2024 Hollanda Tahkim Enstitüsü Vakfı Kuralları

31.03.2024 Tilbe Birengel

Giriş

Hollanda Tahkim Enstitüsü Vakfı (NAI) yeni tahkim kurallarını yayınladı.[1] 1 Mart 2024 itibarıyla yürürlükte olan 2024 NAI Tahkim Kuralları, bu tarih veya sonrasında açılan tahkim yargılamalarında uygulanır. Bu makalede 2024 NAI Tahkim Kuralları ile gelen temel yenilikler ele alınacaktır.

2024 Hollanda Tahkim Enstitüsü Vakfı Kuralları
% 0

Arka plan:

NAI 75 yıldır tahkim yargılamalarında aktif rol oynayan bir kurumdur. 2010[2] ve 2015[3] yılında yayınlanan NAI Tahkim Kuralları ile 2024 Kuralları karşılaştırıldığında, NAI'nin tahkim uygulamasındaki modern tekniklere ve usuli gelişmelere ayak uydurmak için tutarlı bir şekilde çalıştığı görülür. 2024 Kuralları’nda yargılamada verimlilik, hakemlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile sürdürülebilirlik konularında yeni düzenlemelere yer verilir. 

Verimlilik:

2024 değişikliklerinin temelinde, yargılamada verimliliği arttırmaya yönelik kurallar yer alır. Kurallar kapsamında NAI bünyesinde yeni bir Dava Yönetim Komitesi kurulmuş, hızlandırılmış tahkim usulü getirilmiştir. 

Tarafların hakem atama konusunda anlaşamadığı durumlarda NAI’nin hakemleri doğrudan atamasına imkân tanınmıştır. Kuralların bu sayede tahkimde verimliliğin yanı sıra hakem atamalarında çeşitliliğe de katkıda bulunması beklenir.[4]

2024 Kuralları, dava yönetim toplantılarının önemini ortaya koyar. Bu kapsamda dosyanın hakem heyetine tesliminden itibaren üç hafta içinde zorunlu dava yönetimi konferansı ve cevap dilekçesinin sunulmasından sonra da bir ara konferans yapılması gerekir.

Kurallar, hakem heyetine açıkça temelsiz iddialar bakımından yargılamanın erken aşamasında karar verme yetkisi verir. Tarafları aynı olan ve tahkime tabi birden fazla sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarının tek bir yargılamada çözülmesini mümkün kılar.

Tarafların tahkim yerine dair bir anlaşması olmayan hallerde Amsterdam'ı varsayılan tahkim yeri olarak kabul eder. 

Kurallar, hakem kararlarında ufak hataların düzeltilmesi yoluyla verimliliğe hizmet amacıyla NAI tarafından basit bir incelemeden geçirilmesine de imkân verir. 

Şeffaflık, Hakem Bağımsızlığı ve Tarafsızlığına İlişkin Güvenceler:

Kurallar, ICC ve VIAC gibi temel tahkim kurumlarının kurallarına benzer şekilde tahkim yargılamasında üçüncü kişi finansmanının açıklanması zorunluluğunu getirir. Buna göre taraflar, dilekçeleri ile dava veya karşı davalarına finansman desteği veren fonları açıklamakla yükümlüdür. 

Kurallar ayrıca taraf hakemlerince hakem heyetine başkan atanması aşamasındaki şeffaflığı güçlendirebilmek için taraf hakemlerinin atama esnasında NAI ile iletişimde olması yükümlülüğünü getirir.

2024 Kuralları, hakemlerin reddi konusunda yeni bir komite kurarak bu konuya dair taleplerin incelenmesi hakkında ek düzenlemelere yer verir. 

Ayrıca, hakemlerin bağımsızlık, tarafsızlık ve erişilebilirlik beyanlarına ilişkin ek düzenlemeler getirir. Taraflara hakemlerin bağımsızlık ve tarafsızlığı konusunda beyanda bulunma hakkı verir. 

Sürdürülebilirlik:

2024 NAI Tahkim Kuralları, tahkim yargılamalarıyla bağlantılı karbon ayak izini azaltmak için çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamaları benimser. Bu kapsamda 2024 Kuralları taraflar ve heyet arasında iletişim için çevrimiçi NAI tahkim platformu veya e-posta kullanımını gerekli kılar. Böylece yeşil tahkim uygulamasını destekleyerek kâğıt israfının önüne geçer. 

