Rekabet Kurumu’nun Elektrik Sektöründeki Son Dönemdeki Soruşturmaları; Back to the Past

Şubat 2017 Mert Karamustafaoğlu
% 0

Giriş

Son dönemde başlayan iki adet soruşturma ile Rekabet Kurumu’nun elektrik sektöründe önümüzdeki dönemde daha aktif olacağının sinyallerini verdi. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.[1] (“Akdeniz Elektrik) ve Enerjisa[2] ve Gediz-Aydem[3] hakkındaki soruşturmalar, Rekabet Kurulu’nun elektrik sektöründe yeni dönemde daha aktif bir politika izleyeceğini gösteriyor.

Elektrik dağıtım şirketlerinin bölgelerindeki pazar güçlerinden kaynaklanan hakim durumları, ayrıştırma ilkelerine uyum konusunda yaşanan zorluklar öteden beri bilinen problemlerdi[4]. Ancak özellikle 2014 yılında dağıtım şirketlerinin hakkında, bağımsız tedarik şirketlerin faaliyetlerinin ve tüketicilerin sağlayıcı değiştirmesinin zorlaştırıldığı iddiaları gündeme geldi.[5] Rekabet Kurumu’nun Elektrik Toptan Satış ve Perakende Satış Sektör Araştırmasında dahi (“Sektör Araştırması”) bu konudaki iddiaları oldukça ayrıntılı olarak incelemesine rağmen, herhangi bir ihlal tespiti yapmadığı görülmektedir.

Rekabet Kurulu’nun dağıtım şirketlerine yönelik anılan incelemelerinin en çok tartışılan unsuru şüphesiz ki, iddia edilen hususların rekabet ihlali olabileceğini belirtmesine rağmen, soruşturma açmamasıdır. Bu husus söz konusu kararların en tartışmalı yönü olarak öne çıkmıştır. Anılan kararlarda yer alan iddialar, dağıtım şirketlerinin bağımsız tedarik şirketlerinin faaliyetlerini güçleştirilmesi ve bu çerçevede tüketicilerin sağlayıcılarını değiştirmesinin zorlaştırılmasıdır. Bu iddialar elektrik sektöründeki liberalleşme sürecini derinden etkileyebilecek rekabet ihlalleri niteliğindedir. Özellikle anılan kararlardaki karşı oylarda iddiaların ne derece önemli olduğu ve soruşturma açılması gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca raportörler de söz konusu kararlarda soruşturma açılmasını talep etmişler ancak bu talep Rekabet Kurulu tarafından kabul edilmemiştir. Aradan geçen yaklaşık iki yıllık süre sonunda Rekabet Kurulu’nun hemen hemen aynı iddiaları çok daha ciddi bularak soruşturma açtığı görülmektedir. Bu değişimin temelinde yatan unsurlar, aslında gelecekte Rekabet Kurulu’nun nasıl davranacağına dair şifreleri barındırmaktadır.

Dağıtım Sektöründe Geçmiş Dönem Kararlarının Ortaya Koydukları

2005 yılında TEDAŞ’ın özelleştirmesi ile başlayan elektrik dağıtım sektöründeki özelleşme süreci, 2013 yılında Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirilmesi[6] ile tamamlandı. Yukarıda da yer verilen özellikle 2014 yılındaki elektrik dağıtım sektöründeki kararlar bir çok açıdan bugün yaşanan gelişmelerin habercisi niteliğindedir. Aslında 2014 yılından önce de elektrik sektöründeki dağıtıcıların faaliyetleri hakkındaki şikayetler sık sık Rekabet Kurulu’nun önüne gelmekteydi[7].

Ancak anılan kararlarda Rekabet Kurulu tarafından özelleştirmelerin yeni tamamlandığı ve ayrıştırma konusundaki çalışmaların yeni başladığı gerekçeleri ile şikayetlerin reddedildiği görülmektedir. Bu kararlarda iddiaların gerçekliği konusunda yeterli delil bulunmadığı ifade edilmekte ve yürütülen önaraştırmaların dağıtım şirketleri açısından “yeterince uyarıcı nitelikte” olduğu belirtilmiştir.

