Rekabet Kurumu'nun Elektrik Dağıtım Sektöründeki Kararlarına İlişkin Genel Değerlendirme

Ağustos 2018 Mert Karamustafaoğlu
% 0

Giriş

Rekabet Kurumu’nun bir süredir dağıtım ve görevli tedarik şirketleri (“GTŞ”) hakkında yürüttüğü soruşturmalar tamamlanmaya başladı. Önce Akdeniz Elektrik kararı[1] (“CK kararı”) ile başlayan süreç, Enerjisa kararı[2] ile de devam etti. Yakın zamanda ise Gediz-Aydem hakkında yapılacak sözlü savunma toplantısının ardından Rekabet Kurumu’nun nihai kararını açıklaması bekleniyor.

Rekabet Kurumu’nun özellikle 2015 yılında biten Elektrik Toptan Satış ve Perakende Satış Sektör Araştırması’ndan (“Sektör Araştırması”)[3] sonra elektrik dağıtım ve tedarik pazarlarına ilişkin olarak daha aktif bir rol üstlendiği ve çeşitli soruşturmalar yürüttüğü görülüyordu.

Ancak CK ve Enerjisa kararları ile Rekabet Kurumu uzun süre konuşulacak bazı önemli tespitler yaptı ve bir süredir cevapsız kalan soruların cevabını verdi. Dağıtım şirketleri ve GTŞ’ler açısından büyük önem taşıyan kararlar neticesinde hem dağıtım hem de tedarik pazarı açısından Rekabet Kurumu’nun “kırmızı çizgileri” ilan edilmiş oldu. Böylelikle Rekabet Kurumu elektrik ticareti konusunda yeni kuralları belirlemiş oldu.

Elektrik Sektöründeki Rekabet Hukuku Soruşturmalarının Başlangıcı

2013 yılında tamamlanan dağıtım sektöründeki özelleştirmelerden hemen sonra bağımsız tedarik şirketlerinin faaliyetlerinin ve tüketicilerin sağlayıcı değiştirmesinin zorlaştırıldığı iddiaları gündeme geldi[4]. Rekabet Kurulu tarafından özelleştirmelerin yeni tamamlandığı ve ayrıştırma konusundaki çalışmaların yeni başladığı, iddiaların gerçekliği konusunda yeterli delil bulunmadığı ve yürütülen önaraştırmaların dağıtım şirketleri açısından “yeterince uyarıcı nitelikte” olduğu gerekçeleriyle bu iddialar reddedildi.

Özellikle 2014 yılında son dönemdeki soruşturmalarda ele alınan iddialarla çok benzer ihlal iddialarının Rekabet Kurumu önüne getirildiği ancak Kurul tarafından soruşturma açmak yerine 4054 sayılı Kanun’un 9/3. maddesi uyarınca görüş gönderilmekle yetinildiği görülmektedir[5]. Rekabet Kurumu özellikle Sektör Araştırmasında dağıtım şirketleri ve GTŞ’ler hakkında ayrıntılı tespitler ve çeşitli uyarılar yapmasına rağmen açık bir ihlal tespiti yapmamıştır. Bu nedenle Rekabet Kurumu Sektör Araştırmasında her ne kadar dağıtım şirketleri ve GTŞ’lerin faaliyetleri neticesinde tüketicilerin sağlayıcılarını değiştirmelerinin zorlaştırıldığı ve bağımsız tedarik şirketlerinin (“BTŞ”) faaliyetlerinin güçleştirildiğini belirtse de, soruşturma açmamıştır. Rekabet Kurumu’nun bu uygulaması o dönemde yoğun olarak eleştirilmiştir. Zira anılan iddialar elektrik sektöründeki liberalleşme sürecini derinden etkileyebilecek rekabet ihlalleri niteliğindedir. 2016 yılına gelindiğinde ise Rekabet Kurumu daha önceden soruşturma açmadığı ve görüş göndermekle yetindiği aynı iddialara ilişkin olarak bu defa soruşturma açmayı tercih etti.

