Rekabet Hukuku Çerçevesinde Online Satışlar

Şubat 2015 Mehveş Erdem Kamiloğlu
% 0

Giriş

İnternet; tedarikçilerin, dağıtıcıların ve müşterilerin yararlandığı güçlü bir ticari platformdur. Internet üzerinden yapılan satışları geleneksel satış yöntemlerine tercih eden teşebbüsler, daha geniş müşteri kitlelerine ulaşabilir, satış imkânlarını artırabilir ve operasyonel masraflarda tasarruf edebilirler. İnternet üzerinden yapılan satışlar teşebbüslerin tavsiye edilen fiyatları düşürmesine imkan sağlar ve bu değişiklik müşteriler yararına da sonuçlar doğurur. Bunun bir sonucu olarak müşteriler geleneksel işyerlerini, bilgilenme ve ürünün denenmesi ve incelenmesi gibi pratik amaçlar için kullanarak ürünü internetten satın almayı tercih etmeye başladılar.

Teşebbüsler arasında uygulanan bu fiyat farklılıkları, geniş ölçüde rekabet baskısı yaratır ve dağıtım sözleşmelerine internet üzerinden yapılan satışları sınırlayıcı hükümler eklemek örneğinde olduğu gibi rekabetçi olmayan sonuçlar doğurur. Avrupa Birliği Grup Muafiyeti Tüzüğü (“Tüzük”)[1] ve Avrupa Birliği Dikey Kısıtlamalara ilişkin Kılavuz (“Kılavuz”)[2] dikey dağıtım anlaşmaları kapsamında internetin kullanımına ve sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemeler içerir. Her ne kadar Tüzük internet özelinde kurallar düzenlemese de Kılavuz seçici dağıtım anlaşmalarını içerir ve yaptığı düzenlemeler Komisyon’un internet üzerinden yapılan satışlara olan yaklaşımı hakkında fikir verir.

Dağıtım anlaşmaları kapsamında internet üzerinden yapılan satışların anlaşılabilmesi için aktif ve pasif satış kavramlarının ve aralarındaki farkın incelenmesi gerekir. Belirtmek gerekir ki bu ayrımın yapılması her koşulda kolay değildir. Doktrinde internet satışlarını düzenleyecek belirli kuralların oluşturulması gerektiği gündeme gelmiştir fakat Avrupa Komisyonu bu konudaki düzenlemelere Kılavuzda yer vermeyi tercih etti.

Aktif Satışlar[3]

Aktif satışlar, müşterileri hedef alan bireysel müşterilere doğrudan gönderilen postalar, müşterilerin bilgisi olmadan iletilen e-postalar, ziyaretler veya bir grup müşteriye internet veya medya araçları üzerinden yapılan, belirli veya grup müşterileri hedef alan reklamlar aracılığıyla ulaşılmasını ifade eder. Söz konusu tanıtım veya reklamlar sadece hedef kitlesini etkilemeye yönelik olmalıdır.

Aktif satışlar müşterilerin bilgisi olmadan iletilen epostalar ve reklamların yasaklanması yoluyla sınırlanabilir. Bu tür sınırlamalar tek elden dağıtımı güvence altına alır. Aktif satışlar aynı zamanda ürünün kalitesini korumak veya bir dağıtıcının reklam ve pazarlama çalışmalarının başka bir dağıtıcıya fayda sağladığı koşullarda ortaya çıkabilen bedavacılığı önlemek amacıyla da sınırlanabilir.

İnternet üzerinden yapılan aktif satışların sınırlandırılmasına belirli koşullarda izin verilir. Dağıtıcının internet kullanımı ve yaptığı reklam, başka bir dağıtıcının bölgesinde aktif satışa sebep oluyorsa söz konusu internet kullanımı sınırlandırılabilir, dağıtıcıların satış yapmak amacıyla kullanacakları internet sitelerinde kalite koşulları öngörülebilir (benzer şekilde sağlayıcılar da fiziki satış yerleri için koşullar öne sürebilir), seçici dağıtım anlaşmalarının söz konusu olduğu durumlarda dağıtım ağına katılım koşulu olarak belirli sayıda fiziki satış yeri bulundurulması ve belirli miktarda satışın fiziki satış yerlerinden yapılmasına yönelik koşullar getirilebilir. Ek olarak sağlayıcılar dağıtıcıların üçüncü tarafların satış platformunu kullanmasını isteyebilir. Yukarıda belirtilen koşulları ve sınırlamaları içeren anlaşmalar mevzuatta öngörülen eşikleri ve şartları taşımaları halinde Blok Muafiyetten yararlanabilir.

