Rekabet Kurulu’nun Nihai ve Ara Kararları

Kasım 2019 Can Yıldız
% 0

Giriş

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) uyarınca Rekabet Kurumu (“Kurum”), Türkiye’deki mal ve hizmet piyasalarındaki rekabetçi düzenin devamını sağlamak için geniş yetkiler ile donatılmıştır. Kurum’un karar ve icra organı olan Rekabet Kurulu (“Kurul”), Kanun’da yasaklanan konularda başvuru üzerine veya re’sen inceleme yapar; ihlal tespiti üzerine, bu ihlallere son verilmesi için gerekli tedbirleri alıp bundan sorumlu olanlara idari para cezaları uygular; kalıcı kontrol değişikliğine yol açan birleşme-devralma işlemlerine izin verir ve daha pek çok işlemde bulunur. Kurul, bu iş ve işlemlerini aldığı kararlar yolu ile yürütür. Bir diğer ifadeyle, rekabet hukuku, esas itibarıyla Kurum incelemeleri ve bunların sonucunda Kurul’un aldığı kararlar yolu ile uygulanmaktadır.

Kurul’un kararları, hukuki nitelik itibarı ile ekonomik kolluk faaliyetidir. Bu bağlamda her Kurul kararı birer idari işlemdir. Dolayısıyla, bir düzenleyici kurum veya doktrinde ifade edilen biçimde bir ‘bağımsız idari otorite’ olarak idarenin bir uzantısı olan Kurul’un kararları idari yargı denetimine tabiidir.

Kanun’da Kurul’un hangi durumlarda inceleme başlatacağına, bu incelemelerde hangi yetkileri ne kapsamda kullanacağına, incelemeleri ne kadar sürede sonuçlandıracağına, inceleme sürecinde taraf teşebbüslerin haklarına, inceleme sonucunda kararların nasıl alınacağına, inceleme sürecinde ve sonucunda uygulanabilecek yaptırımlara, Kurul kararlarına itiraza ilişkin ayrıntılı usul düzenlemeleri yer alır.

Bu usul kurallarına bağlı olarak Kurul’un alabileceği kararları iki grupta incelemek mümkündür: nihai kararlar ve ara kararlar. Bu ayrım, kaynağını Kanun’un 51. maddesinden alır. Nitekim ilgili hüküm, Kurul’un toplantı ve karar yeter sayılarını düzenlerken “nihai kararlar” ile “nihai karar haricindeki diğer kararlar” ifadelerine yer vermiştir. Söz konusu kararlar aşağıda detaylı olarak incelenmiştir.

Kurul’un Nihai Kararları

Nihai kararlar, hakkında doğrudan yargı yoluna başvurulabilen kararlardır. Kurul, nihaî kararlarında Başkan ya da ikinci Başkan dâhil en az toplam beş üyenin katılımı ile toplanır ve en az dört üyenin aynı yönde oy kullanması ile karar verir. İlk toplantıda karar için gerekli nisabın sağlanamadığı durumlarda, Başkan ikinci toplantıya tüm üyelerin iştirakini sağlar. Ancak bunun mümkün olmaması halinde karar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Bu durumda da toplantı nisabı Başkan ya da ikinci Başkan dâhil en az toplam beş üyeden az olamaz. İkinci toplantıda oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır[1].

Kurul’un nihai kararları, soruşturma süreci sonunda alınan kararların yanında, soruşturmanın/önaraştırmanın açılmamasına ilişkin kararlar, menfi tespit kararları, muafiyet kararları ve yoğunlaşma işlemlerine yönelik kararlardır.

Soruşturma / Önaraştırma Açılmaması Kararı

Kanun’un 42. maddesinde de belirtildiği üzere Kurul, yapılan her şikâyet üzerine önaraştırma başlatmak veya soruşturma açmak zorunda değildir. Kurul, şikâyet ile yapılan talepleri açıkça veya zımnen reddedebilecektir. Bu kararların nihai karar niteliğinde olduğu, 42/2. madde hükmümde açıkça düzenlenmiştir. Zira ilgili hükümde, doğrudan veya dolaylı menfaati olan herkesin Kurul’un ret kararlarına karşı yargı yoluna başvurabileceği düzenlenmiştir. Danıştay kararları da bu kuralı doğrular niteliktedir[2].

