COVID 19 Salgının Türk Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Mayıs 2020 Mert Karamustafaoğlu

“Herşey o kadar çoktu ki, şaşırmak az gelirdi.”

Edip Cansever

% 0

Giriş

COVID 19 önceleri uzak bir Çin şehrinde gözüken gizemli bir hastalıktı. Zamanla haberlerde bu hastalıkla ilgili korkutucu salgın görüntüleri görülmeye başladı. İlk zamanlar dünyanın birçok ülkesi güvenliydi, hastalık her yerde görülmüyordu. COVID 19 zamanla tüm Dünya’ya yayıldı. Kaçınılmaz hale geldi.

Dünya tarihinde çeşitli dönemlerde görülen salgın hastalıkların binlerce, hatta milyonlarca insanı etkilediği bilinir. Örneğin Doğu Romalı tarihçi Prokopios’un “Istanbul’da İsyan ve Veba” adlı kitabında yaşanan feci bir veba salgını anlatılır. Anılan salgın nedeniyle Roma İmparatorluğu’ndaki ekonomik ve sosyal hayat ciddi ölçüde değişmiş ve oldukça sert yeni kanunlar çıkmıştır. Buna rağmen Roma İmparatorluğu’ndaki çöküş durdurulamamıştır. Dolayısıyla büyük salgınların ardından tarihte imparatorlukların çöktüğü, ya da yeni imparatorlukların doğduğu görülebilmektedir.

COVID 19 salgını da bütün diğer büyük salgınlar gibi zamanla tüm insanlığı tehdit eden bir sorun halini aldı. Bundan dolayı 12 Mart günü Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” olarak ilan edildi. Milyonlarca insanın hasta olmasına ve yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden oldu. Süper marketlerin rafları panik halindeki insanlar tarafından birkaç saat içinde boşaltıldı. Temizlik ve gıda ürünleri tedariki ciddi bir sorun haline geldi. Milyarlarca insan aylarca evlerinde karantinada kaldı. Bütün ülkelerde ekonomiler durdu, milyonlarca kişi işsiz kaldı ve kapitalist sistem bilinen en ağır krizlerinden biriyle karşılaştı. Salgın birçok ülkede kontrol altına alınsa da, yeni dalgaların yaşanabileceği konuşuluyor ve bu durum ekonomik faaliyetler açısından geleceği daha belirsiz hale getiriyor.

Salgın döneminde bazı mallara ilişkin oluşan aşırı talep, özellikle e-ticarete ilişkin talebi öngörülemeyen biçimde artırdı. Çevrimiçi satış kanallarının yoğun talep görmesinin Pazar tanımlarını değiştireceğine, rekabet hukuku açısından anılan pazarların daha farklı yorumlanmasına neden olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca arz güvenliğinin sağlanması açısından da başta süpermarketler olmak üzere birçok teşebbüsün yoğun çaba göstermesi ve ek önlemler alması gerekecek. Salgında yeni bir dalganın oluşması durumunda özellikle gıda ve temizlik malzemeleri açısından arz sıkıntısı ciddi bir sorun olacak gibi gözüküyor.

Bunun için söz konusu teşebbüslerin arasında işbirlikleri yapılması kaçınılmaz gibi gözüküyor. Bu durum da rekabet hukuku anlamında başta bilgi değişimi olmak üzere önemli riskleri beraberinde getiriyor.

Ancak COVID 19 kapsamında daha da önemli olan bazı temel gıda ve temizlik ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat artışları. Artan fiyatlara rağmen tüketiciler bazı ürünlere halen ulaşamıyor. Bu durum da stokçuluk iddialarını da beraberinde getiriyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de fiyat artışlarının kontrol edilmesi için hükümet üzerinde kamuoyu baskısı bulunuyor. COVID 19 süresinde Türkiye’de fahiş fiyat artışlarının kontrolü ve stokçulukla mücadele için yeni düzenlemeler yanında, Rekabet Kurumu’nun da başlattığı incelemelerle önemli rol oynadığı görülüyor.

COVID 19 etkilerinin önümüzdeki dönemde daha net ortaya çıkacağı görülüyor. Rekabet hukuku açısından bu yeni bir yaptırım politikasının benimsenmesini de zorunlu kılacak. Dolayısıyla tüm dünyada salgın sonrası hakim durumun kötüye kullanılması, aşırı fiyat ve mal vermenin reddi gibi konuların yoğun olarak gündeme gelmesi kaçınılmaz olacak. Zira salgın başlar başlamaz dünyanın bir çok yerindeki rekabet otoritesi özellikle gıda ve temizlik/hijyen ürünleri ile ilgili soruşturmalar açmıştı.

