Rekabet Kurulu Banka ve Finansal Kuruluşlara Eksik Bilgi ve Belge Sundukları Gerekçesiyle Ceza Verdi

Kasım 2020 Ecem Süsoy Uygun
% 0

Giriş

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son zamanlarda yayınlanan kararlarında, teşebbüslerden talep edilen bilgi ve belgelerin hiç gönderilmemesi ya da eksik gönderilmesi nedeniyle para cezası verdiği görülmektedir. Bu kararlar[1] arasından en ilgi çekici olanı; Kurul’un, yürütülen bir önaraştırma[2] kapsamında banka ve finansal kuruluşlardan talep edilen bilgi ve belgelerin bazıları tarafından sağlanmamasını konu alan 02.07.2020 tarih ve 20-32/397-179 sayılı karar (“Karar”)[3] olmuştur. Söz konusu Karar, ilk bakışta banka ve finansal kuruluşlara kesilen yüksek miktarlı para cezası nedeniyle gündeme gelse de, Kurul’un etki prensibi ve ekonomik bütünlük kavramlarına yaklaşımı, yetkisi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin değerlendirmeleri açısından oldukça önemli hukuki tartışmaları da beraberinde getirmektedir.

Karar’ın Dayanağı Olan Kanuni Düzenleme

Kurul, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgiyi ilgili makamlar, teşebbüsler ya da teşebbüs birliklerinden isteyebilir. Yine aynı sebeple Kurul, yerinde incelemelerde teşebbüsler ya da teşebbüs birliklerinden belirli konularda yazılı veya sözlü açıklama isteyebilir. Aksi halde, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin c bendi uyarınca idari para cezası verilir.

Talep Edilen Bilgi ve Belgeler ile Teşebbüslerin Talebe Cevapları

Karar’ın temeli Kurul tarafından başlatılan önaraştırma kapsamında talep edilen bilgi ve belgelerin bazı teşebbüslerce sağlanmamasına dayanmaktadır. Söz konusu önaraştırma; Türkiye"de faaliyet gösteren banka ve finansal kuruluşların ve bunların temsilciliklerinin mevduat, kredi, döviz, tahvil, bono, hisse senedi ve aracılık hizmetlerine ilişkin faaliyetlerinde 4054 sayılı Kanun"u ihlal edip etmediklerinin tespit edilmesi amacıyla başlatılmıştır. Önaraştırma kapsamında Citibank A.Ş. (“Citibank”), Goldman Sachs TK Danışmanlık A.Ş. (“Goldman Sachs”), ING Bank A.Ş. (“ING), JPMorgan Chase Bank National Association Merkezi Colombus Ohio İstanbul Türkiye Şubesi (“JPMorgan”) ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin (“Garanti”) de yer aldığı teşebbüslerde yerinde incelemeler gerçekleştirilmiştir. Ardından, teşebbüslere iki adet bilgi talebi gönderilmiştir.

Talep edilen bilgilerden ilki; teşebbüs bünyesinde işlem gerçekleştirdiği tespit edilen traderların Bloomberg ve Reuters platformlarında belirli bir tarih aralığında yaptıkları tüm yazışmaların kayıtlarının sunulmasına ilişkindir. İkinci bilgi talebi ise teşebbüslerin ve bağlı bulundukları ana grupların ABD ve İngiltere’de istihdam edilen, Türk Lirası ile alım-satım işlemleri yapan traderlarının TL kotasyonlu işlem hacmi en çok olan ilk 10 traderının Bloomberg ve Reuters platformlarında belirli bir tarih aralığında yaptıkları yazışmaların sunulmasına ilişkindir.

