Çevrimiçi Satış ve Reklamların Kısıtlanması: Avrupa Komisyonu’nun Guess Kararı

Mart 2019 Can Yıldız
% 0

Giriş

Tedarikçilerin satıcılarına uyguladığı kısıtlamalar, son yıllarda özellikle Avrupa’da rekabet hukuku uygulamasının önemli bir gündem maddesi oldu. Avrupa Adalet Divanı’nın (“ABAD”) lüks ürün tedarikçilerinin, yetkili satıcılarının ürünlerini Amazon ve eBay gibi üçüncü taraf platformlarda satmasını yasaklayabileceğini teyit eden Coty kararı[1], son zamanlarda çevrimiçi satışlarla ilgili dikey kısıtlamalara dikkat çekti.

Buna ek olarak, Avrupa Komisyonu (“Komisyon”), Avrupa için Tek Dijital Pazar Stratejisi[2] planına paralel biçimde bir e-ticaret sektör araştırması yürütmüş, araştırmanın nihai raporu Mayıs 2017’de yayınlanmıştı[3].

O zamandan beri Komisyon, tüketici elektroniği ürünlerinin çevrimiçi yeniden satış fiyatlarının belirlenmesi[4], video oyunları satışında geo-blocking uygulamaları[5], otel fiyatlarında ayrımcılık[6], lisanslı ürünlerin üye devletlerarası ve çevrimiçi satışlarının sınırlanması[7] ve havayolu bilet dağıtım hizmetlerindeki uygulamalar[8] gibi çeşitli iddiaları ele aldığı ve genel olarak e-ticaret sektörünü incelemeye yönelik bir dizi soruşturma başlattı.

En güncel olarak, 17 Aralık 2018’de Komisyon, Avrupa’daki seçici dağıtım sistemi bünyesindeki rekabeti kısıtlayıcı uygulamaları için ABD kökenli giyim firması Guess’e 39,8 milyon Avro para cezası verdi. Komisyon, Guess’in, üye devletlerarası satışlara ve çevrimiçi reklamcılığa yönelik kısıtlamalar da dâhil olmak üzere çeşitli kısıtlamalar uyguladığını ve bu suretle özellikle Orta ve Doğu Avrupa’da perakende fiyatlarını yapay olarak yüksek tuttuğunu tespit etti. Komisyon, Guess’in 31 Ekim 2017’ye kadar sürdürdüğü uygulamaların, Avrupalı tüketicileri Avrupa Tek Pazarının temel faydalarından biri olan “daha fazla seçenek ve daha iyi imkânlar için sınır ötesi alışveriş yapma” olanağından mahrum bıraktığı sonucuna vardı[9]. Guess, soruşturmada işbirliği yaparak ve davranışlarının rekabete aykırı olduğunu kabul ederek hükmedilen para cezasında % 50 oranında indirim elde etti.

Bu karar, e-ticaret sektöründe dağıtım süreçlerinin artan şekilde incelendiğinin bir göstergesi olarak perakendecilere, tüm ticari anlaşmalarının rekabet kurallarına uygun olması gerektiğini hatırlatan önemli bir uyarıdır. Karar ayrıca, Komisyon’un pratik uygulanmadaki odağının, e-ticaret sektör araştırması sonuç raporunda belirtilenler ile paralel olduğunu göstermektedir.

Ayrıca, karardaki tespitleri, şirketlerin dikkat etmesi gereken unsurları açıkça ortaya koymaktadır. Bu anlamda, Komisyon’un Guess kararını detaylı olarak incelemek faydalı olacaktır.

Arka Plan

Guess, “GUESS?” ve “MARCIANO” dâhil olmak üzere çok sayıda ticari marka altında kıyafet ve aksesuarları tasarlar, dağıtır ve lisanslar. Guess, Avrupa Ekonomik Alanında, yetkili perakendecilerin kalite kriterleri temelinde seçildiği nitel bir seçici dağıtım sistemi işletmektedir.

