E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Kasım 2021 Mert Karamustafaoğlu

"Hiçbir şey mükemmel değildir."

Antoine de Saint-Exupéry, Küçük Prens

% 0

Giriş

Charles Dickens, İki Şehrin Hikâyesi adlı romanına tüm zamanların en iyi giriş cümlelerinden biriyle başlar: “Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü, hem akıl çağıydı, hem aptallık, hem inanç devriydi, hem de kuşku, Aydınlık mevsimiydi, Karanlık mevsimiydi, hem umut baharı, hem de umutsuzluk kışıydı, hem her şeyimiz vardı, hem hiçbir şeyimiz yoktu…”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde yer alıyor. Çok değil, 10 yıl önce teknolojideki inovasyonlar ile gündeme gelen bu platformlar bugün birçok açıdan negatif yönleriyle anılıyor. Örneğin, bu platformların sahip oldukları pazar gücü ve bunun yarattığı “pazar kapama” etkisi önemli bir sorun olarak ön plana çıkıyor. Öyle ki, bu platformlar pazarlara ve tüketicilere ulaşmada ana giriş kapısı özelliğini kazanmış durumda. Platformların koyduğu kurallara uymayan teşebbüsler bir anda pazar dışında kalma riskiyle karşılaşıyor.

Tüm dünyada bu tartışmalar yaşanırken, Türkiye’de de Rekabet Kurumu özellikle COVID-19 pandemisinin başladığı 2020 yılında çok sayıda sektör incelemesi başlatmıştı. Bunlardan biri de 11.6.2020 tarihinde başlanan ve çok ses getiren E-Pazaryerleri Platformları Sektör İncelemesi oldu. Anılan Sektör İncelemesinde yaklaşık 354 sayfalık kapsamlı bir Ön Rapor (“Rapor”) yayınlandı.[1]

Söz konusu Rapor oldukça kapsamlı olmasının yanında kritik tespitler de içeriyor. Ancak bu Rapor’u önemli yapan unsurların başında tüm dünyada dijital ekonomi alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında dile getirilen rekabetçi endişeler geliyor. Almanya’da WhatsApp/Facebook veri işleme politikaları hakkında yürütülen incelemeler, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından başta Amazon olmak üzere, Facebook ve Apple gibi teşebbüsler hakkında yürütülen incelemeler Rapor’u önemli kılıyor. Türkiye için e-ticaret pazarında yeni pazar yapısının ele alındığı söz konusu Rapor getirdiği birçok öneri ile de zaten ezberleri bozuyor.

Bu kapsamda, Rapor’daki temel yaklaşım ve tespitler bu ilk yazıda, politika önerileri ve Rapor’u takip eden süreçte e-pazaryerleri konusunda yürütülen rekabet incelemeleri ise takip eden ikinci yazıda ele alınacaktır.

Rapor’daki Temel Yaklaşım ve Öne Çıkan Rekabetçi Endişeler

Sektör İncelemesinde özellikle e-ticaret sektöründe 2016 yılından beri yaşanan büyümeye vurgu yapıldığı görülmektedir. Rapor öncelikle perakende e-ticaret faaliyetlerinin işleyişine ve bu alanda dijitalleşme ile birlikte yaşanan değişime ışık tutmaktadır. Bunu takiben, Rapor’da e-ticaret sektöründeki değişim sonucunda ortaya çıkan en önemli satış kanalı olan e-pazaryerlerine ilişkin önemli tespitler yapılmaktadır. Özellikle 2020 yılında e-ticaret hacmi % 64 büyüme gösterirken, söz konusu oranın e-pazaryerleri bakımından % 112’ye ulaşmış olmasının altı çizilmektedir. Bu nedenle, Rapor’un odak noktası e-pazaryerlerinin ticari uygulamalarının rekabetçi ve rekabet karşıtı etkilerinin ortaya konulması olarak belirlenmiştir. Rapor, buna ilişkin uygun politika önerileri sunmayı da hedeflemektedir.

