İşçinin Rekabet Yasağı: Rekabet Yasağının Yer, Zaman, Konu Bakımından Sınırlanması ve Hakimin Sınırlama Yetkisi

Kasım 2017 Özgür Kocabaşoğlu
% 0

Giriş

İşçinin rekabet özgürlüğünü ve ekonomik geleceğini sınırlandıran,[1] işçi ve işverenler arasındaki rekabet yasağı sözleşmesine ilişkin düzenlemeler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 444 ila 447 nci maddelerinde yer alır. Rekabet yasağı sözleşmesinin geçerli olarak kurulabilmesi TBK madde 444’de yer alan koşullara tabidir. Söz konusu koşullar olan işçinin fiil ehliyetinin olması, sözleşmenin yazılı olarak yapılması, işverenin korunmaya değer haklı menfaatinin varlığı mevcut değilse veya işçinin, işverenin müşteri çevresi, üretim sırları veya işyerinde yapılan işler hakkında bilgi edinme olanağı veya işverene önemli bir zarar verme ihtimali bulunmuyorsa, yapılan sözleşme butlan yaptırımına tabi olup, geçersizdir[2]. Kanun’un öngördüğü geçerlilik koşullarının ispat yükü Medeni Kanun madde 6 uyarınca işverene aittir[3].

Buna ek olarak TBK madde 445/1 uyarınca rekabet yasağı sözleşmesiyle işçi için getirilecek rekabet etmeme borcunun yer, zaman ve yasak kapsamındaki işlerinin türü bakımından sınırlı olarak kararlaştırılması gerekir. Aksi halde TBK madde 445/2, hakime kapsamı veya süresi bakımından aşırı rekabet yasaklarını sınırlandırma yetkisi tanınır;

“Hâkim, aşırı nitelikteki rekabet yasağını, bütün durum ve koşulları serbestçe değerlendirmek ve işverenin üstlenmiş olabileceği karşı edimi de hakkaniyete uygun bir biçimde göz önünde tutmak suretiyle, kapsamı ve süresi bakımından sınırlayabilir.”

Yargıtay’a göre rekabet yasakları ile ilgili olarak yer ve işin türü bakımından sınırlandırılmış olmadıkça rekabet yasağı geçerli olmaz ve sınırlamaların işin ve hatta işçinin niteliğine göre belirlenmesi gerekir. Yargıtay’ın bu bağlamda TBK madde 445/2 uygulaması ise değişkenlik gösterir. Aşağıda hakime tanınan bu sınırlama yetkisine ilişkin Yargıtay kararları ele alınacaktır.

818 Sayılı Kanun Döneminde Sona Eren Sözleşmeler Bakımından Yargıtay Uygulaması

Öncelikle, önemle belirtilmelidir ki Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre TBK yürürlüğe girmeden önce sona eren iş sözleşmelerinde yer alan rekabet yasaklarına 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 349. maddesi uygulanır. Bu hüküm kapsamında Yargıtay, önüne gelen bir uyuşmazlıkta taraflar arasında imzalanan sözleşmede sözleşmenin sona ermesinden itibaren çalışanın iki yıllık bir süre boyunca belirlenen üç bölgede, işveren şirketin iştigal konusu alanında herhangi bir iş veya faaliyetle iştigal etmeyeceğini belirten rekabet yasağını; coğrafi alan sınırlamasının, işçinin iktisaden mahvına sebep olacak düzeyde geniş bir alanı kapsamasından dolayı geçersiz saymıştır[4]. Her ne kadar belirtilen Yargıtay kararlarındaki karşı oylarda 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanması ve hakimin takdir yetkisini kullanarak sözleşmeyi ayakta tutabileceği belirtilse de, Yargıtay’ın bu yöndeki uygulaması tutarlı gözükmektedir. Sonuç olarak 818 sayılı Borçlar Kanununda TBK madde 445/2 de düzenlendiği gibi hakimin sözleşmeye müdahalesine izin veren bir düzenlemenin yer almaması sebebiyle, kanuna aykırı (coğrafi alan sınırlaması işçinin ekonomik mahvına yol açacak şekilde geniş bir alanı kapsayan) rekabet yasaklarının yaptırımı sözleşmenin geçersiz hale gelmesidir.

