Fiyat / Marj Sıkıştırması

Kasım 2016 Prof. Dr. H. Ercüment Erdem
% 0

Giriş

Hakim durumdaki teşebbüsler, belirli bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabeti davranışlarıyla bozmamakla yükümlüdürler. Ancak bazı hallerde hakim durumdaki teşebbüslerin, piyasada faaliyet gösteren diğer oyuncuları engelledikleri ve onların seçeneklerini sınırladıkları görülür. Bu hallerden biri de fiyat sıkıştırmasıdır. ‘Fiyat sıkıştırması’ (ya da ‘marj sıkıştırması’), bütünleşik sağlayıcının alt pazar fiyatı ile rakibine sattığı girdinin fiyatı arasındaki marjın daralması halinde oluşan rekabeti engelleyici bir uygulamadır. Fiyat sıkıştırması halinde, alt pazardaki mevcut rakip, daralan bu marj karşısında ya etkin bir şekilde rekabet edemez hale gelir ya da pazardan çıkmak durumunda kalır[1].

Rekabet otoriteleri tarafından incelenen fiyat sıkıştırmasına yönelik uygulamalar hemen hemen benzerdir. Fiyat sıkıştırması uygulaması başta telekomünikasyon sektörü olmak üzere; su, demiryolu, posta hizmetleri, tıbbi ürünler, ödemeli yayıncılık platformu (Pay TV), yakıt sektörleri gibi pek çok sektörde görülür[2].

Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Kapsamında ‘Fiyat Sıkıştırması’

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ‘Hakim Durumun Kötüye Kullanılması’ başlıklı 6’ncı maddesi hakim durumun kötüye kullanılmasını yasaklar ve başlıca kötüye kullanma hallerini sıralar. Her ne kadar ‘fiyat sıkıştırması’ 6’ncı maddedeki kötüye kullanma hallerinden biri olarak açıkça belirtilmese de, Hakim Durumdaki Teşebbüslerin Dışlayıcı Kötüye Kullanma Niteliğindeki Davranışlarının Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz’da (“Kılavuz”) kötüye kullanma hali olarak gösterilir.

Kılavuz’da tanımlanan fiyat sıkıştırması, Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) 19.11.2008 tarihli ve numaralı 08-65/1055-411 kararına[3] dayanır. Kılavuz’da belirtildiği üzere, fiyat sıkıştırması “dikey ilişkili pazarlarda faaliyet gösteren ve üst pazarda hâkim durumda bulunan bir teşebbüsün üst pazar ürünü fiyatı ile alt pazar ürünü fiyatı arasındaki marjı, alt pazarda eşit derecede etkin bir rakibin dahi kârlı bir şekilde kalıcı olarak ticari faaliyette bulunmasına imkân vermeyecek nitelikte belirlemesidir”. Dikey bütünleşik ve üst pazarda hâkim durumda bulunan bir teşebbüs, üst pazar ürününün fiyatını yükselterek, alt pazar ürününün fiyatını düşürerek veya her ikisini aynı anda uygulayarak fiyat sıkıştırmasına yol açabilir. Böylece, hakim durumdaki teşebbüs üst pazardaki ürünü üzerinde sahip olduğu pazar gücünü alt pazara aktarabilir ve bu şekilde ilgili pazardaki rekabetin kısıtlanmasına neden olabilir.

Fiyat Sıkıştırması için Aranan Koşullar

Rekabet kurallarının ihlal edildiğine ilişkin herhangi bir tespitte bulunmadan önce, dikey bütünleşik ve hakim durumdaki teşebbüs ile rakiplerinin faaliyet gösterdiği pazarın yapısına ilişkin bazı ekonomik ve hukuki koşulların eşzamanlı olarak bulunması gerekir[4]. Kılavuz’da belirtildiği üzere, Kurul, incelenen davranışın fiyat sıkıştırması yoluyla rekabet karşıtı piyasa kapamaya yol açmasının muhtemel olup olmadığının tespitinde bazı hususları dikkate alır. Bunlar: (i) teşebbüs, bir üretim zincirinde birbiriyle bağlantılı üst ve alt pazarlarda faaliyet göstermelidir, (ii) üst pazar ürününün alt pazarda faaliyet gösterebilmek için vazgeçilmez olması gerekir, (iii) teşebbüsün üst pazarda hâkim durumda olması gerekir, (iv) üst ve alt pazar ürünleri arasındaki marjın, üst pazarda hakim durumda bulunan teşebbüs kadar etkin bir rakibin alt pazarda kâr elde edemeyecek ve kalıcı şekilde faaliyet gösteremeyecek kadar düşük olması gerekir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Fiyat Sıkıştırması Hakkında Önde Gelen Kararları

Aşağıda, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (“ABAD”) önce gelen kararlarından bazıları kısaca ele alınır.

