Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar

31.03.2023 Aslı Su Çoruk

Giriş

Türk rekabet hukukunda, belirli birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması zorunludur. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 7. maddesi uyarınca Kurul, izne tabi birleşme ve devralma işlemlerini belirleme konusunda yetkilidir. Bu kapsamda, 2010/4 Sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’in (“2010/4 sayılı Tebliğ”) 7. maddesi yol göstericidir. İlgili madde uyarınca, kontrolde kalıcı şekilde değişik doğuran ve işlem taraflarının cirolarının belirli eşikleri aştığı birleşme ve devralma işlemleri Kurul’un iznine tabidir. Bu tür işlemler, herhangi bir rekabetçi endişeye yol açmasalar dahi Kurul’un incelemesine tabi tutulur. Kurul’un iznine tabi olmasına rağmen bildirilmeyen ve izin alınmaksızın gerçekleştirilen birleşme ve devralma işlemleri çeşitli sonuçları beraberinde getirir.

Kurul’un yakın zamanda Elon Musk’a uyguladığı idari para cezası[1] ile birlikte rekabet hukukunda izinsiz gerçekleştirilen birleşme ve devralmalar yeniden gündeme gelmiştir. Bu makale kapsamında, yabancı literatürde “gun jumping” olarak ifade edilen, izne tabi olmasına karşın izinsiz gerçekleştirilen birleşme ve devralma işlemlerin tabi olduğu hukuki rejim ile Kurul’un konuya ilişkin yaklaşımı ele alınır.

Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar
% 0

İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalara Uygulanan Yaptırımlar

İzne tabi olan birleşme ve devralmaların Kurul’a bildirilmemesi durumunda 4054 sayılı Kanun’un 11. maddesi uygulama alanı bulur. Bildirilmesi zorunlu olan birleşme ve devralma işleminin Kurul’a bildirilmemiş olduğu hallerde, Kurul, herhangi bir şekilde işlemden haberdar olduğu zaman kendiliğinden işlemi incelemeye alır. Kurul’un işlemden haberdar olması genellikle yapılan şikayetler üzerine veya Kurul’a bildirilen başkaca işlemlerin incelenmesi sırasında meydana gelebilir.

Kurul, öncelikle izin alınmaksızın gerçekleştirilen işlemi 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi anlamında değerlendirir. Başka bir deyişle, öncelikle işlemin etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğurup doğurmadığını inceler. Kurul, işlemin rekabetçi endişeler barındırmadığına kanaat getirirse, yani zamanında bildirilmiş olsaydı işleme izin vereceğini değerlendirirse, birleşme veya devralmaya izin verir. Bununla birlikte, ilgililere bildirimde bulunmamaları nedeniyle idari para cezası uygular.

Bildirimde bulunulmaması nedeniyle uygulanacak idari para cezası, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde belirlenir. İlgili madde uyarınca, izne tabi birleşme ve devralmaların Kurul izni olmaksızın gerçekleştirilmesi halinde, teşebbüslerin karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır. Belirlenecek tutarın ilgili yıl için öngörülen idari para cezası alt sınırının altında kalması halinde ise alt sınır esas alınır.[2] Önemle belirtilmelidir ki, idari para cezasına tabi tutulan teşebbüs, birleşme işlemleri bakımından bütün işlem tarafları, devralma işlemleri ve ortak girişimler bakımından ise devralan taraflar olacaktır.