Soruşturma Sonucunda Alınabilecek Kararlar

Kanun’un 43-54. maddeleri arasında öngörülen usul çerçevesinde yürütülen soruşturmaların sonucunda Kurul tarafından alınan kararlar, kural olarak nihai kararlardır. Nitekim Kanun’un soruşturma sonucunda alınan kararın düzenlendiği 48. Maddesinin başlığı “Nihai Karar”dır.

Soruşturma sonucunda Kurul, soruşturulan teşebbüslerin Kanun’un herhangi bir hükmünü ihlal etmediği, yani rekabetin kısıtlanmadığı tespitinde bulunursa, ihlalin bulunmadığına ilişkin karar verecektir. Bu karar, nihai karar niteliğindedir ve menfaat sahipleri kararı idari yargıya götürebilir.

Diğer yandan, herhangi bir ihlalin tespiti durumunda – örneğin rekabeti kısıtlayıcı amaç veya etkiye sahip bir anlaşma yapıldığı veya hâkim durumdaki teşebbüsün bu hâkim durumunu kötüye kullandığı anlaşılırsa – Kurul bu anlaşmayı/işlemi yasaklayacaktır. Kurul, ihlalin sonucunda soruşturulan teşebbüslere Kanun’un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verebilir. Ayrıca Kurul, Kanun’un 9/1. maddesi kapsamında yasaklanan davranışların ve rekabetin tesisi ve ihlalden önceki durumun korunması için yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışların yer aldığı bir ihlale son verme kararı da verecektir.

Menfi Tespit/Muafiyet Kararları

Teşebbüsler arası anlaşmaların, teşebbüs birliği kararlarının ve yoğunlaşma işlemlerinin Kanun’un 4, 6 veya 7. maddesi kapsamında olup olmadığının incelenmesi için Kurum’a başvurmak mümkündür. Kurul’un bu yönde bir karar alması, başvuru konusu anlaşmanın/kararın Kanun’a aykırı olmadığı anlamına gelecektir. Kanun’un 13. maddesi uyarınca Kurul’un her zaman daha önce verdiği bir menfi tespiti, yeni bir karar ile geri alması mümkündür. Ayrıca, hile sonucunda alınan menfi tespit kararlarının “yok hükmünde” olduğu düzenlenmiştir.

Benzer şekilde, Kanun’un 5. maddesinde sayılan şartların sağlanması halinde veya 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği hükümleri çerçevesinde, Kanun’un 4. maddesindeki anlamıyla rekabeti kısıtlayıcı bir anlaşmanın Kanun’un uygulanmasından muaf tutulması da söz konusu olabilir. Bu yönde alınacak bir Kurul kararı, ilgili anlaşmanın muafiyetten faydalanması sonucunu doğuracaktır.

Menfi tespit ve bireysel muafiyet kararlarının nihai karar[3] olup olmadığı yönünde tartışmalar söz konusu olsa da bunların Kurul’un nihai kararlarından olduğu sonucuna varmak mümkündür.

Kurul’un verdiği menfi tespit ve muafiyet kararından faydalanan tarafların, söz konusu Kurul kararının iptalinde menfaati bulunmadığı durumda yargıda işlemin iptalini talep edemeyecekleri söylenebilecekse de, alınan kararda menfaati bulunan diğer ilgililer dava açabilecektir. Ayrıca, süreye veya şarta bağlı olarak verilen bir muafiyet kararının, karardan faydalanan tarafça dahi iptali istenebilecektir. Bu nedenle, menfi tespit ve muafiyet kararları, Kurul’un nihai kararlarındandır. Ayrıca, tanınan menfi tespit ve muafiyetlerin geri alınmasına yönelik kararların da nihai karar olduğunu kabul etmek gerekir.

Yoğunlaşma Bildirimlerine Yönelik İncelemeler Sonucunda Alınabilecek Kararlar

Kanun’un 7. maddesi ve 2010/4 sayılı Rekabet Kurulu’ndan İzin Alması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ uyarınca geçerlilik kazanması kurul iznine tabi yoğunlaşma işlemlerine ilişkin alınan izin ve ret kararlarının da nihai karar niteliğinde olması gerekir. Nitekim bu kararlara karşı, kararda menfaati bulunanların doğrudan idari yargıda dava açması mümkündür. Ayrıca, bu kararların icrai niteliği de tartışmasızdır.