ABAD’ın Deutsche Telekom AG v. Komisyon Kararı[5]

ABAD; Deutsche Telekom AG v. Commission kararında, Deutsche Telekom AG’nin (“Deutsche Telekom”) İlk Derece Mahkemesi (şimdi Genel Mahkeme) kararına karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddetti ve Deutsche Telekom’un, Almanya sabit telefon hattı pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanması nedeniyle Komisyon tarafından verilen 12.6 milyon Avro para cezasını onayladı. Deutsche Telekom’un, ağ erişimi hizmetleri (‘yerel ağa erişimin sağlanması hizmetleri’) için rakiplerine uyguladığı fiyatların, kendi müşterilerine (son tüketiciler) uyguladığı perakende fiyatlara kıyasla daha fazla olması kötüye kullanma halini oluşturdu. Söz konusu fiyatlandırma sonucunda Deutsche Telekom’un rakipleri, müşterilerine, Deutsche Telekom’un kendi müşterilerine uyguladığı fiyattan daha yüksek bir fiyat uygulamak zorunda kaldı. ABAD’a göre, Deutsche Telekom rakiplerinin marjlarını sıkıştırmak suretiyle hakim durumunu güçlendirdi ve böylece tüketicilerin seçeneklerini sınırlandırarak zarara uğramalarına neden oldu[6].

ABAD’ın Telefónica S.A. and Telefónica de Espaha S:A:U: v. AB Komisyonu Kararı[7]

 

ABAD; Telefónica S.A. and Telefónica de Espaha S:A:U: v. Commission kararında, İspanya telekomünikasyon pazarında eski devlet tekeli olan Telefónica and Telefónica de Espaha’nın (“Telefónica”), toptan genişbant pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığına ilişkin temyiz talebini reddetti. ABAD, Telefónica’nın perakende genişbant erişim pazarı fiyatları ile bölgesel ve ulusal düzeydeki toptan genişbant erişim pazarlarındaki fiyatlar arasındaki marj sıkışması yoluyla rakiplerine haksız fiyat uyguladığını, böylece hakim durumunu kötüye kullandığını saptadı[8]. Ayrıca, Komisyon tarafından Telefónica’ya verilen ve Genel Mahkeme tarafından da uygun bulunan 152 milyon Avro’luk para cezası ABAD tarafından da onaylandı.

Kurul’un Fiyat Sıkıştırması Hakkında Önde Gelen Kararları

Telekomünikasyon sektöründeki fiyat sıkıştırması uygulamasına ilişkin şikayetlerin fazla olması nedeniyle Kurul’un sık sık incelemeler yürüttüğü görülür. Bu nedenle, fiyat sıkıştırmasına yönelik Kurul tarafından verilen ilk kararın[9] telekomünikasyon sektörüne ilişkin olması şaşırtıcı değildir. Ancak söz konusu kararda, fiyat sıkıştırmasının ayrıntılı incelemesine girilmedi. Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin (“Türk Telekom”) bu kampanyayı düzenleyici otorite olan Telekomünikasyon Kurumu izin ve onayıyla gerçekleştirmiş olması gerekçesiyle şikâyet reddedildi.

Kurul’un Türk Telekom ve TTNet Kararı[10]

Kurul’un fiyat sıkıştırması konulu önemli kararlarından biri Türk Telekom ve Türk Telekom iştiraki TTNet A.Ş. (“TTNet”) hakkındadır. Bu kararında Kurul, Türk Telekom ve TTNet ekonomik bütünlüğünün toptan genişbant internet erişim hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu, perakende genişbant internet hizmetleri pazarında fiyat sıkıştırması yoluyla kötüye kullandığına, bu suretle 4054 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesini ihlal ettiğine karar verdi ve ekonomik bütünlüğe 12.4 milyon TL idari para cezası uyguladı. Bu kararı önemli kılan nedenlerden bir diğeri ise, Kurul’un fiyat sıkıştırması konusunda üç konunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtmesidir. Bunlardan ilki, fiyat sıkıştırmasındaki yetersiz marjın ne şekilde hesaplanacağına yöneliktir. İkinci konu, fiyat sıkıştırmasının yıkıcı fiyattan farklı nitelik taşıdığı, fiyat sıkıştırmasının oluşması için perakende fiyatın yıkıcı olmasının gerekmediği, yıkıcı fiyat tespiti yapılamadığında bile fiyat sıkıştırması tespitinin yapılabileceğidir. Üçüncü dikkat edilmesi gereken konu ise, fiyat sıkıştırması ihlalinin saptanmasında göz önüne alınacak süre olarak belirtildi. Ayrıca Kurul bu kararında, sırasıyla AB Komisyonu ve İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen -kararın verildiği yıl güncel olan- fiyat sıkıştırmasına yönelik Telefónica ve Deutsche Telekom kararlarına da atıfta bulundu.