Rapor, bu çerçevede ilk bölümde e-ticaret kavramını ve buna ilişkin e-pazaryeri modelini incelemektedir. Bu bölümde e-ticaretin gelişimine ve COVID-19’un bu gelişime etkilerine de yer verilmektedir. İkinci bölümde Amazon ve Alibaba gibi iki önemli e-pazaryerinin iş modeli, üçüncü bölümde ise e-pazaryerlerinin Türkiye’deki konumu ele alınmaktadır. Bu üçüncü bölümde, anılan teşebbüslerin pazar payları, ilgili pazardaki yoğunlaşma oranları ve pazar gücü kavramı irdelenmektedir. Dördüncü bölümde e-pazaryerlerinin ekonomik özellikleriyle birlikte çeşitli pazar aksaklıklarına yer verilmektedir. E-pazaryerlerinin işleyişine, gelişimine ve pazardaki mevcut rekabet yapısına ilişkin değerlendirmeler de bu bölümde yer almaktadır. Beşinci bölüm ise rekabet sorunlarının incelendiği bölümdür. Bu bölümde rekabetçi sorunlar üç temel başlık altında incelenmektedir: platformlar arası rekabeti aksatabilecek sorunlar, platform içi rekabeti aksatabilecek sorunlar ve tüketicilere yönelik endişeler. Söz konusu rekabetçi endişeler altında bazı alt başlıklara da yer verildiği görülmektedir.

Platformlar arası rekabeti aksatabilecek sorunlar aşağıdaki alt başlıklar altında incelenmektedir:

 • En çok kayrılan müşteri koşulu
 • Münhasırlık
 • Tüketici ve satıcı tarafında çoklu erişimi sınırlandıran uygulamalar.

Platform içi rekabeti aksatan sorunlar aşağıdaki alt başlıklar altında incelenmektedir:

 • Pazaryerinde faaliyet gösteren satıcılar arasında ayrımcılık
 • Pazaryerleri ürün ve satıcı sıralaması
 • Pazaryerleri tarafından toplanan veri
 • Pazaryerleri tarafından sunulan ilişkili hizmetler
 • Haksız ticari uygulamalar
 • Pazaryeri ve satıcıların topla – dağıt (hub and spoke) tipi kartellere eğilimi

Tüketicilere yönelik endişeler aşağıdaki alt başlıklar altında incelenir:

 • Fiyat temelli endişeler
 • Tüketici bağımlılığı ve sadakat uygulamaları
 • Veri temelli endişeler
 • İnovasyonun azalması

Rapor’un son bölümü tespit edilen bu sorunlara yönelik politika önerilerine ayrılmıştır. İlginç olan, söz konusu önerilerin oldukça yenilikçi içeriklere sahip olmasıdır. Bu politika önerileri üç ana başlık altında ele alınmaktadır:

 • Mevcut rekabet hukuku kurallarının platformlar bakımından uygulanmasındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve uygulamayı güçlendirmek üzere ikincil mevzuatın gözden geçirilerek güncellenmesi
 • Sektörün geneline hâkim asimetrik pazarlık gücüne yönelik olarak, ikili ilişkilerde referans teşkil etmek üzere bir “Platform Davranış Kodu” düzenlemesinin hayata geçirilmesi
 • Geçit bekçisi niteliğindeki teşebbüslerin belirlenerek, bunların kaçınmakla yükümlü oldukları davranışların öncül (ex-ante) bir yasal düzenleme ile hayata geçirilmesi

Ayrıca, son bölümde politika önerilerine geçmeden önce e-pazaryerlerine ilişkin teorik çerçeveye de yer verilmektedir. Bu bölümde özellikle platformların gelişimine ilişkin gelecek projeksiyonlarının, ulaşılan sonuçların ve en önemlisi bazı e-pazaryerlerinin pazar gücünün yarattığı sorunların altı çizilmektedir. Böylelikle Rapor, politika önerileri konusunda kamuoyu görüşlerini toplamayı ve nihai olarak bunları şekillendirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıdaki bölümde yer verilecek politika önerileri birçok açıdan Rekabet Kurumu’nun mevcut yaklaşımının değişmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu önerilerin hayata geçmesi sadece rekabet hukuku uygulamaları açısından değil, ilgili pazarlardaki e-pazaryerlerinin işleyişi açısından da yepyeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.