Coty kararında da teyit edildiği gibi, Avrupa Ekonomik Alanındaki tedarikçiler, seçici dağıtım sistemleri de dâhil olmak üzere ticari çıkarlarına en iyi şekilde hizmet eden dağıtım sistemini işletmekte serbesttirler. Seçici dağıtım bağlamında, son tüketicilerin - farklı üye devletlerdekiler de dâhil olmak üzere - herhangi bir yetkili satıcıdan ürün satın alabilmesi gerekir. Bilindiği gibi, yetkili satıcılar ayrıca ilgili ürünleri çevrimiçi olarak ve üye devletler arasında bağımsız olarak sunabilmeli ve kendi satış fiyatlarını serbestçe belirleyebilmelidir. Bu, güncel Geo-Blocking yönetmeliği ile iyice pekişmiştir[10].

Komisyon’un Bulguları

Karara göre[11], Guess’in dağıtım anlaşmaları ve uygulamaları, seçici dağıtım sistemindeki yetkili perakendecilerin aşağıdaki özgürlüklerini kısıtlamıştır:

  • Çevrimiçi arama reklamcılığında Guess marka isimlerini ve ticari markalarını kullanmak,
  • Guess’den önceden özel olarak izin alma gereksinimi bulunmaksızın çevrimiçi satış yapmak (Guess’in izin konusunda objektif herhangi bir kalite kriterine dayanmadığı ve tam takdir yetkisi olduğu vurgulanmıştır),
  • Kendilerine tahsis edilen bölgeler dışında bulunan müşterilere satış yapmak,
  • Diğer yetkili toptancılar ve perakendecilerle çapraz ticaret yapmak,
  • Guess ürünlerinin perakende satış fiyatlarını bağımsız olarak belirleyebilmek (yeniden satış fiyatının belirlenmesi).

Bu kısıtlamaların her biri, Komisyon kararı ışığında aşağıda detaylı olarak incelenecektir.

Çevrimiçi Arama Reklamlarının Kısıtlanması

Komisyon, Guess’in e-ticaret stratejisini uygulamak ve bağımsız distribütörlerinin çevrimiçi satışlarının artmasını kontrol etmek için kullandığı önemli bir aracın, Guess marka adlarının ve ticari markalarının - özellikle de Google AdWords’te - kullanımını kısıtlamak olduğunu belirledi[12].

Komisyona göre Guess, perakendecilerinin Avrupa Ekonomik Alanında Google AdWords’te anahtar kelimeler olarak Guess marka adlarını ve ticari markalarını kullanmalarını veya bunlarla teklif vermelerini sistematik olarak yasakladı. Guess’in, ürünlerinin marka imajını korumak için seçici bir dağıtım sistemi işletmesine rağmen, Google AdWords politikasına gelince farklı gayeleri bulunduğu değerlendirildi.

Guess’in, bağımsız Guess distribütörlerinin dışlanması pahasına kendi web sitesine gelen trafiği en üst düzeye çıkarmaya çalıştığı ve bu nedenle, kendi çevrimiçi perakende faaliyetleri üzerinde yetkili perakendecilerin olası rekabetçi baskısını, yetkili perakendecilerin reklam araçlarını etkili olarak kullanma yetilerini kısıtlayarak ve kendi reklam maliyetlerini düşük tutarak azaltmaya çalıştığı belirtildi.

Komisyon, Google AdWords’te Guess marka isimlerinin ve ticari markalarının kullanılmasının yasaklanmasının, Guess’in seçici dağıtım sistemi içindeki yetkili çevrimiçi perakendecilerin “bulunulabilirliğini” ve nihayetinde fonksiyonelliğini sınırlandırdığı sonucuna vardı[13]. Komisyon, kısıtlamanın, Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Antlaşma’nın (“TFEU”) 101(1). maddesi çerçevesinde rekabeti kısıtlama amacına sahip olduğuna dikkat çekti[14].

Çevrimiçi Satışların Kısıtlanması

Daha önce ABAD’ın Pierre Fabre kararı[15] ile de tespit edildiği gibi, çevrimiçi satışlara yönelik sınırlandırmalar Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tüzüğünün[16] 4(c) maddesi kapsamında ağır bir ihlal niteliğindedir.

