Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi

Şubat 2020 Mert Karamustafaoğlu

Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.

B.Brecht

% 0

Giriş

Phoenix, Simurg ya da Zümrüdü Anka olarak adlandırılan efsanevi kuş, Arap, İran ve Türk mitolojilerinde önemli bir yer tutar. Efsaneye göre Zümrüdü Anka, ulaşılamaz bir dağ olan Kaf dağında yaşayan, insanlar gibi konuşup, düşünebilen, bilge bir kuştur. Ama Zümrüdü Anka kuşunu eşşiz yapan yanı ölümsüz olmasıdır. Ölümünün yaklaştığını anlayan Zümrüdü Anka, kendisine bir yuva inşa eder ve bu yuva içinde ölmeyi bekler. Güneş ışıkları bu yuvanın içindeki kuru dalları yakar ve Zümrüdü Anka iyice yandıktan sonra, küllerinden sihirli bir şekilde yeniden doğar. Tüm bilgeliği ile yeni bir hayata daha başlar. Bu efsanevi kuş, ulaşılamaz olması, sahip olduğu sınırsız bilgiler ve ölümsüz olması nedeniyle bir güç ve bilgelik sembolü olarak görülür. Temelde Zümrüdü Anka küllerinden doğması ile çaba ve sabır gösterenlerin, kendi şansını yeniden yaratmasını anlatır.

Rekabet Kurumu’nun (“Rekabet Kurumu” veya “Kurum”) 18-36/584-285 sayılı ve 01.10.2018 tarihli Sahibindencom Kararı[1] (“Sahibinden Kararı”) dijital platformların sağladığı pazar gücü ve aşırı fiyatlama gibi çok tartışmalı hususları içermesi nedeniyle büyük önem taşır. Anılan kararın alınmasının üzerinden çok kısa bir zaman geçmesine rağmen, yeni bir yargı kararı ile süreç daha da ilginç hale geldi. Zira bu mahkeme kararı ile Sahibinden Kararı, yargı tarafından esastan iptal edilen ender kararlardan biri oldu.

Sahibinden Kararına Kısa Bakış

Rekabet Kurumu Sahibinden Kararı ile anılan teşebbüsün faaliyetlerini yakından inceledi. Sahibinden.com, başta emlak ve vasıta olmak üzere birçok ürünün satışı için kullanılan ve ilan verilen bir çevrimiçi platform hizmeti sağlamaktadır. Bu anlamda bu platformu ilan vermek veya ilan aramak için kullanan bireysel ve kurumsal müşteriler bulunur. Bireysel müşteriler, anılan platform hizmetleri için hiçbir ücret ödemezken, kurumsal müşteriler üyelik ücreti öderler. Rekabet Kurumu, Sahibinden Kararı çerçevesinde vasıta ve emlak satış-kiralamaya yönelik çevrimiçi hizmetler pazarında 4054 sayılı Kanun’un 6. Maddesi uyarınca aşırı fiyat uygulayıp, uygulamadığını inceledi. İlginç olan, 2015 tarihinde Rekabet Kurumu’nun yine aynı iddia nedeniyle Sahibinden.com’un faaliyetleri incelenmiş ve herhangi bir ihlal tespiti yapılmamıştı. 2015’de Rekabet Kurumu tarafından, Sahibinden.com tarafından aşırı fiyat uygulanması halinde, yükselen fiyatların ilgili pazarın özellikleri gereği pazara yeni girişleri tetikleyeceği, pazardaki mevcut rakipler açısından ise yeni müşterilere ulaşmaları açısından olumlu bir etki sağlayacağı ve durumun rekabeti artıracağı ifade edilmişti. Oysa 2018 tarihli Sahibinden Kararı’nda bundan tamamen farklı sonuçlara varıldı.

2018 tarihli Sahibinden Kararında ise Rekabet Kurumu ilgili ürün pazarı olarak emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrimiçi platform hizmeti pazarı ve vasıta satış hizmetlerine yönelik çevrimiçi platform hizmeti pazarları belirlenmiştir. İlgili coğrafi pazar ise Türkiye olarak tespit edilmiştir.

Kurum pazar tespitini takiben ilgili pazarlarda Sahibinden.com’un hakim durumda olup olmadığını incelemiştir. Kurum, anılan teşebbüsün ziyaretçi sayısı, fiyat, kurumsal üyelerden elde edilen gelir gibi unsurlar nedeniyle önemli bir pazar gücüne sahip olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca ilgili pazarda yer alan giriş engelleri (şebeke etkisi), Sahibinden.com’un geniş bir yelpazede farklı platform hizmetleri sunması gibi kriterler de dikkate alınarak, anılan teşebbüssün hakim durumda bulunduğu tespit edilmiştir.