Teorik Çerçeveye ve Mevcut Görünüme İlişkin Tespitler

Raporun belki de en önemli bölümü son derece kritik tespitlerin yapıldığı bu bölümdür. Zira anılan bölüm politika önerilerine ilişkin temel tespitlerin dayanağını teşkil etmektedir. Rapor, e-pazaryerlerinin çok taraflı pazar özelliği taşıyan bir modele sahip olup, kendine has özellikleri nedeniyle geleneksel pazarlardan farklılaştığını tespit etmektedir.

Anılan platformların faaliyet gösterdiği pazarlarda güçlü ağ etkileri, ölçek ve kapsam ekonomileri gibi pazara giriş engelleri yanında, söz konusu platformların veri temelli bir işleyişe sahip olması dahi yüksek bir pazara giriş engeli olarak nitelendirilmektedir. Pazara girişteki bu engeller Rekabet Kurumu nezdinde oluşan rekabetçi endişelerin dozunu artırmaktadır. Zira anılan pazar bu yapısı nedeniyle kendisini kolay kolay düzeltemediği gibi, bu durum pazardaki yerleşik teşebbüslerin pazar gücü bakımından bir kısırdöngüye neden olmaktadır. Rapor bu konuda çok vurucu bir tespit yapmaktadır. Buna göre, bu kısırdöngü “pazar içi rekabeti”, “pazar için rekabete” dönüştürmektedir. Sonucunda ise kazanan hepsini aldığından dolayı anılan pazarda tekelleşme ortaya çıkmaktadır. Sadece oluşan bu tekelleşme değil, e-pazaryerlerinin sahip olduğu pazar gücü de anılan teşebbüslerin rakiplerini dışlamalarına, satıcı ve tüketicilere adil olmayan şartlar dikte etmelerine olanak sağlayarak oluşan zararları artırmaktadır.

Bazı tespitler ise mevcut duruma ve anılan pazardaki değişimlere yöneliktir. Bunların başında, COVID-19 sürecinde e-ticaret ve dolayısıyla e-pazaryerlerinin geçirdiği hızlı büyüme gelmektedir. Tüketiciler nezdinde e-pazaryerleri, fiziksel mağaza ve markaların internet sitelerinden farklı bir pazar teşkil etmektedir.

E-pazaryerleri arasındaki rekabetin temel unsuru sahip oldukları aktif müşteri tabanının büyüklüğüdür. Bir e-pazaryeri ne kadar çok aktif kullanıcıya sahip olursa, diğer rakip pazaryerlerine göre o kadar rekabet avantajı elde etmektedir. Ancak tüketicilerin sınırlı sayıda pazaryerini tercih ettiği, yani aktif oldukları platform sayısının sınırlı olduğu da bilinmektedir.

Ayrıca, ilgili pazardaki önemli oyuncuların büyümesi incelenmiştir. Bu kapsamda e-pazaryerlerinden Trendyol’un ilgili pazardaki gelişiminin de Rekabet Kurumu’nun dikkatinden kaçmadığı görülmektedir. Trendyol 2018 yılından itibaren tüketici tabanı, ziyaret sayısı ve alışveriş sayısı gibi parametrelerde düzenli bir artış oranı yakalamıştır. N11, Hepsiburada ve Amazon gibi pazardaki diğer önemli oyuncuların gelişimi de Rapor’da incelenmiştir. Rekabet Kurumu, anılan pazarın henüz gelişiminin başında olduğu ve zamanla devralmalarla birlikte yoğunlaşmaların artacağı tahmininde bulunmaktadır.