Komisyona göre, Guess’in kendi internet sitesini destekleyen e-ticaret stratejisinin bir diğer uzantısı da “Guess ürünlerini çevrimiçi satan sınırlı sayıda bağımsız operatöre sahip olmak” idi. Komisyon, bunun, sözleşmesel bir yükümlülüğe bağlı olarak çevrimiçi satış yapmak isteyen yetkili perakendecilerin ilk olarak Guess’ten çevrimiçi satış yapmak için açık bir izin almasını zorunlu kılma biçiminde gerçekleştirildiğini vurguladı. Ek olarak, Guess’in yetkili perakendecilere izin verilip verilmeyeceğine karar verirken kullanmak üzere kalite kriterleri belirlemediğinin ve yetkili perakendecilerin çevrimiçi satış yapıp yapmamalarına karar verme konusunda tam bir takdir yetkisine olduğunun altı çizildi[17].

Yukarıda belirtilenlerin ışığında Komisyon, uyum sağlanması mümkün olan nesnel kriterler belirlemek yerine, sözleşmeye bağlı olarak sınırsız takdir yetkisi elde etmenin AB rekabet kurallarını ihlal ettiğine dikkat çekti[18]. Komisyon, ABAD’ın, seçici dağıtım sistemlerindeki meşru bir amaç benimseyen sözleşmesel hükümlerin ancak kalite kriterlerinin “herkes için uygulanır biçimde” ve “ayrımcı olmayacak şekilde” belirlendiği takdirde bu hükümlerin TFEU’nun 101 (1) maddesi uyarınca ihlal teşkil etmeyeceğini belirlediği Coty kararına da atıfta bulundu[19].

Seçici Dağıtım Sistemi Üyeleri Arasında Toptan ve Perakende Çapraz Ticaretin Kısıtlanması

Komisyon, Guess’in dağıtım anlaşmalarındaki bazı hükümlerin, toptancıların ve yetkili perakendecilerin Guess ürünlerini diğer toptancılara veya Guess’in seçici dağıtım ağı içindeki yetkili perakendecilere pazarlama ve satma kabiliyetini sınırlandırdığını ve bu nedenle Avrupa Ekonomik Alanındaki rekabeti sınırladığını belirledi[20].

Üye Devletlerarası Son Kullanıcılara Satışların Kısıtlanması

Dağıtım anlaşmalarının belirli hükümlerinin, perakendecilerin Guess ürünlerini yetkilendirildikleri bölge dışında bulunan son kullanıcılara satmalarını engellediği sonucuna varıldı. Kısıtlamaların hem aktif hem de pasif satışlara yönelik olduğu özellikle vurgulandı; başka bir deyişle, Guess tarafından tahsis edilen bölge dışında ne reklam ne de satış yapılmasına izin verilmediğinin altı çizildi[21].

Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi

Son olarak, Komisyon, Guess’in, yetkili satıcılarının satış fiyatlarına müdahale ederek TFEU’nun 101. maddesini ihlal ettiğini tespit etti. Komisyon, özellikle Guess’in perakendecilerin fiyatlarını takip ettiğini ve Guess’in “tavsiye edilen” yeniden satış fiyatları ile uyuşmayan fiyatları düzeltmek için müdahalede bulunduğunu tespit etti[22].

Kararın Yansımaları ve Değerlendirmeler

Guess dosyasında Komisyon, çeşitli ağır ihlallerde bulunan bir seçici dağıtım sistemi işletmecisi teşebbüsü cezalandırdı. Karar, Komisyon’un çeşitli farklı dikey kısıtlamalara yönelik tutumunu ortaya koyduğundan, teşebbüsler için dikkate değer bir karardır.

En önemlisi, karar, çevrimiçi arama reklamcılığı kısıtlamalarına Komisyon’un yaklaşımına yeni bir ışık tutuyor. Komisyon’un görüşüne göre, Guess’in kendi çevrimiçi perakende faaliyetleri üzerindeki rekabet baskıyı azaltma ve reklam maliyetlerini minimumda tutma hedefleri meşru değildi. Bu nedenle, Guess’in AdWords’e yönelik kısıtlamasını amaç itibarıyla rekabetin sınırlandırılması olarak değerlendirildiği karar, AB rekabet kuralları uyarınca teşebbüslerin bu tür kısıtlamaları haklı çıkarmasının zor olabileceğini gösteriyor.

