Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi

31.10.2022 Aslı Su Çoruk

Giriş

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en önemli araçların başında gelir. Bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılması, incelemelerden verimli sonuçlar elde edilebilmesi bakımından oldukça önemlidir. Özellikle Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz’un (“Yerinde İnceleme Kılavuzu”) yayınlanmasıyla birlikte, mobil cihazlarda yer alan WhatsApp yazışmalarının silinmesi neticesinde yerinde incelemenin engellenmesi ve zorlaştırılması teşkil edebilecek haller çoğalmış olup Kurul’un idari para cezasına hükmettiği kararlarda önemli ölçüde artış gözlenmiştir. Kurul’un yerinde incelemeler sırasında WhatsApp yazışmalarının silinmesi konusundaki yaklaşımı kararları doğrultusunda şekillenmeye devam eder. Bu makalede ele alınan Kurul’un A101 kararı[1], Kurul’un konuya ilişkin güncel yaklaşımı ve tespitleri ile birlikte karşı görüşleri de içermesi nedeniyle önem arz eder.

Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi
% 0

Kurul’un A101 Kararı’ndaki Yaklaşımı

Kurul’un hızlı tüketim malları sektöründe üretici, tedarikçi ve perakendeci olarak faaliyet gösteren bazı teşebbüsler bakımından yürüttüğü soruşturma[2] kapsamında, 08.12.2021 tarihinde Yeni Mağazacılık A.Ş.’de (“A101”) yerinde inceleme gerçekleştirmiş ve bu kapsamda şirket merkezinde hazır bulunan çeşitli çalışanların bilgisayarları ve mobil cihazları incelenmiştir. A101 kararının en ilgi çekici noktası, yerinde inceleme sırasında üç ayrı çalışan tarafından gerçekleştirilen eylemlerin yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasını teşkil edip etmediğidir.

İnceleme sırasında öncelikle A101 satın alma genel müdürünün şirket telefonu adli bilişim cihazları aracılığıyla indekslenerek incelenmiş ve telefonda WhatsApp uygulamasının bulunmadığı tespit edilmiştir. Ardından, ilgili çalışanın kişisel telefonu teşebbüse ait dijital veri içerip içermediğinin tespiti amacıyla hızlı gözden geçirme yöntemi ile incelenmiştir. Bu sırada, WhatsApp uygulamasının kurulumu sırasında kullanıcıya yöneltilen kişisel bilgilere ilişkin sorular ekranda görülmüş olup bu sorular yanıtlanarak uygulamaya giriş yapılmıştır. WhatsApp uygulaması incelendiğinde, ilgili çalışanın katılımcısı olduğu gruplarda herhangi bir yazışma bulunmadığı görülmüştür. Uygulama mağazası App Store üzerinden yapılan incelemede ise güncellenen uygulamalar arasında WhatsApp uygulamasının bulunmadığı ve uygulamadaki sohbet yedekleme özelliğinin kapalı olduğu da tespit edilmiştir. Buna ek olarak, ilgili mobil cihaz adli bilişim yazılımı aracılığıyla incelendiğinde uzmanlar, WhatsApp uygulamasının kullanımına veya silinip yeniden yüklenmesine ilişkin herhangi bir log kaydı[3] tespit edememiştir.

A101 çalışanlarından bir diğerinin bilgisayarı uzmanlar tarafından incelenirken ilgili çalışanın daha önceden inceleme kapsamında uzmanlara teslim ettiği telefonunu açtığı fark edilmiştir. Cihaza bir müdahalede bulunmuş olma ihtimaline karşı, çalışanın mobil cihazı incelemeye tabi tutulmuştur. İlgili cihaz adli bilişim yazılımı aracılığıyla incelenmiş olup WhatsApp uygulamasının kullanımına yönelik herhangi bir log kaydı tespit edilememiştir.