TBK Yürürlük Tarihinden Sonra Sona Eren Sözleşmeler Bakımından Yargıtay Uygulaması

Rekabet Yasağını Geçersiz Sayan Yargıtay Kararları

Yargıtay’ın TBK dönemindeki rekabet yasağı içeren sözleşmeler ile ilgili olarak, TBK madde 445/2 nin uygulanmasına ilişkin, verdiği kararlar değişkenlik gösterir. Yargıtay bazı kararlarında, taraflar arasındaki sözleşmede rekabet yasağının sınırlarının Türkiye Cumhuriyeti olarak belirlenmesini, TBK madde 445/1’e aykırı bularak, belli bir bölge belirlenmemiş olarak değerlendirdi ve bu yüzden sözleşme hükmünün Anayasa’da koruma altına alınan çalışma özgürlüğüne aykırı olmasından bahisle rekabet yasağını geçersiz kabul etti[5]. Söz konusu kararda belirtilen karşı oyda ise rekabet yasağı sözleşmesinin tüm Türkiye"yi kapsaması doğru değil ise de, sırf sözleşmede çok geniş bir coğrafi bölge alınmış olmasını gerekçe göstererek, sözleşmenin aynı il, hatta aynı muhit yönünden dahi geçersiz olduğunu ileri sürmenin sözleşme ekonomisi ve sözleşmeyi ayakta tutma ilkesine ve taraf iradelerine açık aykırılık teşkil edeceği belirtilmiştir. Ancak 11. Hukuk Dairesi bahsi geçen kararında TBK madde 445/2’den hiç bahsetmeyerek, kararını çalışma özgürlüğüne ilişkin anayasal gerekçelere dayandırdı.

Hakimin Rekabet Yasağını Ayakta Tutacak Şekilde Sınırlandırabilmesi Görüşünü Benimseyen Yargıtay Kararları

Yargıtay birçok kararında, TBK’nın rekabet yasağına dair 445. maddesinin 2. fıkrasında hâkimin, bütün durum ve koşulları serbestçe değerlendirmek ve işverenin üstlenmiş olabileceği karşı edimi de hakkaniyete uygun biçimde göz önünde tutmak suretiyle, aşırı nitelikteki rekabet yasağını, kapsamı veya süresi bakımından sınırlayabileceğinin vurgusunu yapar[6]. Bu açıdan Yargıtay sınırlamanın geniş olarak yapıldığı rekabet yasağı sözleşmelerinde TBK madde 445/2 uyarınca değerlendirme yapılmadan rekabet yasağının geçersiz kabul edilmesini isabetsiz bulur. Örneğin rekabet yasağı açısından 5 senelik zaman sınırlaması öngören bir sözleşmede Yargıtay bu sözleşmeyi kelepçeleme sözleşmesi olarak nitelendiren ilk derece mahkemesini isabetsiz bulmuş, bu sürenin TBK madde 445 bağlamında hakim tarafından sınırlandırılabileceği kanaatine varmıştır[7]. Kararı veren Yargıtay 11. Hukuk Dairesince, Anayasa ve diğer mevzuat hükümleri ile somut olgu nazara alınarak rekabet yasağının aşırı nitelikte olması halinde, yasağın kapsamı ve süresi bakımından hakime uyarlama yetkisi tanındığını ve hakime tanınan bu yetkinin gerek müstakil açılan bir uyarlama davasında gerekse de ihlal halinde açılacak bir tazminat davasında kullanılabileceğini belirtir.

Sınırlamaların hiç yapılmadığı rekabet yasağı sözleşmeleri açısından da Yargıtay’ın kararları değişkenlik göstermektedir. Sınırlamaya yer verilmeyen bir rekabet etmeme sözleşmesinin geçerliliğinin değerlendirildiği bir kararında Yargıtay, 11. Hukuk Dairesi konuyu aşağıdaki şekilde irdelemiştir:

“… Ülke sınırları içinde rekabet etmeme yönünden öngörülen düzenlemelere geçerlilik tanınmamış ise de, il sınırları ya da belli bir bölge ile sınırlandırma işin niteliğine göre yerinde görülebilir. Somut olayda davacı ile davalı arasında rekabet yasağını düzenleyen sözleşme hükümleri ile rekabet yasağına atıf yapan hükümler değerlendirildiğinde; mahkemece rekabet sözleşmesinde rekabet yasağı süresinin bir yıl olarak belirlendiği ancak mahal ve iş türü bakımından sınırlama yapılmamış olması sözleşmenin geçersizliği sebebi olarak benimsenmiş ve davanın reddine karar verilmiştir. Ancak sözleşmede yer alan düzenlemeye göre, davalı işçinin, davacı şirket ile aynı konuda faaliyet gösteren başka şirket ve kurumlarda sözleşme konusuyla aynı içerikte faaliyet gösteremeyeceği ifade edilmiş, rekabet yasağının sektörel olduğu, şirketin zararı olup olmadığına bakılmaksızın rekabet yasağına aykırılık halinde cezai şartın ödenmesi öngörülmüştür. Davalı, davacı şirkette... İli sınırları içinde satış yönetici olarak çalışırken, yeni işe başladığı şirkette de satış müfettişi sıfatıyla çalışmakta ve çalışma sahası da.... İli ... İlçesi olarak öngörülmüştür. Her nekadar rekabet yasağı sözleşmesinde mahal yönünden açık bir sınırlama yapılmamış ise de, davalının aynı il sınırları içinde, aynı sektörde ve aynı sıfatla başka bir şirkette çalıştığı ortadadır. Ayrıca, davacı şirkette satış yöneticisi konumunda olan davalının, davacı şirketin müşteri çevresi hakkında bilgi edindiği ve bu bilgilerin kullanımının davacı şirket aleyhine zarar doğurabilecek nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.”[8]

Dolayısıyla Yargıtay’ın uygulaması somut olayın özelliklerinden işçinin işverenin bölgesi içerisinde, faaliyet alanında ve aynı görev ile başka bir işveren ile çalışması halinde sınırlama yapılmasa dahi hakimin bu yönde takdir yetkisini kullanarak rekabet yasağını ayakta tutabileceği yönündedir. Buna ek olarak Yargıtay bu yönde verdiği bir başka kararında TBK madde 445/2’nin diğer hükümlere nazaran özel hüküm niteliğinde olması gerekçesine de dayanmıştır:

Bu maddenin temelinde rekabet yasağı sözleşmesinde kanunda öngörülen sınırlamaları aşan hükümler öngörülmüş ise hakimin MK"nın 4. maddesi gereği hakkaniyet ölçüsünü de gözeterek aşırı kaydı “yasal ya da uygun seviyeye” indirmesi düşüncesinin yattığı söylenebilir. BK. 445 hükmünün, BK 27/1 ve MK"nın 23/2. hükümleri karşısında özel norm sayılıp, bu sebeple de bu maddelere aykırılığın yaptırımı olan kesin hükümsüzlük yaptırımı uygulanmamalıdır. Tüm bu yapılan açıklamalar çerçevesinde her ne kadar mahkemece, taraflar arasında imzalanan sözleşmelerde yer alan “Tüm Dünya” ibaresinin yaptırımının kesin hükümsüzlük olduğu kabul edilmiş ise de BK. 445/1 ve 2. maddesi hükmü nazara alındığında hakime, rekabet yasağı sözleşmesindeki aşırı hükümlere karşı sözleşmeyi ayakta tutacak önlemleri alma ve sözleşmeye müdahale etme imkanı tanınmış olup, somut uyuşmazlıkta rekabet yasağı konusunda tarafların iradeleri birleştiğinden anılan sözleşmede kesin hükümsüzlük-butlan hali bulunmayıp hakimin müdahalesi ile giderilebilecek hükümsüzlük hali bulunmaktadır.”[9]

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi aynı doğrultuda verdiği bir diğer kararında, TBK madde 445/1 hükmü ile rekabet yasakları için yer ve zaman sınırlaması öngörüldüğünü, maddenin ikinci fıkrasında ise bu sınırlamaların aşırı nitelikte olması halinde hakimin rekabet yasağı hükümlerini, kapsamı veya süresi bakımından sınırlandırılabileceğini vurgular[10]. 11. Hukuk Dairesi bu kararında davalının, davacı işveren ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra, davacı işveren ile aynı ilde faaliyet gösteren rakip işletmede işe başlamış bulunmasını dikkate alarak, davalının çok geniş bir coğrafi alanı kapsadığı gerekçesiyle sözleşmenin geçersizliğini ileri sürmesinin Medeni Kanun’un 2. maddesine aykırılık teşkil edeceğine hükmetmiştir. Bir başka deyişle Yargıtay somut olayda işçi tarafından rekabet sözleşmesinin geçersizliğinin ileriye sürülmesinin hakkın kötüye kullanımı olarak değerlendirilebileceği hallerde hakimin TBK. madde 445/2’deki sınırlandırma yetkisini kullanarak rekabet yasağını ayakta tutabileceğini kabul etmiştir.