Kurul’un Turkcell Kurumsal Tarifeler Kararı[11]

Kurul’un fiyat sıkıştırmasına ilişkin dikkat çeken kararlarından bir diğeri ise Turkcell Kurumsal Tarifeler ön araştırma kararıdır. İlgili kararda, üst pazarda hakim durumda olan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“Turkcell”), alt perakende pazarda faaliyet gösteren diğer teşebbüslere sağladığı girdi fiyatının, Turkcell’in alt rekabetçi pazardaki perakende fiyatının üzerinde olup olmadığı ve bu şartlar altında ‘etkin bir operatörün’ alt pazarda ‘normal bir karla’ çalışıp çalışamayacağı değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, Turkcell’in alt pazardaki perakende ortalama fiyatları ile etkin operatörün maliyetleri arasında, piyasada faaliyet göstermek için yeterli bir marjın bulunduğu kanaatine varıldı. Sonuç olarak Kurul, fiyat sıkıştırmasına yönelik bir uygulamanın bulunmadığını tespit ederek söz konusu şikayeti reddetti.

Sonuç

Fiyat sıkıştırması rekabet hukuku kapsamında kötüye kullanma hallerinden biridir. Yukarıda da belirtildiği üzere, dikey bütünleşik ve üst pazarda hâkim durumda bulunan bir teşebbüs, üst pazar ürününün fiyatını yükselterek, alt pazar ürününün fiyatını düşürerek veya her ikisini aynı anda uygulayarak fiyat sıkıştırmasına yol açabilir. Böylece, hakim durumdaki teşebbüs üst pazardaki ürünü üzerinde sahip olduğu pazar gücünü alt pazara aktarabilir ve bu şekilde ilgili pazardaki rekabetin kısıtlanmasına neden olabilir. Her ne kadar telekomünikasyon sektöründe fiyat sıkıştırması uygulaması sıklıkla görülse de, diğer sektörlerde de fiyat sıkıştırması uygulamalarına rastlanır. Son olarak, fiyat sıkıştırması gibi rekabeti engelleyici davranışların önlenmesi ve ilgili pazarlarda etkin rekabetin sağlanması ve korunması için bir üretim zincirinde birbiriyle bağlantılı üst ve alt pazarlarda faaliyet gösteren ve üst pazarda hakim olan teşebbüslerin piyasadaki davranışlarına dikkat edilmelidir.

[1] OECD DAF/COMP(2009)36, Policy Roundtable on Margin Squeeze, http://www.oecd.org/regreform/sectors/46048803.pdf (Erişim tarihi: 07.12.2016).

[2] OECD DAF/COMP(2009)36, Policy Roundtable on Margin Squeeze, s. 8.

[3] Kurul’un 19.11.2008 tarihli ve 08-65/1055-411 numaralı kararı için bkz. http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar2899.pdf (Erişim tarihi: 07.12.2016).

[4] OECD DAF/COMP(2009)36, Policy Roundtable on Margin Squeeze, s. 218.

[5] Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 14.10.2010 tarihli ve C-280/08 P numaralı Deutsche Telekom AG v. Commission kararı, ECLI: EU:C:2010:603.

[6] Avrupa Birliği Adalet Divanı, Basın Bildirisi No 104/10, Luxemburg, 14.10.2010, http://europa.eu/rapid/press-release_CJE-10-104_en.pdf (Erişim tarihi: 07.12.2016).

[7] Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 10.07.2014 tarihli ve C-295/12 P numaralı Telefónica and Telefónica de España v Commission kararı, ECLI:EtJ:C:2014:2062.

[8]Avrupa Birliği Adalet Divanı, Basın Bildirisi No 95/14, Luxemburg, 10.07.2014, http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-07/cp140095en.pdf (Erişim tarihi: 07.12.2016).

[9]Kurul’un 08.09.2005 tarihli ve 05-55/833-226 numaralı kararı için bkz. http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar1321.pdf (Erişim tarihi: 07.12.2016).

[10]Kurul’un 19.11.2008 tarihli ve 08-65/1055-411 numaralı kararı için bkz. http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar2899.pdf (Erişim tarihi: 07.12.2016).

[11]Kurul’un 04.07.2007 tarihli ve 07-56/634-216 numaralı kararı için bkz. http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar2070.pdf (Erişim tarihi: 07.12.2016).