Ayrıca salgın sırasında yüzbinlerce kamu çalışanın evlerine çekilmesi nedeniyle, hem Avrupa Birliği’ne (“AB”) üye ülkelerde, hem de AB Komisyonu’nda görüşmelerin video konferanslar veya telefon üzerinden yapılması esası getirilmişti. Ayrıca birçok üye ülke rekabet otoritesinin birleşme ve devralma başvurularını mümkün olduğunca ertelenmesini istemiş ve süreler konusunda da esnek davranılacağı açıklanmıştı. Rekabet otoriteleri çalışanlarının işlerine geri dönmesiyle birlikte, uzun süredir beklenen kararlar da çıkmaya başlayacak.

Türk Rekabet Hukuku Açısından COVID 19

COVID 19 salgınının Türkiye’de hız kazanmaya başladığı Mart ayı ortalarından itibaren başta gıda fiyatları olmak üzere, sağlık ve temizlik malzemelerinin fiyatlarında fahiş artışlar görüldüğü iddiaları gündeme geldi.[1] Talebin çok fazla artması nedeniyle bazı ürünlerin arzında sıkıntı yaşanmasının yanı sıra Ramazan ayının da başlamasıyla fiyatlarda ciddi artışlar görülmeye başlandı. COVID 19 salgını nedeniyle üretimde yaşanan sıkıntılar, pazardaki tüm oyuncular açısından ciddi belirsizlikler yarattı. Tüketiciler bazı ürünleri pazarda bulmakta zorlanırken, birçok ürüne ise eskiye göre oldukça yüksek fiyatlarla eriştiler. Özelikle eldiven, kolonya ve maske gibi salgından korunma amaçlı kullanılan ürünlerin talebindeki artış, anılan ürünlerin bulunmasını oldukça güçleştirdi.

Bu durum birçok sektörü de etkilemeye başladı. Örneğin kolonya ve dezenfektan üretimi için gerekli etil alkol piyasada zor bulunduğundan, benzine etanol karıştırılması zorunluluğu 3 ay süreyle askıya alındı.[2] Benzer şekilde elektrik tüketimi, azalan ekonomik faaliyetlere bağlı olarak yılın en düşük seviyesine beklenmedik şekilde geriledi[3]. Bu durum toptan elektrik fiyatlarında ciddi düşüşe yol açarak, elektrik üretim şirketlerinin karlılıklarını düşürdü. Salgın sırasında en çok gündeme gelen kolonya hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bir toplantı yaparak, üreticilerin fiyatlarını artırmayacakları hususunda taahhüt verdiğini açıkladı[4].

Salgın nedeniyle yaşanan fiyat artışları nedeniyle de çeşitli önlemler alınmaya başlandı. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı dışında Hazine ve Maliye Bakanlığının da harekete geçtiği ve bazı şirketlere fahiş fiyat uyguladıkları için ceza verildiği de görüldü[5].

Alınan en önemli önlemlerden biri 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikler oldu.[6] Söz konusu Kanun’a eklenen “fahiş fiyat”, “stokçuluk” ve “haksız fiyat değerlendirme kurulu” gibi kavramlar, şikayet üzerine yapılacak yüksek fiyat artışlarının ve stokçuluk gibi eylemlerin oluşturulacak “haksız fiyat değerlendirme kurulu” tarafından incelenmesi esası benimsendi. Bu değişikliği takiben çıkartılan “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği”[7] ile de çalışma esasları ayrıntılı olarak düzenlenen anılan Kurul çalışmaya başladı.

Dolayısıyla dünyanın birçok yerinde görüldüğü gibi Türkiye’de de hükümetin halkın gıda ve temizlik ürünleri konusunda arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat artışları konusunda hassas davrandığı ve acil önlemler aldığı görüldü.