Ayrıca Komisyonun, gerekçeli karar boyunca yaptığı değerlendirmelerde Guess’in iç strateji raporlarına ve seçici dağıtım sözleşmelerine geniş kapsamlı atıfta bulunduğu gözlenir. Bu nedenle karar, şirket içi belgelerin, rekabet karşıtı davranışların değerlendirilmesinde kullanılabileceğini hatırlatır.

Guess kararı gibi kararlarla ortaya koyulduğu gibi, e-ticaret ve çevrimiçi dağıtımın Komisyon için bir öncelik olmaya devam ettiğini söylemek yanlış olmaz. Guess kararı, e-ticaret soruşturmasının başlamasından bu yana açılan soruşturmalardan kaynaklanabilecek diğer kararlarla birlikte, Komisyon’un ileriye dönük öncelikleri hakkında yararlı öngörüler sunmaktadır. Bu bağlamda, Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tüzüğü’nün uygulama süresinin 31 Mayıs 2022’de sona ereceği göz önünde bulundurulduğunda, Komisyon, halen geçerli olan dikey kuralların içinde bulunduğumuz e-ticaret çağında hala etkili ve makul olup olmadığını değerlendirecektir. Bu nedenle Komisyon, yeni çevrimiçi satış kısıtlama biçimleriyle ilgili olarak Guess kararı gibi kararlarla değerlendirmelerini sürdürmekte ve çevrimiçi pazarlara ilişkin yeni yaklaşımlarını belirlemektedir.

[1] ABAD’ın Case C-230/16 numaralı Coty Germany GmbH v Parfümerie Akzente GmbH dosyasındaki ön karar usulü hükmü, 6 Aralık 2017.

[2] “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions a Digital Single Market Strategy for Europe.

(COM/2015/0192 final) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2015%3A192%3AFIN

[3] E-ticaret sektör araştırması nihai raporu (Brüksel, 10.5.2017 - COM(2017) 229 final) http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_final_report_en.pdf

[4] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-201_en.htm,

Söz konusu soruşturma, Temmuz 2018’de sonuçlanmış, yeniden satıcılarının fiyatlarına müdahale ederek AB kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle tüketici elektroniği üreticileri Asus, Denon & Marantz, Philips ve Pioneer’e toplam 111 milyon Avro ceza verilmiştir: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4601_en.htm

Karar numaraları şu şekildedir: AT. 40465 (Asus), AT.40469 (Denon & Marantz), AT.40181 (Philips), AT.40182 (Pioneer).

[5] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-201_en.htm.

[6] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-201_en.htm.

[7] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1646_en.htm.

[8] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6538_en.htm.

[9] Basın Açıklaması - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6844_en.htm.

[10] 22 Mart 2018’de yürürlüğe giren ve 3 Aralık 2018’den bu yana uygulanan (EU) 2018/302 numaralı AB Tüzüğü, müşterilerin uyruğu, ikamet yeri veya iç pazarlar içindeki kuruluş yeri bazında yapılan haksız çevrimiçi satış ayrımcılığına çözüm üretmeye yöneliktir.

[11] Case AT.40428, 17.12.2018, para. 2.

[12] Case AT.40428, 17.12.2018, para. 40.

[13] Case AT.40428, 17.12.2018, para 45-52.

[14] Case AT.40428, 17.12.2018, para 126.

[15] Case C-439/09- 2011.

[16] Komisyon Tüzüğü, No. (EU) 330/2010, 20 Nisan 2010.

[17] Case AT.40428, 17.12.2018, para 53-57.

[18] Case AT.40428, 17.12.2018, para 63.

[19] Case AT.40428, 17.12.2018, para 130.

[20] Case AT.40428, 17.12.2018, para 64-78.

[21] Case AT.40428, 17.12.2018, para 83.