2024 Kuralları ayrıca yargılamaların sürdürülebilirlik ilkelerine göre yürütülmesi gereğinin altını çizer. 

Sonuç:

2024 NAI Tahkim Kuralları verimlilik, teknolojik gelişmelerden faydalanma, çevresel bilinç ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde şekillenmiştir. Kurallar tahkime yönelik günümüz ihtiyaçlarına cevap veren, ileri görüşlü bir yaklaşım izler.

Kaynakça
  • Hollanda Tahkim Enstitüsü Kuralları 2024, erişim için: 2024 NAI Tahkim Kuralları - NAI, (Erişim Tarihi: 27.03.2024)
  • Hollanda Tahkim Enstitüsü Kuralları 2010, erişim için: NAI-Arbitration-Rules-1-January-2010.pdf, (Erişim Tarihi: 27.03.2024)
  • Hollanda Tahkim Enstitüsü Kuruluş Kuralları 2015, erişim için: 20230828-NAI-Arbitration-Rules-and-Explanation-1.pdf, (Erişim Tarihi: 27.03.2024)
  • Marc Krestin, Doortje van Leeuwen, “The 2024 NAI Arbitration Rules: Better, Faster, Greener!”, Kluwer Arbitration Blog, erişim için: The 2024 NAI Arbitration Rules: Better, Faster, Greener! - Kluwer Arbitration Blog, (Erişim Tarihi: 27.03.2024)

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hakemlerin Seçimi
Hukuk Postası
Hakemlerin Seçimi

Tarafların tahkim yolunu seçmesinin en önemli nedenlerinden birisi de hakemlerini özgürce seçebilme olanağıdır. Taraflara tanınan bu özgürlük, tahkimi, tarafların yargılamayı yürütecek hakimleri belirlemek yetkisinden yoksun oldukları, devlet mahkemeleri önündeki yargılamalardan da ayırır...

Tahkim 30.04.2024
Milletlerarası Tahkimde İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Halinde Devlet Mahkemelerinin Yetkisi
Hukuk Postası
Milletlerarası Tahkimde İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Halinde Devlet Mahkemelerinin Yetkisi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 12.10.2022 tarihli kararıyla tahkim anlaşması bulunan uyuşmazlıklarda ihtiyati tedbir kararına itiraz halinde devlet mahkemelerinin yetkili olduğuna karar verdi...

Tahkim 30.04.2024
Fiilen Uzayan Sözleşmede Yer Alan Tahkim Şartına İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
Hukuk Postası
Fiilen Uzayan Sözleşmede Yer Alan Tahkim Şartına İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümlenmesine ilişkin irade açıklaması tahkim sözleşmesinin temel kurucu unsurudur. Geçerli bir tahkim sözleşmesinden bahsedilebilmesi için tarafların tahkim iradelerinin ihtilafa yer vermeyecek şekilde ortaya çıkması gerekir...

Tahkim 31.03.2024
Alan Adı Uyuşmazlıklarının Çözümü
Hukuk Postası
Alan Adı Uyuşmazlıklarının Çözümü

Ticari hayatı dönüştüren internet kendine has uyuşmazlıkları beraberinde getirir. İnternet sitelerine erişimi kolaylaştıran alan adları, kimi zaman bilinçli olarak tanınmış bir markayla karıştırılacak benzerlikte kayıt ettirilir. Marka hakkı sahibi bu gibi kötü niyetli kayıt hallerinde yerel mahkemeye alternatif olarak alan...

Tahkim 31.10.2023
ICC Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi
Hukuk Postası
ICC Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi

ICC Tahkim ve ADR Komisyonu (“Komisyon”), olası uyuşmazlıkların önlenmesi ve tüm paydaşların ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm (“ADR”) mekanizmalarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla yeni bir rehber ve rapor yayımladı. Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Rehberi, en uygun...

Tahkim 30.06.2023
Birleşme ve Devralmalarda Tahkim
Hukuk Postası
Birleşme ve Devralmalarda Tahkim

Birleşme ve Devralmalar (“M&A”), şirketlerin veya varlıkların birleşme, devralma, varlık satın alma veya yönetimin devralması gibi çeşitli finansal işlemler yoluyla yeniden yapılandırılmasını ifade eder. Bu Hukuk Postası Makalesi, hakem heyetleri önüne gelen M&A uyuşmazlıklarını ele alır.

