ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler

31.07.2023 Can Yıldız

Giriş

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi (YSFB) ihlali, son zamanlarda revize edilen AB Dikey Grup Muafiyet Yönetmeliği (VBER) kapsamında hala açık ve ağır (hardcore) bir kısıtlama olarak kabul edilmekte olup, bu da söz konusu ihlal türünün diğer bazı dikey anlaşma türlerinin aksine TFEU (Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma) 101(1) hükmü kapsamında muafiyetten yararlanamayacağı anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, bu açık ve ağır ihlal sınıflandırmasının otomatik olarak TFEU 101(1) ihlaline işaret edip etmediği tartışma konusu olmuştur.

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), geçtiğimiz ay Portekizli bir bira/alkollü içecek üreticisi olan Super Bock hakkında, teşebbüsün münhasır distribütörlerinin minimum yeniden satış fiyatını belirlemesine ilişkin uygulamalarının değerlendirildiği önemli bir karar[1] verdi. ABAD'ın kararı, bu tür uygulamaların rekabet hukukuna aykırılığının unsurlarına yeniden ışık tutmuştur. Bu makalede, söz konusu karara konu olan olaylar ve süreç, ABAD'ın kararı ve bu kararın rekabet hukuku açısından etkileri incelenmektedir.

ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler
% 0

Kararın Arka Planı

Portekiz'in önde gelen içecek üreticisi ve tedarikçisi Super Bock Bebidas, distribütörlerine otel, restoran ve bar satışları bakımından belirli sabit veya minimum fiyatlar uyguladığı için 2019 yılında Portekiz rekabet otoritesi (Autoridade da Concorrencia – AdC) tarafından 24 milyon Euro para cezasına çarptırıldı. Şirketin uygulamalarından şikayetçi olmalarına rağmen distribütörler, Super Bock belirttiği fiyatlara uyumlarını yakından izlediği için uygulanan fiyatlara uymak durumunda kaldılar. Nitekim fiyatlara uyulmadığında, ticari indirimlerin kaldırılması veya ürün tedarikinin tamamen sonlandırılması gibi çeşitli cezalarla karşılaşabilmekteydiler. Distribütörler, bu yaptırımlardan kaçınmak için genellikle fiyat konusunda Super Bock'tan yönlendirme beklediler.

Super Bock, rekabet otoritesinin bir anlaşmanın varlığını ve sebep olunan zararı ispatlayamadığını ileri sürerek karara karşı dava açarak itiraz etti. Şirket, cezanın tamamen kaldırılmasını veya azaltılmasını istedi.

Mart 2022'de davayı temyiz aşamasında gören Lizbon Temyiz Mahkemesi, ön karar usulüyle ABAD'a sorular yöneltti. Soruların amacı aşağıdaki konulara açıklık getirmekti:

a. Asgari yeniden satış fiyatlarını belirleyen bir dikey anlaşmanın “amaç bakımından” rekabeti kısıtlama olarak kabul edilip edilemeyeceği,

b. Super Bock'un distribütörlerine minimum yeniden satış fiyatları dayatması bağlamında "anlaşma" kavramının nasıl yorumlanması gerektiği,

c. Tek bir Üye Devletin topraklarının neredeyse tamamını etkileyen bir dağıtım anlaşmasının "Üye Devletler arasındaki ticaret üzerindeki etki" kavramının kapsamına girip girmediği.

Kararın Özeti

a. Birinci soruyla ilgili olarak ABAD, dikey YSFB anlaşmalarının belirli koşullar altında "amaç bakımından" rekabeti kısıtlama olarak kabul edilebileceğini teyit etti; bu, rekabet otoritelerinin, anlaşmanın pazardaki olumsuz etkilerini kanıtlamaya ihtiyaç duymadan uygulamayı rekabet yasasının ihlali olarak görebilecekleri anlamına gelir. Ancak ABAD, "amaç bakımından" kısıtlama kavramının dar yorumlanması gerektiğini vurgular. Bu itibarla ABAD’a göre söz konusu anlaşmaların pazardaki rekabete yeterince zarar verip vermediği, amaçları, ekonomik ve hukuki bağlamları dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Buna ek olarak ABAD, VBER kapsamındaki "açık ve ağır ihlaller" ile "amaç bakımından rekabet kısıtlamaları” kavramlarının birbirinin yerine geçmediğini belirtir, ancak anlaşmanın yasal bağlamı analiz edilirken YSFB’nin açık ve ağır bir ihlal olarak sınıflandırılmasının dikkate alınması gerektiğini açıklığa kavuşturur.

