Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı

Haziran 2019 Mert Karamustafaoğlu

“Beklenen hep geç geliyor; geldiği zaman da insan başka yerlerde oluyor.”

Oğuz Atay (Tutunamayanlar)

% 0

Giriş

Rekabet Kurumu’nun tarihindeki en yüksek idari para cezasını uyguladığı kararı “12 Banka Kararı” adıyla bilinen karardır[1]. Rekabet Kurumu bu kararında mevduat, kredi ve kredi kartı pazarlarındaki rekabet ihlali iddialarını incelemiş ve aralarında Türkiye’nin en büyük bankalarının da yer aldığı 12 adet bankaya ağır idari para cezaları uygulamıştır. 12 Banka Kararı, toplamda 1 milyar TL’nin üzerindeki idari para cezasının yanında, bu karara dayanılarak açılan binlerce tazminat davaları ile de gündeme geldi. Zira Rekabet Kurumu bu kararında 2007 ile 2011 yılları arasında mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri pazarında anılan bankaların rekabet ihlali içerisinde olduğunu iddia etti. Bu denli geniş kapsamlı bir rekabet ihlali tespiti yapılmış olması da doğal olarak binlerce tüketici davasının açılmasını tetikledi.

12 Banka Kararı birçok açıdan Türk rekabet hukuku tarihinde bir ilk niteliğindedir. Özellikle verilen idari para cezası, Rekabet Kurumu’nun bir dosyada verdiği en yüksek idari para cezası miktarı olarak bir rekor niteliğindedir. Ayrıca bu karardan sonra çok ilginç bir gelişme daha yaşandı. Binlerce tüketici bu karara dayanarak kararda adı geçen bankalar aleyhine tazminat davaları açtı. Rekabet hukukunun özel hukuk alanındaki sonuçları bu kararla birlikte Türkiye’de gündeme gelmeye başladı. Ancak 12 Banka Kararı özellikle açılan bu tazminat davaları açısından çeşitli sorunları da beraberinde getirdi.

Öncelikle hangi bankanın, hangi pazarda, hangi tarihten itibaren ihlal içerisinde olduğu sorunu anılan kararda açıkça yer almaz. Yani birden fazla pazarı kapsayan, geniş bir ihlal tespiti yapılmasına rağmen; hangi bankanın, hangi pazarda, nasıl bir ihlal içerisinde olduğu söz konusu kararda açıkça bulunmuyor. Bu durum özellikle tüketicilerin açtıkları davalar açısında ciddi soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Ayrıca anılan kararda kullanılan “devam eden tek bir uzlaşma kavramı” da üzerinde en çok tartışılan hususlardan biridir. Söz konusu kararda yer alan deliller farklı tarihlere ve farklı pazarlara ait olmasına rağmen tüm bankaların her üç pazardaki ihlallerden sorumlu tutulması söz konusu karara ilişkin yöneltilen en önemli eleştirilerdendir.

Danıştay 13. Dairesi yakın zamanda aldığı bir kararla[2] (“Danıştay Kararı”) 12 Banka Kararı açısından radikal bir gelişmeye imza attı. Danıştay anılan karara karşı açılan davada karar düzeltme istemini kabul etti. Böylelikle de 12 Banka Kararı ve rekabet hukukundan doğan tazminat davaları açısından bu zamana kadar bilinen bütün kurallar yeniden konulmuş oldu.

Danıştay’ın 12 Banka Kararı

Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararı’na karşı önce Ankara 2. İdare Mahkemesinde iptal davası açıldı, ancak anılan Mahkemenin 30.01.2015 tarih, 2014/313 E. ve 2015/128 K. sayılı kararı ile iptal talebi reddedildi. Yine Danıştay 13. Dairesi’ne yapılan temyiz başvurusu da anılan mahkemenin 16.12.2015 tarih, 2015/3590 E., 2015/4614 K. sayılı kararıyla reddedildi. Bunun üzerine 12 Banka Kararı’na karşı karar düzeltme yoluna başvuruldu.