CK ve Enerjisa Kararları ile Ele Alınan İddialar

Her iki kararda da ele alınan iddialar genel olarak hakim durumun kötüye kullanılması olarak nitelendirilebilir. Bu iddialar, rakip tedarikçilerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, serbest tüketicilerin BTŞ’lere geçiş süreçlerinin zorlaştırılması ve GTŞ’lerin lehine ayrımcılık yapılması olarak özetlenebilir. Özellikle gerekçeli kararı yayınlanan CK kararı üzerinden Rekabet Kurumu’nun bu eylemleri nasıl değerlendirdiği konusunda bazı tespitler yapmak mümkündür. Rekabet Kurumu’nun dağıtım şirketlerinin sahip oldukları stratejik bilgi niteliğindeki verileri GTŞ’lere açtığı, dağıtım şirketlerinin GTŞ’lere avantaj sağlamak amacıyla diğer tedarikçilerin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve perakende elektrik ticareti alanında dağıtım şirketi çalışanlarının kullanıldığı gibi hususları yoğun olarak incelediği görülür. Benzer şekilde BTŞ’lerden elektrik tedarik eden serbest tüketicilerinin sayaç okumalarının dağıtım şirketince eksik ya da yanlış yapıldığı ve BTŞ’lerin müşteri bilgilerinin dağıtım şirketleri tarafından GTŞ’lerle paylaşıldığı da anılan kararlarda ele alınan ihlal iddiaları arasındadır.

İlgili Pazar Tanımı ve Hakim Durum Tespiti

Rekabet Kurumu’nun anılan kararlarında özellikle perakende elektrik ticareti pazarı açısından daha önceki kararlarında yer alan ilgili pazar tanımlarından farklı bir tutum izlediği görülür. Rekabet Kurumu CK ve Enerjisa kararlarında çok daha dar pazar tanımları yaparak, dağıtım bölgelerinde faaliyet gösteren dağıtım şirketleri ile GTŞ’lerin hakim durumda olduklarını tespit etmiştir. Bu kapsamda doğal tekel niteliğinde olan elektrik dağıtımına ilişkin ilgili pazar “elektrik dağıtım hizmeti” olarak belirlenirken, bu faaliyete ilişkin coğrafi pazar dağıtım şirketlerinin görevli oldukları iller olarak belirlenmiştir.

Elektrik perakende satış faaliyetine ilişkin ilgili pazar ise çeşitli alt pazarlara ayrılırr[6].

Serbest Tüketici Limitinin Altında Kalan Tüketicilere Yapılan Elektrik Satışı Açısından: Anılan tüketicilerin sağlayıcılarını seçme hakkı olmadığı, bu nedenle GTŞ’den elektrik tedarik etmek durumunda olduğu dikkate alınmış ve anılan müşterilere tedarik faaliyeti ayrı bir ürün pazarı olarak tanımlanmıştır. Buna ilişkin coğrafi pazar da GTŞ’nin faaliyet alanı olan iller olarak belirlenmiştir.

Serbest Tüketici Limitinin Üstünde Kalan Tüketiciler Bakımından: İlgili pazar, sanayi, mesken ve ticarethane müşterilerinin farklı özellikler gösterdikleri için alt ayrımlara tabi tutulmuştur. Rekabet Kurumu tarafından anılan müşteri gruplarına ilişkin elektrik satışı faaliyetleri ayrı ilgili ürün pazarları olarak belirlenmiştir. Ayrıca sanayi grubu müşterileri bazında bir alt ayrım daha yapılarak, iletim hattından sisteme bağlı olanlar ile dağıtım hattından sisteme bağlanan müşteriler farklı ilgili ürün pazarları olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede perakende elektrik ticareti açısından serbest tüketiciler bakımından ilgili ürün pazarları şu şekildedir;

 • İletim seviyesinden sisteme bağlı olan sanayici müşterilere yapılan elektrik perakende satış pazarı,
 • Dağıtım seviyesinden sisteme bağlı olan sanayi müşterilerine yapılan elektrik perakende satış pazarı,
 • Ticarethane müşterilerine yapılan elektrik perakende satış pazarı,
 • Mesken müşterilerine yapılan elektrik perakende satış pazarı.