Rapor’da geleceğe yönelik son tespit satıcıların konumuna ilişkindir. Bu kapsamda, hibrit yapıda olan yani hem bir platform teşkil edip hem de ürün satan bir iş modelini benimseyen pazaryerlerinde mevcut olan ayrımcılık riskinin altı çizilmektedir. Buna göre, anılan hibrit yapıdaki pazaryerleri kendilerini kayırıp rakip konumdaki satıcıları dışlayabilecektir.

E-pazaryerlerinin faaliyetlerini ilişkili pazarlara genişletmesi de benzer şekilde çıkar çatışmaları doğurmaktadır. Rapor, kargo/lojistik ve ödeme sistemleri gibi ilişkili pazarlara pazaryerleri tarafından girilmesi halinde bu durumun hem satıcılar hem de bu pazarlarda yer alan teşebbüsler bakımından rekabet endişelerini gündeme getirebileceğini belirtmektedir. Ancak yine Rapor’a göre, pazaryerlerinin ilişkili pazarlara nüfuz oranı oldukça düşüktür.

Ara Sonuç

Rekabet Kurumu’nun uzun süredir beklenen belki de en önemli sektör incelemesi olan E-Pazaryerleri Platformları Sektör İncelemesi’nin 2022 yılı içinde sona ermesi beklenmektedir. Ancak ilk bulguların ve tespitlerin paylaşıldığı Rapor, aslında birçok açıdan nihai sonuçlar içermektedir. Kurumun tespitlerinin temelinde anılan pazarlardaki değişim ve geleceğe yönelik rekabetçi endişelerin yer aldığı görülmektedir. Bu sonuçlar söz konusu pazarlarda yepyeni davranış kodlarının belirlenmesine ve ticari pratiklerin değişmesine neden olma potansiyelini taşımaktadır. Rapor’da yer alan pazarın mevcut durumu ve rekabetçi endişelere ilişkin radikal tespitler dahi birçok ezberi bozabilecek niteliktedir.

E-ticaret pazarı ve bu pazarın en önemli oyuncuları olan platformlar ciddi bir değişim içerisindeyken söz konusu Rapor, Dickens’ın “İki Şehrin Hikayesi” adlı eseri gibi geleceğe ilişkin farklı bakış açıları sunuyor. Sonucu ne olursa olsun, Rapor’un yaptığı hızlı giriş ile konuya bakışımızı şimdiden derinleştirdiği kesin.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Rekabet Kurumu’nun HTM Perakendeciliği ve Çevrim İçi Reklamcılık Sektörlerine İlişkin Sektör İnceleme Raporları ile Dijital Dönüşümün Rekabet Hukukuna Yansımaları Başlıklı Çalışmaları
Hukuki Gelişmeler
Rekabet Kurumu’nun HTM Perakendeciliği ve Çevrim İçi Reklamcılık Sektörlerine İlişkin Sektör İnceleme Raporları ile Dijital Dönüşümün Rekabet Hukukuna Yansımaları Başlıklı Çalışmaları

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz günlerde çeşitli sektörleri konu alan önemli çalışmalarını kamuoyunun dikkatine sundu. Dijital pazarlardaki dönüşümün rekabet hukukuna yansımalarının ele alındığı, hızlı tüketim malları perakendeciliği ile çevrim içi reklamcılık sektörlerine ilişkin tespit ve değerlendirmelerin yer verildiği...

Rekabet Hukuku 12.05.2023
7440 Sayılı Kanun’un Rekabet Kurulu’nun İdari Para Cezaları Bakımından Uygulanabilirliği
Hukuki Gelişmeler
7440 Sayılı Kanun’un Rekabet Kurulu’nun İdari Para Cezaları Bakımından Uygulanabilirliği

12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7440 Sayılı Kanun) ile bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi...