Pasif Satışlar[4]

Kılavuz paragraf 51 uyarınca pasif satışlar bireysel olarak müşteriler tarafından yapılan taleplere, ürün veya hizmet teslimi de dâhil olmak üzere, cevap verilmesi olarak tanımlanır. Aktivitenin belirli bir müşteriye yönelik olarak yapılmaması fakat müşteriler tarafından yapılan talepleri karşılamaya yönelik olması internet üzerinden yapılan satışların pasif satış olarak kabul edilmesinin sebebini oluşturur. Pasif satış, bir müşterinin bir dağıtıcıya ait internet sitesini ziyaret etmesi ve bunun sonucunun satış ve teslimle sonuçlanması olarak tanımlanabilir. Müşterilerin otomatik güncel bilgilendirme talep ettiği ve sonucunda satış gerçekleşen durumlar da pasif satış kabul edilir. Ek olarak, daha geniş müşteri gruplarına erişebilmek amacıyla internet sitelerinde sağlanan farklı dil opsiyonları satışlara pasif karakter kazandırır.

Her ne kadar aktif satışlara ilişkin yukarıda da değinilen çeşitli sınırlamalara izin verilse de genel olarak pasif satışların sınırlandırılamayacağı kabul edilir.

Komisyon pasif satışlara ilişkin olarak, dağıtıcının farklı müşterilere erişimini sınırlayan katı sınırlamalar düzenledi. Anlaşmaların Blok Muafiyetten yararlanabilmesi için aşağıda belirtilen katı sınırlamaları içermemeleri gerekir. Kılavuzun 52. Paragrafına göre sınırlamalar aşağıdaki hususları içerir:

 • Müşterilerin diğer dağıtıcıların internet sitelerine olan erişiminin sınırlanması veya o dağıtıcının sitesine otomatik yönlendirme yapılması, bu dağıtıcının internet sitesine diğer sağlayıcı ve dağıtıcı sitelerinin linklerinin konulmasına engel oluşturmaz.
 • Müşterinin kredi kartı bilgilerinin başka bir dağıtıcının bölgesinde tespit edilmesi halinde satış iletişiminin sonlandırılması,
 • Dağıtıcının internet üzerinden yapacağı toplam satışların sınırlandırılması, bu düzenleme sağlayıcının belirli sayıda satışın fiziki satış yeri üzerinden yapılmasını öngörmesine veya internet üzerinden yapılan satışların sağlayıcının dağıtım modeline uygun olmasını talep etmesine engel olmaz.
 • Çifte fiyatlandırma içeren anlaşmalar, sağlayıcılar dağıtıcılardan internet üzerinden yapılan satışlar için fiziki satışlara kıyasla faklı (daha yüksek) fiyatlar öngörmelerini talep edemezler. Bunun yanı sıra sağlayıcı alıcı ile sabit fiyat üzerinde anlaşabilir.

Komisyon bu katı sınırlamaların dağıtıcının geniş ve çeşitli müşteri gruplarına erişimini sınırladığı görüşündedir.

Seçici Dağıtım Sistemleri[5]

Seçici dağıtım anlaşmaları genellikle sağlayıcının ürün üzerinde kontrol sahibi olmak istediği durumlarda düzenlenir. Lüks ürünler ve karmaşık veya teknik ürünler seçici dağıtım anlaşmasının konusunu oluştururlar. Seçici dağıtım anlaşmaları düzenlemenin arkasında bedavacılığın önlenmesi, marka imajı ve güvence oluşturulması gibi nedenler yer alır.

Sağlayıcılar dağıtıcılarına marka imajının korunmasına, tecrübeli ve yetkin dağıtıcıların uzmanlığından faydalanılmasına hizmet etmek amacıyla belirli koşullar ve uyulması gereken asgari kriterler koyabilir. Söz konusu kriterler marka imajının korunmasına yönelik olduğu müddetçe rekabet karşıtı sınırlama olarak kabul edilmeyecek ve rekabet ihlali sayılmayacaktır. Bu tür anlaşmalar Tüzük ve Kılavuz kapsamında değerlendirilir

İnternet üzerinden yapılan satışların sınırlandırılması Kılavuzda iki istisna ile katı sınırlama olarak düzenlenmiştir. Komisyon, sağlık ve güvenlik nedenlerinin katı sınırlamalara istisna olduğunu kabul eder.