[22] Case AT.40428, 17.12.2018, para 87.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (“FIFA”) 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, FIFA Konseyi tarafından FIFA Futbol Menajerliği Talimatı (“Talimat”) onaylanmıştır. Bu Talimat’ta futbol menajerlerinin hak kazandıkları ücrete üst sınır getirilmesi, lisans koşullarına sınav zorunluluğunun...

Rekabet Hukuku 30.09.2023
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler
Hukuk Postası
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ihlali, son zamanlarda revize edilen AB Dikey Grup Muafiyet Yönetmeliği (VBER) kapsamında hala açık ve ağır (hardcore) bir kısıtlama olarak kabul edilmekte olup, bu da söz konusu ihlal türünün diğer bazı dikey anlaşma türlerinin aksine TFEU (Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma)...


Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi

Rekabet hukukunda, özellikle birleşme ve devralma işlemleri bakımından teşebbüs kavramının doğru şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Ekonomik bütünlük kavramı, teşebbüslerin hangi ekonomik birimleri kapsadığını ortaya koyma amacı taşır. Ekonomik bütünlük ve aile bağları arasındaki ilişki ise özellikle...

Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk
Hukuk Postası
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle sıklıkla idari para cezası verdiği, yerinde incelemelere ilişkin hem Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) hem de teşebbüslerin hukuki ve teknik tedbirler aldığı bugünlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Hukuk Postası
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları

Bilişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesi ve internet kullanımının giderek artması sonucu ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tüketiciyle buluşmasında çevrimiçi reklamcılık önemli bir kaynak haline gelmiştir. Kullanıcı geçmişi, beğenileri gibi kullanıcıların internet üzerinde bıraktığı dijital ayak izleri aracılığıyla...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Seçici Dağıtım Sistemleri

Seçici dağıtım sistemleri, sağlayıcıların anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı...

Rekabet Hukuku 31.05.2023
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu

Hiç şüphesiz COVID 19 pandemisinden beri Rekabet Kurumu’nun en yoğun çalıştığı sektörlerin başında hızlı tüketim malları geliyor. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri perakendeciler hakkında başlayan soruşturmaların habercisi olan Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği (“HTM”) konusunda başlayan...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi
Hukuk Postası
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM” veya “Mahkeme”) 2020/67 E. 2022/139 K. sayılı 09.11.2022 tarihli kararında (“Karar”) ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“7246 sayılı Kanun”) bazı maddelerinin iptal edilmesi talep edilmiştir. Bu maddeler, 4054 sayılı...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar

Türk rekabet hukukunda, belirli birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması zorunludur. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 7. maddesi uyarınca Kurul, izne tabi birleşme ve devralma işlemlerini belirleme...

Rekabet Hukuku 31.03.2023
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu

Rekabet Kurulu (Kurul) geçtiğimiz yıllarda banka ve finansal kuruluşlar hakkında yürüttüğü bir önaraştırma kapsamında, kendilerinden talep edilen bilgileri zamanında veya hiç sağlamadıkları gerekçesiyle bazı bankalar hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kurul tarafından idari para cezasına...

Rekabet Hukuku 28.02.2023
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti

Dünyaca ünlü bir ticaret şirketi olan Amazon, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş platformunu işletir. Amazon, arka planda ticari kararları çoğunlukla ilgili pazar verilerinden beslenen otomatik sistemler tarafından yönlendirilen veri odaklı bir şirkettir. Bununla birlikte, Amazon’un bir platform olarak ikili bir rolü...

Rekabet Hukuku 31.01.2023
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi
Hukuk Postası
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en önemli araçların başında gelir. Bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılması, incelemelerden verimli sonuçlar elde edilebilmesi...