İlgili coğrafi pazarlar; iletim seviyesinden sisteme bağlı olan sanayici müşteriler için Türkiye, dağıtım seviyesinden sisteme bağlı olan sanayi müşteriler için GTŞ’nin sorumlu olduğu iller ve mesken müşterileri açısından da yine GTŞ’nin sorumlu olduğu alan olarak belirlenmiştir.

Belirtilmelidir ki CK kararında, bu zamana kadar Rekabet Kurumu kararlarında kolay rastlanmayan şekilde ayrıntılı pazar analizlerine dayanan, uzun bir ilgili ürün pazarı bölümü bulunmaktadır. Bu husus Rekabet Kurumu’nun ilgili pazar konusunda daha titiz davrandığı ve pazarı daha yoğun analiz ettiğinin bir göstergesi olarak görülebilir.

Dağıtım hizmetleri açısından dağıtım şirketlerinin görevli oldukları alanda hakim durumda olduğu tespit edilmiştir. Perakende elektrik satışı açısından da GTŞ’nin “dağıtım seviyesinden sisteme bağlı olan sanayici müşterilere yapılan elektrik perakende satış”, “ticarethane müşterilerine yapılan elektrik perakende satış” ve “mesken müşterilerine yapılan elektrik perakende satış” pazarlarında hakim durumda olduğu tespit edilmiştir. Hem CK hem de Enerjisa kararları açısından ilgili ürün pazarları ve hakim durum tespitleri aynıdır. Bu husus da Rekabet Kurumu’nun bu konudaki uygulamasının gelecekte de devam edeceğini gösterir.

İhlal Başlıkları

CK kararında Rekabet Kurumu tarafından 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi açısından incelenen davranışlar sıralanmıştır. Bunlar;

 1. Grup: Dağıtım şirketi bünyesindeki rekabete duyarlı bilgilerin, GTŞ’nin erişimine açılması ve GTŞ’ye rekabetçi avantaj sağlayacak dağıtım şirketi eylemleri.
 2. Dağıtım şirketinin elindeki rekabete duyarlı bilgilerin GTŞ’nin erişimine açılması ve bu yolla GTŞ’nin rekabet avantajı sağlaması.
 3. Dağıtım şirketinin BTŞ’lerin müşterilerine ilişkin olarak düzensiz ve hatalı sayaç okumaları.
 4. Grup: Serbest tüketicilerin tedarikçi değişim sürecinin zorlaştırılması ve geçiş maliyetlerinin artırılması yönündeki eylemler.

a) Portföye Katma Aşamasında

 • Tüketicilerin sözleşmesiz şekilde GTŞ portföyüne katılması.
 • Perakende satış sözleşmesi (abonelik sözleşmesi) ile ikili anlaşmanın aynı anda yapılması.
 • Tüketicilerin GTŞ ile ikili anlaşma yapmaya zorlanması.
 • GTŞ’nin serbest olmayan tüketicilerle ikili anlaşma imzalaması ve anılan tüketicileri serbest tüketici portföyüne geçirmesi.
 • GTŞ’nin ikili anlaşma yaptığı tüketicilerden tarihsiz şekilde tedarikçi değişimine ilişkin form alması.

b) Elektrik Tedariki Sırasında

 • GTŞ’nin serbest tüketicilere mevzuata aykırı şekilde kesme bildirimi yapması.
 • GTŞ’nin serbest tüketicilerin bazılarını kendi lehine olacak şekilde serbest olan ve olmayan portföyler arasında kaydırması.

c) Portföyden Ayrılma Aşamasında

 • Sözleşmelerdeki çeşitli hükümler ve uygulamalar yoluyla tedarikçi değişiminin zorlaştırılması.

