Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz Taslağı ve Rekabet Kurumu Tarafından Gerçekleştirilen İlgili Çalıştay

Aralık 2017 Ecem Süsoy Uygun
% 0

Giriş

Avrupa Birliği mevzuatındaki gelişmeler ve ilgili sektörlerdeki ihtiyaçlar doğrultusunda Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz’un (“Dikey Kılavuz”)[i] gözden geçirilmesi amacıyla bir takım çalışmalar yapılmaktadır. 20.07.2017 tarihinde Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) internet sitesinde yapılan duyuru uyarınca, Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz Taslağı (“Kılavuz Taslağı”) kamuoyunun görüşüne sunuldu. Kamuoyundan gelen öneri ve görüşler doğrultusunda, Kılavuz Taslağı’na yönelik, Kurum bünyesinde 12.12.2017 tarihinde bir çalıştay (“Çalıştay”) gerçekleştirildi. Anılan Çalıştay, Dikey Kılavuzdaki değişiklikler konusunda tüm tarafların görüşlerini dile getirildiği geniş katılımlı bir toplantı oldu. Bu makalede, Kılavuz Taslağı ile dikey anlaşmalara ilişkin Çalıştay ele alınır.

Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz Taslağı

Acentelik Sözleşmelerine İlişkin Düzenlemeler

Kılavuz Taslağı, acentelik sözleşmelerine ilişkin olarak Dikey Kılavuz’un 14. paragrafına yeni bir düzenleme önerir. Kurum, yeni düzenleme önerisini tasarlarken ilk olarak, Dikey Kılavuz ile mehaz mevzuatın ilgili hükümleri arasında bir farklılık bulunup bulunmadığını inceledi. Ardından, Dikey Kılavuz’un 14. paragrafının, Türk rekabet hukuku mevzuatının ilgili hükümleri ile uyumlu olup olmadığı gözden geçirildi.

Dikey Kılavuz’un Acentelik Sözleşmeleri başlığı altında yer alan 14. paragrafında, “…Ancak sözleşme sonrası rekabet yasağı da dâhil olmak üzere rekabet etmeme yükümlülüğü markalar arası rekabet ile ilgilidir ve şayet sözleşme konusu mal veya hizmetlerin satıldığı ilgili pazarda kapama etkisine yol açıyorsa rekabeti sınırlayıcı etki doğurabilir ve sonuçta bu hüküm Kanun’un 4. maddesi kapsamına girebilir.” ifadelerine yer verilir

Dikey Kılavuz’un 14. paragrafındaki söz konusu düzenleme, Dikey Kısıtlamalara İlişkin Avrupa Birliği Kılavuzu’nun[ii] (“AB Kılavuzu”) 19. paragrafındaki düzenlemesinden farklılık gösterir. AB Kılavuzu’nun anılan paragrafında, acentelik sözleşmelerinde bulunan ve pazarda kapama etkisi doğuran rekabet etmeme yükümlülüklerinin Avrupa Birliği"nin İşleyişine ilişkin Antlaşma’nın (TFEU) 101(1). maddesini ihlal edebileceği ifade edildi. Oysa ki, Kurum tarafından yayımlanan, Dikey Kılavuz’un Güncellenmesi Hakkında Bilgi Notu’nda (“Bilgi Notu”) belirtildiği üzere, mehaz mevzuatta belirtilenin aksine; Dikey Kılavuz’un 14. Paragrafında; pazarı kapama etkisi, acentelik sözleşmelerinde yer alan rekabet etmeme yükümlülüklerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 4. maddesi kapsamına girip girmediğine ilişkin bir kriter olarak ele alındı.

Bununla birlikte, Kurum; Dikey Kılavuz’un 14. paragrafında acentelik sözleşmelerinde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğü çerçevesinde benimsenen anlayışın, 4054 sayılı Kanun’da, 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde ve Dikey Kılavuz’da benimsenen genel anlayışla çeliştiği, ve bu doğrultuda uyumlaştırılması gerektiği, acentelik sözleşmelerinde ve diğer dikey anlaşmalarda yer alan rekabet etmeme yükümlülüklerine ilişkin farklılığın ortadan kaldırılması ve acentelik sözleşmelerinde yer alan rekabet etmeme yükümlülüklerinin değerlendirilmesine ilişkin uygulamadaki tutarsızlığın giderilmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerektiği kanaatine vardı.