Sahibinden Kararı’nın en tartışmalı kısmı ise aşırı fiyat değerlendirilmesine ilişkindir. Kurum, anılan teşebbüsün fiyatlarını ve artış oranlarını rakipleri ile karşılaştırmıştır. Yapılan analizde Sahibinden.com’un fiyatlarının yüksek olduğu ve pazardaki rakiplerinin yeterince pazar içi rekabetçi baskı yapamadığı tespiti yapılmıştır. Buna ilaveten pazara giriş engelleri nedeniyle potansiyel rekabet baskının da bulunmadığı değerlendirilmesi yapılmıştır. Kurum, bu nedenle Sahibinden.com’un faaliyet gösterdiği pazarın kısa ve orta vadede kendini düzeltme imkanı bulunmadığını, yani yüksek fiyatların yeni rakiplerin pazara girmesi sonucunu doğurmayacağını ve böylece bir düzelmenin sağlanmayacağını belirtmiştir.

Bu tespitler neticesinde Sahibinden.com’un aşırı fiyat yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığı tespit edilmiştir.

Küllerden Yeniden Doğuş; İptal Kararı

Sahibinden Kararı’na karşı, anılan teşebbüs tarafından kararın düzeltilmesi için idari başvuru yapılmış ancak bu başvuru reddedilmiştir.[2] Bunun üzerine yargı yoluna başvurulmuş ve Sahibinden Kararı’na karşı iptal davası açılmıştır. Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 2019/946 E., 2019/2625 K. sayılı kararı ile Sahibinden Kararı esastan iptal edilmiştir (“İptal Kararı”).[3]

İptal Kararı, Rekabet Kurumu karalarının esastan inceleyen ve kararın esasına yönelik eksiklikler nedeniyle iptal eden az sayıdaki kararlardan biridir. Ancak bundan daha da önemlisi rekabet hukuku açısından çok tartışmalı olan ‘aşırı fiyat’ kavramının, bir mahkeme tarafından ayrıntılı olarak unsurlarının ortaya konulmasıdır. Rekabet Kurumu’nun ancak 3-4 kararında incelediği “aşırı fiyat” kavramına ilişkin, anılan mahkemenin ayrıntılı tespitler yaptığı görülür.

Mahkeme tarafından aşırı fiyat konusunda AB’de uygulanan “Ekonomik Değer Testi” kavramına atıf yapılarak, öncelikle ilgili ürünün maliyeti ile fiyatının kıyaslanarak yüksek bir kar marjının bulunup bulunmadığının incelenmesi gerektiği belirtilmiştir. İkinci aşama olarak da şayet maliyet ile fiyat arasında böyle bir aşırı farklılık varsa, rakip ürünler veya benzer pazarlardaki fiyatlarla kıyaslanmalıdır. Böylelikle Mahkemenin, iki aşamalı Ekonomik Değer Testini kabul ettiği anlaşılır. Ancak Sahibinden Kararı’nda Rekabet Kurumu tarafından maliyetlerin bazılarının ilgili pazarlar dışındaki platform hizmetleri açısından da söz konusu olduğu ve ayrıştırmanın mümkün olmadığı gerekçesiyle bu test uygulanamamıştır. Mahkeme aşırı fiyat gibi Rekabet Otoritelerince ‘istisnai olarak’ müdahale edilen bir alanda aşırı fiyat eyleminin “tereddüde mahal vermeyecek” şekilde veriler ve olgularla ortaya konulması gerektiğini belirtmiştir. Bu açıdan Mahkemenin, aşırı fiyat gibi bir teşebbüsün fiyatlama politikasını tamamen değiştiren bir müdahale için oldukça ağır bir ispat standardı aradığı anlaşılır.

Mahkeme bunu takiben Sahibinden Kararı’ndaki hukuki eksiklikleri ortaya koymaya başlamıştır. Buna göre anılan kararda, Sahibinden.com ile farklı pazarlarda faaliyet gösteren teşebbüsler karşılaştırtıldığı, ancak farklı ülkelerdeki ve özellikle global oyuncularla bir fiyat karşılaştırması yapılmadığı belirtilmiştir.