Türk Rekabet Kurumu’nun AB ve ABD’deki diğer rekabet otoriteleri gibi rekabet kurallarının işleyişi, başvuru ve toplantı usulleri hakkında bir değişikliğe ilişkin duyuru yapmadı. Ancak çok kısıtlı olarak savunma süreleri konusunda belirli bir esneklik tanıdı. Kurum, ikinci ve üçüncü yazılı savunma sürelerinin uzatılmasına ilişkin başvuruların kabul edileceğini, buna rağmen savunmalarla birlikte Kuruma yetiştirilemeyen her türlü hususun soruşturma süresi içinde (yaklaşık 15 ay) sunulabileceğini duyurdu.[8] Bu durum da aslında bir çok savunma argümanının neredeyse 15 ay süren soruşturma süresi içinde sunulması imkanını getirdi.

Gıda fiyatları konusunda ise Rekabet Kurumu çok daha hassas davrandı. Rekabet Kurumu’nun özellikle gıda sektöründe fahiş fiyatlar konusunda birbirine çok yakın tarihli iki adet duyuru yayınladı. Rekabet Kurumu’nun daha önce de özellikle aşırı fiyat artışlarının yaşandığı iddia edilen yaş meyve ve sebze ürünleri konusunda duyurular yayınladığı görülmüştü.[9] Rekabet Kurumu’nun bu duyurularının akabinde süpermarket zincirleri, meyve ve sebze halleri gibi piyasalarda soruşturmalar açılmıştı.

Rekabet Kurumu’nun COVID 19 salgınının etkilerinin görülmeye başlamasından sonraki ilk açıklaması 23.03.2020 tarihindeydi.[10] Anılan açıklamada Rekabet Kurumu, küresel bir salgın olan COVID 19’a vurgu yaparak, yaş meyve ve sebze piyasası başta olmak üzere gıda piyasalarında fahiş fiyat artışlarının gözlendiği belirtildi. Kurum, bu durumun tüketici refahını etkilediğini belirterek, rekabeti bozucu nitelikteki söz konusu eylemlerin en ağır idari para cezaları ile cezalandırılacağını ifade etti.

Bu duyurudan iki gün sonra Rekabet Kurumun Başkanı tarafından konuyla ilgili bir basın açıklaması yapıldı.[11] Açıklamada yaş meyve ve sebze piyasasının yakından izlendiği, maliyetlerde herhangi bir artış olmamasına rağmen, “ölçüsüz fiyat artışlarının” yapıldığı ve bu uygulamalara tahammül edilemeyeceği belirtildi. Anılan açıklamanın en önemli mesajını idari para cezalarının üst sınırdan verileceği ve bu konudaki Rekabet Kurulu’nun takdir hakkını ağır cezalar vermekten yana kullanacağı oluşturuyor. Dolayısıyla Kurum açıkça COVID 19 salgını ile yürütülen mücadeleye rağmen, “fırsatçılık” yaparak fahiş fiyat artışı yapanlara en ağır para cezalarının verileceğini belirtti.

Çok kısa bir süre sonra Rekabet Kurumu, temizlik ve gıda ürünlerine ilişkin inceleme başlattı.[12] Bunu maske imalatçıları hakkındaki inceleme takip etti[13]. Dolayısıyla aktif bir rekabet hukuku uygulaması Türkiye’de başlamış oldu.

Sonuç ve Geleceğe Yönelik Çıkarımlar

Geçtiğimiz yıllarda da Türkiye’de yaşanan döviz artışlarına ve mevsimsel şartlara bağlı olarak bazı meyve ve sebze ürünlerinin fiyatlarında artışlar yaşandığı görülmüştü. Bunun üzerine Rekabet Kurumunun internet sayfasından açıklamalar yapıldığı ve incelemeler yapıldığı biliniyordu.[14] Yine aynı dönemde yüksek fiyat artışları iddiaları ile gündeme gelen kağıt, gübre ve süpermarket pazarları ile ilgili incelemeler yürütülmüş ancak çoğunlukla ihlal tespiti yapılmamıştı.

Geçmiş dönem uygulamaları açıkça ortaya koyuyor ki, Rekabet Kurumu gerek döviz artışları, gerek mevsimsel şartlar nedeniyle yüksek fiyat artışı yaşanan pazarları yakından inceliyor. Fiyat artışlarının etkilerini, nedenlerini inceleyerek, tüketicilerin menfaatini korumaya çalışıyor. Bu konuda kendisine savunma olarak öne sürülen kriz dönemindeki tüm ekonomik argümanları da dikkate alıyor.

