Teşebbüslerin Uluslararası Mevzuata Uyum Yükümlülüğü ve Rekabet Kurumu’nun Veri Erişim Talebi

Mart 2020 Elif Mungan
% 0

Giriş

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) 7 Kasım 2019 tarih ve 19-38/581-247 sayılı kararında (“Karar”) Siemens Healthcare Sağlık A.Ş.’de (“Siemens Healthcare”) 2 Ekim 2019 tarihinde yapılmak istenen yerinde incelemenin engellediği veya zorlaştırıldığı iddiası değerlendirildi[1]. Yerinde inceleme, Kurul’un 07.02.2019 tarih ve 19-06/55-M sayılı kararı uyarınca yürütülmekte olan önaraştırma kapsamında gerçekleştirdi (“Önaraştırma Kararı”).

Son dönemde sık sık rastlanan “yerinde incelemenin engellenmesi” kararlarının arasından bu kararın konu olarak seçilmesi ise Siemens Healthcare çalışanlarının yerinde incelemeyi gerçekleştiren uzmanların veri erişim talebini ilk etapta kabul etmemesi ve buna gerekçe olarak ise Siemens Healthcare’ın uluslararası merkezinin bu erişime onay vermesi gerektiğini göstermesine dayanıyor. Bu kapsamda, Karar esasen incelenen uluslararası bağlantılı teşebbüslerin, Rekabet Kurumu’nun veri erişim taleplerini uluslararası güvenlik mekanizmaları ve ilgili mevzuata uyum yükümlülükleri kapsamında bertaraf edip edemeyeceğine ışık tutuyor.

Dayanak

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Rekabet Kanunu”) 15’inci maddesinde “yerinde inceleme” yetkisi detaylıca açıklanmaktadır. Rekabet Kanunu’nun 16(1)(d) maddesinde ise yerinde incelemenin engellenmesi/zorlaştırılması halinde Kurul’un teşebbüsler ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin karardan bir önceki mali yılsonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin binde beşi oranında idarî para cezası vereceği ifade edilmektedir.

Rekabet Kanunu’nun 17(1)(b) maddesinde Kurul’un teşebbüs ve teşebbüs birliklerine, 16(1)’de belirtilen cezalar saklı kalmak kaydıyla, yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması durumunda her gün için, ilgili teşebbüsler ile teşebbüs birlikleri ve/veya bu birliklerin üyelerinin karardan bir önceki mali yılsonunda oluşan, bunun hesaplanması mümkün olmazsa karar tarihine en yakın mali yılsonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin on binde beşi oranında idarî para cezası vereceği düzenlenmektedir.

Rekabet Kanunu’nun 17’inci maddesinde Kurul’un, teşebbüs ve teşebbüs birliklerine, 16(1)’inci maddede belirtilen cezalar saklı kalmak kaydıyla, a) Nihai karar veya geçici tedbir kararı ile getirilen yükümlülüklere ya da verilen taahhütlere uyulmaması, b) Yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması, c) Rekabet Kanunu’nun 14 ve 15’inci maddelerinin uygulanmasında, istenen bilgi veya belgenin belirlenen süre içinde verilmemesi durumlarında her gün için, ilgili teşebbüsler ile teşebbüs birlikleri ve/veya bu birliklerin üyelerinin karardan bir önceki mali yılsonunda oluşan, bunun hesaplanması mümkün olmazsa karar tarihine en yakın mali yılsonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin on binde beşi oranında idarî para cezası verebileceği düzenlenmektedir. Yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması fiillerine ilişkin idarî para cezası ise, fiilin gerçekleştiği günü takip eden günden itibaren verilebilir.

Yerinde İnceleme

Yerinde inceleme günü Rekabet Kurumu raportörleri Siemens Healthcare yetkililerine, çalışanlarının tamamını kapsayacak şekilde inceleme taleplerini iletmiştir. Siemens Healthcare yetkilileri ise istenen incelemenin nasıl yapılacağı konusunda küresel merkeze (“Siemens Global”) danışılması gerektiğini belirterek incelemeye ilk etapta izin vermemiştir. Siemens Global ise böyle bir aramanın ‘‘eDiscovery” özelliği aracılığıyla yapılması ve bunun için küresel düzeyde gerekli izinlerin verilmesi gerektiği belirtmiştir.