JPMorgan, Citibank, Garanti ve ING çeşitli nedenler ileri sürülerek Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) talep ettiği söz konusu belgeleri sunamayacaklarını belirtmişlerdir. Öncelikle Goldman Sachs, Türkiye’de traderı ve döviz piyasasında faaliyet izni bulunmadığını belirtmekle birlikte Kanun’daki teşebbüs tanımından hareketle aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer aldığı teşebbüslerin yurtdışında istihdam edilen traderlarına ilişkin verileri sunamayacağını belirtmiştir. JPMorgan, Citibank, ING ve Garanti ise ilk bilgi talebini yanıtlamış ve kayıtlarını Kurum’a ulaştırmış; ancak ikinci bilgi talebine cevaben Kurum’a bilgi ve belge sunamayacaklarını belirtmişlerdir. Anılan teşebbüsler bu kapsamda Kurum’a çeşitli gerekçeler sunmuşlardır. Bunlar arasında; talep edilen bilgi ve belgelerin tüzel kişilikleri bünyesinde ve kontrolünde olmadığı, teşebbüslerin bunlara erişimlerinin de olmadığı, bilgi talebinin -ilgili usul kuralları dikkate alınmak kaydıyla- yurtdışında yerleşik teşebbüslere iletilmesi gerektiği, talebin kapsamının Kurum’un yetkisini aşar nitelikte olduğu, AB Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation “GDPR”) kuralları çerçevesinde ilgili bilgi ve belgelerin ana teşebbüsten istenmesi gerektiği gibi konular yer almaktadır.

Talep Edilen Bilgi ve Belgelere Erişilemediği ve Usulsüz Tebligat Yapıldığı İddiası

Kurul, tarafların yukarıda belirtilen açıklamalarına cevaben kapsamlı değerlendirmelerde bulunmuştur. Bunlardan ilki kendisine yöneltilen usulsüz tebligat iddiasının çürütülmesi olmuştur. Kurul, etki prensibi ve ekonomik bütünlük yaklaşımı ile birlikte Kurul uygulaması (Kurul’un Sendikasyon Kredileri kararı[4]) ile mehaz AB uygulaması göz önüne alındığında yapılan tebligatın usulüne uygun olduğunu, ana teşebbüse ulaştırılmak üzere iştirake yapılmış tebligatın hukuka uygun olduğunu değerlendirmiştir. Kurul ayrıca, Türk Ticaret Kanunu’nun şirketler topluluğu kuralları kapsamında da bir uygunluk değerlendirmesi yapmıştır. Bu doğrultuda, tacir sayılan hakim teşebbüsün basiretli davranma yükümlülüğü gerekçesiyle hakim teşebbüsün söz konusu bilgi talebinin iştirakleri aracılığıyla kendisine ulaşmadığının ya da konuyu bilmediğinin iddia edilemeyeceği çıkarımına varmıştır.

Bununla birlikte Kurul, tek teşebbüs yaklaşımı çerçevesinde iştirakin bir bilginin elinde bulunmadığını veya bilgiye erişimi olmadığını beyan etmesinin tek başına yaptırım uygulanmasını engellemeyeceği değerlendirmiştir. Avrupa Komisyonu ve ABD uygulamasına da atıflarda bulunularak, talep edilen verilerin bir başka ülkenin hukuk kurallarının ihlali nedeniyle sunulmaması argümanının haklı bir gerekçe olarak görülmediğini de eklemiştir.

Talep Edilen Bilgi ve Belgelerin GDPR Kuralları Nedeniyle Verilemeyeceği İddiası

Kurul, GDPR veya diğer ülke kanun ve düzenlemeleri ile uyumlu olmak ve aynı zamanda da yürütülen incelemeyi zorlaştırmayacak şekilde (ör. kişisel verileri gizleyen karartma/anonimleştirme makul karşılanmıştır) bilgi ve belge sunmaya çalışan teşebbüsler açısından endişe görmemiş, bu durumu 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin c bendi kapsamında değerlendirmemiştir. Ancak talep edilen bilgi ve belgeleri sırf GDPR ve ilgili hukuki düzenlemeleri ileri sürerek hiçbir şekilde iletmeyeceğini belirten teşebbüsler açısından aynı yaklaşımda bulunulamayacağı açıkça ifade edilmiştir.

Talebin Kapsamının Kurum’un Yetkisini Aşar Nitelikte Olduğu İddiası

Talep edilen chat yazışmalarının bir kısmının Türk Lirası dışındaki işlemlere de ilişkin olduğu ve bu durumun Türkiye pazarını etkilemediği böylece ilgili yazışmaların içeriğinin Kurum’un bilgi isteme yetkisi dışında olduğu iddia edilmiştir. Bunlara karşılık Kurul ise ilgili teşebbüslerin, bilgi talebinin kapsamının etki prensibi çerçevesinde esasen TL ile yapılmış işlemleri kapsadığına ilişkin bilgilendirildiği ve eğer ayrıştırılabiliyorsa ve bilgi talebi kapsamında istenen veriye halel getirmeden temin edilebilecek ise yalnızca TL ile yapılmış işlemleri kapsadığı konusunda bilgilendirildiklerini belirtmiştir.