Kılavuz paragraf 56 uyarınca bir seçici dağıtım sisteminde, başka bir yerde faaliyet gösteren tek elden dağıtım sisteminin[6] korunması saklı kalmak kaydıyla kullanıcılar veya bu kullanıcılar adına hareket edecek satış temsilcilerinin kime satış yapacağı sınırlandırılamaz.

Aktif ve pasif satışların seçici dağıtım sistemlerinde serbest olması gerekir. Genel olarak muafiyetten yararlanılabilmesi için, düzenlenecek anlaşmaların katı sınırlamalar içermediğine dikkat edilmelidir.

Dağıtıcıların, internet üzerinden yapacağı satışlarda, daha geniş ve çeşitli müşteri gruplarına erişimini engelleyen ve fiziki satış yerleri için öngörülen koşullara paralel olmayan yükümlülükler katı sınırlama olarak kabul edilir. Başka bir deyişle, fiziki satış yerlerinden yapılan geleneksel satışlar ile internet üzerinden yapılan satışlarda birbirine eş sınırlamalar öngörülmesi halinde, internet üzerinden yapılan satışlara söz konusu sınırlanmalar uygulanabilecektir. Bu düzenleme internet ile fiziki satış yerleri kapsamında düzenlenecek koşulların bire bir aynı olması gerektiği anlamına gelmez, fakat aynı amacı taşıması ve benzer sonuçlar doğurması gerekir. Bu koşullar yalnızca iki satış türünün doğasında yatan farklılıklar sebebiyle ayrışabilir. Yukarıda açıklanan katı sınırlamayı içeren anlaşmalar Blok Muafiyetten yararlanamaz.

Sağlayıcılar ürünün teslimi için asgari süreler, müşteri hizmetlerine ve internet sitesinin tasarımına (yüksek kalitede veya üç boyutlu resimler kullanılması gibi) ilişkin koşullar öngörebilir. İnternet üzerinden yapılan satışlara konu ürünler için öngörülen kalite koşullarının, ürünün özellikleriyle uyumlu olması gerekir. Ek olarak bu koşullar diğer sağlayıcıların düzenlediği koşulları ihlal etmemelidir. Kılavuz uyarınca yetkisiz dağıtıcıların internet üzerinden ürüne ulaşımının daha kolay olduğu durumlarda daha sıkı kurallar uygulanabilir[7]. Sağlayıcılar fiziki satış yerlerinden yapılacak satışlarda anında teslim talep edebilirler fakat bu uygulama internet üzerinden yapılacak satışlarda mümkün olmaz; bu satışlar için belirli teslim zamanları öngörülür. Bunun yanı sıra internet üzerinden satışı izleyen müşteri masraflarına ilişkin (örneğin bir müşterinin bir ürünü iade etmek istediği durumlarda doğan ve güvenli ödeme sistemine başvuru kapsamında) koşullar öngörülebilir[8].

Sonuç

Tüzük ve Kılavuz Komisyonunun internet üzerinden yapılacak satışlardaki düzenlemelerini seçici dağıtım sistemlerini de içeren bir şekilde ele aldı. Kılavuz aktif ve pasif satış kavramlarını tanımladı ve prensipte her bir dağıtıcının internet üzerinden satış yapabileceğini düzenledi[9]. Aktif satışlarda satıcılar reklam ve tanıtım yoluyla müşterileri etkilerken, pasif satışlarda satıcı müşteriyi etkilemeye çalışmaz, müşteriler satıcıyı bulur ve ürünü satın alır. İnternet üzerinden yapılan satışlar pasif satış olarak düzenlenir. Pasif satışlar sınırlandırılmazken sağlayıcılar aktif satışları belirli durumlarda sınırlandırabilir.

Tüzük Madde 4 (c)’ye göre bir seçici dağıtım sisteminin üyeleri müşterilere ilişkin sınırlamalara tabi tutulamaz. Bu nedenle Kılavuz uyarınca müşterilerin başka bir bölgedeki dağıtıcının internet sitesini ziyaret etmesinin ve ürün satın almasının engellenmesi katı bir sınırlamadır.

Seçici dağıtım sistemi çerçevesinde yapılan internet satışlarına konulan genel yasaklar objektif olarak haklı bir sebebe dayanmadıkça rekabet hukukuna aykırılık oluşturur.