Bunun üzerine raportörler, küresel yetki ile sadece Türkiye çalışanlarına ilişkin arama yapılması için ilgili erişimin sağlanmasını talep etmiştir. Söz konusu izinlerin alınması için yurtdışıyla görüşmeler yapılmış ve incelemenin içeriği ve kapsamı hakkında Siemens Global’a bilgi verilmiştir. Yapılacak incelemenin kapsamının “Siemens Healthcare kullanıcıları” ile sınırlı olacağı ve hukuki endişeleri engellemek adına yapılacak “eDiscovery” araması esnasında teşebbüs yetkililerinin de incelemeye refakat edebileceği teşebbüse belirtilmiştir. Öte yandan Siemens Healthcare tarafından, “eDiscovery” özelliği kapsamında yapılacak bir aramanın sadece Siemens Healthcare çalışanlarını değil, Avrupa Birliği’nde mukim tüm çalışanların bilgilerine erişim anlamına geldiği ve bu durumun başka yargı alanlarında farklı riskler yaratma ihtimaline neden olduğu için bu tür erişim şeklinin kabul edilemeyeceği ifade edilmiştir.

İlaveten, Siemens Healthcare tarafından başka ülkelerde kanuna aykırı bir duruma sebebiyet vermemek adına kişi, tarih ve arama parametrelerinin paylaşılması halinde bu bilgi setinin hazırlanarak Rekabet Kurumu’na iletilebileceği ifade edilmiştir. Bu durum karşısında uzmanlar, Rekabet Kanunu kapsamında yerinde incelemenin önerilen usulde gerçekleştirilemeyeceğini belirtmiş ve süreci tutanağa aktarmıştır.

Siemens Healthcare 8 Ekim 2019 tarihinde Rekabet Kurumu’na bir dilekçe sunarak yerinde inceleme sırasındaki veri erişim talebini aynı gün içinde yerine getirememe nedeninin, bunun birçok güvenlik protokolü, akdi yükümlülük, fikri mülkiyet hususları ve Avrupa'da, ABD'de ve dünyanın geri kalanında uygulanan veri koruma yasalarının ihlali anlamına gelmesi olduğunu belirtmiştir.

Bununla birlikte Siemens Healthcare, Rekabet Kurumu’nun talebini yerine getirmenin yollarını aradığını eklemiş ve buna ilişkin olarak aşağıdaki çözümü sunmuştur: (I) Ağa bağlanacak olan dizüstü bilgisayarın Siemens Healthcare tarafından Microsoft'un Güvenlik ve Uyum Merkezi aracılığıyla sağlanacağı, (II) Tam erişimin Kurum tarafından belirlenen tarih ve zamanda gerçekleştirileceği ve bir bilişim teknolojileri departmanı çalışanının yardımcı olacağı, (III) Siemens Healthcare avukatlarının, Rekabet Kurumu incelemesine nezaret etmesinin büyük önem taşıdığı, (IV) Kurum yetkililerinin, Siemens Healthcare’in geçmişteki veya mevcut çalışanları tarafından gönderilmiş veya alınmış tüm elektronik belgelerine erişebileceği, ancak belgelerin bir kısmının şifrelenmiş olabileceğinden ve bu belgelerin talep edilmesi halinde söz konusu şifrelerin kaldırılmasının zaman alabileceği, (V) Kurum yetkililerine; verilerin yerinde incelemesi öncesi, sırası ve sonrasında orijinal formatında tutulduğuna dair ilave teknik bilgiler sunulacağı, (VI) Tüm bu çalışma Microsoft'un güvenlik protokolleri kapsamında ve Siemens Healthcare çalışanlarının desteğiyle gerçekleştirileceğinden, hem Rekabet Kurumu hem de Siemens Healthcare’in tüm diğer kanunları ihlal iddialarına karşı koruma altında olacağı belirtilmiştir. Siemens Healthcare, Rekabet Kurumu’nun ilgili çözümü teyidi halinde yukarıdaki erişim prosedürünü derhal başlatmaya hazır olduğunu ifade etmiştir.