İşlemin, 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi kapsamında etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracağına kanaat getirilmesi durumunda, bildirime tabi olmasına karşın Kurul’dan izin alınmaksızın gerçekleştirilen işlemlere uygulanan bir diğer yaptırım gündeme gelir. İşbu yaptırım, izin kararı alınıncaya dek işlemin, bütün hukuki sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasıdır. Zira, 2010/4 sayılı Tebliğ’in 10. maddesi uyarınca izne tabi bir birleşme veya devralma işlemi, açıkça veya zımnen bir karar verilmeden önce hukuki geçerlilik kazanamaz. Bu doğrultuda, 4054 sayılı Kanun’un 11. maddesinin (b) bendi uyarınca Kurul, idari para cezası ile birlikte (i) birleşme veya devralma işleminin sona erdirilmesine, (ii) hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmiş olan tüm fiili durumların ortadan kaldırılmasına, (iii) şartları ve süresi Kurul tarafından belirlenecek şekilde ele geçirilen her türlü payın veya mal varlığının eğer mümkünse eski maliklerine iadesine, (iv) bu mümkün olmadığı takdirde üçüncü kişilere temlikine ve devrine, (v) bunların eski malik veya üçüncü kişilere temlik edilmesine kadar geçen süre içinde devralan kişilerin devralınan teşebbüslerin yönetimine hiçbir şekilde katılamayacağına ve (vi) gerekli gördüğü diğer tedbirlerin alınmasına karar verir. Önemle belirtilmelidir ki, sıralanan yaptırımlara ek olarak 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle ilgili teşebbüsler aleyhine idari para cezası uygulanır. Bu durumda, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ilgili teşebbüslerin nihai karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde onuna kadar idarî para cezası verilir.

Kurul’un Geçmiş Uygulaması

Kurul uygulaması incelendiğinde, izne tabi olan bir birleşme veya devralma işleminin Kurul’a bildirilmeden önce gerçekleştirilmesi veya işlemin Kurul’a hiç bildirilmemesi nedenleriyle teşebbüsler aleyhine idari para cezasına hükmedilen kararlara rastlanır.

Örnek teşkil etmesi adına, Kurul’un Brookfield/JCI kararında[3] devralma işleminin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasına yol açmayacağı değerlendirilir. Bununla birlikte, bildirime tabi olduğu değerlendirilen işlemin kapanış tarihi 30.04.2019 iken Kurul’a işbu tarihten yaklaşık 5 ay sonra, 09.10.2019 tarihinde bildirim yapılmıştır. Kurul, bildirilen işleme izin verir. Öte yandan, söz konusu işlemin Kurul’un izni olmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle devralan konumundaki teşebbüs olan Brookfield Asset Management Inc.’ye 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 2018 yılı gayri safi gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygular.

Kurul’un BMW/Daimler/Ford/Porsche/Ionity kararında[4] ise, BMW, Daimler, Ford ve Porsche’nin ortak kontrol ettiği Ionity hisselerinin bir bölümünün HMG tarafından devralınmasını ve böylelikle Ionity’nin ortak kontrolüne iştirak edilmesini öngören işleme ilişkin 2020 tarihli bildirim incelenir. Kararda, Ionity ortak girişiminin 2017 yılında kurulduğu ifade edilir. Ayrıca, Ionity’nin Türkiye’de faaliyetinin bulunmadığı, işlem sonucunda 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi kapsamında etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmayacağı ve işleme izin verilmesinde sakınca bulunmadığı kanaatine ulaşılır. Bununla birlikte, Ionity ortak girişiminin kurulmasına ilişkin işlemin Kurul’a bildirilmemiş olması nedeniyle 4054 sayılı Kanun’un 11. maddesinin (a) bendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edilir. Sonuç itibariyle, ortak girişimin ana teşebbüsleri ve işlem tarafları olan BMW, Daimler, Ford ve Volkswagen[5]’e Ionity ortak girişiminin kurulmasına ilişkin işlemin zamanında bildirilmemesi nedeniyle 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin (b) bendi çerçevesinde 2019 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanır.

Kurul’un Elon Musk’a Uyguladığı Ceza

Yakın tarihli Kurul kararları incelendiğinde, Kurul’un izinsiz gerçekleştirilen birleşme ve devralma işlemlerinin ele alındığı çok sayıda karara rastlanmaz. Bununla birlikte, Elon Musk’a idari para cezası uygulanması yönünde alınan yakın tarihli karar, Kurul’un konuya ilişkin güncel uygulamasına ışık tutar.