Buna ilaveten Kurum’un Sahibinden.Com’un birden fazla pazarda faaliyet göstermesinden kaynaklanan avantajlar nedeniyle uzun vadede pazarı domine edeceği tespitinin de sadece gözleme dayandığı, somut verilerle desteklenmediği için Mahkeme tarafından eksiklik olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Mahkeme tarafından eleştirilen bir diğer husus da, Rekabet Kurumu’nun “sahibinden” adı ile anılan teşebbüsün rakiplerine göre tüketiciler nezdinde daha avantajlı olduğu tespitidir. Mahkeme, bir ticari öngörüye dayanan ve anılan pazara ilk girmenin bir sonucu olarak nitelendirdiği bu durumun somut veriye dayanmadığı, rakiplerin görüşleri doğrultusunda elde edilen bir kanaat olduğunu belirtmiştir. Mahkeme, böyle bir tespitin ancak bir araştırma ile ortaya konulabileceğini ifade etmiştir.

Mahkemenin eksik inceleme olarak gördüğü bir diğer husus, Sahibinden.com’un ilgili pazarlar dışında başka hizmetlere ilişkin de platform hizmetler sunmasının, yani rakiplerine göre daha geniş bir kategoride hizmet sunmasının hakim durumunu güçlendirdiği tespitidir. Mahkeme, bir teşebbüsün seçtiği bir iş modelinin ve bunun yansımalarının ancak nihai tüketicilerinin davranışlarının kapsamlı şekilde analiz edilmesi ile tespit edilebileceğini eleştirisini yapar. Bu nedenle analiz yapılmadan böyle bir yargıya varılmasını eleştirir.

Mahkeme’nin yaptığı en önemli eleştiri ise Sahibinden Kararı’nda maliyetler ile fiyatlar arasındaki marjın belirlenmemesine yöneliktir. Anılan Karar’da Sahibinden.com’un maliyetlerinin ilgili pazarlar özelinde ayrıştırılamadığı belirtilir. Mahkeme bu durumun fiyatlar ile maliyetler arasındaki marjın Kurum tarafından tespit edilemediğinin göstergesi olduğunu belirtir. Buna ilaveten Kurum’un uygulanan indirimli ve indirimsiz fiyatların kıyaslayabileceğini belirterek, Kurum’un bunu mukayese zorluğu nedeniyle yapmadığını tespit eder. Mahkeme Kurum’un bu mukayeseyi yapmamasına rağmen, soruşturma dönemindeki gözlemlere dayanarak indirimli fiyatların dikkate alınması halinde dahi Sahibinden.com’un rakipleriyle arasındaki fiyat farkının kapanmayacağını tespitinde bulunmasını da sadece gözlemlere dayanan bir tespit olması nedeniyle eleştirir.

İptal Kararı’nı ilginç kılan son husus Mahkeme’nin aşırı fiyatlama ile pazara giriş engelleri konusunda yaptığı çıkarımdır. Mahkeme, Kurum’un yorumuna göre bir teşebbüsün yüksek fiyatına müdahale edilmemesi için, pazara giriş engellerinin olmamasının yanında, rakiplerinin hakim durumdaki teşebbüse rekabetçi baskı kurması şartına bağlandığını belirtir. Böyle bir yaklaşımın hakim durumdaki teşebbüsün ticari faaliyetlerinin ve fiyatlandırma stratejisinin rakiplerinin başarısına veya başarısızlığına bağlanması anlamına geldiği eleştirisini getirmektedir. Bu durum Mahkeme tarafından hukuka aykırı olarak nitelendirilir.

Sonuç

Sahibinden Kararı, aşırı fiyat tespiti içeren az sayıdaki Rekabet Kurumu kararlarından biridir. Sadece tartışmalı bir konu olan ‘aşırı fiyat’ kavramını içermesi nedeniyle değil, çevrimiçi platformların pazar gücü, hâkim durumu ve ilgili pazar tespiti açısından önemli tespitler içeren bir karardır. Başta e-ticaret olmak üzere birçok sektörde etkin olan çevrimiçi platformların, iş modelleri anılan karardan sonra ciddi tartışmalar doğurmuştur. Zira çevrimiçi platformların, iş modelleri ve fiyatları bu inovasyona bağlı olarak rakiplerinden farklılık gösterir. Sahibinden Kararı’nda ilgili pazarın da dar belirlenmesi sonucunda birçok çevrimiçi platform hizmeti veren teşebbüs fiyat politikalarını gözden geçirme ihtiyacı hissetmişleridir.

İptal Kararı en az Sahibinden Kararı kadar renkli ve önemli tespitler içerir. Özellikle ispat standardı açısından yapılan tespitler, pazar analizlerinin eksikliği konusundaki değerlendirmeler gelecekte de önemli tartışmalar doğuracaktır. İptal Kararı bu anlamda Sahibinden.com gibi çevrimiçi platformlarının iş modelleri ve fiyatları konusunda gelecekte de yoğun tartışmaların habercisidir.