15 Ekim 2019 tarihinde Siemens Healthcare’ın Ankara’da bulunan ofisinde incelemenin gerçekleşmesine karar verilmiştir.

Karar ve Gerekçe

Karar ve gerekçesi aşağıdaki şekildedir:

  • 02 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerinde incelemede “eDiscovery” yönteminin kullanılamaması nedeniyle yerinde incelemeden beklenen fayda elde edilememiştir. Bahsi geçen yerinde incelemenin ‘‘eDiscovery’’ aracılığıyla arama yapmaya yönelik izin verilmeyerek teşebbüs yetkilileri tarafından zorlaştırıldığı ve engellendiği anlaşılmıştır. Sunucu üzerinde bulunan verilerin 02.10.2019 tarihinde yapılan yerinde inceleme öncesi, sırası ve sonrasında orijinal formatında tutulduğuna dair teknik bilgilerin sunulması durumu, yerinde incelemenin teşebbüs tarafından zorlaştırıldığı ve engellendiğine ilişkin hukuki değerlendirmeyi değiştirebilecek nitelikte değildir. Nitekim yerinde inceleme doğası gereği teşebbüslere haber verilmeksizin, ansızın, süratli ve kesintisiz biçimde gerçekleştirilmelidir.
  • Siemens Healthcare tarafından sağlanan teknik verilerle yerinde incelemenin yapıldığı 02.10.2019 tarihi ile “hold” özelliğinin açıldığı 11 Ekim 2019 tarihleri arasında sistem üzerinde herhangi bir değişikliğin yapılmadığı ortaya koyulabilmektedir. Fakat 02 Ekim 2019 tarihinde yapılacak ‘‘eDiscovery’’ aramasının, aramanın yapıldığı günden itibaren 30 gün geriye doğru “hard delete” yapılmış e-postalar üzerinden de gerçekleştirilebileceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle 15 Ekim 2019 tarihinde yapılan incelemede elde edilen veriler, 02 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerinden incelemeye nazaran daha kısıtlı bir zaman aralığını kapsamakta ve bu verilerin aynı veriler olduğunu ifade etmek mümkün görünmemektedir.
  • Yerinde incelemenin engellenmemesi ve/veya zorlaştırılmamasından anlaşılması gereken teşebbüsün yalnızca izin verdiği bilgi ve belgeleri, uygun olduğu zamanda ve talep ettiği şekilde sunması değil, Rekabet Kurumu tarafından uygun görülen tarihte teşebbüsün tüm ilgili birimlerinde ve ilgili görülen belgeler için gerekli incelemenin yapılmasıdır.
  • 02 Ekim 2019 tarihli ilk inceleme gününde, incelemenin yapılabildiği bilgisayarlarda hangi anahtar kelimelerin arandığı teşebbüs yetkililerince öğrenilmiş olup detaylı bir biçimde bu kelimelerle kendi sunucularında ‘‘eDiscovery’’ araması yapma şansına sahip olmuştur. Bunların yanında Siemens Healthcare’ın yerinde incelemenin kesintisiz ve anında yapılabilmesi için teknik bir imkânsızlık yaşadığından söz etmek de mümkün değildir.

İdari Para Cezası

Kurul, Siemens Healthcare’a Rekabet Kanunu’nun 16(1)(d) maddesi uyarınca, yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması dolayısıyla 2018 mali yılı sonunda oluşan gayri safi gelirinin binde beşi oranında idari para cezası verilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır.

Buna ilaveten Kurul, Siemens Healthcare’a Rekabet Kanunu’nun 17(1)(b) maddesi uyarınca yerinde incelemenin zorlaştırılması fiilini gerçekleştirdiği 02.10.2019 tarihini takip eden 03.10.2019 gününden başlayıp teşebbüsün yazılı davetinde yerinde inceleme yapılmasına ilişkin teknik hususları halledip böyle bir incelemeye izin verdiği 15.10.2019 tarihine kadar, 12 gün süre ile her gün için 2018 mali yılı sonunda oluşan gayri safi gelirinin on binde beşi oranında olmak üzere idari para cezası verilmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Karar, oybirliği ile alınmıştır.

Sonuç

Karar, uluslararası bağlantısı olan teşebbüslerin Rekabet Kurumu’nun veri erişim taleplerini uluslararası güvenlik mekanizmaları ve ilgili mevzuata uyum yükümlülükleri kapsamında bertaraf edemeyeceğini ve bu halde yerinde incelemenin zorlaştırılması ya da engellenmesi uyarınca ceza alabileceklerini göstermesi açısından son derece önemlidir.