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi
Hukuk Postası
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en önemli araçların başında gelir. Bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılması, incelemelerden verimli sonuçlar elde edilebilmesi...

Rekabet Hukuku 31.10.2022
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"
Hukuk Postası
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"

Harese, ilginç bir Arapça kelime. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni büyük bir hırsla yer. Öyle ki yedikçe ağzı kanar, ama yemeyi bırakmaz. Dikenin tadına, kendi kanının tuzlu tadı karışır. Bu karışık tat onu adeta çılgına çevirir. Kanadıkça yer. Sonunda kan kaybından...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik sağlayıcısı Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (“Digiturk”), sıklıkla Rekabet Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikayetlere konu olur ve incelendiğinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) neredeyse her yıl Digiturk hakkında karar aldığı görülür. Söz konusu kararlara...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı
Hukuk Postası
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), çevrimiçi reklamcılık sektörüne ilişkin olarak Criteo SA’nın (“Criteo”) şikayeti üzerine başlatılan rekabet hukuku incelemesi çerçevesinde, Fransa pazarındaki rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) ile Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) tanınan teşebbüse ait dijital ortamlarda inceleme yetkisinin kapsamı genişletilirken, günümüzde teşebbüs çalışanları tarafından dijital verilerin silinmesi gerekçesiyle teşebbüse...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli
Hukuk Postası
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli

Türk rekabet hukuku bakımından görece yeni bir ihlal türü olan hub and spoke karteli, bir pazarda yatay düzeydeki faaliyetleri ile tedarikçi veya perakendeci seviyesinde rakip olan iki bağımsız teşebbüsün, üretim veya dağıtım zincirinin farklı bir seviyesinde faaliyet gösteren bir başka teşebbüs aracılığıyla...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı
Hukuk Postası
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı

Uzlaşma mekanizması, Türk rekabet hukuku uygulamasına henüz yeni girmiştir. İlgili mekanizma 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikle yürürlüğe konmuş olup, yalnızca iki yıldan az bir süredir uygulamadadır...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri

E-pazaryeri platformları, ekonomiden aldıkları pay ve büyüme hızlarındaki artış nedeniyle dünya üzerindeki birçok rekabet otoritesinin olduğu gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) da merceği altındadır. Kurum’un e-pazaryeri platformları hakkındaki inceleme sürecinin ilk adımı...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler

4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken işlemlere ilişkin...

Rekabet Hukuku Mart 2022
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı
Hukuk Postası
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit veya muafiyet tanınması talebini değerlendirdiği gerekçeli kararı yayınlandı...

Rekabet Hukuku Mart 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”

Bir Mezopotamya efsanesi olan Şahmaran’ın Tarsus’ta geçtiği varsayılır. Efsaneye göre yılanların şahı, ölümsüz ve bilge “Şahmaran”dır. Şahmaran, yılanları ile birlikte mağarasında yaşayan güzel bir kadın olarak anlatılır. Yerin yedi kat altında yaşar, gövdesi yılan, başı...

Rekabet Hukuku Şubat 2022
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Online Satışlar
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile üretici ve toptancı seviyesindeki tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarındaki rekabetçi endişeler nedeniyle Rekabet Kurumu...

Rekabet Hukuku Ocak 2022
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son dönemde yayınlanan kararlarına bakıldığında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına ilişkin verilen kararların sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış olduğu gözlemlenir. Bu durum, Kurul kararlarına da yansıdığı üzere...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası

Avrupa Komisyonu, 2019 yılından bu yana Credit Suisse, UBS, Barclays, RBS ve HSBC’nin döviz spot ticaret (spot trading - Forex) piyasasındaki danışıklı davranışlarını soruşturuyordu. Komisyon, 02.12.2021 tarihli son basın açıklaması ile soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Hub and Spoke Kartelleri
Hukuk Postası
Hub and Spoke Kartelleri
Rekabet Hukuku Kasım 2021
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde...

Rekabet Hukuku Kasım 2021
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukuku Ekim 2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Hukuku Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Uygulamalarındaki Rekabet Hukuku Endişeleri
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Hukuku Eylül 2020
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Hukuk Postası
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Nihai ve Ara Kararları
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Hukuku Eylül 2019
Avrupa Komisyonu’nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Sahibinden.com Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları
Hukuk Postası
Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Trafik Sigortası Kararı
Hukuk Postası
Coty Kararı Işığında Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Booking.com Kararı
Hukuk Postası
Booking.com Kararı
Rekabet Hukuku Ocak 2017
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Azinlik Hisse Devirleri
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Rekabet Hukuku Ağustos 2015

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.