İdari Para Cezasının Hesaplanmasına İlişkin Değerlendirme ve Verilen Ceza

Kurul, JPMorgan, Citibank, ING ve Garanti’nin mevduat bankası olmaları nedeniyle onları mali kurum olarak ele almış, cezaya konu cironun hesabını 2010/4 sayılı Tebliğ’e[5] göre yapmıştır. Goldman Sachs ise Türkiye’de danışmanlık şirketi olarak hizmet verdiğinden mali kurum olarak değerlendirmemiştir. Esasında Kurul, dosyaya konu alanlarda faaliyet gösteren ana teşebbüs Goldman Sachs International’ın taraf olarak belirlenmesinin daha doğru olduğunu değerlendirmekle birlikte bu konuda Türkiye sınırları dışında faaliyet gösteren bir mali kurumun Türkiye’den elde ettiği ciroya ilişkin kalemlerin hesaplanmasında pratikte bazı zorluklar bulunduğu ortaya koymuştur. Bu nedenle Goldman Sachs’ın, Para Cezalarına İlişkin Yönetmeliğin[6] 3. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi çerçevesinde belirlenen net satışlarının dikkate alınmasına karar verilmiştir.

Kurul; yürütülen önaraştırma kapsamında JPMorgan, Citibank, ING ve Garanti’den talep edilen bilgi ve belgelerin Kurum’a verilmemesi nedeniyle 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin (c) bendi uyarınca 2019 mali yılı sonunda oluşan gayri safi gelirlerinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası verilmesine, yine aynı nedenlere dayanarak Goldman Sachs’a ise idari para cezası alt sınırı üzerinden 31.903,00 TL para cezası verilmesine karar vermiştir. Ayrıca Kurul, talep edilen bilgilerin 16.07.2020 günü mesai saati bitimine kadar Kurum’a iletilmemesi halinde gecikilen her gün için 4054 sayılı Kanun’un 17. maddesi uyarınca idari para cezası (gayri safi gelirlerinin on binde beşi oranında) uygulanacağına karar vermiştir.

Sonuç

Kurul’un ilgili teşebbüslere verdiği para cezasına ek olarak Karar’da tartışılan konular rekabet hukuku uygulamaları açısından oldukça önemlidir. Kurul, tek teşebbüs yaklaşımı çerçevesinde iştirakin bir bilginin elinde bulunmadığını veya bilgiye erişimi olmadığını beyan etmesinin tek başına yaptırım uygulanmasını engellemeyeceği değerlendirmiştir. Yine ekonomik bütünlük kavramı doğrultusunda, ana teşebbüse ulaştırılmak üzere iştirake yapılmış tebligatın hukuka uygun olduğunu değerlendirmiştir. Ayrıca Karar, bilgi ve belge talebini kişisel verilerin korunması mevzuatı açısından da ele almıştır. Bu doğrultuda, teşebbüslerin veri paylaşımına ilişkin GDPR ya da ilgili yerel hukuk düzenlemelerine ilişkin endişelerini gideren önlemlerin alınması suretiyle veri sunmaları yürütülen incelemeyi zorlaştırmamak kaydıyla Kurul tarafından makul karşılanmıştır.

[1] Apex Kararı, S. 20-32/410-187, 02.07.2020, https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=b5cd5da7-0b56-4e7b-a8d6-8cb5da9d5d88 , Çerkezköy Kuyumculuk Kararı, S. 20-01/1-1, 02.01.2020, https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=53fafe39-7453-44e9-ab59-ec08263495d9 (Erişim tarihi: 11.11.2020).

[2] Kurul’un 17.01.2020 tarih ve 20-05/48-M sayılı kararı ile başlatılan önaraştırması.

[3] Bkz. https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=d2b439ee-f9fb-434d-9626-5142a09f11ed (Erişim tarihi: 11.11.2020).

[4] Karar, S. 17-39/636-276, 28.11.2017, https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=b8a26358-485b-4af7-9d42-dc40652899fb (Erişim tarihi: 11.11.2020).

[5] Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’in, “Mali kurumlarda cironun hesaplanması” başlıklı 9. Maddesi, https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/tebligler/2010-4-20200210100639796-pdf (Erişim tarihi: 11.11.2020).