Sonuç olarak, Dikey Kılavuz’un 14. paragrafında yer alan ifadenin şu şekilde yeniden düzenlenmesi Kurum tarafından öngörüldü: “…Ancak sözleşme sonrası rekabet yasağı da dâhil olmak üzere rekabet etmeme yükümlülüğü markalar arası rekabet ile ilgilidir ve bu hüküm Kanun’un 4. maddesi kapsamındadır.

Çalıştay’da, Taslak Kılavuz’da öngörülen yeni düzenlemenin Avrupa Komisyonu’nun (“Komisyon”) düzenlemesiyle uyumlu olduğu ve bu haliyle yürürlüğe girmesi gerektiğini savunan sektör temsilcileri olmakla birlikte, bunun tam aksine, farklı bir yoruma dayanarak, getirilen yeni düzenlemenin gözden geçirilmesi gerektiğini savunanlar da vardır. Düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi kanaatinde olanlar; bir acentelik sözleşmesinde rekabet etmeme yükümlülüğü bulunması halinde pazar kapama etkisi doğurup doğurmadığına bakılmaksızın, ilgili sözleşmenin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında olduğunun kabul edilmesinin amaçlandığını, acentelik sözleşmelerinde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğünün ne şekilde ele alınacağının Rekabet Kurulu kararları ışığında ortaya konulması gerektiğini, getirilmesi planlanan düzenleme ile rekabet etmeme yükümlülüğü içeren her acentelik sözleşmesinin 4. madde kapsamında sayılmasının teşebbüsler açısından ciddi endişeler yaratacağını, oluşan endişeyi ortadan kaldırmak amacıyla Kurum’a pek çok muafiyet başvurusunda bulunulacağını ve bunun da iş yükünü artıracağını ve bu nedenlerden ötürü Dikey Kılavuz’daki mevcut düzenlemenin değiştirilmeden kalması gerektiğini dile getirdiler.

İnternet Satışlarına İlişkin Düzenlemeler

Kuşkusuz ki Türkiye’deki internet kullanımının yaygınlaşması ve internet üzerinden yapılan satışların artması, Türk rekabet mevzuatı açısından yeni düzenlemelere gidilmesi tartışmasını doğurur. Bilgi Notu’nda belirtildiği üzere Türk rekabet mevzuatındaki düzenleme, internet satışlarının pasif satış yöntemi niteliği taşıdığının belirtilmesi ile sınırlı kalır ve Komisyon’un yaklaşımı ile karşılaştırıldığında önemli eksiklikleri vardır.

Kılavuz Taslağı’ndan görüldüğü üzere, Kurum, internet satışlarına ilişkin yasaklamalar konusunda AB Kılavuzu esas alınmak suretiyle geniş bir düzenleme öngörür. Kılavuz Taslağı; pasif satışlar kapsamında ele alınan internet satışlarına yönelik sınırlamaların, inceleme konusu dikey anlaşmayı grup muafiyeti kapsamı dışına çıkaracağını düzenler. Bu sınırlamalar özellikle; alıcılara sözleşme konusu mal veya hizmetleri satacağı bölge ve müşteriler konusunda getirilen kısıtlamalar, internet kanalıyla yapılan satışların oranına ilişkin kısıtlamalar ile alıcının, internet üzerinden satışa sunulacak ürünler için fiziki satış noktasında arz edilecek ürünlere kıyasla daha yüksek fiyat ödemesinin kararlaştırılmasına yönelik sınırlamalardır.

Bununla birlikte, Kılavuz Taslağı’nda, sağlayıcının, satış kanalı olarak internetin kullanımına yönelik bazı koşullar öngörebileceği düzenlenir. Bu koşullar; ürünlerinin satışa sunulduğu web sitesine ilişkin kalite koşulları, internetten alışveriş yapan tüketicilere belli hizmetlerin sunulmasının şart koşulması, fiziki satış noktasına sahip olma yükümlülüğü olarak örneklendirilir. Ayrıca, Kılavuz Taslağı uyarınca; doğrudan veya dolaylı olarak internet satışlarını engellememek suretiyle sağlayıcı; alıcının belirli standart ve koşulları karşılayan “satış platformları” üzerinden satış yapmasını isteyebilir.