Tahkim 28.02.2023
Tahkim Uygulamasında Esasa Girme Yasağı (Revision au Fond)
Hukuk Postası
Tahkim Uygulamasında Esasa Girme Yasağı (Revision au Fond)

Tahkim uygulaması çerçevesinde esasa girme yasağı (revision au fond) mahkemelerin bir hakem kararını incelerken uyuşmazlığın esasına dair bir inceleme yapmayacakları anlamını taşır. Bu yasak en temelde iptal davaları ile tenfiz süreçlerinde karşımıza çıkar. Bir hakem kararına karşı başvurulabilecek tek kanun...

Tahkim 30.11.2022
Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel İflas Yoluyla Takip Yapılabilmesine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
Hukuk Postası
Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel İflas Yoluyla Takip Yapılabilmesine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Türk hukukunda taraflar, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri haklarla ilgili olarak doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların hakemler tarafından çözülmesi konusunda anlaşma yapabilir. Bununla birlikte, taşınmazın aynına ilişkin haklar ile iflas hukuku, aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar gibi...

Tahkim 30.06.2022
Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkına İlişkin ICCA Genel Raporu
Hukuk Postası
Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkına İlişkin ICCA Genel Raporu

4 Eylül 2020 tarihinde, Milletlerarası Ticari Tahkim Konseyi (“ICCA”) çatısı altında bir çalışma grubu “Milletlerarası Tahkimde Fiziki Duruşma Hakkı Mevcut Mudur?” başlıklı bir araştırma projesine başladı. Covid-19 salgını nedeniyle birçok tahkim duruşması çevrimiçi olarak gerçekleştirildi...

Tahkim Mayıs 2022
2022 DIAC Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
2022 DIAC Tahkim Kuralları

Dubai Uluslararası Tahkim Merkezi, 25 Şubat 2022 tarihinde tahkim kurallarını değiştirdi. 2022 Tahkim Kuralları 2 Mart 2022 tarihinde yayınlandı ve 21 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Kurallar 21 Mart 2022’den sonra yapılan tahkim davalarına uygulanır, taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde tahkim...

Tahkim Mayıs 2022
Avrupa Mahkemelerinin AB-İçi Yatırım Tahkimine Dair Çelişkili Kararları
Hukuk Postası
Avrupa Mahkemelerinin AB-İçi Yatırım Tahkimine Dair Çelişkili Kararları

Achmea’nın AB-içi yatırım uyuşmazlıklarında doğurduğu tartışma katlanarak devam ediyor. Son olarak Paris İstinaf Mahkemesi, Polonya aleyhine sonuçlanan yatırım tahkimlerinde verilen hakem kararlarının Achmea gözetilerek iptaline hükmetti...

Tahkim Mayıs 2022
Tahkim Yargılamasında Kanun Hükümlerinin Yanlış Yorumlanmasının Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmediğine İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Tahkim Yargılamasında Kanun Hükümlerinin Yanlış Yorumlanmasının Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmediğine İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

Türk hukukunda hakem kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolu, iptal davası olarak düzenlenir. Yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği tahkim yargılamalarında 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (“MTK”) uygulama alanı...

Tahkim Şubat 2022
Landesbank Kararı
Hukuk Postası
Landesbank Kararı

Bilindiği üzere Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) bir kararı sonrasında AB-içi uyuşmazlıkların tahkimde görülmesi ve özellikle Enerji Şartı Anlaşması (“EŞA”) altında tahkim konusunda sorunlar ortaya çıkmıştır...


Tahkim Ocak 2022
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim: İsviçre Örneği, Alınacak Dersler ve Öneriler
Hukuk Postası
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim: İsviçre Örneği, Alınacak Dersler ve Öneriler

Şirketler hukukunda tahkim uygulaması tahkime elverişlilik konusu başta gelmek üzere birçok açıdan tartışmalı unsurlar barındırır. Bu uyuşmazlıkların tahkime elverişli olduğunun kabul edildiği hukuk sistemlerinde dahi esas sözleşmeye tahkim şartının konulup konulamayacağı...