[6] Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar ile Hakim Durumun kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik, https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/yonetmelikler/rekabeti-sinirlayici-anlasma-uyumlu-eylem-ve-kararlar-ile-hakim-durumun-kotuye-kullanilmasi-halinde-verilecek-para-cezalarina-iliskin-yonetmelik-20180219102616054.pdf (Erişim tarihi: 11.11.2020).

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (“FIFA”) 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, FIFA Konseyi tarafından FIFA Futbol Menajerliği Talimatı (“Talimat”) onaylanmıştır. Bu Talimat’ta futbol menajerlerinin hak kazandıkları ücrete üst sınır getirilmesi, lisans koşullarına sınav zorunluluğunun...

Rekabet Hukuku 30.09.2023
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler
Hukuk Postası
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ihlali, son zamanlarda revize edilen AB Dikey Grup Muafiyet Yönetmeliği (VBER) kapsamında hala açık ve ağır (hardcore) bir kısıtlama olarak kabul edilmekte olup, bu da söz konusu ihlal türünün diğer bazı dikey anlaşma türlerinin aksine TFEU (Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma)...


Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi

Rekabet hukukunda, özellikle birleşme ve devralma işlemleri bakımından teşebbüs kavramının doğru şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Ekonomik bütünlük kavramı, teşebbüslerin hangi ekonomik birimleri kapsadığını ortaya koyma amacı taşır. Ekonomik bütünlük ve aile bağları arasındaki ilişki ise özellikle...

Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk
Hukuk Postası
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle sıklıkla idari para cezası verdiği, yerinde incelemelere ilişkin hem Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) hem de teşebbüslerin hukuki ve teknik tedbirler aldığı bugünlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Hukuk Postası
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları

Bilişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesi ve internet kullanımının giderek artması sonucu ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tüketiciyle buluşmasında çevrimiçi reklamcılık önemli bir kaynak haline gelmiştir. Kullanıcı geçmişi, beğenileri gibi kullanıcıların internet üzerinde bıraktığı dijital ayak izleri aracılığıyla...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Seçici Dağıtım Sistemleri

Seçici dağıtım sistemleri, sağlayıcıların anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı...

Rekabet Hukuku 31.05.2023
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu

Hiç şüphesiz COVID 19 pandemisinden beri Rekabet Kurumu’nun en yoğun çalıştığı sektörlerin başında hızlı tüketim malları geliyor. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri perakendeciler hakkında başlayan soruşturmaların habercisi olan Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği (“HTM”) konusunda başlayan...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi
Hukuk Postası
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM” veya “Mahkeme”) 2020/67 E. 2022/139 K. sayılı 09.11.2022 tarihli kararında (“Karar”) ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“7246 sayılı Kanun”) bazı maddelerinin iptal edilmesi talep edilmiştir. Bu maddeler, 4054 sayılı...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar

Türk rekabet hukukunda, belirli birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması zorunludur. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 7. maddesi uyarınca Kurul, izne tabi birleşme ve devralma işlemlerini belirleme...

Rekabet Hukuku 31.03.2023
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu

Rekabet Kurulu (Kurul) geçtiğimiz yıllarda banka ve finansal kuruluşlar hakkında yürüttüğü bir önaraştırma kapsamında, kendilerinden talep edilen bilgileri zamanında veya hiç sağlamadıkları gerekçesiyle bazı bankalar hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kurul tarafından idari para cezasına...

Rekabet Hukuku 28.02.2023
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti

Dünyaca ünlü bir ticaret şirketi olan Amazon, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş platformunu işletir. Amazon, arka planda ticari kararları çoğunlukla ilgili pazar verilerinden beslenen otomatik sistemler tarafından yönlendirilen veri odaklı bir şirkettir. Bununla birlikte, Amazon’un bir platform olarak ikili bir rolü...

Rekabet Hukuku 31.01.2023
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi
Hukuk Postası
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en önemli araçların başında gelir. Bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılması, incelemelerden verimli sonuçlar elde edilebilmesi...

