi uyuşmazlıkların tahkimde görülmesi ve özellikle Enerji Şartı Anlaşması (“EŞA”) altında tahkim konusunda sorunlar ortaya çıkmıştır...


Tahkim Ocak 2022
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim: İsviçre Örneği, Alınacak Dersler ve Öneriler
Hukuk Postası
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim: İsviçre Örneği, Alınacak Dersler ve Öneriler

Şirketler hukukunda tahkim uygulaması tahkime elverişlilik konusu başta gelmek üzere birçok açıdan tartışmalı unsurlar barındırır. Bu uyuşmazlıkların tahkime elverişli olduğunun kabul edildiği hukuk sistemlerinde dahi esas sözleşmeye tahkim şartının konulup konulamayacağı...

Tahkim Aralık 2021
UNCITRAL Seri Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
UNCITRAL Seri Tahkim Kuralları
Tahkim Ağustos 2021
Dijital Çağda Uyuşmazlık Çözümü
Hukuk Postası
Dijital Çağda Uyuşmazlık Çözümü

Yargılama süreçlerine doğrudan etkisi olan teknoloji kullanımındaki büyük artış tahkim için de yararlı oldu. Özellikle dijitalleşme ile tahkim yargılamasının şekli, tarafların gereksinimlerini de dikkate alarak, zaman ve maliyet verimliliğini arttıracak şekilde değişti. Bu doğrultuda ve COVID-19 pandemisine önlem...

Tahkim Temmuz 2021
Tenfiz Engeli Olarak Kamu Düzeni
Hukuk Postası
Enka v. Chubb: Tahkim Anlaşmasına Uygulanacak Hukuk
Hukuk Postası
2021 MTO Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
2021 MTO Tahkim Kuralları
Tahkim Kasım 2020
İki Prosedürün Hikayesi: Tahkim ve İflas
Hukuk Postası
2020 LCIA Kuralları
Hukuk Postası
2020 LCIA Kuralları
Tahkim Ağustos 2020
ICSID’den Hakemler İçin Yeni Etik Standartlar
Hukuk Postası
Blok Zinciri, Akıllı Sözleşmeler ve Tahkim
Hukuk Postası
COVID-19’un Tahkime Etkisi
Hukuk Postası
COVID-19’un Tahkime Etkisi
Tahkim Nisan 2020
İtirazın İptali Davasının Tahkimde Görülmesi
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Tahkim
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Tahkim
Tahkim Ekim 2019
Basketbol Tahkim Mahkemesi
Hukuk Postası
Basketbol Tahkim Mahkemesi
Tahkim Ağustos 2019
Uluslararası Tahkimde Tanıkların Yüzleştirilmesi
Hukuk Postası
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim
Hukuk Postası
Spor Tahkim Mahkemesi Kararlarının İptali
Hukuk Postası
Achmea Kararının Yatırım Tahkimine Etkisi
Hukuk Postası
Achmea Kararının Yatırım Tahkimine Etkisi

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), 6 Mart 2018 tarihinde oldukça tartışmalı bir karara imza attı.[1] 1991 tarihli Hollanda-Slovakya İkili Yatırım Anlaşması’nda yer alan tahkim klozunun Avrupa Birliği (“AB”) hukukuna aykırılığına hükmedilen Achmea kararı, yatırım tahkiminde uzun soluklu tartışmaları beraberinde...

Tahkim Ekim 2018
Tahkimde Delil İkamesi Hakkında Prag Kuralları
Hukuk Postası
Milletlerarası Tahkimde Çeşitlilik
Hukuk Postası
New York Sözleşmesi’nin 60 Yılı
Hukuk Postası
ICSID Kuralları’nda Öngörülen Değişiklikler
Hukuk Postası
Tahkim Masraflarının Paylaşımı
Hukuk Postası
Tahkimde Seri Yargılamaya İlişkin Güncel Konular
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Şemsiye Klozlar
Hukuk Postası
Tahkimde Masraflar ve Masrafların Azaltılması
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Manevi Tazminat
Hukuk Postası
ICC Seri Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
ICC Seri Tahkim Kuralları
Tahkim Ekim 2016
Milletlerarası Ticari Tahkimde Uzman Tanık
Hukuk Postası
Güncel Philip Morris V. Uruguay Kararı
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Tahkim İradesi
Hukuk Postası
Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı
Hukuk Postası
Tahkimde Gizlilik
Hukuk Postası
Tahkimde Gizlilik
Tahkim Nisan 2015
Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması
Hukuk Postası
İstanbul Tahkim Merkezi
Hukuk Postası
İstanbul Tahkim Merkezi
Tahkim Temmuz 2014
Talep Garantilerine İlişkin Birörnek Kurallar
Hukuk Postası
Uluslararasi Ticari Uyuşmazliklarin Çözümü
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.