Yerinde inceleme sırasında şirket merkezinde hazır bulunmayan ürün müdürü ise bilgisayarında ve telefonunda inceleme yapılmak üzere teşebbüse çağrılmıştır. İlgili çalışan kişisel telefonunun bozulduğunu ve cihazı evde bıraktığını ifade etmiştir. Bu nedenle, çalışanın kişisel telefonu incelemeye tabi tutulamamıştır. Uzmanlar, ilgili çalışanın yanında bulunan cihazı talep ettiklerinde çalışan, özel bilgiler içeren konuşmaların bulunması nedeniyle telefonda yüklü WhatsApp uygulamasını sildiğini beyan etmiştir. Bununla birlikte, telefonda indeksleme işlemi yapılamaması nedeniyle WhatsApp uygulamasının silinip silinmediğine ve silme işlemi olmuş ise söz konusu silme işleminin yerinde incelemeye başlanılmasından önce veya yerinde inceleme sırasında yapıldığına ilişkin kesin bir tespitte bulunulamamıştır.

Yapılan hızlı gözden geçirme sonucunda ise uygulamanın mobil cihazda bulunmadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine WhatsApp uygulaması, söz konusu mobil cihaza tekrar yüklenmiştir ve son yedekleme kapsamında mevcut olan yazışmalar Yerinde İnceleme Kılavuzu çerçevesinde teşebbüse ait dijital veri içerip içermediğinin tespiti amacıyla hızlı gözden geçirme yöntemi ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda cihazda iş ile ilgili yazışmaların yer aldığının görülmesiyle birlikte mobil cihaz adli bilişim cihazı aracılığıyla incelemeye tabi tutulmuştur. Ayrıca, çalışanın bozuk olan kişisel cihazı da evinden aldırtılarak Rekabet Kurumu yetkililerine teslim edilmiştir.

Kurul, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına yönelik değerlendirmesi kapsamında, inceleme sırasında çeşitli çalışanların mobil cihazlarından verilerin yok edilmesine yönelik faaliyetlerde bulunduğuna yönelik şüphe mevcut olsa da iki çalışanın telefonlarında adli bilişim cihazlarıyla yapılan indeksleme sonucunda WhatsApp uygulamasının silindiğine dair herhangi bir log kaydı bulunamadığını belirtmiştir. Ayrıca, diğer çalışanın telefonunun indeksinin alınamaması nedeniyle silinme işlemine dair herhangi bir log kaydının elde edilemediğini ifade etmiştir. Bu doğrultuda Kurul, teşebbüs çalışanlarının WhatsApp uygulamasını sildiklerine veya silip yeniden yüklediklerine yönelik bir tespitin adli bilişim cihazları aracılığıyla yapılamadığını belirtmiştir.

Kurul, yerleşik içtihadı uyarınca, yerinde incelemenin engellenmesine yönelik idari para cezası tesis edilmesi için silme işleminin yerinde incelemede görevli meslek personelinin incelemeye başlamasından sonra gerçekleşmiş olması gerektiğini vurgulamıştır. Söz konusu olayda ise her üç teşebbüs çalışanına ait telefonlarda silme işleminin yapılıp yapılmadığına ve silme işlemi yapılmışsa işlemin ne zaman yapıldığına ilişkin bir tespit yapılamadığını ifade etmiştir. Bu doğrultuda Kurul, A101 hakkında yerinde incelemenin engellenmesi sebebiyle idari para cezası verilmesine yer olmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Karşı Oy Yazısında İleri Sürülen Görüş

Kurul üyelerinden ikisi, somut olayda yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılması durumunun mevcut olduğunu ifade ederek oyçokluğu ile alınan Kurul kararına yönelik karşı oylarını sunmuştur.

Karşı oy yazısında, yerinde inceleme yetkisinin, Kurul’un rekabet ihlallerini ortaya çıkarabilmesi için delil elde edilmesinin en önemli ve etkili aracı olduğu vurgulanarak yerinde incelemenin doğası gereği teşebbüslere haber verilmeksizin, ansızın, süratli ve kesintisiz biçimde gerçekleşmesi gereken bir delil bulma yöntemi olduğu ifade edilmiştir.