Twitter Inc.’in tek kontrolünün Elon Musk tarafından devralınmasına yönelik işlemin 4054 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca resen incelenmesi sonucunda Kurul, işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve 2010/4 sayılı Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna karar vermiştir.  Kurul, işlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine kanaat getirmiştir. Öte yandan Kurul, işlemin izin alınmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle, devralan konumundaki işlem tarafı Elon Musk’a, 2022 yılında Türkiye’de elde ettiği gayri safi gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Açıklığın sağlanması adına, Birleşme ve Devralmalarda İlgili Teşebbüs, Ciro ve Yan Sınırlamalar Hakkında Kılavuz’un 21. paragrafı uyarınca gerçek kişiler, kişisel olarak veya herhangi bir ekonomik birim üzerindeki kontrol hakları aracılığıyla iktisadi faaliyette bulunmaları halinde teşebbüs sayılırlar. Teşebbüs sayılan gerçek kişilerin gerçekleştirdikleri devralmalarda, devralmayı gerçekleştiren gerçek kişi, ilgili teşebbüs olarak kabul edilir. Bu nedenle, bahsi geçen işlemde devralan teşebbüs konumunda olan Elon Musk’a idari para cezası uygulanması mümkündür.

Gerçek kişi olarak Elon Musk’a uygulanan yaptırım, Kurul’un Ersoy/Sesli kararındaki[6] uygulaması ile benzerlik gösterir. Kararda, Ali Murat Ersoy, Hazim Sesli, Mehmet Sesli, Abdülkadir Sesli tarafından kurulan ve ortak kontrol edilen Anayurt Kömür Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli teşebbüsün bildirime tabi olmasına karşın Kurul’a bildirilmeden gerçekleştirildiği değerlendirilir. Kurul, ortak girişim kurulmasına ilişkin işlemin bildirilmemesi nedeniyle işlem tarafı olan ve devralan konumunda bulunan gerçek kişiler aleyhine idari para cezasına hükmeder. Bu doğrultuda, bildirilmeyen işlem bakımından devralan konumunda gerçek kişilerin bulunması halinde Kurul’un doğrudan bireylere de idari para cezası uygulaması olağan bir uygulama teşkil eder.

Sonuç

Kurul’un iznine tabi olmasına karşın bildirilmeyen ve izin alınmaksızın gerçekleştirilen birleşme ve devralma işlemleri ağır yaptırımlara neden olabilir. Bu nedenle, herhangi bir birleşme veya devralma işlemi gerçekleştirilmeden önce, işlemin hukuki geçerlilik kazabilmesi adına Kurul’dan izin alınmasının zorunlu olup olmadığının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. İşlemin Kurul’un iznine tabi olduğunun tespit edilmesi durumunda ise Kurul’un değerlendirme süreci sonuçlanana ve işleme izin verilinceye dek işlemin tesis edilmemesi önem arz eder. Kurul’un konuya ilişkin hassas yaklaşımı dikkate alındığında, işlem tarafı konumunda bulunan ekonomik birimlerin ve gerçek kişilerin ulusal veya uluslararası birleşme ve devralma işlemlerini gerçekleştirmeden önce Türkiye’deki bildirim koşullarını ve kendilerine düşen yükümlülükleri gözden geçirmeleri son derece önemlidir.

Kaynakça
  • Bkz. Rekabet Kurumu’nun 06.03.2023 tarihli duyurusu, https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/elon-r-musk-tarafindan-twitter-inc-in-te-7f3c2a3ff0bbed118eb0005056850339 (Erişim tarihi: 21.03.2023).
  • 4054 sayılı Kanun kapsamında uygulama alanı bulan idari para cezaları bakımından alt sınır 01.01.2023 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere 105.688 TL olarak belirlenmiştir.
  • Kurul’un 30.04.2020 tarihli ve 20-21/278-132 sayılı Brookfield/JCI kararı.
  • Kurul’un 28.07.2020 tarihli ve 20-36/483-211 sayılı BMW/Daimler/Ford/Porsche/Ionity kararı.
  • Ionity’nin hissedarları olan BMW, Daimler, Ford ve Porsche ilgili teşebbüs olarak nitelendirilir. Volkswagen ise Porsche’nin kontrolünü elinde bulundurması sebebiyle işlem tarafı olarak kabul edilir.
  • Kurul’un 25.06.2014 tarihli ve 14-22/422-186 sayılı Ersoy/Sesli kararı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (“FIFA”) 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, FIFA Konseyi tarafından FIFA Futbol Menajerliği Talimatı (“Talimat”) onaylanmıştır. Bu Talimat’ta futbol menajerlerinin hak kazandıkları ücrete üst sınır getirilmesi, lisans koşullarına sınav zorunluluğunun...