Ancak aynı yılın içinde hemen hemen aynı teşebbüsler hakkında benzer iddialarla yeni incelemelerin başladığı görülmektedir. O dönemde anılan iddialar hakkında Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılmaması ve 4054 sayılı Kanun’un 9 maddesinin 3. fıkrası uyarınca sadece bir uyarı gönderilmesi oldukça eleştirilmişti. Çünkü Rekabet Kurulu tarafından anılan kararlarda serbestleşmenin önündeki uygulamalara son verilmesi amacıyla, soruşturma kapsamındaki dağıtım şirketlerine uyarı niteliğinde bir görüş gönderilmesine karar verilmişti. Ayrıca Kurul tarafından elde ettiği bilgi ve belgelerin de o sırada benzer bir inceleme yürütmekte olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) gönderilmesine karar verilmişti.

Bu durum ilk bakışta oldukça karışık bir resmi ortaya koyuyordu. Öncelikle Kurul iddiaları ciddi olmayan nitelikte ya da yetersiz olarak nitelendirmemişti. Ancak buna karşın bu ciddi sayılabilecek iddialar hakkında soruşturma açarak daha detaylı inceleme yapmayı da uygun görmedi. Kurul, elde ettiği deliller çerçevesinde dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin elektrik sektöründe yapılan serbestleşme, yani rekabetin sağlanması anlamında sorun teşkil ettiğini açıkça ifade etti. Ancak bu konuda yazılı bir uyarı anlamına gelecek görüş göndermekle yetindi. Ayrıca elde ettiği tüm bilgi ve belgeleri EPDK’ya göndererek, anılan kurumun da konuyu sektörel regülasyonlar çerçevesinde incelemesini sağlamayı amaçladı. Yani EPDK’ya bir rekabet ihlali de olabilecek iddialarla ilgili dosyaları göndererek, regülasyon yoluyla konunun çözülmesini tercih etti. Bir anlamda rekabet hukuku uygulanması yerine sektörel regülasyon ile ihlallerin sona erdirilmesini tercih etti.

Söz konusu dönemdeki kararlardaki çok ilginç bir husus ise CLK ve Enerjisa kararlarında Kurul’dan farklı olarak soruşturma açılmasını talep eden raportörlerin, daha sonraki Gediz-Aydem kararında soruşturma açılması yerine Kurul’un görüşlerini benimseyerek madde 9/3 uyarınca görüş gönderilmesini yeterli bulmuşlardır. Bir bakıma aynı eylemden dolayı sadece görüş gönderilerek sona erdirilen CLK ve Enerjisa kararları ışığında, Gediz-Aydem hakkında soruşturma açılmasını talep etmeyi adaletsiz bulmuşlardır.

Sektör Araştırması ve Geleceğe İlişkin Sinyaller

Sektör araştırması, tartışmalı dağıtım kararlarını takip eden yılda yayınlandı. Sektör araştırmasını yazan uzman grubunun yukarıda anlatılan dağıtım konusundaki tartışmalı kararlardaki raportörlerle büyük ölçüde aynı olduğu görülmektedir. Ancak buna rağmen sektör araştırmasının anılan kararlardan çok daha sert ve kesin tespitler içerdiği görülmektedir. Sektör raporunda özellikle dağıtım şirketleri ile aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan görevli tedarik şirketinin faaliyetlerinin bağımsız tedarikçilerin faaliyetlerini ve tüketicilerin sağlayıcılarını değiştirmelerini zorlaştırdığı ifade edilmektedir[8]. Sektör araştırması bu hususun elektrik sektöründeki rekabetin sağlanmasını engellediğini ifade etmektedir. Sektör araştırması bu anlamda bir yandan problemlerin neden kaynaklandığı konusunda net tespitler yaparken bir yanda da geleceğe ilişkin çeşitli “to do list”ler belirmektedir[9]. Sektör araştırması dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin hukuki olarak ayrıştırılması konusunda henüz istenilen seviyede bulunulmadığından, bu konuda daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca yine aynı raporda tüketicilerin alternatif sağlayıcılar, sağlayıcıyı değiştirmek konusunda bilgilendirilmesinin de önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu amaçla özellikle tüketicilerin fiyatlar konusunda bilgilendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Yine bu kapsamda tüketicilerin sağlayıcılarını değiştirmesi önündeki çeşitli engellerin kaldırılması gerektiği ifade edilmektedir. Sektör araştırmasının geleceğe yönelik verdiği en önemli mesaj dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri arasında başta bilgi değişimi olmak üzere yetersiz ayrıştırmadan kaynaklanan problemlerin serbestleşmenin önündeki önemli bir engel olduğudur. Bunun ortadan kaldırılması için önerilen yöntem etkin denetim ve ayrıntılı düzenlemeler yapılası olarak ifade edilmektedir. Başka bir deyişle sektör araştırması bunun için etkin denetim yapılamasını yani soruşturma açılmasını talep etmektedir.