Ancak uygulamada, 2019 yılında yaklaşık dört ay boyunca, bazı Kurul üyelerinin görev süresinin dolması ve yerine yeni üye atanmaması dolayısıyla Kurul’un 7 kişiden 4 kişiye düştüğü dönemde, Kurul’un birleşme/devralma işlemlerine izin kararı verdiği görülmüştür. Öte yandan 4 üye ile toplanan Kurul’un ancak ara karar alabilecek yeter sayısını sağlaması mümkündür. Bu kapsamda, Kurul’un birleşme/devralma izin kararlarını birer ara karar olarak değerlendirdiği ve ara kararlar için öngörülen karar yeter sayısı ile hareket ettiği değerlendirilebilecektir.

Her halükarda, menfaati bulunanların bu kararları yargıya taşıması mümkün olduğundan birleşme/devralma bildirimleri sonucunda alınan Kurul kararlarının nihai nitelikte olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, Kanun’un 10. maddesinde düzenlendiği üzere, bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde Kurul tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı takdirde bildirilen işleme izin verilmiş sayılacağı durumda, söz konusu zımni izin işlemi de nihai nitelikte kabul edilmelidir.

Kurul’un Ara Kararları

Kurul’un ara kararları, nihai kararlarının aksine kendi başına idari yargıda davaya konu edilemez. Bu kararlar ancak nihai kararlarla birlikte yargı yoluna götürülebilir.

Soruşturma/Önaraştırma Açılması Kararı

Önaraştırma ve soruşturma süreçleri, Kurul’un esas itibarıyla nihai bir karar alması için öngörülen süreç içerisinde birer adımdır. Bu kapsamda önaraştırma veya soruşturma açılmasına yönelik kararlar, birer ara karardan ibarettir. Dolayısıyla Kurul soruşturma açılmasına karar verdiğinde, soruşturma sonuçlanıp Kurul nihai kararını almadan önce, soruşturma açılmasına ilişkin kararın kendi başına iptal davasına konu edilmesi mümkün olmayacaktır.

İcraî Nitelikte Olmayan Görüşler

Kurul, Kanun’un 9. maddesinde kendisine tanınan yetkiye dayanarak, açıklayıcı nitelikte görüşler verebilir. Bu tür kararların icrai bir sonucu olmadığından iptal davasına konu edilmeleri ve dolayısıyla nihai karar olarak değerlendirilmeleri mümkün değildir.

İhtiyati Tedbir Kararları

Kanun’un 9/4 ve 11/1(b) hükümlerinde Kurul’un geçici tedbir yetkisi düzenlenmiştir. Buna göre Kurul, ciddi ve telafi olunamayacak zararların ortaya çıkma ihtimalinin bulunduğunu değerlendirirse, ihlalden önceki durumu koruyucu nitelikte ve nihai kararın kapsamını aşmayacak şekilde geçici tedbirler alabilecektir.

Geçici tedbirlerin nihai karar mı yoksa ara karar mı olduğu hususunun tespiti güçtür. Nitekim geçici tedbirlerin nihai karar olmadığı yönünde bir gösterge, Kanun’un 51. maddesinin ara kararlara ilişkin toplantı ve karar yeter sayılarının düzenlendiği üçüncü fıkrasında, “özellikle tedbir ve tavsiye niteliğindeki” kararların adı anılmıştır. Öte yandan, tedbir kararlarının nihai karardan ayrı olarak davaya konu edilebileceği, doktrinde savunulduğu[4] gibi uygulamada da görülmektedir. Kanun’un 55. maddesinin 2012 yılı değişikliği öncesindeki hali, tedbir kararlarının kendi başına davaya konu edilebileceği açıkça düzenlenmiştir. Hükmün güncel halinde tedbir kararlarının nihai karar gibi davaya konu edilebileceği açıkça ifade edilmese de, geçici tedbirlerin teşebbüslerin haklarını doğrudan ve önemli ölçüde etkilemesi muhtemel olduğundan, savunma hakkı gözetilerek doğrudan iptal davasına konu edilebileceğinin kabulü gerekir. Her halükarda, toplantı ve karar yeter sayısı bakımından geçici tedbir kararlarının birer ara karar olduğu vurgulanmalıdır.