Rekabet Hukuku 31.10.2022
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"
Hukuk Postası
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"

Harese, ilginç bir Arapça kelime. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni büyük bir hırsla yer. Öyle ki yedikçe ağzı kanar, ama yemeyi bırakmaz. Dikenin tadına, kendi kanının tuzlu tadı karışır. Bu karışık tat onu adeta çılgına çevirir. Kanadıkça yer. Sonunda kan kaybından...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik sağlayıcısı Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (“Digiturk”), sıklıkla Rekabet Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikayetlere konu olur ve incelendiğinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) neredeyse her yıl Digiturk hakkında karar aldığı görülür. Söz konusu kararlara...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı
Hukuk Postası
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), çevrimiçi reklamcılık sektörüne ilişkin olarak Criteo SA’nın (“Criteo”) şikayeti üzerine başlatılan rekabet hukuku incelemesi çerçevesinde, Fransa pazarındaki rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) ile Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) tanınan teşebbüse ait dijital ortamlarda inceleme yetkisinin kapsamı genişletilirken, günümüzde teşebbüs çalışanları tarafından dijital verilerin silinmesi gerekçesiyle teşebbüse...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli
Hukuk Postası
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli

Türk rekabet hukuku bakımından görece yeni bir ihlal türü olan hub and spoke karteli, bir pazarda yatay düzeydeki faaliyetleri ile tedarikçi veya perakendeci seviyesinde rakip olan iki bağımsız teşebbüsün, üretim veya dağıtım zincirinin farklı bir seviyesinde faaliyet gösteren bir başka teşebbüs aracılığıyla...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı
Hukuk Postası
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı

Uzlaşma mekanizması, Türk rekabet hukuku uygulamasına henüz yeni girmiştir. İlgili mekanizma 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikle yürürlüğe konmuş olup, yalnızca iki yıldan az bir süredir uygulamadadır...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri

E-pazaryeri platformları, ekonomiden aldıkları pay ve büyüme hızlarındaki artış nedeniyle dünya üzerindeki birçok rekabet otoritesinin olduğu gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) da merceği altındadır. Kurum’un e-pazaryeri platformları hakkındaki inceleme sürecinin ilk adımı...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler

4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken işlemlere ilişkin...

Rekabet Hukuku Mart 2022
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı
Hukuk Postası
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit veya muafiyet tanınması talebini değerlendirdiği gerekçeli kararı yayınlandı...

Rekabet Hukuku Mart 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”

Bir Mezopotamya efsanesi olan Şahmaran’ın Tarsus’ta geçtiği varsayılır. Efsaneye göre yılanların şahı, ölümsüz ve bilge “Şahmaran”dır. Şahmaran, yılanları ile birlikte mağarasında yaşayan güzel bir kadın olarak anlatılır. Yerin yedi kat altında yaşar, gövdesi yılan, başı...

Rekabet Hukuku Şubat 2022
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Online Satışlar
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile üretici ve toptancı seviyesindeki tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarındaki rekabetçi endişeler nedeniyle Rekabet Kurumu...

Rekabet Hukuku Ocak 2022
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son dönemde yayınlanan kararlarına bakıldığında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına ilişkin verilen kararların sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış olduğu gözlemlenir. Bu durum, Kurul kararlarına da yansıdığı üzere...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası

Avrupa Komisyonu, 2019 yılından bu yana Credit Suisse, UBS, Barclays, RBS ve HSBC’nin döviz spot ticaret (spot trading - Forex) piyasasındaki danışıklı davranışlarını soruşturuyordu. Komisyon, 02.12.2021 tarihli son basın açıklaması ile soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Hub and Spoke Kartelleri
Hukuk Postası
Hub and Spoke Kartelleri
Rekabet Hukuku Kasım 2021
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde...

Rekabet Hukuku Kasım 2021
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukuku Ekim 2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Hukuku Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Uygulamalarındaki Rekabet Hukuku Endişeleri
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Hukuku Eylül 2020
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Hukuk Postası
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Nihai ve Ara Kararları
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Hukuku Eylül 2019
Avrupa Komisyonu’nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Sahibinden.com Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları
Hukuk Postası
Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Trafik Sigortası Kararı
Hukuk Postası
Coty Kararı Işığında Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Booking.com Kararı
Hukuk Postası
Booking.com Kararı
Rekabet Hukuku Ocak 2017
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Hukuk Postası
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Rekabet Hukuku Kasım 2016
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Azinlik Hisse Devirleri
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Rekabet Hukuku Ağustos 2015

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.