Tahkim Aralık 2021
UNCITRAL Seri Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
UNCITRAL Seri Tahkim Kuralları
Tahkim Ağustos 2021
Dijital Çağda Uyuşmazlık Çözümü
Hukuk Postası
Dijital Çağda Uyuşmazlık Çözümü

Yargılama süreçlerine doğrudan etkisi olan teknoloji kullanımındaki büyük artış tahkim için de yararlı oldu. Özellikle dijitalleşme ile tahkim yargılamasının şekli, tarafların gereksinimlerini de dikkate alarak, zaman ve maliyet verimliliğini arttıracak şekilde değişti. Bu doğrultuda ve COVID-19 pandemisine önlem...

Tahkim Temmuz 2021
Tenfiz Engeli Olarak Kamu Düzeni
Hukuk Postası
Enka v. Chubb: Tahkim Anlaşmasına Uygulanacak Hukuk
Hukuk Postası
2021 MTO Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
2021 MTO Tahkim Kuralları
Tahkim Kasım 2020
İki Prosedürün Hikayesi: Tahkim ve İflas
Hukuk Postası
2020 LCIA Kuralları
Hukuk Postası
2020 LCIA Kuralları
Tahkim Ağustos 2020
ICSID’den Hakemler İçin Yeni Etik Standartlar
Hukuk Postası
Blok Zinciri, Akıllı Sözleşmeler ve Tahkim
Hukuk Postası
COVID-19’un Tahkime Etkisi
Hukuk Postası
COVID-19’un Tahkime Etkisi
Tahkim Nisan 2020
İtirazın İptali Davasının Tahkimde Görülmesi
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Tahkim
Hukuk Postası
İnşaat Sektöründe Tahkim
Tahkim Ekim 2019
Basketbol Tahkim Mahkemesi
Hukuk Postası
Basketbol Tahkim Mahkemesi
Tahkim Ağustos 2019
Uluslararası Tahkimde Tanıkların Yüzleştirilmesi
Hukuk Postası
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim
Hukuk Postası
Spor Tahkim Mahkemesi Kararlarının İptali
Hukuk Postası
Achmea Kararının Yatırım Tahkimine Etkisi
Hukuk Postası
Achmea Kararının Yatırım Tahkimine Etkisi

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), 6 Mart 2018 tarihinde oldukça tartışmalı bir karara imza attı.[1] 1991 tarihli Hollanda-Slovakya İkili Yatırım Anlaşması’nda yer alan tahkim klozunun Avrupa Birliği (“AB”) hukukuna aykırılığına hükmedilen Achmea kararı, yatırım tahkiminde uzun soluklu tartışmaları beraberinde...

Tahkim Ekim 2018
Tahkimde Delil İkamesi Hakkında Prag Kuralları
Hukuk Postası
Milletlerarası Tahkimde Çeşitlilik
Hukuk Postası
New York Sözleşmesi’nin 60 Yılı
Hukuk Postası
ICSID Kuralları’nda Öngörülen Değişiklikler
Hukuk Postası
Tahkim Masraflarının Paylaşımı
Hukuk Postası
Tahkimde Seri Yargılamaya İlişkin Güncel Konular
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Şemsiye Klozlar
Hukuk Postası
Tahkimde Masraflar ve Masrafların Azaltılması
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Manevi Tazminat
Hukuk Postası
ICC Seri Tahkim Kuralları
Hukuk Postası
ICC Seri Tahkim Kuralları
Tahkim Ekim 2016
Milletlerarası Ticari Tahkimde Uzman Tanık
Hukuk Postası
Güncel Philip Morris V. Uruguay Kararı
Hukuk Postası
Yatırım Tahkiminde Tahkim İradesi
Hukuk Postası
Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı
Hukuk Postası
Tahkimde Gizlilik
Hukuk Postası
Tahkimde Gizlilik
Tahkim Nisan 2015
Tahkim Anlaşmasının Hazırlanması
Hukuk Postası
İstanbul Tahkim Merkezi
Hukuk Postası
İstanbul Tahkim Merkezi
Tahkim Temmuz 2014
Talep Garantilerine İlişkin Birörnek Kurallar
Hukuk Postası
Uluslararasi Ticari Uyuşmazliklarin Çözümü
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.