Sonuç

Sonuç olarak, uyuşmazlığa konu olan iş sözleşmesi TBK döneminde sona erdiyse, rekabet yasağının sınırlanması hususunda verilen Yargıtay kararlarının çoğunluğu, gerek sözleşmede geniş sınırlama yapıldığı hallerde gerek ise hiç sınırlama yapılmadığı hallerde TBK madde 445/2’nin uygulama alanı bularak hakimin takdir yetkisini kullanabileceği yönündedir. Yargıtay bu değerlendirmeyi yaparken muhtelif gerekçelere dayanmakla birlikte genelde somut olayın özelliklerini göz önünde bulundurur; işçinin işverenin bölgesi içerisinde, faaliyet alanında ve aynı görev ile başka bir işveren ile çalışması halinde sınırlama yapılmasa dahi hakimin bu yönde takdir yetkisini kullanabileceğine hükmetmektedir. Ancak sözleşmede rekabet yasağına ilişkin çok geniş bir sınırlama yapılması halinde rekabet yasağının Anayasa ile koruma altına alınan çalışma özgürlüğünü ihlal etmesi sebebiyle geçersiz sayılacağını belirten, TBK madde 445/2 hükmü uyarınca, hakimin aşırı nitelikte sınırlandırma içeren rekabet yasağını uyarlama yetkisini dikkate almayan aksi yönde bir kararı bulunur. 818 sayılı Kanun döneminde sona eren iş sözleşmeleri açısından ise Yargıtay’ın yerleşik içtihadı bu sözleşmeler gereği gibi sınırlandırılmadıysa hakimin takdir yetkisini kullanarak rekabet yasağını sınırlandırıp sözleşmesel bu düzenlemeyi ayakta tutamayacağı, söz konusu düzenlemenin geçersiz sayılacağı yönündedir.

[1] Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2. Baskı, Ankara 2015, s.567.

[2] Süzek, Sarper: “Yeni Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde İşçinin Rekabet Etmeme Borcu”, İÜHFM

C.LXXII, S.2 s. 457-468, 2014, s.462.

[3] Süzek, Sarper: “Yeni Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde İşçinin Rekabet Etmeme Borcu”, İÜHFM

C.LXXII, S.2 s. 457-468, 2014, s.462.

[4] Bkz. Yargıtay 11. HD., T. 16.3.2017 , E. 2016/2751, K. 2017/1589 , http://www.kazanci.com.tr/

(Erişim Tarihi: 23.11.2017).

[5] Bkz. Yargıtay 11. HD., T. 14.5.2015, E. 2015/1789, K. 2015/ 6904, http://www.kazanci.com.tr/

(Erişim Tarihi: 23.11.2017).

[6] Örnek olarak bkz. Yargıtay 11. HD., T. 10.5.2017, E. 2015/15290, K. 2017/2808 ; Yargıtay 11. HD., T.

19.4.2017, E. 2015/ 14741, K. 2017/2261 ; Yargıtay 11. HD., T. 17.11.2016, E. 2015/12799, K. 

2016/8956 ; Yargıtay 11. HD., T. 16.6.2016, E. 2015/12450, K. 2016/6672; Yargıtay 11. HD., T.

30.3.2016, E. 2015/8396, K. 2016/3470 ; Yargıtay 11. HD., T. 1.3.2016; E. 2015/1658, K. 2016/2244;

Yargıtay 11. HD., T. 22.2.2016, E. 2015/7354, K. 2016/1838 http://www.kazanci.com.tr/ ( Erişim

Tarihi: 23.11.2017).

[7] Bkz. Yargıtay 11. HD., T. 19.4.2017, E. 2015/ 14741, K. 2017/2261 ,http://www.kazanci.com.tr/

(Erişim Tarihi: 23.11.2017).

[8] Bkz. Yargıtay, T. 30.3.2016, 11. HD. , E. 2015/8396, K. 2016/3470 , http://www.kazanci.com.tr/

(Erişim Tarihi: 23.11.2017).