Şaşırtıcı bir şekilde karar düzeltme talebi üzerine yapılan yargılama sonucunda Danıştay, karar düzeltme talebini kabul etti ve Ankara 2. Mahkemesinin 12 Banka Kararı’nın iptali istemini reddeden kararını bozdu. Dolayısıyla bir anlamda Rekabet Kurumu’nun en ses getiren ve en önemli kararının iptal edilmesi ihtimali çok güçlü bir şekilde ortaya çıktı. Bir anlamda çekişmeli bir futbol maçının ikinci yarısı başlamış oldu.

Danıştay Kararı temelde Rekabet Kurumu’nun “devam eden tek bir ihlal” kavramını yanlış uyguladığını tespit etti. Danıştay, “devam eden tek bir ihlal” kavramı uyarınca bir çerçeve anlaşmanın bir veya birkaç unsuruna katılan teşebbüslerin ihlalin tamamından sorumlu olabileceğini belirtir. Ancak Danıştay bu kavramın kullanılabilmesi için bir ispat standardı belirler. Buna göre bir teşebbüsün, diğer teşebbüslerin farklı pazar veya ürünlere ilişkin ihlal teşkil eden davranışlarından sorumlu tutabilmesi için, bunlardan haberdar olduğunun veya en azından haberdar olabilecek durumda olduğunun ispat edilmesi gerekir. Yani bir teşebbüsün bu kavram uyarınca, bir ortak plana katıldığı için başka teşebbüslerce, başka pazarlarda gerçekleştirilen ihlallerden sorumlu olması için bazı hususların ispatlanması gerekir. Buna göre anılan teşebbüs ortak plan çerçevesinde gerçekleştirildiği iddia edilen bu davranışlardan haberdar olmalı veya bunları bilebilecek durumda olmalıdır.

Dolayısıyla Danıştay 12 Banka Kararı açısından da ortak plan uyarınca çerçeve anlaşmanın bazı unsurlarına katılan teşebbüslerin, diğer unsurları bildiğinin (veya bilecek durumda olduğunun) ispatlanması gerektiğini belirtir. Danıştay, aksi halde, anılan teşebbüsün rekabet ihlalinin sadece dâhil olduğu kısmından sorumlu olduğunu açıkça ifade eder.

Danıştay Kararı’nın en önemli tespitlerinde biri de özel hukuk sorumluluğuna ilişkindir. Danıştay, ortak plan ve çerçeve anlaşmanın sınırlarının doğru bir şekilde belirlenmesinin önemine vurgu yaparak, bunun teşebbüslerin sorumluluklarının belirlenmesi için kritik olduğunu ifade etmiştir. Danıştay, aksi halde yapılacak bir hatanın teşebbüslerin sorumluluğunu ve dolayısıyla idari para cezası, zamanaşımı ve tazminat davaları açısından aşırı şekilde genişleteceğini belirtir. Diğer bir deyişle Danıştay bu konuda yapılacak hatanın ne denli adaletsiz sonuçlar doğurabileceği konusunda önemli bir tehlikeye işaret eder.

Danıştay bu anlayışla 12 Banka Kararı’ndaki delilleri incelemiş ve elde edilen belgelerin hangi pazara (mevduat, kredi veya kredi kartı hizmetleri) ilişkin olduğuna göre çeşitli gruplamalar yapmıştır. Danıştay, kararda yer alan elde edilen 28 adet belgenin hangi pazarlara ilişkin olduğunu ortaya koyduktan sonra, bu deliller uyarınca farklı teşebbüsler arasındaki faaliyetler arasında bir bağlantı olduğunun ortaya konulamadığını tespit etmektedir. Yani Danıştay, bir veya iki pazara ilişkin hakkında delil elde edilen bazı teşebbüslerin; mevduat, kredi, kredi kartı ve kamu mevduatı hizmetlerini kapsayan bir genel çerçeve ve ortak plandan haberdar olunduğunun ortaya konulamadığını ifade eder. Bu husus bir ispat standardı problemi olarak görülmüş ve 12 Banka Kararı’nın eksik incelemeye dayalı olarak alındığı belirtilmiştir.