Rekabet Hukuku 03.04.2023
Avrupa Birliği Genel Mahkemesi Avrupa Komisyonu’nun Qualcomm Aleyhine Verdiği İhlal Kararı ile Para Cezasını İptal Etti
Hukuki Gelişmeler
Avrupa Birliği Genel Mahkemesi Avrupa Komisyonu’nun Qualcomm Aleyhine Verdiği İhlal Kararı ile Para Cezasını İptal Etti

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), Avrupa Komisyonu’nun (“Komisyon”) dünyanın en büyük LTE temel bant yonga seti (“çipset”) sağlayıcısı konumundaki Qualcomm’un ilgili pazardaki hakim durumunu kötüye kullandığını tespit ederek 997 milyon Avro tutarında para cezasına hükmettiği kararını...

Rekabet Hukuku 29.06.2022
DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı
Hukuki Gelişmeler
DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı

Rekabet Kurulu (“Kurul”), 22-24/385-M sayılı kararı ile DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. (“Trendyol”) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi...Rekabet Hukuku 13.06.2022
Avrupa Komisyonu Yeni Dikey Grup Muafiyeti Yönetmeliği ve Dikey Kılavuzu Kabul Etti
Hukuki Gelişmeler
Avrupa Komisyonu Yeni Dikey Grup Muafiyeti Yönetmeliği ve Dikey Kılavuzu Kabul Etti

Avrupa Komisyonu 10 Mayıs 2022 tarihinde Yeni Dikey Kılavuz ile birlikte Yeni Dikey Grup Muafiyeti Yönetmeliği’ni (“VBER”) kabul etti. Getirilen sade ve açık kurallar, şirketlerin tedarik ve dağıtım sözleşmeleri bakımından rekabet hukuku kurallarına...

Rekabet Hukuku 13.05.022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Önemli Değişiklikler Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Önemli Değişiklikler Yapıldı

04.03.2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Yapan Tebliğ”) uyarınca...

Rekabet Hukuku 04.03.2022
Rekabet Kurumu, Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz Yayımladı
Hukuki Gelişmeler
Rekabet Kurumu, Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz Yayımladı

Rekabet Kurumu, Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz Yayımladı

Rekabet Hukuku 13.10.2020
Rekabet Kurumu Tarafından Talep Edilen Bilgilerin Sunulmaması Işığında Bazı Bankalara İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Rekabet Kurulu Kararı
Hukuki Gelişmeler
Rekabet Kurumu Tarafından Talep Edilen Bilgilerin Sunulmaması Işığında Bazı Bankalara İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Rekabet Kurulu Kararı

Rekabet Kurumu Tarafından Talep Edilen Bilgilerin Sunulmaması Işığında Bazı Bankalara İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Rekabet Kurulu Kararı

Rekabet Hukuku 5.11.2020
Rekabet Kurulu Fiat Chrysler Automobiles N.V. ve Peugeot S.A.'nın Birleşme İşlemine Koşullu İzin Verdi
Hukuki Gelişmeler
Rekabet Kurulu Fiat Chrysler Automobiles N.V. ve Peugeot S.A.'nın Birleşme İşlemine Koşullu İzin Verdi

Rekabet Kurulu Fiat Chrysler Automobiles N.V. ve Peugeot S.A.'nın Birleşme İşlemine Koşullu İzin Verdi

Rekabet Hukuku 6.01.2021
Rekabet Kurulu WhatsApp ve Facebook Hakkında Re’sen Soruşturma Başlattı
Hukuki Gelişmeler
Rekabet Kurulu WhatsApp ve Facebook Hakkında Re’sen Soruşturma Başlattı