Yakın zamanlı Kurul incelemelerinde de incelenen ve uluslararası merkezi olan teşebbüslerin, uluslararası hukuk kurallarına ya da güvenlik protokollerine uyum yükümlülüklerini gerekçe göstererek Rekabet Kurumu’nun veri erişim taleplerini tam olarak karşılamak konusunda diğer teşebbüslere oranla daha isteksiz olduğu gözlemlenmektedir. Karar ise uluslararası mevzuata uyum yükümlülüğü gerekçelerinin Rekabet Kanunu’nun 16’ıncı maddesinin yorumlanmasında bir değişiklik yaratmadığını gözler önüne sermektedir.

[1] https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=38800013-e0f0-4375-9f16-ce520b83e25c (Erişim Tarihi: 27 Mart 2020).

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (“FIFA”) 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, FIFA Konseyi tarafından FIFA Futbol Menajerliği Talimatı (“Talimat”) onaylanmıştır. Bu Talimat’ta futbol menajerlerinin hak kazandıkları ücrete üst sınır getirilmesi, lisans koşullarına sınav zorunluluğunun...

Rekabet Hukuku 30.09.2023
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler
Hukuk Postası
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ihlali, son zamanlarda revize edilen AB Dikey Grup Muafiyet Yönetmeliği (VBER) kapsamında hala açık ve ağır (hardcore) bir kısıtlama olarak kabul edilmekte olup, bu da söz konusu ihlal türünün diğer bazı dikey anlaşma türlerinin aksine TFEU (Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma)...


Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi

Rekabet hukukunda, özellikle birleşme ve devralma işlemleri bakımından teşebbüs kavramının doğru şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Ekonomik bütünlük kavramı, teşebbüslerin hangi ekonomik birimleri kapsadığını ortaya koyma amacı taşır. Ekonomik bütünlük ve aile bağları arasındaki ilişki ise özellikle...

Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk
Hukuk Postası
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle sıklıkla idari para cezası verdiği, yerinde incelemelere ilişkin hem Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) hem de teşebbüslerin hukuki ve teknik tedbirler aldığı bugünlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Hukuk Postası
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları

Bilişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesi ve internet kullanımının giderek artması sonucu ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tüketiciyle buluşmasında çevrimiçi reklamcılık önemli bir kaynak haline gelmiştir. Kullanıcı geçmişi, beğenileri gibi kullanıcıların internet üzerinde bıraktığı dijital ayak izleri aracılığıyla...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Seçici Dağıtım Sistemleri

Seçici dağıtım sistemleri, sağlayıcıların anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı...

Rekabet Hukuku 31.05.2023
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu

Hiç şüphesiz COVID 19 pandemisinden beri Rekabet Kurumu’nun en yoğun çalıştığı sektörlerin başında hızlı tüketim malları geliyor. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri perakendeciler hakkında başlayan soruşturmaların habercisi olan Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği (“HTM”) konusunda başlayan...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi
Hukuk Postası
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM” veya “Mahkeme”) 2020/67 E. 2022/139 K. sayılı 09.11.2022 tarihli kararında (“Karar”) ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“7246 sayılı Kanun”) bazı maddelerinin iptal edilmesi talep edilmiştir. Bu maddeler, 4054 sayılı...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar

Türk rekabet hukukunda, belirli birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması zorunludur. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 7. maddesi uyarınca Kurul, izne tabi birleşme ve devralma işlemlerini belirleme...

Rekabet Hukuku 31.03.2023
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu

Rekabet Kurulu (Kurul) geçtiğimiz yıllarda banka ve finansal kuruluşlar hakkında yürüttüğü bir önaraştırma kapsamında, kendilerinden talep edilen bilgileri zamanında veya hiç sağlamadıkları gerekçesiyle bazı bankalar hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kurul tarafından idari para cezasına...

Rekabet Hukuku 28.02.2023
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti

Dünyaca ünlü bir ticaret şirketi olan Amazon, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş platformunu işletir. Amazon, arka planda ticari kararları çoğunlukla ilgili pazar verilerinden beslenen otomatik sistemler tarafından yönlendirilen veri odaklı bir şirkettir. Bununla birlikte, Amazon’un bir platform olarak ikili bir rolü...

Rekabet Hukuku 31.01.2023
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi
Hukuk Postası
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en önemli araçların başında gelir. Bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılması, incelemelerden verimli sonuçlar elde edilebilmesi...