Karşı oy yazısında, log kayıtlarının güvenilir ve kesin bilgi niteliğinde olmasına karşın özellikle cep telefonu incelemelerinde versiyon uyumsuzluğu, yazılımın güncelliği vb. nedenlerle her olayın log kaydının tespit edilemeyeceği ifade edilmiştir. Bu doğrultuda, karşı oy yazısı uyarınca işleme ilişkin log kaydının bulunması yapılan işlemle ilgili neredeyse kesin denilebilecek ölçüde bir tespit yapılmasına imkân tanırken, log kaydının bulunmaması veya elde edilememiş olması işlemin gerçekleştirilmediğinin kanıtı olarak öne sürülemeyecektir. Bu noktada, geçmiş tarihli Kurul kararlarına[4] atıf yapılarak Kurul’un log kaydı tespit edememiş olmakla birlikte, başka delillere dayanarak telefondan silme işleminin gerçekleştirildiği, dolayısıyla yerinde incelemenin engellendiği veya zorlaştırıldığı sonucuna varılan durumların mevcut olduğu hatırlatılmıştır.

Kurul üyeleri, karşı oy yazısında, somut olay bakımından log kaydı haricinde de yerinde incelemenin gecikmeli olarak başlaması, gözetim altında tutulan cep telefonu üzerinde uzmanlardan habersiz olarak işlem yapılması, WhatsApp uygulamasını sildiği iddia edilen kişilerin yerinde incelemenin doğrudan odağı ve hedefi olan üst düzey çalışanlar olması gibi durumlar nedeniyle yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına yönelik çok sayıda delilin mevcut olduğunu belirtmiştir.

Buna ek olarak, Kurul üyeleri, silinen uygulamaların geri yüklenerek son yedeklemeden itibaren incelenmesinin yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılması sonucunu ortadan kaldırmadığını zira, verilerin geri getirilmesinden bağımsız olarak, silme işleminin başlı başına yerinde incelemenin engellenmesi olarak kabul edildiğini, aksi yönde bir kabulün ise teşebbüsleri verileri silmeye teşvik edeceğini ifade etmiştir. Bu doğrultuda, karşı oy yazısında A101’in yapılan yerinde incelemenin engellendiği ve zorlaştırıldığına, bu nedenle teşebbüs hakkında 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç

Yerinde incelemelerde WhatsApp yazışmalarının silinmesi, Kurul’un yerleşik uygulaması uyarınca yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılması kapsamında değerlendirilir. Öte yandan, WhatsApp yazışmalarının yerinde incelemeden önce veya yerinde inceleme devam ederken silindiği hususu her durumda kolayca tespit edilemez. A101 kararında, silme işlemine yönelik log kaydının bulunmaması nedeniyle yerinde incelemenin engellenmediği sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan, yerinde incelemelerde her ne kadar adli bilişim cihazları vasıtasıyla silinen veriler geri getirilse veya verilere yazışmanın diğer tarafında bulunan kişiler vasıtasıyla ulaşabilirse de Kurul’un silme davranışını başlı başına yerinde incelemenin engellenmesi ve zorlaştırılması olarak değerlendirdiği kararları da mevcuttur. Bu nedenle, A101 kararı Kurul’un geçmiş kararlarındaki[5] katı yaklaşımından uzaklaştığını ortaya koyması nedeniyle önem arz eder. Kurul’un ilerleyen dönemdeki içtihadı ile WhatsApp uygulamasının ve yazışmaların silinmesinin hangi delillerle kesin olarak ispat edilebileceğinin ve hangi durumlarda yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılması kapsamında değerlendirilebileceğinin açıklığa kavuşması beklenir.

Kaynakça
  • Kurul’un A101 kararı, S. 22-28/464-187, 23.06.2022.
  • Kurul’un 26.04.2021 tarihli, 21-23/271-M sayılı ve 20.05.2021 tarihli, 21-26/325-M sayılı kararları uyarınca hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren bazı teşebbüsler ile yine Kurul’un 25.11.2021 tarihli, 21-57/796-M sayılı kararı uyarınca hızlı tüketim malları sektöründe perakendeci olarak faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına kararı.
  • Log kaydı, bir bilişim sistemindeki olayların, saatin, kullanıcı adının ve eylem cinsinin otomatik olarak kaydedilmesi işlemidir.
  • Kurul’un Medicana Samsun kararı, S. 21-31/400-202, 17.06.2021 ve Kurul’un Çiçek Sepeti kararı, S. 21-27/354-173, 27.05.2021.
  • Örneğin, Kurul’un Eti kararı, S. 21-24/278-123, 29.04.2021, , Kurul’un Unmaş kararı, S. 21-26/327-152, 20.05.2021, Kurul’un D-Market kararı, S. 22-03/35-16 ,13.01.2022ve Kurul’un İGSAŞ kararı, S. 21-38/544-265, 12.08.2021.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (“FIFA”) 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, FIFA Konseyi tarafından FIFA Futbol Menajerliği Talimatı (“Talimat”) onaylanmıştır. Bu Talimat’ta futbol menajerlerinin hak kazandıkları ücrete üst sınır getirilmesi, lisans koşullarına sınav zorunluluğunun...