Ancak yine geçmiş dönemdeki kararlarından Kurum’un salt kriz savunmasını dikkate almadığı görülüyor. Örneğin Seramik[15] kararında öne sürülen ekonomik kriz savunması, kabul edilmemiştir. Kurum bir kriz kartelinin ancak aşırı kapasitenin azaltılması için yapılması gerektiğini, fiyat tespiti veya kota anlaşması içermemesini ve kamu otoritelerine haber verilmesini belirtmiştir. Otomotiv ÖTV[16],Tüpraş[17] ve 12 Banka[18] kararlarında teşebbüsler tarafından kriz savunmaları yapılmış ancak bu savunmalar yine kabul görmemiştir.

Bu kararlardan açıkça görülüyor ki Rekabet Kurumu kriz dönemlerine ilişkin yapılan savunmaları ancak Pazar şartlarındaki radikal değişimleri ortaya koyuyorsa bir indirim nedeni olarak kabul ediyor. Sadece bir krizin varlığı rekabet ihlalini ortadan kaldıran bir savunma olarak kabul edilmiyor. Ancak COVID 19 gibi bir salgının etkilerinin de henüz Rekabet Kurumu tarafından incelenmediğini dikkate almak gerek. Bu denli büyük bir salgın tüm dünyada olduğu gibi Rekabet Kurumu içtihatlarını esaslı ölçüde değiştirebilir.

[1] https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/03/13/corona-firsatcilari (Erişim Tarihi: 09.06.2020); https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/son-dakika-bakan-pekcandan-corona-virus-aciklamasi-fiyat-artislarina-gerekeni-yapacagiz-41466705 (Erişim tarihi: 09.06.2020).

[2] https://www.enerjigunlugu.net/kolonya-uretimi-icin-3-ay-benzine-etanol-karistirilmayacak-36518h.htm (Erişim tarihi: 09.06.2020).

[3] https://www.dunya.com/gundem/gunluk-elektrik-tuketiminde-yilin-en-dusuk-seviyesi-goruldu-haberi-465662 (Erişim tarihi: 09.06.2020).

[4] https://www.sanayi.gov.tr/medya/duyurular/60d200320t1 (Erişim Tarihi: 09.06. 2020).

[5] https://www.tv100.com/maliye-bakanligindan-fahis-fiyatli-satislar-icin-ihbar-hatti-haber-487881 (Erişim tarihi: 09.06.2020); https://www.ekonomist.com.tr/haberler/bakanliktan-virus-firsatcilarina-karsi-onlem.html (Erişim tarihi: 09.06.2020); https://www.gib.gov.tr/koronavirus-nedeniyle-piyasalardaki-haksiz-fiyat-artisina-iliskin-sikayet-hatti (Erişim tarihi: 09.06. 2020).

[6] Söz konusu değişiklikler içeren 7224 sayılı Kanun için bkz. 17.04.2020 tarih, 31102 sayılı Resmi Gazete.

[7] Ayrıntılı bilgi için bkz. 28.05.2020 tarih, 31138 sayılı Resmi Gazete.

[8] https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/duyuru-91e4ba53dc80ea11811800505694b4c6 (Erişim tarihi: 09.06.2020).

[9] https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/tarlada-da-yok-depoda-da-yok-2768372/ (Erişim tarihi: 09.06.2020).

[10] https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/kamuoyuna-duyuru-3b18d865266dea11811700505694b4c6 (Erişim tarihi: 09.06.2020).

[11] https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/rekabet-kurumu-baskani-birol-kule-nin-ya-19def560896eea11811700505694b4c6 (Erişim tarihi: 09.06.2020)

[12] https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/aralarinda-zincir-marketlerin-de-bulundu-8828c79f5f90ea11811a00505694b4c6 (Erişim tarihi: 09.06.2020)

[13] https://www.ntv.com.tr/turkiye/rekabet-kurumu-maske-uretim-ve-satisi-yapan-10-tesebbuse-sorusturma-acti,126IRYcLVkGmrPAmH99FdQ (Erişim tarihi: 09.06.2020)

[14] https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/tarlada-da-yok-depoda-da-yok-2768372/ (Erişim tarihi: 27.03.2020); https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/rekabet-kurumundan-patates-ve-sogan-fiyatlarina-takip/1182051 (Erişim Tarihi: 09.06.2020); http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/2775326-rekabet-kurumundan-kritik-sogan-aciklamasi (Erişim Tarihi: 09.06.2020).