[9] Bkz. Yargıtay 11. HD., T. 16.6.2016, E. 2015/12450, K. 2016/6672 ,  http://www.kazanci.com.tr/

(Erişim Tarihi: 23.11.2017).

[10] Bkz. Yargıtay 11. HD., T. 22.2.2016, E. 2015/7354, K. 2016/1838 , https://www.lexpera.com.tr

(Erişim Tarihi: 24.11.2017).

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (“FIFA”) 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, FIFA Konseyi tarafından FIFA Futbol Menajerliği Talimatı (“Talimat”) onaylanmıştır. Bu Talimat’ta futbol menajerlerinin hak kazandıkları ücrete üst sınır getirilmesi, lisans koşullarına sınav zorunluluğunun...

Rekabet Hukuku 30.09.2023
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler
Hukuk Postası
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ihlali, son zamanlarda revize edilen AB Dikey Grup Muafiyet Yönetmeliği (VBER) kapsamında hala açık ve ağır (hardcore) bir kısıtlama olarak kabul edilmekte olup, bu da söz konusu ihlal türünün diğer bazı dikey anlaşma türlerinin aksine TFEU (Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma)...


Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi

Rekabet hukukunda, özellikle birleşme ve devralma işlemleri bakımından teşebbüs kavramının doğru şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Ekonomik bütünlük kavramı, teşebbüslerin hangi ekonomik birimleri kapsadığını ortaya koyma amacı taşır. Ekonomik bütünlük ve aile bağları arasındaki ilişki ise özellikle...

Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk
Hukuk Postası
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle sıklıkla idari para cezası verdiği, yerinde incelemelere ilişkin hem Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) hem de teşebbüslerin hukuki ve teknik tedbirler aldığı bugünlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Hukuk Postası
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları

Bilişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesi ve internet kullanımının giderek artması sonucu ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tüketiciyle buluşmasında çevrimiçi reklamcılık önemli bir kaynak haline gelmiştir. Kullanıcı geçmişi, beğenileri gibi kullanıcıların internet üzerinde bıraktığı dijital ayak izleri aracılığıyla...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Seçici Dağıtım Sistemleri

Seçici dağıtım sistemleri, sağlayıcıların anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı...

Rekabet Hukuku 31.05.2023
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu

Hiç şüphesiz COVID 19 pandemisinden beri Rekabet Kurumu’nun en yoğun çalıştığı sektörlerin başında hızlı tüketim malları geliyor. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri perakendeciler hakkında başlayan soruşturmaların habercisi olan Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği (“HTM”) konusunda başlayan...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi
Hukuk Postası
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM” veya “Mahkeme”) 2020/67 E. 2022/139 K. sayılı 09.11.2022 tarihli kararında (“Karar”) ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“7246 sayılı Kanun”) bazı maddelerinin iptal edilmesi talep edilmiştir. Bu maddeler, 4054 sayılı...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar

Türk rekabet hukukunda, belirli birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması zorunludur. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 7. maddesi uyarınca Kurul, izne tabi birleşme ve devralma işlemlerini belirleme...

Rekabet Hukuku 31.03.2023
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu

Rekabet Kurulu (Kurul) geçtiğimiz yıllarda banka ve finansal kuruluşlar hakkında yürüttüğü bir önaraştırma kapsamında, kendilerinden talep edilen bilgileri zamanında veya hiç sağlamadıkları gerekçesiyle bazı bankalar hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kurul tarafından idari para cezasına...

Rekabet Hukuku 28.02.2023
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti

Dünyaca ünlü bir ticaret şirketi olan Amazon, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş platformunu işletir. Amazon, arka planda ticari kararları çoğunlukla ilgili pazar verilerinden beslenen otomatik sistemler tarafından yönlendirilen veri odaklı bir şirkettir. Bununla birlikte, Amazon’un bir platform olarak ikili bir rolü...

Rekabet Hukuku 31.01.2023
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi
Hukuk Postası
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en önemli araçların başında gelir. Bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılması, incelemelerden verimli sonuçlar elde edilebilmesi...

