Aşırı Fiyatlama

Haziran 2017 Mehveş Erdem Kamiloğlu
% 0

Giriş

Aşırı fiyatlama rekabet hukuku kapsamında çok tartışmalı bir konudur. En kısa ifadeyle piyasadaki adil fiyatın sürekli üzerinde belirlenen fiyat olarak tanımlanabilir. Aşırı fiyatlama haksız fiyatlamanın bir türü olarak kabul edilir. Özellikle Avrupa Birliği (“AB”) ve Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”) başta olmak üzere birçok hukuk sisteminde farklı olarak yorumlanır. ABD’de aşırı fiyatlama bir ihlal olarak yorumlanmazken AB’de birçok durumda Avrupa Birliği’nin İşleyici Hakkında Antlaşmanın (“AB Antlaşması”) 102(a) maddesi kapsamında bir ihlal olarak kabul edildi. Türk rekabet hukuku da AB ile paralel bir duruş sergiler.

Aşırı Fiyatlama

Aşırı fiyatlama sömürücü veya dışlayıcı nitelikte olabilir. Bir teşebbüs rakiplerinin konumunu zorlaştırmak amacıyla aşırı fiyat uyguladığı takdirde bu eylem dışlayıcı olarak nitelendirilir. Bu tür davranışlar çoğunlukla dikey ilişkilerde görülür. Bir diğer yandan sömürücü nitelikteki aşırı fiyatlama doğrudan tüketiciyi etkiler. Bu doğrudan etki aynı zamanda aşırı fiyatlamanın bir ihlal olarak kabul edilmesine temel olarak gösterilir. Aşırı fiyat bir tekelin veya hakim durumdaki bir teşebbüsün bu hakim durumunu kötüye kullandığı bir hal olarak kabul edilir. Her ne kadar AB ve Türkiye uygulamasında bir ihlal olarak kabul edilse de aşırı fiyat, her hukuk sisteminde açık ve net bir ihlal olarak görülmez, rekabet otoriteleri soruşturmaları kapsamında belirli koşulların varlığını arar.

AB ve Türk uygulaması karşılaştırıldığında görülen en büyük değişiklik AB Antlaşması Madde 102(a) ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“RKHK”) Madde 6’nın ifadesinden kaynaklanır. AB Antlaşması Madde 102(a) hakim durumdaki bir teşebbüsün doğrudan veya dolaylı olarak haksız alım ve satım fiyatları belirlemesini bir kötüye kullanma hali olarak düzenler. AB uygulamasında aşırı fiyatlama bu madde çerçevesinde değerlendirilir. Diğer bir taraftan AB Antlaşması Madde 102(a)’nın karşılığı olarak görülen RKHK Madde 6’da benzer bir ifadeye yer vermez. Bununla birlikte RKHK Madde 6 hakim durumun kötüye kullanılması hallerini örnekleme yoluyla listelediğinden uygulamada aşırı fiyatlamanın, Madde 6 kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilir.

Uygulamada aşırı fiyatlama ve bunun ihlal olarak nitelendirilmesine sebep olacak koşullara dair farklı görüşler yer alır. Aşırı fiyatlamanın hakim durumda ve tekel olan teşebbüsler ile doğrudan bir bağı vardır. Bu doğrultuda bir görüş aşırı fiyatlamanın yasaklanmasının hakim durumda olan bir teşebbüssün karını maksimize etmesini de engellenmek anlamına geleceğini öne sürer. Bu görüş aynı zamanda tekelci düzeyi aşan fiyatların haksız olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret eder[1]. Tartışılan bir diğer konu ise rekabet otoritelerinin, fiyatların sürekli bir artış içerisinde olduğunu değerlendirmedeki yetkinliğine ilişkindir. Aynı doğrultuda rekabet otoritelerinin aşırı fiyatlamaya müdahalede doğru bir otorite olup olmadığı da tartışılır[2].