Kaynakça
 • Bakınız: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0330&from=EN.
 • Bakınız: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/guidelines_vertical_en.pdf
 • Bakınız: Kılavuz, paragraf; 51,53.
 • Bakınız: Kılavuz, paragraf; 51,52,54.
 • Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS v Président de l’Autorité de la concurrence and Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi (Case C-439/09) [2011] O.J. C 355/04.
 • Bakınız, Kılavuz, paragraf; 51,56
 • Bakınız, Kılavuz, paragraf;56
 • Bakınız, Kılavuz, paragraf;56
 • Bakınız, Kılavuz, paragraf;52

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (“FIFA”) 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, FIFA Konseyi tarafından FIFA Futbol Menajerliği Talimatı (“Talimat”) onaylanmıştır. Bu Talimat’ta futbol menajerlerinin hak kazandıkları ücrete üst sınır getirilmesi, lisans koşullarına sınav zorunluluğunun...

Rekabet Hukuku 30.09.2023
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler
Hukuk Postası
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ihlali, son zamanlarda revize edilen AB Dikey Grup Muafiyet Yönetmeliği (VBER) kapsamında hala açık ve ağır (hardcore) bir kısıtlama olarak kabul edilmekte olup, bu da söz konusu ihlal türünün diğer bazı dikey anlaşma türlerinin aksine TFEU (Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma)...


Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi

Rekabet hukukunda, özellikle birleşme ve devralma işlemleri bakımından teşebbüs kavramının doğru şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Ekonomik bütünlük kavramı, teşebbüslerin hangi ekonomik birimleri kapsadığını ortaya koyma amacı taşır. Ekonomik bütünlük ve aile bağları arasındaki ilişki ise özellikle...

Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk
Hukuk Postası
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle sıklıkla idari para cezası verdiği, yerinde incelemelere ilişkin hem Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) hem de teşebbüslerin hukuki ve teknik tedbirler aldığı bugünlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Hukuk Postası
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları

Bilişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesi ve internet kullanımının giderek artması sonucu ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tüketiciyle buluşmasında çevrimiçi reklamcılık önemli bir kaynak haline gelmiştir. Kullanıcı geçmişi, beğenileri gibi kullanıcıların internet üzerinde bıraktığı dijital ayak izleri aracılığıyla...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Seçici Dağıtım Sistemleri

Seçici dağıtım sistemleri, sağlayıcıların anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı...

Rekabet Hukuku 31.05.2023
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu

Hiç şüphesiz COVID 19 pandemisinden beri Rekabet Kurumu’nun en yoğun çalıştığı sektörlerin başında hızlı tüketim malları geliyor. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri perakendeciler hakkında başlayan soruşturmaların habercisi olan Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği (“HTM”) konusunda başlayan...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi
Hukuk Postası
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM” veya “Mahkeme”) 2020/67 E. 2022/139 K. sayılı 09.11.2022 tarihli kararında (“Karar”) ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“7246 sayılı Kanun”) bazı maddelerinin iptal edilmesi talep edilmiştir. Bu maddeler, 4054 sayılı...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar

Türk rekabet hukukunda, belirli birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması zorunludur. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 7. maddesi uyarınca Kurul, izne tabi birleşme ve devralma işlemlerini belirleme...

Rekabet Hukuku 31.03.2023
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu

Rekabet Kurulu (Kurul) geçtiğimiz yıllarda banka ve finansal kuruluşlar hakkında yürüttüğü bir önaraştırma kapsamında, kendilerinden talep edilen bilgileri zamanında veya hiç sağlamadıkları gerekçesiyle bazı bankalar hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kurul tarafından idari para cezasına...

Rekabet Hukuku 28.02.2023
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti

Dünyaca ünlü bir ticaret şirketi olan Amazon, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş platformunu işletir. Amazon, arka planda ticari kararları çoğunlukla ilgili pazar verilerinden beslenen otomatik sistemler tarafından yönlendirilen veri odaklı bir şirkettir. Bununla birlikte, Amazon’un bir platform olarak ikili bir rolü...

Rekabet Hukuku 31.01.2023
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi
Hukuk Postası
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en önemli araçların başında gelir. Bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılması, incelemelerden verimli sonuçlar elde edilebilmesi...