Rekabet Hukuku 31.10.2022
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"
Hukuk Postası
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"

Harese, ilginç bir Arapça kelime. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni büyük bir hırsla yer. Öyle ki yedikçe ağzı kanar, ama yemeyi bırakmaz. Dikenin tadına, kendi kanının tuzlu tadı karışır. Bu karışık tat onu adeta çılgına çevirir. Kanadıkça yer. Sonunda kan kaybından...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik sağlayıcısı Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (“Digiturk”), sıklıkla Rekabet Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikayetlere konu olur ve incelendiğinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) neredeyse her yıl Digiturk hakkında karar aldığı görülür. Söz konusu kararlara...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı
Hukuk Postası
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), çevrimiçi reklamcılık sektörüne ilişkin olarak Criteo SA’nın (“Criteo”) şikayeti üzerine başlatılan rekabet hukuku incelemesi çerçevesinde, Fransa pazarındaki rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) ile Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) tanınan teşebbüse ait dijital ortamlarda inceleme yetkisinin kapsamı genişletilirken, günümüzde teşebbüs çalışanları tarafından dijital verilerin silinmesi gerekçesiyle teşebbüse...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli
Hukuk Postası
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli

Türk rekabet hukuku bakımından görece yeni bir ihlal türü olan hub and spoke karteli, bir pazarda yatay düzeydeki faaliyetleri ile tedarikçi veya perakendeci seviyesinde rakip olan iki bağımsız teşebbüsün, üretim veya dağıtım zincirinin farklı bir seviyesinde faaliyet gösteren bir başka teşebbüs aracılığıyla...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı
Hukuk Postası
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı

Uzlaşma mekanizması, Türk rekabet hukuku uygulamasına henüz yeni girmiştir. İlgili mekanizma 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikle yürürlüğe konmuş olup, yalnızca iki yıldan az bir süredir uygulamadadır...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri

E-pazaryeri platformları, ekonomiden aldıkları pay ve büyüme hızlarındaki artış nedeniyle dünya üzerindeki birçok rekabet otoritesinin olduğu gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) da merceği altındadır. Kurum’un e-pazaryeri platformları hakkındaki inceleme sürecinin ilk adımı...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler

4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken işlemlere ilişkin...

Rekabet Hukuku Mart 2022
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı
Hukuk Postası
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit veya muafiyet tanınması talebini değerlendirdiği gerekçeli kararı yayınlandı...

Rekabet Hukuku Mart 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”

Bir Mezopotamya efsanesi olan Şahmaran’ın Tarsus’ta geçtiği varsayılır. Efsaneye göre yılanların şahı, ölümsüz ve bilge “Şahmaran”dır. Şahmaran, yılanları ile birlikte mağarasında yaşayan güzel bir kadın olarak anlatılır. Yerin yedi kat altında yaşar, gövdesi yılan, başı...

Rekabet Hukuku Şubat 2022
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Online Satışlar
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile üretici ve toptancı seviyesindeki tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarındaki rekabetçi endişeler nedeniyle Rekabet Kurumu...

Rekabet Hukuku Ocak 2022
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son dönemde yayınlanan kararlarına bakıldığında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına ilişkin verilen kararların sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış olduğu gözlemlenir. Bu durum, Kurul kararlarına da yansıdığı üzere...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası

Avrupa Komisyonu, 2019 yılından bu yana Credit Suisse, UBS, Barclays, RBS ve HSBC’nin döviz spot ticaret (spot trading - Forex) piyasasındaki danışıklı davranışlarını soruşturuyordu. Komisyon, 02.12.2021 tarihli son basın açıklaması ile soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Hub and Spoke Kartelleri
Hukuk Postası
Hub and Spoke Kartelleri
Rekabet Hukuku Kasım 2021
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde...

Rekabet Hukuku Kasım 2021
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukuku Ekim 2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Hukuku Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Uygulamalarındaki Rekabet Hukuku Endişeleri
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Hukuku Eylül 2020
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Hukuk Postası
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Nihai ve Ara Kararları
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Hukuku Eylül 2019
Avrupa Komisyonu’nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Sahibinden.com Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları
Hukuk Postası
Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Trafik Sigortası Kararı
Hukuk Postası
Coty Kararı Işığında Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Booking.com Kararı
Hukuk Postası
Booking.com Kararı
Rekabet Hukuku Ocak 2017
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Hukuk Postası
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Rekabet Hukuku Kasım 2016
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Azinlik Hisse Devirleri
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Rekabet Hukuku Ağustos 2015

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.