Sonuç

Alman müzik grubu Rammstein “Rosenrot” adlı şarkısında “berrak ve temiz sular bulmak için derin kuyular kazılmalı” der[3]. Gerçekten de 12 Banka Kararı gibi milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren kararlar açısından elde edilecek faydalar, bu berraklığın sağlanmasına bağlıdır. Rekabet Otoriteleri tarafından mahkemelerce kolay anlaşılabilecek şekilde bu tür kararlardaki tüm belirsizliklerin giderilmesi elzemdir. Bu durum zaman zaman Rekabet Otoriteleri için ispat standardı açısından çeşitli zorluklar içerse de, açık ve anlaşılması kolay kararlar, bilhassa özel hukuk uygulaması için olmazsa olmaz niteliktedir.

Oysa Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararı her ne kadar toplam idari para cezası miktarı ve içerdiği tespitler nedeniyle önemli ve ses getiren bir karar olsa da, özellikle “devam eden tek bir ihlal” kavramının kullanılma şekli ve bunun yarattığı belirsizlikler nedeniyle ciddi eleştirilere uğramıştır. Belki de kararın içerdiği bu belirsizlikler, anılan kararı dayanak alarak açılan tazminat davalarının sonuçlandırılmasını geciktirdi.

Danıştay, 12 Banka Kararı’na karşı yapılan karar düzeltme başvurusunu geç de olsa kabul etti. Şimdi hukuken her şey yeniden başlayacak ve kararın iptal edilmesi durumunda yeniden karar almak gerekecektir. Böylelikle bugüne kadar cevabı bulunamayan birçok sorunun, cevaplanma şansı da bir kez daha doğdu. Bu anlamda adeta bir futbol müsabakasının ikinci yarısı gibi her şeyin yeniden ele alınması ve bambaşka sonuçların ortaya çıkması mümkündür.

12 Banka Kararı özellikle rekabet hukukundan doğan tazminat davaları açısından bir milat niteliğindedir. Bu nedenle, bu alandaki gelişmelerin binlerce tazminat davasını da yakından ilgilendirdiği aşikârdır. Rekabet Kurumu’nun yeniden karar alma sürecinde bu davalar için yapabileceği en önemli katkı, hangi bankanın, hangi pazarda ve hangi zaman aralığında ihlal içerdiği sorusunu açıkça cevaplamasıdır. Bu da elde edilen deliller ve bankaların eylemleri arasındaki bağlantının kesin olarak ortaya konulmasını gerektirir. Bu yapılmadığı takdirde Türk rekabet hukuku tarihinin belki de en önemli kararı hep bir yönüyle eksik kalacaktır. Dolayısıyla daha “adil bir ikinci yarı” için, oyunun içindeki tüm belirsizlikler ortadan kaldırılmalıdır. Zira temiz ve berrak sular, derin kuyularda bulunur.

[1] https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=30851aa5-2cf3-4c54-b284-e192ed6ed71b (Erişim Tarihi: 30.06.2019)

[2] Danıştay 13. Dairenin 21.05.2019 tarih, 2016/3587 E., 2019/1778 K. sayılı kararı.

[3] “Tiefe Brunnen muss man graben, wenn man klares wasser will”.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (“FIFA”) 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, FIFA Konseyi tarafından FIFA Futbol Menajerliği Talimatı (“Talimat”) onaylanmıştır. Bu Talimat’ta futbol menajerlerinin hak kazandıkları ücrete üst sınır getirilmesi, lisans koşullarına sınav zorunluluğunun...