Rekabet Hukuku 30.09.2023
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler
Hukuk Postası
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ihlali, son zamanlarda revize edilen AB Dikey Grup Muafiyet Yönetmeliği (VBER) kapsamında hala açık ve ağır (hardcore) bir kısıtlama olarak kabul edilmekte olup, bu da söz konusu ihlal türünün diğer bazı dikey anlaşma türlerinin aksine TFEU (Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma)...


Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi

Rekabet hukukunda, özellikle birleşme ve devralma işlemleri bakımından teşebbüs kavramının doğru şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Ekonomik bütünlük kavramı, teşebbüslerin hangi ekonomik birimleri kapsadığını ortaya koyma amacı taşır. Ekonomik bütünlük ve aile bağları arasındaki ilişki ise özellikle...

Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk
Hukuk Postası
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle sıklıkla idari para cezası verdiği, yerinde incelemelere ilişkin hem Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) hem de teşebbüslerin hukuki ve teknik tedbirler aldığı bugünlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Hukuk Postası
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları

Bilişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesi ve internet kullanımının giderek artması sonucu ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tüketiciyle buluşmasında çevrimiçi reklamcılık önemli bir kaynak haline gelmiştir. Kullanıcı geçmişi, beğenileri gibi kullanıcıların internet üzerinde bıraktığı dijital ayak izleri aracılığıyla...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Seçici Dağıtım Sistemleri

Seçici dağıtım sistemleri, sağlayıcıların anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı...

Rekabet Hukuku 31.05.2023
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu

Hiç şüphesiz COVID 19 pandemisinden beri Rekabet Kurumu’nun en yoğun çalıştığı sektörlerin başında hızlı tüketim malları geliyor. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri perakendeciler hakkında başlayan soruşturmaların habercisi olan Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği (“HTM”) konusunda başlayan...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi
Hukuk Postası
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM” veya “Mahkeme”) 2020/67 E. 2022/139 K. sayılı 09.11.2022 tarihli kararında (“Karar”) ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“7246 sayılı Kanun”) bazı maddelerinin iptal edilmesi talep edilmiştir. Bu maddeler, 4054 sayılı...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu

Rekabet Kurulu (Kurul) geçtiğimiz yıllarda banka ve finansal kuruluşlar hakkında yürüttüğü bir önaraştırma kapsamında, kendilerinden talep edilen bilgileri zamanında veya hiç sağlamadıkları gerekçesiyle bazı bankalar hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kurul tarafından idari para cezasına...

Rekabet Hukuku 28.02.2023
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti

Dünyaca ünlü bir ticaret şirketi olan Amazon, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş platformunu işletir. Amazon, arka planda ticari kararları çoğunlukla ilgili pazar verilerinden beslenen otomatik sistemler tarafından yönlendirilen veri odaklı bir şirkettir. Bununla birlikte, Amazon’un bir platform olarak ikili bir rolü...

Rekabet Hukuku 31.01.2023
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi
Hukuk Postası
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en önemli araçların başında gelir. Bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılması, incelemelerden verimli sonuçlar elde edilebilmesi...