b. İkinci soruyla ilgili olarak ABAD, Super Bock'un distribütörlerine e-posta veya sözlü olarak düzenli iletişim yoluyla asgari fiyat uyguladığına ve bu fiyatlara uyulmaması durumunda yaptırımlar uygulayabileceğine dikkat çeker. Ancak ABAD, Super Bock ile distribütörler arasında bir anlaşmanın var olması için, hangi biçimde ifade edilirse edilsin, bir "irade mutabakatı" olması gerektiğini belirtir. Bu mutabakat, dağıtım sözleşmesinin şartları ve Super Bock tarafından uygulanan minimum yeniden satış fiyatlarının açık veya zımni kabulü ile gösterilebilir. ABAD, distribütörlerin şikayetlerine rağmen fiyatlara uymasının, muvafakat ettiklerini gösterdiğinin altını çizer. Ancak nihai değerlendirme, belirli olgulara dayalı olarak davayı yönlendiren ulusal mahkemelere aittir. Anlaşmanın mevcudiyeti, Super Bock'un distribütörleri minimum yeniden satış fiyatlarını uygulamaya davet etmiş olması ve distribütörlerin bu fiyatlara uyması gibi "objektif ve tutarlı ibareler" dahil, doğrudan veya dolaylı kanıtlar yoluyla ortaya konulabilir.

c. Son olarak, üçüncü soruya cevaben ABAD, bir anlaşmanın TFEU Madde 101 kapsamına girmesi için Üye Devletler arasındaki ticareti etkilemesi gerektiğini yeniden teyit eder. Bir Üye Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını kapsayan bir anlaşmanın, ticareti AB tek pazarının zararına olacak biçimde önemli ölçüde etkileyebileceğine dair "yeterli bir olasılık" varsa, Üye Devletler arasındaki ticareti etkilemesinin mümkün olduğunu belirten yerleşik içtihadı hatırlatır.

Buna göre, Lizbon Temyiz Mahkemesi, ABAD'ın rehberliğinden yararlanarak, söz konusu anlaşmaların gerçekten de rekabet hukuku ihlali oluşturup oluşturmadığını belirlemek için Portekiz Rekabet, Düzenleme ve Denetleme Mahkemesi (TCRS) tarafından sağlanan somut olgusal kanıtları değerlendirecektir. TCRS daha önce AdC'nin kararını onamış, bir ihlalin varlığını ve verilen para cezasını onaylamıştı.

Karardan Çıkarımlar

Karar, temel olarak yerleşik AB rekabet hukuku ilkelerine ilişkin mevcut içtihatları yineler. Ancak, AB rekabet hukukunu otomatik olarak ihlal eden uygulamaların kesin bir listesi olmadığını vurgular. Nitekim ABAD, YSFB’nin otomatik olarak hukuka aykırı olarak kabul edilmediği ve "rule of reason" ilkesi kapsamında analiz edildiği ABD federal kanunlarına benzer şekilde, Super Bock davası ile AB rekabet yetkililerinin, ekonomik ve hukuki parametreleri göz önünde bulundurarak, belirli bir davranışın rekabete yeterince zararlı olduğunu kanıtlaması gerektiğini doğrular. Bu, YSFB gibi VBER kapsamında "açık ve ağır ihlaller" olarak sınıflandırılan uygulamalar için bile geçerlidir ve rekabet otoriteleri tarafından değerlendirmelerinde dikkate alınmalıdır. Dikey fiyat sabitlemeye yönelik genel şüphecilik göz önüne alındığında, YSFB’nin "açık ve ağır bir ihlal" olarak sınıflandırılması, bu ihlal türünün AB ve Üye Devlet içtihatlarında hakim norm olmaya devam eden "amaç bakımından rekabeti ihlal eden" bir kısıtlama olarak değerlendirilmesine muhtemelen katkıda bulunmaktadır.

Bununla birlikte, özellikle anlaşmanın ilk aşamada YSFB olarak görünmediği ancak daha sonra tarafların davranışlarından kaynaklı olarak ihlalin ortaya çıktığı durumlarda, belirli bir uygulamanın bir YSFB "anlaşması" oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi noktasında belirsizlik ve soru işaretleri var olmaya devam edecektir. YSFB bağlamında "irade mutabakatının" varlığı, bir distribütörün bir tedarikçinin zorlayıcı önlemlerine boyun eğmesinden kaynaklanabilir. Ancak karar, “zorlama” unsuruna ilişkin ve "rıza" ile ilgili olarak, ayrıntılı bir açıklama sağlamamıştır. Distribütörler, bir tedarikçi kendilerinden belirli fiyatlara uymalarını istediğinde ve bunun karşısında kendi çıkarlarına en uygun seçeneğin bu isteğe uymak olduğuna karar verdiğinde kendilerini zor durumda bulabilirler. Dolayısıyla distribütörler nezdinde “kabul” unsurunu neyin oluşturduğu ve kabulün söz konusu olmayışının nasıl kanıtlanacağı sorularının halen yanıtı yoktur. Ek olarak, bir distribütörün boyun eğmediğini göstermek için uygulanan fiyatlardan ne sıklıkta sapmaya ihtiyaç duyacağı da açık değildir.