AB Uygulaması

AB doktrinindeki baskın görüş tüketiciyi doğrudan manipüle eden ve tüketiciye zarar veren sömürücü nitelikteki aşırı fiyatlamanın Madde 102(a) çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyar. Avrupa Komisyonunun (“Komisyon”) aşırı fiyatlamayı değerlendirdiği ilk kararı General Motors kararıdır[3]. Komisyon kararında, sağlanan hizmetin ekonomik değerine kıyasla aşırı olan fiyatlamayı kötüye kullanma hali olarak nitelendirdi.

Komisyon’un bu kararını takiben aşırı fiyatlanmanın teorik olarak bir kötüye kullanma hali sayıldığı ortaya konuldu. Fakat birçok görüş Komisyon’un haksız fiyatlara müdahale etmek konusunda çekimser kaldığını[4] ve dışlayıcı eylemlere ilişkin soruşturmalara daha hevesli yaklaştığını belirtir[5].

Aşırı fiyatlamanın konu olduğu diğer kararlar United Brands kararı[6] Bodson kararı[7], Deutsche Post kararı[8], SACEM kararı[9], Helsingborg kararı[10] ve Rambus kararı[11] olarak listelenebilir. Tüm bu kararlar incelendiğinde General Motors ve Deutsche Post’un yasal tekel olduğu, Bodson ve Rambus’un hakim durumda bulunduğu ve SACEM ve Helsingborg’un ise ulusal tekel olarak faaliyet gösterdiği görülür. Bu durum Komisyon ile AB Mahkemelerinin aşırı fiyatı yerleşik hakim durum olan pazarlarda incelendiğini ortaya koyar. Bu durumun istisnası United Brands kararıdır, fakat bu kararda da Komisyon aşırı fiyat ihlalinin varlığına hükmetmedi[12]. Aşırı fiyatlamanın yeni girişlerin yüksek fiyat ve kar sonucunda artış gösteremeyeceği güçlü giriş engelleri bulunan pazarlarda inceleme alanı bulduğu belirtilir.

Aşırı fiyatlamaya ilişkin güncel gelişmelerden biri ilaç sektöründeki ilaç fiyatlarına ilişkindir. 15 Mayıs 2017 tarihinde Komisyon Aspen Pharmacare’e (“Aspen”) karşı aşırı fiyat uyguladığı iddialarını göz önüne alarak bir soruşturma başlattı; Komisyon ilk defa ilaç sektöründe faaliyet gösteren bir teşebbüse karşı haksız fiyat uyguladığı iddiasıyla bir soruşturma yürütüyor. Komisyon, Aspen’in AB rekabet hukuku kurallarını ilaçlarında aşırı fiyat uygulayarak ihlal edip etmediğini araştıracağını belirtti.

Türkiye Uygulaması

Yukarıda da belirtildiği gibi RKHK Madde 6, AB Antlaşması Madde 102(a)’da belirtilen net ifadeye yer vermez; fakat Madde 6’da düzenlenen “bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır” ifadesi aşırı fiyatın bir kötüye kullanma hali olarak değerlendirilmesine hukuki zemin hazırlar.

Türk rekabet otoritesi Belko kararında[13] bir belediye teşebbüsü olan, kömür ithalatı ve satışı faaliyeti yürüten Belko’ya karşı çeşitli iddiaları değerlendirdi. Burada belirtilmesi gereken önemli noktalardan biri Belko’nun münhasıran bu faaliyetleri gerçekleştirdiğine ilişkindir. Soruşturma sonucunda Rekabet Kurulu (“Kurul”) ihlalin varlığına karar verdi. Belko kararında Kurul’un dikkat ettiği noktalar Belko’nun kömür ithalat ve satışında münhasır olarak faaliyet göstermesi, pazara yeni girişlerin mümkün olmaması, fiyat istismarının engellenmesine yönelik bir düzenleme bulunmaması ile düşük ürün talep esnekliği olmasıdır[14].