[15] https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=794eb352-4c6e-40df-8d73-7867772827e3 (Erişim tarihi: 09.06.2020).

[16] https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=b2bac617-7340-433a-99b8-b9ff8d3e1934 (Erişim tarihi: 09.06.2020).

[17] https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=3b186e10-8a4d-4897-a49a-d8e5e2f1b21f (Erişim tarihi: 09.06.2020).

[18] https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=30851aa5-2cf3-4c54-b284-e192ed6ed71b (Erişim tarihi: 09.06.2020).

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (“FIFA”) 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, FIFA Konseyi tarafından FIFA Futbol Menajerliği Talimatı (“Talimat”) onaylanmıştır. Bu Talimat’ta futbol menajerlerinin hak kazandıkları ücrete üst sınır getirilmesi, lisans koşullarına sınav zorunluluğunun...

Rekabet Hukuku 30.09.2023
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler
Hukuk Postası
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ihlali, son zamanlarda revize edilen AB Dikey Grup Muafiyet Yönetmeliği (VBER) kapsamında hala açık ve ağır (hardcore) bir kısıtlama olarak kabul edilmekte olup, bu da söz konusu ihlal türünün diğer bazı dikey anlaşma türlerinin aksine TFEU (Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma)...


Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi

Rekabet hukukunda, özellikle birleşme ve devralma işlemleri bakımından teşebbüs kavramının doğru şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Ekonomik bütünlük kavramı, teşebbüslerin hangi ekonomik birimleri kapsadığını ortaya koyma amacı taşır. Ekonomik bütünlük ve aile bağları arasındaki ilişki ise özellikle...

Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk
Hukuk Postası
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle sıklıkla idari para cezası verdiği, yerinde incelemelere ilişkin hem Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) hem de teşebbüslerin hukuki ve teknik tedbirler aldığı bugünlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Hukuk Postası
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları

Bilişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesi ve internet kullanımının giderek artması sonucu ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tüketiciyle buluşmasında çevrimiçi reklamcılık önemli bir kaynak haline gelmiştir. Kullanıcı geçmişi, beğenileri gibi kullanıcıların internet üzerinde bıraktığı dijital ayak izleri aracılığıyla...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Seçici Dağıtım Sistemleri

Seçici dağıtım sistemleri, sağlayıcıların anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı...

Rekabet Hukuku 31.05.2023
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu

Hiç şüphesiz COVID 19 pandemisinden beri Rekabet Kurumu’nun en yoğun çalıştığı sektörlerin başında hızlı tüketim malları geliyor. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri perakendeciler hakkında başlayan soruşturmaların habercisi olan Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği (“HTM”) konusunda başlayan...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi
Hukuk Postası
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM” veya “Mahkeme”) 2020/67 E. 2022/139 K. sayılı 09.11.2022 tarihli kararında (“Karar”) ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“7246 sayılı Kanun”) bazı maddelerinin iptal edilmesi talep edilmiştir. Bu maddeler, 4054 sayılı...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar

Türk rekabet hukukunda, belirli birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması zorunludur. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 7. maddesi uyarınca Kurul, izne tabi birleşme ve devralma işlemlerini belirleme...

Rekabet Hukuku 31.03.2023
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu

Rekabet Kurulu (Kurul) geçtiğimiz yıllarda banka ve finansal kuruluşlar hakkında yürüttüğü bir önaraştırma kapsamında, kendilerinden talep edilen bilgileri zamanında veya hiç sağlamadıkları gerekçesiyle bazı bankalar hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kurul tarafından idari para cezasına...

Rekabet Hukuku 28.02.2023
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti

Dünyaca ünlü bir ticaret şirketi olan Amazon, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş platformunu işletir. Amazon, arka planda ticari kararları çoğunlukla ilgili pazar verilerinden beslenen otomatik sistemler tarafından yönlendirilen veri odaklı bir şirkettir. Bununla birlikte, Amazon’un bir platform olarak ikili bir rolü...

Rekabet Hukuku 31.01.2023
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi
Hukuk Postası
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en önemli araçların başında gelir. Bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılması, incelemelerden verimli sonuçlar elde edilebilmesi...