[1] 4054 Sayılı Kanun, m. 51.

[2] Örneğin: Danıştay 10. İdari Dava Dairesi, S. 2002/4519 E. 2003/3811 K., 12.11.2003.

[3] Aslan, İ. Yılmaz: Rekabet Hukuku, 3. Baskı, 2005. s. 797.

[4] Aslan, s. 78.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (“FIFA”) 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, FIFA Konseyi tarafından FIFA Futbol Menajerliği Talimatı (“Talimat”) onaylanmıştır. Bu Talimat’ta futbol menajerlerinin hak kazandıkları ücrete üst sınır getirilmesi, lisans koşullarına sınav zorunluluğunun...

Rekabet Hukuku 30.09.2023
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler
Hukuk Postası
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ihlali, son zamanlarda revize edilen AB Dikey Grup Muafiyet Yönetmeliği (VBER) kapsamında hala açık ve ağır (hardcore) bir kısıtlama olarak kabul edilmekte olup, bu da söz konusu ihlal türünün diğer bazı dikey anlaşma türlerinin aksine TFEU (Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma)...


Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi

Rekabet hukukunda, özellikle birleşme ve devralma işlemleri bakımından teşebbüs kavramının doğru şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Ekonomik bütünlük kavramı, teşebbüslerin hangi ekonomik birimleri kapsadığını ortaya koyma amacı taşır. Ekonomik bütünlük ve aile bağları arasındaki ilişki ise özellikle...

Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk
Hukuk Postası
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle sıklıkla idari para cezası verdiği, yerinde incelemelere ilişkin hem Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) hem de teşebbüslerin hukuki ve teknik tedbirler aldığı bugünlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Hukuk Postası
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları

Bilişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesi ve internet kullanımının giderek artması sonucu ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tüketiciyle buluşmasında çevrimiçi reklamcılık önemli bir kaynak haline gelmiştir. Kullanıcı geçmişi, beğenileri gibi kullanıcıların internet üzerinde bıraktığı dijital ayak izleri aracılığıyla...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Seçici Dağıtım Sistemleri

Seçici dağıtım sistemleri, sağlayıcıların anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı...

Rekabet Hukuku 31.05.2023
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu

Hiç şüphesiz COVID 19 pandemisinden beri Rekabet Kurumu’nun en yoğun çalıştığı sektörlerin başında hızlı tüketim malları geliyor. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri perakendeciler hakkında başlayan soruşturmaların habercisi olan Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği (“HTM”) konusunda başlayan...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi
Hukuk Postası
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM” veya “Mahkeme”) 2020/67 E. 2022/139 K. sayılı 09.11.2022 tarihli kararında (“Karar”) ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“7246 sayılı Kanun”) bazı maddelerinin iptal edilmesi talep edilmiştir. Bu maddeler, 4054 sayılı...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar

Türk rekabet hukukunda, belirli birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması zorunludur. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 7. maddesi uyarınca Kurul, izne tabi birleşme ve devralma işlemlerini belirleme...

Rekabet Hukuku 31.03.2023
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu

Rekabet Kurulu (Kurul) geçtiğimiz yıllarda banka ve finansal kuruluşlar hakkında yürüttüğü bir önaraştırma kapsamında, kendilerinden talep edilen bilgileri zamanında veya hiç sağlamadıkları gerekçesiyle bazı bankalar hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kurul tarafından idari para cezasına...

Rekabet Hukuku 28.02.2023
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti

Dünyaca ünlü bir ticaret şirketi olan Amazon, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş platformunu işletir. Amazon, arka planda ticari kararları çoğunlukla ilgili pazar verilerinden beslenen otomatik sistemler tarafından yönlendirilen veri odaklı bir şirkettir. Bununla birlikte, Amazon’un bir platform olarak ikili bir rolü...

Rekabet Hukuku 31.01.2023
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi
Hukuk Postası
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en önemli araçların başında gelir. Bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılması, incelemelerden verimli sonuçlar elde edilebilmesi...