Kurul’un aşırı fiyatlamayı incelediği bir diğer kararı ise Botaş-Ego-İzdaş-İgdaş kararıdır[15]. Kurul bu kararında fiyat regülasyonuna tabi teşebbüslere ilişkin aşırı fiyatlamanın bir ihlal olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtir. Kurul’un regüle pazarlarda aşırı fiyat iddialarını değerlendirmeye sıcak bakmadığı sonucuna bu doğrultuda ulaşılabilir.

Kurul’un aşırı fiyatlamayı bir ihlal türü olarak gördüğü açıktır. Fakat Kurul regüle pazarlar ile tekelin var olduğu pazarlara karşı farklı tutumlar sergiler.

Kurul son dönemde e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti A.Ş.’ye (“Sahibinden”) karşı aşırı fiyat uygulayarak hakim durumunu ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verdi. Bu soruşturma ile Kurul ilk defa e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren bir teşebbüse karşı aşırı fiyat iddiasını değerlendirecektir.

Sonuç

Devamlı olarak rekabetçi fiyatın üzerinde belirlenen fiyat olarak tanımlanan aşırı fiyat AB Antlaşması Madde 102(a) ile RKHK Madde 6 kapsamında bir ihlal olarak kabul edilir. Komisyon ve Kurul aşırı fiyatı incelerken yerleşik bir hakim durumun veya bir tekelin varlığını arar. Aynı zamanda Kurul’un regüle marketlere ilişkin aşırı fiyat iddialarını incelemek konusunda istekli olmadığı görülür.

Aspen ve Sahibinden’e karşı son dönemde yürütülen soruşturmalar Komisyon ve Kurul’un ilaç ve e-ticaret gibi diğer sektörlerden farklı özelliklere sahip sektörler açısında aşırı fiyat iddialarını nasıl bir bakış açısıyla irdeleyeceğini ortaya koyacaktır.

[1] Ünal, Çiğdem, Aşırı Fiyat Kavramı ve Aşırı Fiyatlama Davranışının Rekabet Hukukundaki Yeri, Ankara 2009, s. 11,12.

[2] Ünal, s. 12.

[3] 13 Kasım 1975 tarihli karar - General Motors Continental NV v Commission of the European Communities. - Case 26-75;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61975CJ0026&from=EN

[4] Ünal, p. 44.

[5] OECD Policy Roundtables, Excessive prices, 2011; http://www.oecd.org/competition/abuse/49604207.pdf

[6] United Brands Co. v Commission Case C-27/76, 1978.

[7] Corinne Bodson v SA Pompes funèbres des régions libérées Case 30/87, 1988.

[8] COMP/36.915 – Deutsche Post AG – Interception of cross border mail, 2001.

[9] F. Lucazeau v Societé des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique Cases 110/88, 241/88 & 242/88,

1989.

[10] COMP/36.568 – Scandlines Sverige AB v Port of Helsingborg, 2004.

[11] COMP/38.636 – Rambus; http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38636/38636_1203_1.pdf

[12] Daha detaylı bilgi için bakınız, OECD Policy Roundtables, Excessive prices, 2011, par. 18-42; http://www.oecd.org/competition/abuse/49604207.pdf

[13] 06.04.2001 tarihli ve 01-17/150-39 numaralı karar; http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar3048.pdf

[14] Ünal, s. 68.

[15] 08.03.2002 tarihli ve 02-13/127-54 numaralı karar; http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar532.pdf

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (“FIFA”) 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, FIFA Konseyi tarafından FIFA Futbol Menajerliği Talimatı (“Talimat”) onaylanmıştır. Bu Talimat’ta futbol menajerlerinin hak kazandıkları ücrete üst sınır getirilmesi, lisans koşullarına sınav zorunluluğunun...