Sonuç; Back to The Past

“Çılgın İvan” (Crazy Ivan) manevrası özellikle soğuk savaş dönemlerinde büyük Sovyet denizaltılarının takip edilip edilmediklerini anlamak için kullandıkları bir manevra türüdür. Bu denizaltıların kör noktası olan arka pervanelerinde daha küçük Amerikan denizaltıları onları kolaylıkla görünmeden takip edebilmekteydi. Bunun için Sovyetlerin geliştirdiği bu manevra uyarınca denizaltı bir anda 180 derece döner ve arkasındaki kör noktada onu takip eden bir denizaltı olup olmadığını anlamaya çalışırdı[10]. Bu manevranın çok büyük korku saldığı ve etkili olduğu söylenir.

Rekabet Kurumu’nun 2016 sonu ve 2017 yılının başında birbiri ardına duyurduğu elektrik dağıtım sektörüyle ilgili soruşturmalar, aslında geçmişte başlayan bir sürecin devamıdır. Hatta soruşturmaların kapsamındaki şirketler ve sıra dahi 2014 yılındaki dağıtım kararlarıyla hemen hemen aynıdır. Bu anlamda Kurul’un bir “Çılgın İvan Manevrası” yaptığı söylenebilir. Ancak süreci yakından takip edenler ve Sektör araştırmasını dikkatli okuyanlar için bu durum bir sürpriz olmamıştır. Kurum aslında yapacağını söylediği şeyleri yapmakta, belirlediği rotada ilerlemektedir. 2014 yılından bu yana elektrik dağıtım sektörünün uyarıları ne kadar dikkate aldığını ise başlayan bu soruşturmaların sonucu gösterecektir. Kısaca önümüzde yer alan dönem elektrik dağıtım sektörünün rekabet hukuku ile imtihanıdır.

[1] Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve Ak Den Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. hakkında açılan soruşturma hakkındaki 9.8.2016 tarihli duyuru için bkz.;

http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Guncel/Akdeniz-Elektrik-Dagitim-AS-CLK-Akdeniz-Elektrik-Perakende-Satis-AS-Ve-Ak-Den-Enerji-Dagitim-Ve-Perakende-Satis-Hizmetleri-AS-Hakkinda-Sorusturma-Acildi (Erişim tarihi: 06.03.2017).

[2] Enerjisa grubuna dahil olan dağıtım bölgelerini kapsayan soruşturma hakkındaki 27.1.2017 tarihli duyuru için bkz.;

http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Guncel/Enerjisa-Enerji-AS-Toroslar-Elektrik-Dagitim-AS-Enerjisa-Toroslar-Elektrik-Perakende-Satis-AS-Baskent-Elektrik-Dagitim-AS-Enerjisa-Baskent-Elektrik-Perakende-Satis-AS-Istanbul-Anadolu-Yakasi-Elektrik-Dagitim-AS-ve-Enerjisa- (Erişim Tarihi: 06.03.2017).

[3] Bereket Enerji hakkındaki soruşturma için bkz.http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Guncel/ADM-Elektrik-Dagitim-AS-Aydem-Elektrik-Perakende-Satis-AS-GDZ-Elektrik-Dagitim-AS-Gediz-Elektrik-Perakende-Satis-AS-Bereket-Enerji-Grubu-AS-Ve-GDZ-Enerji-Yatirimlari-AS-Hakkinda-Sorusturma-Acildi (Erişim Tarihi:16.03.2017).

[4] Ayrıntılı bilgi için Rekabet Kurumu’nun Elektrik Toptan Satış ve Perakende Satış Sektör Araştırması,http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSekt%C3%B6r+Raporu%2felektriksektor.pdf (Erişim Tarihi: 06.03.2017)

[5] Konu hakkındaki kararlar için bkz.; 22.10.2014 tarih, 14-42/761-337 sayılı AYEDAŞ Kararı http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%C3%A7eli+Kurul+Karar%C4%B1%2f14-42-761-337.pdf (Erişim Tarihi: 06.03.2017); 22.10.2014 tarih, 14-42/762-338 sayılı CLK Kararı http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%C3%A7eli+Kurul+Karar%C4%B1%2f14-42-762-338.pdf (Erişim Tarihi: 06.03.2017) ; 03.12.2014 tarih, 14-47/860-390 sayılı Gediz-Aydem Kararı http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%C3%A7eli+Kurul+Karar%C4%B1%2f14-47-860-390.pdf (Erişim Tarihi: 06.03.2017).