Rekabet Hukuku 31.10.2022
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"
Hukuk Postası
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"

Harese, ilginç bir Arapça kelime. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni büyük bir hırsla yer. Öyle ki yedikçe ağzı kanar, ama yemeyi bırakmaz. Dikenin tadına, kendi kanının tuzlu tadı karışır. Bu karışık tat onu adeta çılgına çevirir. Kanadıkça yer. Sonunda kan kaybından...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik sağlayıcısı Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (“Digiturk”), sıklıkla Rekabet Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikayetlere konu olur ve incelendiğinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) neredeyse her yıl Digiturk hakkında karar aldığı görülür. Söz konusu kararlara...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı
Hukuk Postası
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), çevrimiçi reklamcılık sektörüne ilişkin olarak Criteo SA’nın (“Criteo”) şikayeti üzerine başlatılan rekabet hukuku incelemesi çerçevesinde, Fransa pazarındaki rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) ile Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) tanınan teşebbüse ait dijital ortamlarda inceleme yetkisinin kapsamı genişletilirken, günümüzde teşebbüs çalışanları tarafından dijital verilerin silinmesi gerekçesiyle teşebbüse...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli
Hukuk Postası
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli

Türk rekabet hukuku bakımından görece yeni bir ihlal türü olan hub and spoke karteli, bir pazarda yatay düzeydeki faaliyetleri ile tedarikçi veya perakendeci seviyesinde rakip olan iki bağımsız teşebbüsün, üretim veya dağıtım zincirinin farklı bir seviyesinde faaliyet gösteren bir başka teşebbüs aracılığıyla...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı
Hukuk Postası
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı

Uzlaşma mekanizması, Türk rekabet hukuku uygulamasına henüz yeni girmiştir. İlgili mekanizma 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikle yürürlüğe konmuş olup, yalnızca iki yıldan az bir süredir uygulamadadır...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri

E-pazaryeri platformları, ekonomiden aldıkları pay ve büyüme hızlarındaki artış nedeniyle dünya üzerindeki birçok rekabet otoritesinin olduğu gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) da merceği altındadır. Kurum’un e-pazaryeri platformları hakkındaki inceleme sürecinin ilk adımı...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler

4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken işlemlere ilişkin...

Rekabet Hukuku Mart 2022
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı
Hukuk Postası
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit veya muafiyet tanınması talebini değerlendirdiği gerekçeli kararı yayınlandı...

Rekabet Hukuku Mart 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”

Bir Mezopotamya efsanesi olan Şahmaran’ın Tarsus’ta geçtiği varsayılır. Efsaneye göre yılanların şahı, ölümsüz ve bilge “Şahmaran”dır. Şahmaran, yılanları ile birlikte mağarasında yaşayan güzel bir kadın olarak anlatılır. Yerin yedi kat altında yaşar, gövdesi yılan, başı...

Rekabet Hukuku Şubat 2022
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Online Satışlar
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile üretici ve toptancı seviyesindeki tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarındaki rekabetçi endişeler nedeniyle Rekabet Kurumu...

Rekabet Hukuku Ocak 2022
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son dönemde yayınlanan kararlarına bakıldığında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına ilişkin verilen kararların sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış olduğu gözlemlenir. Bu durum, Kurul kararlarına da yansıdığı üzere...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası

Avrupa Komisyonu, 2019 yılından bu yana Credit Suisse, UBS, Barclays, RBS ve HSBC’nin döviz spot ticaret (spot trading - Forex) piyasasındaki danışıklı davranışlarını soruşturuyordu. Komisyon, 02.12.2021 tarihli son basın açıklaması ile soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Hub and Spoke Kartelleri
Hukuk Postası
Hub and Spoke Kartelleri
Rekabet Hukuku Kasım 2021
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde...

Rekabet Hukuku Kasım 2021
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukuku Ekim 2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Hukuku Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Uygulamalarındaki Rekabet Hukuku Endişeleri
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Hukuku Eylül 2020
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Hukuk Postası
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Hukuku Eylül 2019
Avrupa Komisyonu’nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Sahibinden.com Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları
Hukuk Postası
Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Trafik Sigortası Kararı
Hukuk Postası
Coty Kararı Işığında Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Booking.com Kararı
Hukuk Postası
Booking.com Kararı
Rekabet Hukuku Ocak 2017
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Hukuk Postası
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Rekabet Hukuku Kasım 2016
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Azinlik Hisse Devirleri
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Rekabet Hukuku Ağustos 2015

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.