Rekabet Kurulu WhatsApp ve Facebook Hakkında Re’sen Soruşturma Başlattı

Rekabet Hukuku 18.01.2021
Rekabet Kurulu Johnson & Johnson ile Ecza Depoları Arasındaki Sözleşmeye Muafiyet Tanınması Talebini Reddetti
Hukuki Gelişmeler
Rekabet Kurulu Johnson & Johnson ile Ecza Depoları Arasındaki Sözleşmeye Muafiyet Tanınması Talebini Reddetti

Rekabet Kurulu Johnson & Johnson ile Ecza Depoları Arasındaki Sözleşmeye Muafiyet Tanınması Talebini Reddetti

Rekabet Hukuku 2.02.2021
Rekabet Kurulu’nun WhatsApp Hakkındaki Geçici Tedbir Kararı Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Rekabet Kurulu’nun WhatsApp Hakkındaki Geçici Tedbir Kararı Yayımlandı

Rekabet Kurulu’nun WhatsApp Hakkındaki Geçici Tedbir Kararı Yayımlandı

Rekabet Hukuku 16.02.2021
Rekabet Kurumu’na Taahhüt Sunulmasına İlişkin Esaslar Tebliğ ile Düzenlendi
Hukuki Gelişmeler
Rekabet Kurumu’na Taahhüt Sunulmasına İlişkin Esaslar Tebliğ ile Düzenlendi

Rekabet Kurumu’na Taahhüt Sunulmasına İlişkin Esaslar Tebliğ ile Düzenlendi

Rekabet Hukuku 16.03.2021
Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Uygulamalara İlişkin Tebliğ Yürürlüğe Girdi
Hukuki Gelişmeler
Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Uygulamalara İlişkin Tebliğ Yürürlüğe Girdi

Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Uygulamalara İlişkin Tebliğ Yürürlüğe Girdi

Rekabet Hukuku 17.03.2021
Rekabet Kurulu’nun Google Hakkında Yürüttüğü Soruşturma Sonuçlandı
Hukuki Gelişmeler
Rekabet Kurulu’nun Google Hakkında Yürüttüğü Soruşturma Sonuçlandı

Rekabet Kurulu’nun Google Hakkında Yürüttüğü Soruşturma Sonuçlandı

Rekabet Hukuku 16.04.2021
Rekabet Kurulu İşgücü Piyasasına Yönelik Olarak 32 Teşebbüs Hakkında Soruşturma Başlattı
Hukuki Gelişmeler
Rekabet Kurulu İşgücü Piyasasına Yönelik Olarak 32 Teşebbüs Hakkında Soruşturma Başlattı

Rekabet Kurulu İşgücü Piyasasına Yönelik Olarak 32 Teşebbüs Hakkında Soruşturma Başlattı

Rekabet Hukuku 22.04.2021
Rekabet Kurulu’nun Merkezi Yurt Dışında Bulunan Teşebbüslerin Türkiye’deki İştiraklerine Tebligat Yaparak Bilgi ve Belge Talep Edebileceğine İlişkin Ankara 3. İdare Mahkemesinin Kararı
Hukuki Gelişmeler
Rekabet Kurulu’nun Merkezi Yurt Dışında Bulunan Teşebbüslerin Türkiye’deki İştiraklerine Tebligat Yaparak Bilgi ve Belge Talep Edebileceğine İlişkin Ankara 3. İdare Mahkemesinin Kararı

Rekabet Kurulu’nun Merkezi Yurt Dışında Bulunan Teşebbüslerin Türkiye’deki İştiraklerine Tebligat Yaparak Bilgi ve Belge Talep Edebileceğine İlişkin Ankara 3. İdare Mahkemesinin Kararı

Rekabet Hukuku 21.05.2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Uzlaşma Yönetmeliği Yayımlandı

Uzlaşma Yönetmeliği Yayımlandı

Rekabet Hukuku 16.07.2021
Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı
Hukuki Gelişmeler
Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Rekabet Hukuku 5.11.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.