Rekabet Hukuku 31.10.2022
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"
Hukuk Postası
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"

Harese, ilginç bir Arapça kelime. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni büyük bir hırsla yer. Öyle ki yedikçe ağzı kanar, ama yemeyi bırakmaz. Dikenin tadına, kendi kanının tuzlu tadı karışır. Bu karışık tat onu adeta çılgına çevirir. Kanadıkça yer. Sonunda kan kaybından...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik sağlayıcısı Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (“Digiturk”), sıklıkla Rekabet Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikayetlere konu olur ve incelendiğinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) neredeyse her yıl Digiturk hakkında karar aldığı görülür. Söz konusu kararlara...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı
Hukuk Postası
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), çevrimiçi reklamcılık sektörüne ilişkin olarak Criteo SA’nın (“Criteo”) şikayeti üzerine başlatılan rekabet hukuku incelemesi çerçevesinde, Fransa pazarındaki rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) ile Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) tanınan teşebbüse ait dijital ortamlarda inceleme yetkisinin kapsamı genişletilirken, günümüzde teşebbüs çalışanları tarafından dijital verilerin silinmesi gerekçesiyle teşebbüse...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli
Hukuk Postası
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli

Türk rekabet hukuku bakımından görece yeni bir ihlal türü olan hub and spoke karteli, bir pazarda yatay düzeydeki faaliyetleri ile tedarikçi veya perakendeci seviyesinde rakip olan iki bağımsız teşebbüsün, üretim veya dağıtım zincirinin farklı bir seviyesinde faaliyet gösteren bir başka teşebbüs aracılığıyla...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı
Hukuk Postası
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı

Uzlaşma mekanizması, Türk rekabet hukuku uygulamasına henüz yeni girmiştir. İlgili mekanizma 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikle yürürlüğe konmuş olup, yalnızca iki yıldan az bir süredir uygulamadadır...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri

E-pazaryeri platformları, ekonomiden aldıkları pay ve büyüme hızlarındaki artış nedeniyle dünya üzerindeki birçok rekabet otoritesinin olduğu gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) da merceği altındadır. Kurum’un e-pazaryeri platformları hakkındaki inceleme sürecinin ilk adımı...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler

4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken işlemlere ilişkin...

Rekabet Hukuku Mart 2022
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı
Hukuk Postası
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit veya muafiyet tanınması talebini değerlendirdiği gerekçeli kararı yayınlandı...

Rekabet Hukuku Mart 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”

Bir Mezopotamya efsanesi olan Şahmaran’ın Tarsus’ta geçtiği varsayılır. Efsaneye göre yılanların şahı, ölümsüz ve bilge “Şahmaran”dır. Şahmaran, yılanları ile birlikte mağarasında yaşayan güzel bir kadın olarak anlatılır. Yerin yedi kat altında yaşar, gövdesi yılan, başı...

Rekabet Hukuku Şubat 2022
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Online Satışlar
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile üretici ve toptancı seviyesindeki tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarındaki rekabetçi endişeler nedeniyle Rekabet Kurumu...

Rekabet Hukuku Ocak 2022
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son dönemde yayınlanan kararlarına bakıldığında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına ilişkin verilen kararların sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış olduğu gözlemlenir. Bu durum, Kurul kararlarına da yansıdığı üzere...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası

Avrupa Komisyonu, 2019 yılından bu yana Credit Suisse, UBS, Barclays, RBS ve HSBC’nin döviz spot ticaret (spot trading - Forex) piyasasındaki danışıklı davranışlarını soruşturuyordu. Komisyon, 02.12.2021 tarihli son basın açıklaması ile soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Hub and Spoke Kartelleri
Hukuk Postası
Hub and Spoke Kartelleri
Rekabet Hukuku Kasım 2021
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde...

Rekabet Hukuku Kasım 2021
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukuku Ekim 2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Hukuku Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Uygulamalarındaki Rekabet Hukuku Endişeleri
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Hukuku Eylül 2020
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Hukuk Postası
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Nihai ve Ara Kararları
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Hukuku Eylül 2019
Avrupa Komisyonu’nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Sahibinden.com Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları
Hukuk Postası
Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Trafik Sigortası Kararı
Hukuk Postası
Coty Kararı Işığında Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Booking.com Kararı
Hukuk Postası
Booking.com Kararı
Rekabet Hukuku Ocak 2017
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Hukuk Postası
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Rekabet Hukuku Kasım 2016
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Azinlik Hisse Devirleri
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Rekabet Hukuku Ağustos 2015

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.