Rekabet Hukuku 31.10.2022
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"
Hukuk Postası
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"

Harese, ilginç bir Arapça kelime. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni büyük bir hırsla yer. Öyle ki yedikçe ağzı kanar, ama yemeyi bırakmaz. Dikenin tadına, kendi kanının tuzlu tadı karışır. Bu karışık tat onu adeta çılgına çevirir. Kanadıkça yer. Sonunda kan kaybından...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik sağlayıcısı Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (“Digiturk”), sıklıkla Rekabet Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikayetlere konu olur ve incelendiğinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) neredeyse her yıl Digiturk hakkında karar aldığı görülür. Söz konusu kararlara...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı
Hukuk Postası
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), çevrimiçi reklamcılık sektörüne ilişkin olarak Criteo SA’nın (“Criteo”) şikayeti üzerine başlatılan rekabet hukuku incelemesi çerçevesinde, Fransa pazarındaki rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) ile Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) tanınan teşebbüse ait dijital ortamlarda inceleme yetkisinin kapsamı genişletilirken, günümüzde teşebbüs çalışanları tarafından dijital verilerin silinmesi gerekçesiyle teşebbüse...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli
Hukuk Postası
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli

Türk rekabet hukuku bakımından görece yeni bir ihlal türü olan hub and spoke karteli, bir pazarda yatay düzeydeki faaliyetleri ile tedarikçi veya perakendeci seviyesinde rakip olan iki bağımsız teşebbüsün, üretim veya dağıtım zincirinin farklı bir seviyesinde faaliyet gösteren bir başka teşebbüs aracılığıyla...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı
Hukuk Postası
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı

Uzlaşma mekanizması, Türk rekabet hukuku uygulamasına henüz yeni girmiştir. İlgili mekanizma 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikle yürürlüğe konmuş olup, yalnızca iki yıldan az bir süredir uygulamadadır...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri

E-pazaryeri platformları, ekonomiden aldıkları pay ve büyüme hızlarındaki artış nedeniyle dünya üzerindeki birçok rekabet otoritesinin olduğu gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) da merceği altındadır. Kurum’un e-pazaryeri platformları hakkındaki inceleme sürecinin ilk adımı...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler

4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken işlemlere ilişkin...

Rekabet Hukuku Mart 2022
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı
Hukuk Postası
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit veya muafiyet tanınması talebini değerlendirdiği gerekçeli kararı yayınlandı...

Rekabet Hukuku Mart 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”

Bir Mezopotamya efsanesi olan Şahmaran’ın Tarsus’ta geçtiği varsayılır. Efsaneye göre yılanların şahı, ölümsüz ve bilge “Şahmaran”dır. Şahmaran, yılanları ile birlikte mağarasında yaşayan güzel bir kadın olarak anlatılır. Yerin yedi kat altında yaşar, gövdesi yılan, başı...

Rekabet Hukuku Şubat 2022
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile üretici ve toptancı seviyesindeki tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarındaki rekabetçi endişeler nedeniyle Rekabet Kurumu...

Rekabet Hukuku Ocak 2022
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son dönemde yayınlanan kararlarına bakıldığında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına ilişkin verilen kararların sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış olduğu gözlemlenir. Bu durum, Kurul kararlarına da yansıdığı üzere...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası

Avrupa Komisyonu, 2019 yılından bu yana Credit Suisse, UBS, Barclays, RBS ve HSBC’nin döviz spot ticaret (spot trading - Forex) piyasasındaki danışıklı davranışlarını soruşturuyordu. Komisyon, 02.12.2021 tarihli son basın açıklaması ile soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Hub and Spoke Kartelleri
Hukuk Postası
Hub and Spoke Kartelleri
Rekabet Hukuku Kasım 2021
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde...

Rekabet Hukuku Kasım 2021
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukuku Ekim 2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Hukuku Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Uygulamalarındaki Rekabet Hukuku Endişeleri
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Hukuku Eylül 2020
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Hukuk Postası
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Nihai ve Ara Kararları
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Hukuku Eylül 2019
Avrupa Komisyonu’nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Sahibinden.com Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları
Hukuk Postası
Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Trafik Sigortası Kararı
Hukuk Postası
Coty Kararı Işığında Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Booking.com Kararı
Hukuk Postası
Booking.com Kararı
Rekabet Hukuku Ocak 2017
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Hukuk Postası
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Rekabet Hukuku Kasım 2016
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Azinlik Hisse Devirleri
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Rekabet Hukuku Ağustos 2015

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.