Sahibinden.com açısından ise İptal Kararı adeta bir yeniden doğuş anlamına gelir. Tıpkı Zümrüdü Anka hikayesi gibi her şeye yeniden başlayabileceği bir dönemin habercisidir. Rekabet hukuku anlamındaki bu önemli tecrübe de önemli pazar gücüne sahip bir teşebbüs açısından eşsiz nitelikte olacaktır.

[1] https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=8a58df07-f31b-457e-b936-9fa3afd5fdbf (Erişim Tarihi: 04.03.2020)

[2] Ayrıntılı bilgi için bkz;  https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=5717e006-6739-48bb-ac8b-8fbf6e80f729 (Erişim Tarihi:04.03.2020)

[3]Ayrıntılı bilgi için bkz;  https://www.rekabet.gov.tr/Safahat?safahatId=bc9f149c-bbcc-4fd8-ad33-d6145908954e (Erişim Tarihi: 04.03.2020)

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (“FIFA”) 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, FIFA Konseyi tarafından FIFA Futbol Menajerliği Talimatı (“Talimat”) onaylanmıştır. Bu Talimat’ta futbol menajerlerinin hak kazandıkları ücrete üst sınır getirilmesi, lisans koşullarına sınav zorunluluğunun...

Rekabet Hukuku 30.09.2023
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler
Hukuk Postası
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ihlali, son zamanlarda revize edilen AB Dikey Grup Muafiyet Yönetmeliği (VBER) kapsamında hala açık ve ağır (hardcore) bir kısıtlama olarak kabul edilmekte olup, bu da söz konusu ihlal türünün diğer bazı dikey anlaşma türlerinin aksine TFEU (Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma)...


Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi

Rekabet hukukunda, özellikle birleşme ve devralma işlemleri bakımından teşebbüs kavramının doğru şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Ekonomik bütünlük kavramı, teşebbüslerin hangi ekonomik birimleri kapsadığını ortaya koyma amacı taşır. Ekonomik bütünlük ve aile bağları arasındaki ilişki ise özellikle...

Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk
Hukuk Postası
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle sıklıkla idari para cezası verdiği, yerinde incelemelere ilişkin hem Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) hem de teşebbüslerin hukuki ve teknik tedbirler aldığı bugünlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Hukuk Postası
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları

Bilişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesi ve internet kullanımının giderek artması sonucu ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tüketiciyle buluşmasında çevrimiçi reklamcılık önemli bir kaynak haline gelmiştir. Kullanıcı geçmişi, beğenileri gibi kullanıcıların internet üzerinde bıraktığı dijital ayak izleri aracılığıyla...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Seçici Dağıtım Sistemleri

Seçici dağıtım sistemleri, sağlayıcıların anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı...

Rekabet Hukuku 31.05.2023
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu

Hiç şüphesiz COVID 19 pandemisinden beri Rekabet Kurumu’nun en yoğun çalıştığı sektörlerin başında hızlı tüketim malları geliyor. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri perakendeciler hakkında başlayan soruşturmaların habercisi olan Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği (“HTM”) konusunda başlayan...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi
Hukuk Postası
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM” veya “Mahkeme”) 2020/67 E. 2022/139 K. sayılı 09.11.2022 tarihli kararında (“Karar”) ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“7246 sayılı Kanun”) bazı maddelerinin iptal edilmesi talep edilmiştir. Bu maddeler, 4054 sayılı...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar

Türk rekabet hukukunda, belirli birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması zorunludur. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 7. maddesi uyarınca Kurul, izne tabi birleşme ve devralma işlemlerini belirleme...

Rekabet Hukuku 31.03.2023
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu

Rekabet Kurulu (Kurul) geçtiğimiz yıllarda banka ve finansal kuruluşlar hakkında yürüttüğü bir önaraştırma kapsamında, kendilerinden talep edilen bilgileri zamanında veya hiç sağlamadıkları gerekçesiyle bazı bankalar hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kurul tarafından idari para cezasına...

Rekabet Hukuku 28.02.2023
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti

Dünyaca ünlü bir ticaret şirketi olan Amazon, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş platformunu işletir. Amazon, arka planda ticari kararları çoğunlukla ilgili pazar verilerinden beslenen otomatik sistemler tarafından yönlendirilen veri odaklı bir şirkettir. Bununla birlikte, Amazon’un bir platform olarak ikili bir rolü...

Rekabet Hukuku 31.01.2023
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi
Hukuk Postası
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en önemli araçların başında gelir. Bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılması, incelemelerden verimli sonuçlar elde edilebilmesi...