Son olarak, seçici dağıtım sistemine ilişkin Dikey Kılavuz’un 31. maddesinin internet satışları açsından uyumlaştırılması amacıyla, Kılavuz Taslağı’nda anılan maddeye ilişkin eklemeler yapılması öngörülür.

Kılavuz Taslağı’nda öngörülen internet satışlarına ilişkin düzenlemeler, Çalıştay’da çeşitli sektör temsilcileri tarafından detaylı bir şekilde tartışıldı. Her ne kadar e-ticaretin gelişmesi ve e-ticaret hacminin büyümesi konusunda fikir birliğine varılsa da; rekabeti engellememek koşuluyla çevrimiçi platformlara bazı sınırlamaların getirilmesi konusunda farklı görüşler ileri sürüldü. Bu kapsamda, internet satışlarına ilişkin sınırlandırmalar konusunda Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 06.12.2017 tarihli Coty Kararı’na (C-230/16) da değinildi. Bu karar; lüks markaların, ürünlerinin imajlarının zedelenmemesi amacıyla internet üzerinden gerçekleştirilen satışlarını engelleyebileceğini onaylayan bir emsal karar niteliğindedir. Kimi sektör temsilcileri, Kılavuz Taslağı’nın Coty Kararı ile AB Kılavuzu’nun 54. paragrafının son hükmü ile uyumlu olarak düzenlenmesini gerektiğini düşünürken, kimileri ise bunun tam tersini savunarak çevirimiçi platformlara herhangi bir kısıtlamanın getirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

En Çok Kayrılan Müşteri Koşuluna İlişkin Düzenlemeler

Kurum’un yayımladığı Bilgi Notu’nda belirtildiği üzere, en çok kayrılan müşteri koşuluna (“MFN”) ilişkin olarak, rekabet hukuku bakımından bir ihlal oluşturup oluşturmadığına kolaylıkla karar verilemez. Ayrıca, Türk rekabet hukuku mevzuatında MFN koşullarına dair açıklayıcı bir hüküm bulunmaması, Kurum’un görüşüne göre uygulamada belirsizliklere neden olur. Bu nedenle Kurum, MFN koşullarına yönelik düzenlemelere Kılavuz Taslağı’nda yer verilmesinin uygun olacağını değerlendirdi. Kılavuz Taslağı’nda öngörülen yeni düzenleme uyarınca, MFN koşuluna ilişkin rekabet hukuku incelemelerinde, koşuldan yararlanan tarafın ve rakiplerin pazardaki konumuna, bu koşulun sözleşmeye ne amaçla konulduğuna, pazarın ve koşulun kendi karakteristik özelliklerine detaylı bir şekilde bakılması gerekir.

Çalıştay’da, MFN uygulamasına ilişkin yerleşik bir içtihat mevcut olmaması nedeniyle, MFN koşuluna ilişkin bir düzenlemenin Kılavuz Taslağı’na getirilmesi hakkında endişeler dile getirildi. MFN koşuluna ilişkin rekabet hukuku incelemelerinde, koşuldan yararlanan tarafın ve rakiplerin pazardaki konumuna ilişkin pazar gücü incelemelerinin nasıl gerçekleştirileceğinin belirsiz olduğuna dikkat çekilerek, bir pazar payı eşiğinin getirilmesi bazı sektör temsilcileri tarafından önerildi. Ek olarak, Dikey Kılavuz’un 19. maddesine eklenen düzenleme önerisiyle, MFN koşulunun yeniden satış fiyatının sürdürülmesini kolaylaştırıcı, etkisini artırıcı bir başka örnek olabileceğine işaret ettiği belirtilir. Ancak bu ek düzenleme önerisinin yeniden satış fiyatı düzenlemesiyle birlikte anılmasının MFN koşulunun yeniden satış fiyatının belirlenmesi olarak anlaşılabileceği endişeleri de dile getirildi.

Sonuç

Gerek rekabet hukuku uygulamalarından doğan ihtiyaçların giderilmesi, gerekse mehaz mevzuatla uyumun sağlanması amacıyla Dikey Kılavuz’da “Acentelik Sözleşmeleri”, “İnternet Satışları” ve “En Çok Kayrılan Müşteri Koşulu” konularına yönelik düzenleme yapılması gerektiği kanaatine varıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen Çalıştay’da çeşitli sektör temsilcilerinin de katılımıyla Kılavuz Taslağı değerlendirildi. Dikey Kılavuz’a getirilmesi tasarlanan değişikliklerin kısa süre içinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

[i] Bkz. http://rekabet.gov.tr/Dosya/kilavuzlar/dikeykilavuz-pdf (Son erişim tarihi 20.12.2017).