Rekabet Hukuku 31.10.2022
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"
Hukuk Postası
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"

Harese, ilginç bir Arapça kelime. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni büyük bir hırsla yer. Öyle ki yedikçe ağzı kanar, ama yemeyi bırakmaz. Dikenin tadına, kendi kanının tuzlu tadı karışır. Bu karışık tat onu adeta çılgına çevirir. Kanadıkça yer. Sonunda kan kaybından...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik sağlayıcısı Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (“Digiturk”), sıklıkla Rekabet Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikayetlere konu olur ve incelendiğinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) neredeyse her yıl Digiturk hakkında karar aldığı görülür. Söz konusu kararlara...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı
Hukuk Postası
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), çevrimiçi reklamcılık sektörüne ilişkin olarak Criteo SA’nın (“Criteo”) şikayeti üzerine başlatılan rekabet hukuku incelemesi çerçevesinde, Fransa pazarındaki rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) ile Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) tanınan teşebbüse ait dijital ortamlarda inceleme yetkisinin kapsamı genişletilirken, günümüzde teşebbüs çalışanları tarafından dijital verilerin silinmesi gerekçesiyle teşebbüse...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli
Hukuk Postası
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli

Türk rekabet hukuku bakımından görece yeni bir ihlal türü olan hub and spoke karteli, bir pazarda yatay düzeydeki faaliyetleri ile tedarikçi veya perakendeci seviyesinde rakip olan iki bağımsız teşebbüsün, üretim veya dağıtım zincirinin farklı bir seviyesinde faaliyet gösteren bir başka teşebbüs aracılığıyla...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı
Hukuk Postası
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı

Uzlaşma mekanizması, Türk rekabet hukuku uygulamasına henüz yeni girmiştir. İlgili mekanizma 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikle yürürlüğe konmuş olup, yalnızca iki yıldan az bir süredir uygulamadadır...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri

E-pazaryeri platformları, ekonomiden aldıkları pay ve büyüme hızlarındaki artış nedeniyle dünya üzerindeki birçok rekabet otoritesinin olduğu gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) da merceği altındadır. Kurum’un e-pazaryeri platformları hakkındaki inceleme sürecinin ilk adımı...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler

4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken işlemlere ilişkin...

Rekabet Hukuku Mart 2022
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı
Hukuk Postası
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit veya muafiyet tanınması talebini değerlendirdiği gerekçeli kararı yayınlandı...

Rekabet Hukuku Mart 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”

Bir Mezopotamya efsanesi olan Şahmaran’ın Tarsus’ta geçtiği varsayılır. Efsaneye göre yılanların şahı, ölümsüz ve bilge “Şahmaran”dır. Şahmaran, yılanları ile birlikte mağarasında yaşayan güzel bir kadın olarak anlatılır. Yerin yedi kat altında yaşar, gövdesi yılan, başı...

Rekabet Hukuku Şubat 2022
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Online Satışlar
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile üretici ve toptancı seviyesindeki tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarındaki rekabetçi endişeler nedeniyle Rekabet Kurumu...

Rekabet Hukuku Ocak 2022
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son dönemde yayınlanan kararlarına bakıldığında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına ilişkin verilen kararların sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış olduğu gözlemlenir. Bu durum, Kurul kararlarına da yansıdığı üzere...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası

Avrupa Komisyonu, 2019 yılından bu yana Credit Suisse, UBS, Barclays, RBS ve HSBC’nin döviz spot ticaret (spot trading - Forex) piyasasındaki danışıklı davranışlarını soruşturuyordu. Komisyon, 02.12.2021 tarihli son basın açıklaması ile soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Hub and Spoke Kartelleri
Hukuk Postası
Hub and Spoke Kartelleri
Rekabet Hukuku Kasım 2021
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde...

Rekabet Hukuku Kasım 2021
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukuku Ekim 2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Hukuku Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Uygulamalarındaki Rekabet Hukuku Endişeleri
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Hukuku Eylül 2020
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Hukuk Postası
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Nihai ve Ara Kararları
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Hukuku Eylül 2019
Avrupa Komisyonu’nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Sahibinden.com Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları
Hukuk Postası
Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Trafik Sigortası Kararı
Hukuk Postası
Coty Kararı Işığında Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Booking.com Kararı
Hukuk Postası
Booking.com Kararı
Rekabet Hukuku Ocak 2017
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Hukuk Postası
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Rekabet Hukuku Kasım 2016
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Azinlik Hisse Devirleri
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Rekabet Hukuku Ağustos 2015

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.