[6] Rekabet Kurulu’nun 11.04.2013 tarih ve 13-21/285-136 sayılı kararı http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%C3%A7eli+Kurul+Karar%C4%B1%2f13-21-285-136.pdf (Erişim Tarihi: 11.03.2017).

[7] Rekabet Kurulu’nun 6.11.2013 tarihli ve 13-62/857-365 sayılı “Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.” kararı; 6.11.2013 tarih, 13-62/856-364 sayılı “Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş” kararı, 29.1.2014 tarih ve 14-05/83-36 sayılı “Boğaziçi& Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.” kararı.

[8] Ayrıntılı bilgi için bkz. sektör araştırması raporunun s. 82 vd.

[9] S. 130-133.

[10] https://en.wikipedia.org/wiki/Crazy_Ivan (Erişim Tarihi: 17.03.2017).

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (“FIFA”) 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, FIFA Konseyi tarafından FIFA Futbol Menajerliği Talimatı (“Talimat”) onaylanmıştır. Bu Talimat’ta futbol menajerlerinin hak kazandıkları ücrete üst sınır getirilmesi, lisans koşullarına sınav zorunluluğunun...

Rekabet Hukuku 30.09.2023
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler
Hukuk Postası
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ihlali, son zamanlarda revize edilen AB Dikey Grup Muafiyet Yönetmeliği (VBER) kapsamında hala açık ve ağır (hardcore) bir kısıtlama olarak kabul edilmekte olup, bu da söz konusu ihlal türünün diğer bazı dikey anlaşma türlerinin aksine TFEU (Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma)...


Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi

Rekabet hukukunda, özellikle birleşme ve devralma işlemleri bakımından teşebbüs kavramının doğru şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Ekonomik bütünlük kavramı, teşebbüslerin hangi ekonomik birimleri kapsadığını ortaya koyma amacı taşır. Ekonomik bütünlük ve aile bağları arasındaki ilişki ise özellikle...

Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk
Hukuk Postası
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle sıklıkla idari para cezası verdiği, yerinde incelemelere ilişkin hem Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) hem de teşebbüslerin hukuki ve teknik tedbirler aldığı bugünlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Hukuk Postası
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları

Bilişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesi ve internet kullanımının giderek artması sonucu ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tüketiciyle buluşmasında çevrimiçi reklamcılık önemli bir kaynak haline gelmiştir. Kullanıcı geçmişi, beğenileri gibi kullanıcıların internet üzerinde bıraktığı dijital ayak izleri aracılığıyla...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Seçici Dağıtım Sistemleri

Seçici dağıtım sistemleri, sağlayıcıların anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı...

Rekabet Hukuku 31.05.2023
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu

Hiç şüphesiz COVID 19 pandemisinden beri Rekabet Kurumu’nun en yoğun çalıştığı sektörlerin başında hızlı tüketim malları geliyor. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri perakendeciler hakkında başlayan soruşturmaların habercisi olan Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği (“HTM”) konusunda başlayan...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi
Hukuk Postası
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM” veya “Mahkeme”) 2020/67 E. 2022/139 K. sayılı 09.11.2022 tarihli kararında (“Karar”) ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“7246 sayılı Kanun”) bazı maddelerinin iptal edilmesi talep edilmiştir. Bu maddeler, 4054 sayılı...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar

Türk rekabet hukukunda, belirli birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması zorunludur. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 7. maddesi uyarınca Kurul, izne tabi birleşme ve devralma işlemlerini belirleme...

Rekabet Hukuku 31.03.2023
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu

Rekabet Kurulu (Kurul) geçtiğimiz yıllarda banka ve finansal kuruluşlar hakkında yürüttüğü bir önaraştırma kapsamında, kendilerinden talep edilen bilgileri zamanında veya hiç sağlamadıkları gerekçesiyle bazı bankalar hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kurul tarafından idari para cezasına...

Rekabet Hukuku 28.02.2023
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti

Dünyaca ünlü bir ticaret şirketi olan Amazon, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş platformunu işletir. Amazon, arka planda ticari kararları çoğunlukla ilgili pazar verilerinden beslenen otomatik sistemler tarafından yönlendirilen veri odaklı bir şirkettir. Bununla birlikte, Amazon’un bir platform olarak ikili bir rolü...

Rekabet Hukuku 31.01.2023
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi
Hukuk Postası
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en önemli araçların başında gelir. Bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılması, incelemelerden verimli sonuçlar elde edilebilmesi...