[ii] Bkz. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/guidelines_vertical_en.pdf (Son erişim tarihi 20.12.2017).

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (“FIFA”) 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, FIFA Konseyi tarafından FIFA Futbol Menajerliği Talimatı (“Talimat”) onaylanmıştır. Bu Talimat’ta futbol menajerlerinin hak kazandıkları ücrete üst sınır getirilmesi, lisans koşullarına sınav zorunluluğunun...

Rekabet Hukuku 30.09.2023
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler
Hukuk Postası
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ihlali, son zamanlarda revize edilen AB Dikey Grup Muafiyet Yönetmeliği (VBER) kapsamında hala açık ve ağır (hardcore) bir kısıtlama olarak kabul edilmekte olup, bu da söz konusu ihlal türünün diğer bazı dikey anlaşma türlerinin aksine TFEU (Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma)...


Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi

Rekabet hukukunda, özellikle birleşme ve devralma işlemleri bakımından teşebbüs kavramının doğru şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Ekonomik bütünlük kavramı, teşebbüslerin hangi ekonomik birimleri kapsadığını ortaya koyma amacı taşır. Ekonomik bütünlük ve aile bağları arasındaki ilişki ise özellikle...

Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk
Hukuk Postası
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle sıklıkla idari para cezası verdiği, yerinde incelemelere ilişkin hem Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) hem de teşebbüslerin hukuki ve teknik tedbirler aldığı bugünlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Hukuk Postası
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları

Bilişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesi ve internet kullanımının giderek artması sonucu ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tüketiciyle buluşmasında çevrimiçi reklamcılık önemli bir kaynak haline gelmiştir. Kullanıcı geçmişi, beğenileri gibi kullanıcıların internet üzerinde bıraktığı dijital ayak izleri aracılığıyla...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Seçici Dağıtım Sistemleri

Seçici dağıtım sistemleri, sağlayıcıların anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı...

Rekabet Hukuku 31.05.2023
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu

Hiç şüphesiz COVID 19 pandemisinden beri Rekabet Kurumu’nun en yoğun çalıştığı sektörlerin başında hızlı tüketim malları geliyor. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri perakendeciler hakkında başlayan soruşturmaların habercisi olan Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği (“HTM”) konusunda başlayan...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi
Hukuk Postası
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM” veya “Mahkeme”) 2020/67 E. 2022/139 K. sayılı 09.11.2022 tarihli kararında (“Karar”) ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“7246 sayılı Kanun”) bazı maddelerinin iptal edilmesi talep edilmiştir. Bu maddeler, 4054 sayılı...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar

Türk rekabet hukukunda, belirli birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması zorunludur. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 7. maddesi uyarınca Kurul, izne tabi birleşme ve devralma işlemlerini belirleme...

Rekabet Hukuku 31.03.2023
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu

Rekabet Kurulu (Kurul) geçtiğimiz yıllarda banka ve finansal kuruluşlar hakkında yürüttüğü bir önaraştırma kapsamında, kendilerinden talep edilen bilgileri zamanında veya hiç sağlamadıkları gerekçesiyle bazı bankalar hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kurul tarafından idari para cezasına...

Rekabet Hukuku 28.02.2023
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti

Dünyaca ünlü bir ticaret şirketi olan Amazon, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş platformunu işletir. Amazon, arka planda ticari kararları çoğunlukla ilgili pazar verilerinden beslenen otomatik sistemler tarafından yönlendirilen veri odaklı bir şirkettir. Bununla birlikte, Amazon’un bir platform olarak ikili bir rolü...

Rekabet Hukuku 31.01.2023
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi
Hukuk Postası
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en önemli araçların başında gelir. Bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılması, incelemelerden verimli sonuçlar elde edilebilmesi...