Rekabet Hukuku 31.10.2022
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"
Hukuk Postası
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"

Harese, ilginç bir Arapça kelime. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni büyük bir hırsla yer. Öyle ki yedikçe ağzı kanar, ama yemeyi bırakmaz. Dikenin tadına, kendi kanının tuzlu tadı karışır. Bu karışık tat onu adeta çılgına çevirir. Kanadıkça yer. Sonunda kan kaybından...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik sağlayıcısı Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (“Digiturk”), sıklıkla Rekabet Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikayetlere konu olur ve incelendiğinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) neredeyse her yıl Digiturk hakkında karar aldığı görülür. Söz konusu kararlara...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı
Hukuk Postası
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), çevrimiçi reklamcılık sektörüne ilişkin olarak Criteo SA’nın (“Criteo”) şikayeti üzerine başlatılan rekabet hukuku incelemesi çerçevesinde, Fransa pazarındaki rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) ile Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) tanınan teşebbüse ait dijital ortamlarda inceleme yetkisinin kapsamı genişletilirken, günümüzde teşebbüs çalışanları tarafından dijital verilerin silinmesi gerekçesiyle teşebbüse...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli
Hukuk Postası
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli

Türk rekabet hukuku bakımından görece yeni bir ihlal türü olan hub and spoke karteli, bir pazarda yatay düzeydeki faaliyetleri ile tedarikçi veya perakendeci seviyesinde rakip olan iki bağımsız teşebbüsün, üretim veya dağıtım zincirinin farklı bir seviyesinde faaliyet gösteren bir başka teşebbüs aracılığıyla...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı
Hukuk Postası
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı

Uzlaşma mekanizması, Türk rekabet hukuku uygulamasına henüz yeni girmiştir. İlgili mekanizma 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikle yürürlüğe konmuş olup, yalnızca iki yıldan az bir süredir uygulamadadır...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri

E-pazaryeri platformları, ekonomiden aldıkları pay ve büyüme hızlarındaki artış nedeniyle dünya üzerindeki birçok rekabet otoritesinin olduğu gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) da merceği altındadır. Kurum’un e-pazaryeri platformları hakkındaki inceleme sürecinin ilk adımı...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler

4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken işlemlere ilişkin...

Rekabet Hukuku Mart 2022
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı
Hukuk Postası
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit veya muafiyet tanınması talebini değerlendirdiği gerekçeli kararı yayınlandı...

Rekabet Hukuku Mart 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”

Bir Mezopotamya efsanesi olan Şahmaran’ın Tarsus’ta geçtiği varsayılır. Efsaneye göre yılanların şahı, ölümsüz ve bilge “Şahmaran”dır. Şahmaran, yılanları ile birlikte mağarasında yaşayan güzel bir kadın olarak anlatılır. Yerin yedi kat altında yaşar, gövdesi yılan, başı...

Rekabet Hukuku Şubat 2022
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Online Satışlar
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile üretici ve toptancı seviyesindeki tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarındaki rekabetçi endişeler nedeniyle Rekabet Kurumu...

Rekabet Hukuku Ocak 2022
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son dönemde yayınlanan kararlarına bakıldığında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına ilişkin verilen kararların sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış olduğu gözlemlenir. Bu durum, Kurul kararlarına da yansıdığı üzere...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası

Avrupa Komisyonu, 2019 yılından bu yana Credit Suisse, UBS, Barclays, RBS ve HSBC’nin döviz spot ticaret (spot trading - Forex) piyasasındaki danışıklı davranışlarını soruşturuyordu. Komisyon, 02.12.2021 tarihli son basın açıklaması ile soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Hub and Spoke Kartelleri
Hukuk Postası
Hub and Spoke Kartelleri
Rekabet Hukuku Kasım 2021
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde...

Rekabet Hukuku Kasım 2021
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukuku Ekim 2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Hukuku Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Uygulamalarındaki Rekabet Hukuku Endişeleri
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Hukuku Eylül 2020
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Hukuk Postası
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Nihai ve Ara Kararları
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Hukuku Eylül 2019
Avrupa Komisyonu’nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Sahibinden.com Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları
Hukuk Postası
Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Trafik Sigortası Kararı
Hukuk Postası
Coty Kararı Işığında Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Booking.com Kararı
Hukuk Postası
Booking.com Kararı
Rekabet Hukuku Ocak 2017
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Hukuk Postası
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Rekabet Hukuku Kasım 2016
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Azinlik Hisse Devirleri
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Rekabet Hukuku Ağustos 2015

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.