Rekabet Hukuku 30.09.2023
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler
Hukuk Postası
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ihlali, son zamanlarda revize edilen AB Dikey Grup Muafiyet Yönetmeliği (VBER) kapsamında hala açık ve ağır (hardcore) bir kısıtlama olarak kabul edilmekte olup, bu da söz konusu ihlal türünün diğer bazı dikey anlaşma türlerinin aksine TFEU (Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma)...


Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi

Rekabet hukukunda, özellikle birleşme ve devralma işlemleri bakımından teşebbüs kavramının doğru şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Ekonomik bütünlük kavramı, teşebbüslerin hangi ekonomik birimleri kapsadığını ortaya koyma amacı taşır. Ekonomik bütünlük ve aile bağları arasındaki ilişki ise özellikle...

Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk
Hukuk Postası
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle sıklıkla idari para cezası verdiği, yerinde incelemelere ilişkin hem Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) hem de teşebbüslerin hukuki ve teknik tedbirler aldığı bugünlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Hukuk Postası
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları

Bilişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesi ve internet kullanımının giderek artması sonucu ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tüketiciyle buluşmasında çevrimiçi reklamcılık önemli bir kaynak haline gelmiştir. Kullanıcı geçmişi, beğenileri gibi kullanıcıların internet üzerinde bıraktığı dijital ayak izleri aracılığıyla...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Seçici Dağıtım Sistemleri

Seçici dağıtım sistemleri, sağlayıcıların anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı...

Rekabet Hukuku 31.05.2023
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu

Hiç şüphesiz COVID 19 pandemisinden beri Rekabet Kurumu’nun en yoğun çalıştığı sektörlerin başında hızlı tüketim malları geliyor. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri perakendeciler hakkında başlayan soruşturmaların habercisi olan Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği (“HTM”) konusunda başlayan...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi
Hukuk Postası
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM” veya “Mahkeme”) 2020/67 E. 2022/139 K. sayılı 09.11.2022 tarihli kararında (“Karar”) ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“7246 sayılı Kanun”) bazı maddelerinin iptal edilmesi talep edilmiştir. Bu maddeler, 4054 sayılı...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar

Türk rekabet hukukunda, belirli birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması zorunludur. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 7. maddesi uyarınca Kurul, izne tabi birleşme ve devralma işlemlerini belirleme...

Rekabet Hukuku 31.03.2023
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu

Rekabet Kurulu (Kurul) geçtiğimiz yıllarda banka ve finansal kuruluşlar hakkında yürüttüğü bir önaraştırma kapsamında, kendilerinden talep edilen bilgileri zamanında veya hiç sağlamadıkları gerekçesiyle bazı bankalar hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kurul tarafından idari para cezasına...

Rekabet Hukuku 28.02.2023
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti

Dünyaca ünlü bir ticaret şirketi olan Amazon, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş platformunu işletir. Amazon, arka planda ticari kararları çoğunlukla ilgili pazar verilerinden beslenen otomatik sistemler tarafından yönlendirilen veri odaklı bir şirkettir. Bununla birlikte, Amazon’un bir platform olarak ikili bir rolü...