Sonuç

ABAD'ın Super Bock davasındaki kararı, YSFB uygulamalarına ilişkin TFEU Madde 101(1)'in yorumuna açıklık getirir. ABAD, “açık ve ağır ihlal” sınıflandırmasının, bir YSFB uygulamasının rekabeti “amaç itibarıyla” ihlal ettiği anlamına gelmediğini ve davranışın zararının belirlenmesinde olayın şartları değerlendirilerek “rule of reason” ilkesinin benimsenmesi gerektiğini ortaya koyar. ABAD, tedarikçiler ve distribütörler arasındaki irade mutabakatının gösterilmesi gereğini vurgular ve çeşitli delil türleri aracılığıyla bir anlaşmanın varlığını tesis etmede esneklik sağlar. Böylelikle bu karar, YSFB uygulamalarına ilişkin benzer davaları değerlendiren Avrupa'daki rekabet hukuku uygulama kurumları ve mahkemeleri için önemli bir rehberlik sağlar.

Kaynakça
  • 23 Haziran 2023 tarihli C-211/22, Super Bock Bebidas SA, AN, BQ v Autoridade da Concorrencia

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (“FIFA”) 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, FIFA Konseyi tarafından FIFA Futbol Menajerliği Talimatı (“Talimat”) onaylanmıştır. Bu Talimat’ta futbol menajerlerinin hak kazandıkları ücrete üst sınır getirilmesi, lisans koşullarına sınav zorunluluğunun...

Rekabet Hukuku 30.09.2023
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi

Rekabet hukukunda, özellikle birleşme ve devralma işlemleri bakımından teşebbüs kavramının doğru şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Ekonomik bütünlük kavramı, teşebbüslerin hangi ekonomik birimleri kapsadığını ortaya koyma amacı taşır. Ekonomik bütünlük ve aile bağları arasındaki ilişki ise özellikle...

Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk
Hukuk Postası
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle sıklıkla idari para cezası verdiği, yerinde incelemelere ilişkin hem Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) hem de teşebbüslerin hukuki ve teknik tedbirler aldığı bugünlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Hukuk Postası
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları

Bilişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesi ve internet kullanımının giderek artması sonucu ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tüketiciyle buluşmasında çevrimiçi reklamcılık önemli bir kaynak haline gelmiştir. Kullanıcı geçmişi, beğenileri gibi kullanıcıların internet üzerinde bıraktığı dijital ayak izleri aracılığıyla...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Seçici Dağıtım Sistemleri

Seçici dağıtım sistemleri, sağlayıcıların anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı...

Rekabet Hukuku 31.05.2023
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu

Hiç şüphesiz COVID 19 pandemisinden beri Rekabet Kurumu’nun en yoğun çalıştığı sektörlerin başında hızlı tüketim malları geliyor. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri perakendeciler hakkında başlayan soruşturmaların habercisi olan Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği (“HTM”) konusunda başlayan...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi
Hukuk Postası
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM” veya “Mahkeme”) 2020/67 E. 2022/139 K. sayılı 09.11.2022 tarihli kararında (“Karar”) ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“7246 sayılı Kanun”) bazı maddelerinin iptal edilmesi talep edilmiştir. Bu maddeler, 4054 sayılı...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar

Türk rekabet hukukunda, belirli birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması zorunludur. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 7. maddesi uyarınca Kurul, izne tabi birleşme ve devralma işlemlerini belirleme...

Rekabet Hukuku 31.03.2023
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu

Rekabet Kurulu (Kurul) geçtiğimiz yıllarda banka ve finansal kuruluşlar hakkında yürüttüğü bir önaraştırma kapsamında, kendilerinden talep edilen bilgileri zamanında veya hiç sağlamadıkları gerekçesiyle bazı bankalar hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kurul tarafından idari para cezasına...

Rekabet Hukuku 28.02.2023
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti

Dünyaca ünlü bir ticaret şirketi olan Amazon, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş platformunu işletir. Amazon, arka planda ticari kararları çoğunlukla ilgili pazar verilerinden beslenen otomatik sistemler tarafından yönlendirilen veri odaklı bir şirkettir. Bununla birlikte, Amazon’un bir platform olarak ikili bir rolü...