Rekabet Hukuku 30.09.2023
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler
Hukuk Postası
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ihlali, son zamanlarda revize edilen AB Dikey Grup Muafiyet Yönetmeliği (VBER) kapsamında hala açık ve ağır (hardcore) bir kısıtlama olarak kabul edilmekte olup, bu da söz konusu ihlal türünün diğer bazı dikey anlaşma türlerinin aksine TFEU (Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma)...


Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi

Rekabet hukukunda, özellikle birleşme ve devralma işlemleri bakımından teşebbüs kavramının doğru şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Ekonomik bütünlük kavramı, teşebbüslerin hangi ekonomik birimleri kapsadığını ortaya koyma amacı taşır. Ekonomik bütünlük ve aile bağları arasındaki ilişki ise özellikle...

Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk
Hukuk Postası
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle sıklıkla idari para cezası verdiği, yerinde incelemelere ilişkin hem Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) hem de teşebbüslerin hukuki ve teknik tedbirler aldığı bugünlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Hukuk Postası
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları

Bilişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesi ve internet kullanımının giderek artması sonucu ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tüketiciyle buluşmasında çevrimiçi reklamcılık önemli bir kaynak haline gelmiştir. Kullanıcı geçmişi, beğenileri gibi kullanıcıların internet üzerinde bıraktığı dijital ayak izleri aracılığıyla...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Seçici Dağıtım Sistemleri

Seçici dağıtım sistemleri, sağlayıcıların anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı...

Rekabet Hukuku 31.05.2023
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu

Hiç şüphesiz COVID 19 pandemisinden beri Rekabet Kurumu’nun en yoğun çalıştığı sektörlerin başında hızlı tüketim malları geliyor. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri perakendeciler hakkında başlayan soruşturmaların habercisi olan Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği (“HTM”) konusunda başlayan...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi
Hukuk Postası
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM” veya “Mahkeme”) 2020/67 E. 2022/139 K. sayılı 09.11.2022 tarihli kararında (“Karar”) ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“7246 sayılı Kanun”) bazı maddelerinin iptal edilmesi talep edilmiştir. Bu maddeler, 4054 sayılı...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar

Türk rekabet hukukunda, belirli birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması zorunludur. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 7. maddesi uyarınca Kurul, izne tabi birleşme ve devralma işlemlerini belirleme...

Rekabet Hukuku 31.03.2023
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu

Rekabet Kurulu (Kurul) geçtiğimiz yıllarda banka ve finansal kuruluşlar hakkında yürüttüğü bir önaraştırma kapsamında, kendilerinden talep edilen bilgileri zamanında veya hiç sağlamadıkları gerekçesiyle bazı bankalar hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kurul tarafından idari para cezasına...

Rekabet Hukuku 28.02.2023
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti

Dünyaca ünlü bir ticaret şirketi olan Amazon, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş platformunu işletir. Amazon, arka planda ticari kararları çoğunlukla ilgili pazar verilerinden beslenen otomatik sistemler tarafından yönlendirilen veri odaklı bir şirkettir. Bununla birlikte, Amazon’un bir platform olarak ikili bir rolü...

Rekabet Hukuku 31.01.2023
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi
Hukuk Postası
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en önemli araçların başında gelir. Bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılması, incelemelerden verimli sonuçlar elde edilebilmesi...

Rekabet Hukuku 31.10.2022
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"
Hukuk Postası
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"

Harese, ilginç bir Arapça kelime. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni büyük bir hırsla yer. Öyle ki yedikçe ağzı kanar, ama yemeyi bırakmaz. Dikenin tadına, kendi kanının tuzlu tadı karışır. Bu karışık tat onu adeta çılgına çevirir. Kanadıkça yer. Sonunda kan kaybından...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik sağlayıcısı Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (“Digiturk”), sıklıkla Rekabet Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikayetlere konu olur ve incelendiğinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) neredeyse her yıl Digiturk hakkında karar aldığı görülür. Söz konusu kararlara...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı
Hukuk Postası
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), çevrimiçi reklamcılık sektörüne ilişkin olarak Criteo SA’nın (“Criteo”) şikayeti üzerine başlatılan rekabet hukuku incelemesi çerçevesinde, Fransa pazarındaki rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) ile Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) tanınan teşebbüse ait dijital ortamlarda inceleme yetkisinin kapsamı genişletilirken, günümüzde teşebbüs çalışanları tarafından dijital verilerin silinmesi gerekçesiyle teşebbüse...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli
Hukuk Postası
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli

Türk rekabet hukuku bakımından görece yeni bir ihlal türü olan hub and spoke karteli, bir pazarda yatay düzeydeki faaliyetleri ile tedarikçi veya perakendeci seviyesinde rakip olan iki bağımsız teşebbüsün, üretim veya dağıtım zincirinin farklı bir seviyesinde faaliyet gösteren bir başka teşebbüs aracılığıyla...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı
Hukuk Postası
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı

Uzlaşma mekanizması, Türk rekabet hukuku uygulamasına henüz yeni girmiştir. İlgili mekanizma 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikle yürürlüğe konmuş olup, yalnızca iki yıldan az bir süredir uygulamadadır...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri

E-pazaryeri platformları, ekonomiden aldıkları pay ve büyüme hızlarındaki artış nedeniyle dünya üzerindeki birçok rekabet otoritesinin olduğu gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) da merceği altındadır. Kurum’un e-pazaryeri platformları hakkındaki inceleme sürecinin ilk adımı...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler

4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken işlemlere ilişkin...

Rekabet Hukuku Mart 2022
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı
Hukuk Postası
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit veya muafiyet tanınması talebini değerlendirdiği gerekçeli kararı yayınlandı...

Rekabet Hukuku Mart 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”

Bir Mezopotamya efsanesi olan Şahmaran’ın Tarsus’ta geçtiği varsayılır. Efsaneye göre yılanların şahı, ölümsüz ve bilge “Şahmaran”dır. Şahmaran, yılanları ile birlikte mağarasında yaşayan güzel bir kadın olarak anlatılır. Yerin yedi kat altında yaşar, gövdesi yılan, başı...

Rekabet Hukuku Şubat 2022
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Online Satışlar
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile üretici ve toptancı seviyesindeki tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarındaki rekabetçi endişeler nedeniyle Rekabet Kurumu...

Rekabet Hukuku Ocak 2022
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son dönemde yayınlanan kararlarına bakıldığında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına ilişkin verilen kararların sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış olduğu gözlemlenir. Bu durum, Kurul kararlarına da yansıdığı üzere...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası

Avrupa Komisyonu, 2019 yılından bu yana Credit Suisse, UBS, Barclays, RBS ve HSBC’nin döviz spot ticaret (spot trading - Forex) piyasasındaki danışıklı davranışlarını soruşturuyordu. Komisyon, 02.12.2021 tarihli son basın açıklaması ile soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Hub and Spoke Kartelleri
Hukuk Postası
Hub and Spoke Kartelleri
Rekabet Hukuku Kasım 2021
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde...

Rekabet Hukuku Kasım 2021
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukuku Ekim 2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Hukuku Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Uygulamalarındaki Rekabet Hukuku Endişeleri
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Hukuku Eylül 2020
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Hukuk Postası
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Nihai ve Ara Kararları
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Hukuku Eylül 2019
Avrupa Komisyonu’nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Sahibinden.com Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları
Hukuk Postası
Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Trafik Sigortası Kararı
Hukuk Postası
Coty Kararı Işığında Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Booking.com Kararı
Hukuk Postası
Booking.com Kararı
Rekabet Hukuku Ocak 2017
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Hukuk Postası
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Rekabet Hukuku Kasım 2016
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Azinlik Hisse Devirleri
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Rekabet Hukuku Ağustos 2015

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.