Rekabet Hukuku 31.01.2023
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"
Hukuk Postası
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"

Harese, ilginç bir Arapça kelime. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni büyük bir hırsla yer. Öyle ki yedikçe ağzı kanar, ama yemeyi bırakmaz. Dikenin tadına, kendi kanının tuzlu tadı karışır. Bu karışık tat onu adeta çılgına çevirir. Kanadıkça yer. Sonunda kan kaybından...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik sağlayıcısı Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (“Digiturk”), sıklıkla Rekabet Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikayetlere konu olur ve incelendiğinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) neredeyse her yıl Digiturk hakkında karar aldığı görülür. Söz konusu kararlara...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı
Hukuk Postası
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), çevrimiçi reklamcılık sektörüne ilişkin olarak Criteo SA’nın (“Criteo”) şikayeti üzerine başlatılan rekabet hukuku incelemesi çerçevesinde, Fransa pazarındaki rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) ile Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) tanınan teşebbüse ait dijital ortamlarda inceleme yetkisinin kapsamı genişletilirken, günümüzde teşebbüs çalışanları tarafından dijital verilerin silinmesi gerekçesiyle teşebbüse...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli
Hukuk Postası
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli

Türk rekabet hukuku bakımından görece yeni bir ihlal türü olan hub and spoke karteli, bir pazarda yatay düzeydeki faaliyetleri ile tedarikçi veya perakendeci seviyesinde rakip olan iki bağımsız teşebbüsün, üretim veya dağıtım zincirinin farklı bir seviyesinde faaliyet gösteren bir başka teşebbüs aracılığıyla...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı
Hukuk Postası
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı

Uzlaşma mekanizması, Türk rekabet hukuku uygulamasına henüz yeni girmiştir. İlgili mekanizma 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikle yürürlüğe konmuş olup, yalnızca iki yıldan az bir süredir uygulamadadır...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri

E-pazaryeri platformları, ekonomiden aldıkları pay ve büyüme hızlarındaki artış nedeniyle dünya üzerindeki birçok rekabet otoritesinin olduğu gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) da merceği altındadır. Kurum’un e-pazaryeri platformları hakkındaki inceleme sürecinin ilk adımı...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler

4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken işlemlere ilişkin...

Rekabet Hukuku Mart 2022
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı
Hukuk Postası
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit veya muafiyet tanınması talebini değerlendirdiği gerekçeli kararı yayınlandı...

Rekabet Hukuku Mart 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”

Bir Mezopotamya efsanesi olan Şahmaran’ın Tarsus’ta geçtiği varsayılır. Efsaneye göre yılanların şahı, ölümsüz ve bilge “Şahmaran”dır. Şahmaran, yılanları ile birlikte mağarasında yaşayan güzel bir kadın olarak anlatılır. Yerin yedi kat altında yaşar, gövdesi yılan, başı...

Rekabet Hukuku Şubat 2022
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Online Satışlar
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile üretici ve toptancı seviyesindeki tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarındaki rekabetçi endişeler nedeniyle Rekabet Kurumu...

Rekabet Hukuku Ocak 2022
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son dönemde yayınlanan kararlarına bakıldığında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına ilişkin verilen kararların sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış olduğu gözlemlenir. Bu durum, Kurul kararlarına da yansıdığı üzere...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası

Avrupa Komisyonu, 2019 yılından bu yana Credit Suisse, UBS, Barclays, RBS ve HSBC’nin döviz spot ticaret (spot trading - Forex) piyasasındaki danışıklı davranışlarını soruşturuyordu. Komisyon, 02.12.2021 tarihli son basın açıklaması ile soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Hub and Spoke Kartelleri
Hukuk Postası
Hub and Spoke Kartelleri
Rekabet Hukuku Kasım 2021
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde...

Rekabet Hukuku Kasım 2021
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukuku Ekim 2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Hukuku Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Uygulamalarındaki Rekabet Hukuku Endişeleri
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Hukuku Eylül 2020
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Hukuk Postası
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Nihai ve Ara Kararları
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Hukuku Eylül 2019
Avrupa Komisyonu’nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Sahibinden.com Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları
Hukuk Postası
Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Trafik Sigortası Kararı
Hukuk Postası
Coty Kararı Işığında Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Booking.com Kararı
Hukuk Postası
Booking.com Kararı
Rekabet Hukuku Ocak 2017
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Hukuk Postası
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Rekabet Hukuku Kasım 2016
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Azinlik Hisse Devirleri
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Rekabet Hukuku Ağustos 2015

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.