Rekabet Hukuku 30.09.2023
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler
Hukuk Postası
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ihlali, son zamanlarda revize edilen AB Dikey Grup Muafiyet Yönetmeliği (VBER) kapsamında hala açık ve ağır (hardcore) bir kısıtlama olarak kabul edilmekte olup, bu da söz konusu ihlal türünün diğer bazı dikey anlaşma türlerinin aksine TFEU (Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma)...


Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi

Rekabet hukukunda, özellikle birleşme ve devralma işlemleri bakımından teşebbüs kavramının doğru şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Ekonomik bütünlük kavramı, teşebbüslerin hangi ekonomik birimleri kapsadığını ortaya koyma amacı taşır. Ekonomik bütünlük ve aile bağları arasındaki ilişki ise özellikle...

Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk
Hukuk Postası
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle sıklıkla idari para cezası verdiği, yerinde incelemelere ilişkin hem Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) hem de teşebbüslerin hukuki ve teknik tedbirler aldığı bugünlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Hukuk Postası
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları

Bilişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesi ve internet kullanımının giderek artması sonucu ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tüketiciyle buluşmasında çevrimiçi reklamcılık önemli bir kaynak haline gelmiştir. Kullanıcı geçmişi, beğenileri gibi kullanıcıların internet üzerinde bıraktığı dijital ayak izleri aracılığıyla...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Seçici Dağıtım Sistemleri

Seçici dağıtım sistemleri, sağlayıcıların anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı...

Rekabet Hukuku 31.05.2023
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu

Hiç şüphesiz COVID 19 pandemisinden beri Rekabet Kurumu’nun en yoğun çalıştığı sektörlerin başında hızlı tüketim malları geliyor. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri perakendeciler hakkında başlayan soruşturmaların habercisi olan Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği (“HTM”) konusunda başlayan...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi
Hukuk Postası
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM” veya “Mahkeme”) 2020/67 E. 2022/139 K. sayılı 09.11.2022 tarihli kararında (“Karar”) ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“7246 sayılı Kanun”) bazı maddelerinin iptal edilmesi talep edilmiştir. Bu maddeler, 4054 sayılı...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar

Türk rekabet hukukunda, belirli birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması zorunludur. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 7. maddesi uyarınca Kurul, izne tabi birleşme ve devralma işlemlerini belirleme...

Rekabet Hukuku 31.03.2023
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu

Rekabet Kurulu (Kurul) geçtiğimiz yıllarda banka ve finansal kuruluşlar hakkında yürüttüğü bir önaraştırma kapsamında, kendilerinden talep edilen bilgileri zamanında veya hiç sağlamadıkları gerekçesiyle bazı bankalar hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kurul tarafından idari para cezasına...

Rekabet Hukuku 28.02.2023
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti

Dünyaca ünlü bir ticaret şirketi olan Amazon, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş platformunu işletir. Amazon, arka planda ticari kararları çoğunlukla ilgili pazar verilerinden beslenen otomatik sistemler tarafından yönlendirilen veri odaklı bir şirkettir. Bununla birlikte, Amazon’un bir platform olarak ikili bir rolü...

Rekabet Hukuku 31.01.2023
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi
Hukuk Postası
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en önemli araçların başında gelir. Bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılması, incelemelerden verimli sonuçlar elde edilebilmesi...

Rekabet Hukuku 31.10.2022
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"
Hukuk Postası
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"

Harese, ilginç bir Arapça kelime. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni büyük bir hırsla yer. Öyle ki yedikçe ağzı kanar, ama yemeyi bırakmaz. Dikenin tadına, kendi kanının tuzlu tadı karışır. Bu karışık tat onu adeta çılgına çevirir. Kanadıkça yer. Sonunda kan kaybından...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik sağlayıcısı Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (“Digiturk”), sıklıkla Rekabet Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikayetlere konu olur ve incelendiğinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) neredeyse her yıl Digiturk hakkında karar aldığı görülür. Söz konusu kararlara...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı
Hukuk Postası
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), çevrimiçi reklamcılık sektörüne ilişkin olarak Criteo SA’nın (“Criteo”) şikayeti üzerine başlatılan rekabet hukuku incelemesi çerçevesinde, Fransa pazarındaki rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) ile Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) tanınan teşebbüse ait dijital ortamlarda inceleme yetkisinin kapsamı genişletilirken, günümüzde teşebbüs çalışanları tarafından dijital verilerin silinmesi gerekçesiyle teşebbüse...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli
Hukuk Postası
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli

Türk rekabet hukuku bakımından görece yeni bir ihlal türü olan hub and spoke karteli, bir pazarda yatay düzeydeki faaliyetleri ile tedarikçi veya perakendeci seviyesinde rakip olan iki bağımsız teşebbüsün, üretim veya dağıtım zincirinin farklı bir seviyesinde faaliyet gösteren bir başka teşebbüs aracılığıyla...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı
Hukuk Postası
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı

Uzlaşma mekanizması, Türk rekabet hukuku uygulamasına henüz yeni girmiştir. İlgili mekanizma 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikle yürürlüğe konmuş olup, yalnızca iki yıldan az bir süredir uygulamadadır...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri

E-pazaryeri platformları, ekonomiden aldıkları pay ve büyüme hızlarındaki artış nedeniyle dünya üzerindeki birçok rekabet otoritesinin olduğu gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) da merceği altındadır. Kurum’un e-pazaryeri platformları hakkındaki inceleme sürecinin ilk adımı...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler

4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken işlemlere ilişkin...

Rekabet Hukuku Mart 2022
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı
Hukuk Postası
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit veya muafiyet tanınması talebini değerlendirdiği gerekçeli kararı yayınlandı...

Rekabet Hukuku Mart 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”

Bir Mezopotamya efsanesi olan Şahmaran’ın Tarsus’ta geçtiği varsayılır. Efsaneye göre yılanların şahı, ölümsüz ve bilge “Şahmaran”dır. Şahmaran, yılanları ile birlikte mağarasında yaşayan güzel bir kadın olarak anlatılır. Yerin yedi kat altında yaşar, gövdesi yılan, başı...

Rekabet Hukuku Şubat 2022
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Online Satışlar
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile üretici ve toptancı seviyesindeki tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarındaki rekabetçi endişeler nedeniyle Rekabet Kurumu...

Rekabet Hukuku Ocak 2022
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son dönemde yayınlanan kararlarına bakıldığında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına ilişkin verilen kararların sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış olduğu gözlemlenir. Bu durum, Kurul kararlarına da yansıdığı üzere...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası

Avrupa Komisyonu, 2019 yılından bu yana Credit Suisse, UBS, Barclays, RBS ve HSBC’nin döviz spot ticaret (spot trading - Forex) piyasasındaki danışıklı davranışlarını soruşturuyordu. Komisyon, 02.12.2021 tarihli son basın açıklaması ile soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Hub and Spoke Kartelleri
Hukuk Postası
Hub and Spoke Kartelleri
Rekabet Hukuku Kasım 2021
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde...

Rekabet Hukuku Kasım 2021
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukuku Ekim 2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Hukuku Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Uygulamalarındaki Rekabet Hukuku Endişeleri
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Hukuku Eylül 2020
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Hukuk Postası
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Nihai ve Ara Kararları
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Hukuku Eylül 2019
Avrupa Komisyonu’nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Sahibinden.com Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları
Hukuk Postası
Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Trafik Sigortası Kararı
Hukuk Postası
Coty Kararı Işığında Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Booking.com Kararı
Hukuk Postası
Booking.com Kararı
Rekabet Hukuku Ocak 2017
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Hukuk Postası
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Rekabet Hukuku Kasım 2016
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Azinlik Hisse Devirleri
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Rekabet Hukuku Ağustos 2015

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.