Rekabet Hukuku 31.10.2022
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"
Hukuk Postası
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"

Harese, ilginç bir Arapça kelime. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni büyük bir hırsla yer. Öyle ki yedikçe ağzı kanar, ama yemeyi bırakmaz. Dikenin tadına, kendi kanının tuzlu tadı karışır. Bu karışık tat onu adeta çılgına çevirir. Kanadıkça yer. Sonunda kan kaybından...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik sağlayıcısı Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (“Digiturk”), sıklıkla Rekabet Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikayetlere konu olur ve incelendiğinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) neredeyse her yıl Digiturk hakkında karar aldığı görülür. Söz konusu kararlara...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı
Hukuk Postası
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), çevrimiçi reklamcılık sektörüne ilişkin olarak Criteo SA’nın (“Criteo”) şikayeti üzerine başlatılan rekabet hukuku incelemesi çerçevesinde, Fransa pazarındaki rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) ile Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) tanınan teşebbüse ait dijital ortamlarda inceleme yetkisinin kapsamı genişletilirken, günümüzde teşebbüs çalışanları tarafından dijital verilerin silinmesi gerekçesiyle teşebbüse...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli
Hukuk Postası
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli

Türk rekabet hukuku bakımından görece yeni bir ihlal türü olan hub and spoke karteli, bir pazarda yatay düzeydeki faaliyetleri ile tedarikçi veya perakendeci seviyesinde rakip olan iki bağımsız teşebbüsün, üretim veya dağıtım zincirinin farklı bir seviyesinde faaliyet gösteren bir başka teşebbüs aracılığıyla...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı
Hukuk Postası
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı

Uzlaşma mekanizması, Türk rekabet hukuku uygulamasına henüz yeni girmiştir. İlgili mekanizma 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikle yürürlüğe konmuş olup, yalnızca iki yıldan az bir süredir uygulamadadır...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri

E-pazaryeri platformları, ekonomiden aldıkları pay ve büyüme hızlarındaki artış nedeniyle dünya üzerindeki birçok rekabet otoritesinin olduğu gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) da merceği altındadır. Kurum’un e-pazaryeri platformları hakkındaki inceleme sürecinin ilk adımı...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler

4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken işlemlere ilişkin...

Rekabet Hukuku Mart 2022
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı
Hukuk Postası
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit veya muafiyet tanınması talebini değerlendirdiği gerekçeli kararı yayınlandı...

Rekabet Hukuku Mart 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”

Bir Mezopotamya efsanesi olan Şahmaran’ın Tarsus’ta geçtiği varsayılır. Efsaneye göre yılanların şahı, ölümsüz ve bilge “Şahmaran”dır. Şahmaran, yılanları ile birlikte mağarasında yaşayan güzel bir kadın olarak anlatılır. Yerin yedi kat altında yaşar, gövdesi yılan, başı...

Rekabet Hukuku Şubat 2022
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Online Satışlar
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile üretici ve toptancı seviyesindeki tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarındaki rekabetçi endişeler nedeniyle Rekabet Kurumu...

Rekabet Hukuku Ocak 2022
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son dönemde yayınlanan kararlarına bakıldığında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına ilişkin verilen kararların sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış olduğu gözlemlenir. Bu durum, Kurul kararlarına da yansıdığı üzere...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası

Avrupa Komisyonu, 2019 yılından bu yana Credit Suisse, UBS, Barclays, RBS ve HSBC’nin döviz spot ticaret (spot trading - Forex) piyasasındaki danışıklı davranışlarını soruşturuyordu. Komisyon, 02.12.2021 tarihli son basın açıklaması ile soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Hub and Spoke Kartelleri
Hukuk Postası
Hub and Spoke Kartelleri
Rekabet Hukuku Kasım 2021
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde...

Rekabet Hukuku Kasım 2021
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukuku Ekim 2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Hukuku Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Uygulamalarındaki Rekabet Hukuku Endişeleri
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Hukuku Eylül 2020
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Hukuk Postası
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Nihai ve Ara Kararları
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Hukuku Eylül 2019
Avrupa Komisyonu’nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Sahibinden.com Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları
Hukuk Postası
Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Trafik Sigortası Kararı
Hukuk Postası
Coty Kararı Işığında Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Booking.com Kararı
Hukuk Postası
Booking.com Kararı
Rekabet Hukuku Ocak 2017
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Hukuk Postası
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Rekabet Hukuku Kasım 2016
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Azinlik Hisse Devirleri
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Rekabet Hukuku Ağustos 2015

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.