Rekabet Hukuku 31.10.2022
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"
Hukuk Postası
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"

Harese, ilginç bir Arapça kelime. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni büyük bir hırsla yer. Öyle ki yedikçe ağzı kanar, ama yemeyi bırakmaz. Dikenin tadına, kendi kanının tuzlu tadı karışır. Bu karışık tat onu adeta çılgına çevirir. Kanadıkça yer. Sonunda kan kaybından...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik sağlayıcısı Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (“Digiturk”), sıklıkla Rekabet Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikayetlere konu olur ve incelendiğinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) neredeyse her yıl Digiturk hakkında karar aldığı görülür. Söz konusu kararlara...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı
Hukuk Postası
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), çevrimiçi reklamcılık sektörüne ilişkin olarak Criteo SA’nın (“Criteo”) şikayeti üzerine başlatılan rekabet hukuku incelemesi çerçevesinde, Fransa pazarındaki rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) ile Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) tanınan teşebbüse ait dijital ortamlarda inceleme yetkisinin kapsamı genişletilirken, günümüzde teşebbüs çalışanları tarafından dijital verilerin silinmesi gerekçesiyle teşebbüse...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli
Hukuk Postası
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli

Türk rekabet hukuku bakımından görece yeni bir ihlal türü olan hub and spoke karteli, bir pazarda yatay düzeydeki faaliyetleri ile tedarikçi veya perakendeci seviyesinde rakip olan iki bağımsız teşebbüsün, üretim veya dağıtım zincirinin farklı bir seviyesinde faaliyet gösteren bir başka teşebbüs aracılığıyla...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı
Hukuk Postası
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı

Uzlaşma mekanizması, Türk rekabet hukuku uygulamasına henüz yeni girmiştir. İlgili mekanizma 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikle yürürlüğe konmuş olup, yalnızca iki yıldan az bir süredir uygulamadadır...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri

E-pazaryeri platformları, ekonomiden aldıkları pay ve büyüme hızlarındaki artış nedeniyle dünya üzerindeki birçok rekabet otoritesinin olduğu gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) da merceği altındadır. Kurum’un e-pazaryeri platformları hakkındaki inceleme sürecinin ilk adımı...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler

4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken işlemlere ilişkin...

Rekabet Hukuku Mart 2022
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı
Hukuk Postası
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit veya muafiyet tanınması talebini değerlendirdiği gerekçeli kararı yayınlandı...

Rekabet Hukuku Mart 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”

Bir Mezopotamya efsanesi olan Şahmaran’ın Tarsus’ta geçtiği varsayılır. Efsaneye göre yılanların şahı, ölümsüz ve bilge “Şahmaran”dır. Şahmaran, yılanları ile birlikte mağarasında yaşayan güzel bir kadın olarak anlatılır. Yerin yedi kat altında yaşar, gövdesi yılan, başı...

Rekabet Hukuku Şubat 2022
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Online Satışlar
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile üretici ve toptancı seviyesindeki tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarındaki rekabetçi endişeler nedeniyle Rekabet Kurumu...

Rekabet Hukuku Ocak 2022
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son dönemde yayınlanan kararlarına bakıldığında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına ilişkin verilen kararların sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış olduğu gözlemlenir. Bu durum, Kurul kararlarına da yansıdığı üzere...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası

Avrupa Komisyonu, 2019 yılından bu yana Credit Suisse, UBS, Barclays, RBS ve HSBC’nin döviz spot ticaret (spot trading - Forex) piyasasındaki danışıklı davranışlarını soruşturuyordu. Komisyon, 02.12.2021 tarihli son basın açıklaması ile soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Hub and Spoke Kartelleri
Hukuk Postası
Hub and Spoke Kartelleri
Rekabet Hukuku Kasım 2021
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde...

Rekabet Hukuku Kasım 2021
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukuku Ekim 2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Hukuku Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Uygulamalarındaki Rekabet Hukuku Endişeleri
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Hukuku Eylül 2020
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Hukuk Postası
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Nihai ve Ara Kararları
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Hukuku Eylül 2019
Avrupa Komisyonu’nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Sahibinden.com Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları
Hukuk Postası
Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Trafik Sigortası Kararı
Hukuk Postası
Coty Kararı Işığında Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Booking.com Kararı
Hukuk Postası
Booking.com Kararı
Rekabet Hukuku Ocak 2017
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Hukuk Postası
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Rekabet Hukuku Kasım 2016
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Azinlik Hisse Devirleri
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Rekabet Hukuku Ağustos 2015

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.