Rekabet Hukuku 31.10.2022
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"
Hukuk Postası
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"

Harese, ilginç bir Arapça kelime. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni büyük bir hırsla yer. Öyle ki yedikçe ağzı kanar, ama yemeyi bırakmaz. Dikenin tadına, kendi kanının tuzlu tadı karışır. Bu karışık tat onu adeta çılgına çevirir. Kanadıkça yer. Sonunda kan kaybından...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik sağlayıcısı Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (“Digiturk”), sıklıkla Rekabet Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikayetlere konu olur ve incelendiğinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) neredeyse her yıl Digiturk hakkında karar aldığı görülür. Söz konusu kararlara...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı
Hukuk Postası
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), çevrimiçi reklamcılık sektörüne ilişkin olarak Criteo SA’nın (“Criteo”) şikayeti üzerine başlatılan rekabet hukuku incelemesi çerçevesinde, Fransa pazarındaki rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) ile Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) tanınan teşebbüse ait dijital ortamlarda inceleme yetkisinin kapsamı genişletilirken, günümüzde teşebbüs çalışanları tarafından dijital verilerin silinmesi gerekçesiyle teşebbüse...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli
Hukuk Postası
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli

Türk rekabet hukuku bakımından görece yeni bir ihlal türü olan hub and spoke karteli, bir pazarda yatay düzeydeki faaliyetleri ile tedarikçi veya perakendeci seviyesinde rakip olan iki bağımsız teşebbüsün, üretim veya dağıtım zincirinin farklı bir seviyesinde faaliyet gösteren bir başka teşebbüs aracılığıyla...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı
Hukuk Postası
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı

Uzlaşma mekanizması, Türk rekabet hukuku uygulamasına henüz yeni girmiştir. İlgili mekanizma 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikle yürürlüğe konmuş olup, yalnızca iki yıldan az bir süredir uygulamadadır...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri

E-pazaryeri platformları, ekonomiden aldıkları pay ve büyüme hızlarındaki artış nedeniyle dünya üzerindeki birçok rekabet otoritesinin olduğu gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) da merceği altındadır. Kurum’un e-pazaryeri platformları hakkındaki inceleme sürecinin ilk adımı...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler

4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken işlemlere ilişkin...

Rekabet Hukuku Mart 2022
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı
Hukuk Postası
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit veya muafiyet tanınması talebini değerlendirdiği gerekçeli kararı yayınlandı...

Rekabet Hukuku Mart 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”

Bir Mezopotamya efsanesi olan Şahmaran’ın Tarsus’ta geçtiği varsayılır. Efsaneye göre yılanların şahı, ölümsüz ve bilge “Şahmaran”dır. Şahmaran, yılanları ile birlikte mağarasında yaşayan güzel bir kadın olarak anlatılır. Yerin yedi kat altında yaşar, gövdesi yılan, başı...

Rekabet Hukuku Şubat 2022
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Online Satışlar
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile üretici ve toptancı seviyesindeki tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarındaki rekabetçi endişeler nedeniyle Rekabet Kurumu...

Rekabet Hukuku Ocak 2022
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son dönemde yayınlanan kararlarına bakıldığında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına ilişkin verilen kararların sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış olduğu gözlemlenir. Bu durum, Kurul kararlarına da yansıdığı üzere...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası

Avrupa Komisyonu, 2019 yılından bu yana Credit Suisse, UBS, Barclays, RBS ve HSBC’nin döviz spot ticaret (spot trading - Forex) piyasasındaki danışıklı davranışlarını soruşturuyordu. Komisyon, 02.12.2021 tarihli son basın açıklaması ile soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Hub and Spoke Kartelleri
Hukuk Postası
Hub and Spoke Kartelleri
Rekabet Hukuku Kasım 2021
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde...

Rekabet Hukuku Kasım 2021
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukuku Ekim 2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Hukuku Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Uygulamalarındaki Rekabet Hukuku Endişeleri
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Hukuku Eylül 2020
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Hukuk Postası
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Nihai ve Ara Kararları
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Hukuku Eylül 2019
Avrupa Komisyonu’nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Sahibinden.com Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları
Hukuk Postası
Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Trafik Sigortası Kararı
Hukuk Postası
Coty Kararı Işığında Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Booking.com Kararı
Hukuk Postası
Booking.com Kararı
Rekabet Hukuku Ocak 2017
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Hukuk Postası
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Rekabet Hukuku Kasım 2016
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Azinlik Hisse Devirleri
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Rekabet Hukuku Ağustos 2015

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.