Rekabet Hukuku 31.10.2022
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"
Hukuk Postası
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"

Harese, ilginç bir Arapça kelime. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni büyük bir hırsla yer. Öyle ki yedikçe ağzı kanar, ama yemeyi bırakmaz. Dikenin tadına, kendi kanının tuzlu tadı karışır. Bu karışık tat onu adeta çılgına çevirir. Kanadıkça yer. Sonunda kan kaybından...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik sağlayıcısı Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (“Digiturk”), sıklıkla Rekabet Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikayetlere konu olur ve incelendiğinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) neredeyse her yıl Digiturk hakkında karar aldığı görülür. Söz konusu kararlara...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı
Hukuk Postası
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), çevrimiçi reklamcılık sektörüne ilişkin olarak Criteo SA’nın (“Criteo”) şikayeti üzerine başlatılan rekabet hukuku incelemesi çerçevesinde, Fransa pazarındaki rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) ile Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) tanınan teşebbüse ait dijital ortamlarda inceleme yetkisinin kapsamı genişletilirken, günümüzde teşebbüs çalışanları tarafından dijital verilerin silinmesi gerekçesiyle teşebbüse...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli
Hukuk Postası
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli

Türk rekabet hukuku bakımından görece yeni bir ihlal türü olan hub and spoke karteli, bir pazarda yatay düzeydeki faaliyetleri ile tedarikçi veya perakendeci seviyesinde rakip olan iki bağımsız teşebbüsün, üretim veya dağıtım zincirinin farklı bir seviyesinde faaliyet gösteren bir başka teşebbüs aracılığıyla...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı
Hukuk Postası
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı

Uzlaşma mekanizması, Türk rekabet hukuku uygulamasına henüz yeni girmiştir. İlgili mekanizma 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikle yürürlüğe konmuş olup, yalnızca iki yıldan az bir süredir uygulamadadır...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri

E-pazaryeri platformları, ekonomiden aldıkları pay ve büyüme hızlarındaki artış nedeniyle dünya üzerindeki birçok rekabet otoritesinin olduğu gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) da merceği altındadır. Kurum’un e-pazaryeri platformları hakkındaki inceleme sürecinin ilk adımı...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler

4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken işlemlere ilişkin...

Rekabet Hukuku Mart 2022
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı
Hukuk Postası
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit veya muafiyet tanınması talebini değerlendirdiği gerekçeli kararı yayınlandı...

Rekabet Hukuku Mart 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”

Bir Mezopotamya efsanesi olan Şahmaran’ın Tarsus’ta geçtiği varsayılır. Efsaneye göre yılanların şahı, ölümsüz ve bilge “Şahmaran”dır. Şahmaran, yılanları ile birlikte mağarasında yaşayan güzel bir kadın olarak anlatılır. Yerin yedi kat altında yaşar, gövdesi yılan, başı...

Rekabet Hukuku Şubat 2022
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Online Satışlar
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile üretici ve toptancı seviyesindeki tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarındaki rekabetçi endişeler nedeniyle Rekabet Kurumu...

Rekabet Hukuku Ocak 2022
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son dönemde yayınlanan kararlarına bakıldığında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına ilişkin verilen kararların sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış olduğu gözlemlenir. Bu durum, Kurul kararlarına da yansıdığı üzere...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası

Avrupa Komisyonu, 2019 yılından bu yana Credit Suisse, UBS, Barclays, RBS ve HSBC’nin döviz spot ticaret (spot trading - Forex) piyasasındaki danışıklı davranışlarını soruşturuyordu. Komisyon, 02.12.2021 tarihli son basın açıklaması ile soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Hub and Spoke Kartelleri
Hukuk Postası
Hub and Spoke Kartelleri
Rekabet Hukuku Kasım 2021
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde...

Rekabet Hukuku Kasım 2021
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukuku Ekim 2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Hukuku Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Uygulamalarındaki Rekabet Hukuku Endişeleri
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Hukuku Eylül 2020
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Hukuk Postası
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Nihai ve Ara Kararları
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Hukuku Eylül 2019
Avrupa Komisyonu’nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Sahibinden.com Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları
Hukuk Postası
Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Trafik Sigortası Kararı
Hukuk Postası
Coty Kararı Işığında Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Booking.com Kararı
Hukuk Postası
Booking.com Kararı
Rekabet Hukuku Ocak 2017
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Hukuk Postası
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Rekabet Hukuku Kasım 2016
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Azinlik Hisse Devirleri
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Rekabet Hukuku Ağustos 2015

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.