Rekabet Hukuku 31.01.2023
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi
Hukuk Postası
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en önemli araçların başında gelir. Bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılması, incelemelerden verimli sonuçlar elde edilebilmesi...

Rekabet Hukuku 31.10.2022
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"
Hukuk Postası
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"

Harese, ilginç bir Arapça kelime. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni büyük bir hırsla yer. Öyle ki yedikçe ağzı kanar, ama yemeyi bırakmaz. Dikenin tadına, kendi kanının tuzlu tadı karışır. Bu karışık tat onu adeta çılgına çevirir. Kanadıkça yer. Sonunda kan kaybından...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik sağlayıcısı Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (“Digiturk”), sıklıkla Rekabet Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikayetlere konu olur ve incelendiğinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) neredeyse her yıl Digiturk hakkında karar aldığı görülür. Söz konusu kararlara...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı
Hukuk Postası
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), çevrimiçi reklamcılık sektörüne ilişkin olarak Criteo SA’nın (“Criteo”) şikayeti üzerine başlatılan rekabet hukuku incelemesi çerçevesinde, Fransa pazarındaki rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) ile Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) tanınan teşebbüse ait dijital ortamlarda inceleme yetkisinin kapsamı genişletilirken, günümüzde teşebbüs çalışanları tarafından dijital verilerin silinmesi gerekçesiyle teşebbüse...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli
Hukuk Postası
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli

Türk rekabet hukuku bakımından görece yeni bir ihlal türü olan hub and spoke karteli, bir pazarda yatay düzeydeki faaliyetleri ile tedarikçi veya perakendeci seviyesinde rakip olan iki bağımsız teşebbüsün, üretim veya dağıtım zincirinin farklı bir seviyesinde faaliyet gösteren bir başka teşebbüs aracılığıyla...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı
Hukuk Postası
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı

Uzlaşma mekanizması, Türk rekabet hukuku uygulamasına henüz yeni girmiştir. İlgili mekanizma 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikle yürürlüğe konmuş olup, yalnızca iki yıldan az bir süredir uygulamadadır...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri

E-pazaryeri platformları, ekonomiden aldıkları pay ve büyüme hızlarındaki artış nedeniyle dünya üzerindeki birçok rekabet otoritesinin olduğu gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) da merceği altındadır. Kurum’un e-pazaryeri platformları hakkındaki inceleme sürecinin ilk adımı...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler

4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken işlemlere ilişkin...

Rekabet Hukuku Mart 2022
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı
Hukuk Postası
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit veya muafiyet tanınması talebini değerlendirdiği gerekçeli kararı yayınlandı...

Rekabet Hukuku Mart 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”

Bir Mezopotamya efsanesi olan Şahmaran’ın Tarsus’ta geçtiği varsayılır. Efsaneye göre yılanların şahı, ölümsüz ve bilge “Şahmaran”dır. Şahmaran, yılanları ile birlikte mağarasında yaşayan güzel bir kadın olarak anlatılır. Yerin yedi kat altında yaşar, gövdesi yılan, başı...

Rekabet Hukuku Şubat 2022
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Online Satışlar
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile üretici ve toptancı seviyesindeki tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarındaki rekabetçi endişeler nedeniyle Rekabet Kurumu...

Rekabet Hukuku Ocak 2022
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son dönemde yayınlanan kararlarına bakıldığında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına ilişkin verilen kararların sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış olduğu gözlemlenir. Bu durum, Kurul kararlarına da yansıdığı üzere...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası

Avrupa Komisyonu, 2019 yılından bu yana Credit Suisse, UBS, Barclays, RBS ve HSBC’nin döviz spot ticaret (spot trading - Forex) piyasasındaki danışıklı davranışlarını soruşturuyordu. Komisyon, 02.12.2021 tarihli son basın açıklaması ile soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Hub and Spoke Kartelleri
Hukuk Postası
Hub and Spoke Kartelleri
Rekabet Hukuku Kasım 2021
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde...

Rekabet Hukuku Kasım 2021
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukuku Ekim 2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Hukuku Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Uygulamalarındaki Rekabet Hukuku Endişeleri
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Hukuku Eylül 2020
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Hukuk Postası
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Nihai ve Ara Kararları
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Hukuku Eylül 2019
Avrupa Komisyonu’nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Sahibinden.com Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları
Hukuk Postası
Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Trafik Sigortası Kararı
Hukuk Postası
Coty Kararı Işığında Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Booking.com Kararı
Hukuk Postası
Booking.com Kararı
Rekabet Hukuku Ocak 2017
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Hukuk Postası
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Rekabet Hukuku Kasım 2016
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Azinlik Hisse Devirleri
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Rekabet Hukuku Ağustos 2015

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.