Rekabet Kurumu’nun elde ettiği çeşitli delilleri yukarıda sıralanan davranışlar açısından değerlendirdiği görülür. Bu çerçevede özellikle dağıtım şirketi ile GTŞ arasında zaman zaman e-posta veya benzeri yollarla gerçekleşen rekabete duyarlı bilgilerin GTŞ’nin erişimine açılması ve dağıtım elemanlarının GTŞ’ler adına çeşitli faaliyetleri yürütmesi gibi elektrik sektöründeki ayrıştırma kuralları ile ilgili hususlar ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Bu kapsamda anılan kararda Rekabet Kurumu sektörel düzenlemeler ile rekabet hukuku kurallarının birlikte nasıl uygulanabileceğine ilişkin çeşitli açıklamalara yer vermiştir. Ayrıca kararda sık sık ayrıştırma kurallarına aykırı davranmanın değil, inceleme kapsamında ayrıştırma kurallarına aykırı davranılarak gerçekleştirilen hakim durumun kötüye kullanılması hallerinin araştırıldığı ifade edilmektedir. Böylelikle Rekabet Kurumu dağıtım şirketleri ile GTŞ arasındaki ayrıştırma kurallarının ihlali ile ilgili değil, bunun sonucunda ortaya çıkabilen hakim durumun kötüye kullanılması şeklindeki rekabet hukuku ihlallerini incelediğini vurgulamıştır.

Sonuç

Rekabet Kurumu CK ve Enerjisa kararlarında oybirliği ile ilgili bölgelerde faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin ve GTŞ’lerin hakim durumlarını kötüye kullandıkları için 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiklerini tespit etmiştir. Bu kapsamda hem dağıtım şirketleri hem de GTŞ’lerin ilgili ürün pazarlarında hakim durumda oldukları ve bunu kötüye kullandıkları tespiti önemlidir. Belirtilmelidir ki her iki karardaki ilgili pazar oldukça dar belirlenmiştir.

Anılan kararlar birçok açıdan elektrik sektöründe köklü değişiklikler doğuracak niteliktedir. Bu anlamda en önemli sonuçların serbest tüketicilere ilişkin tedarikçi değiştirme süreçleri açısından gözlemlenebileceği düşünülmektedir. Her ne kadar Rekabet Kurumu’nun da ifade ettiği üzere BTŞ’lerin faaliyetleri mevcut pazar şartları nedeniyle de ağırlaşmış ve GTŞ’lerin bölgelerine girmeleri zorlaşmış olsa da, tüketicilerin refahı açısından tedarikçi değişiminin önüne herhangi bir engel çıkarılmaması önemlidir. Ancak bu şart sağlanırsa güçlü ve rekabetçi bir perakende elektrik satışı pazarına ulaşmak mümkün olacaktır. Aksi takdirde elektrik sektöründe serbestleşmeden elde edilmesi gereken tüketici refahının sağlanması zorlaşacaktır.

[1] http://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=537b366a-8bd7-4821-8760-43592452b711 (Erişim Tarihi: 30.08.2018).

[2] http://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/enerjisa-enerji-a-s-istanbul-anadolu-yak-379de582dd9be81180e000505694b4c6 (Erişim Tarihi: 30.08.2018).

[3] Ayrıntılı bilgi için Rekabet Kurumu’nun Elektrik Toptan Satış ve Perakende Satış Sektör Araştırması http://www.rekabet.gov.tr/Dosya/sektor-raporlari/10-elektrik-toptan-sati, (Erişim Tarihi: 30.08.2018).

[4] Rekabet Kurulu’nun 6.11.2013 tarihli ve 13-62/857-365 sayılı “Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.” kararı; 6.11.2013 tarih, 13-62/856-364 sayılı “Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş” kararı, 29.1.2014 tarih ve 14-05/83-36 sayılı “Boğaziçi& Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.” kararı, http://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=ddd2a419-fe4c-40a4-830e-8ef7ab8b307f (Erişim Tarihi: 30.08.2018).

[5] Konu hakkındaki kararlar için bkz.; 22.10.2014 tarih, 14-42/761-337 sayılı AYEDAŞ Kararı http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%C3%A7eli+Kurul+Karar%C4%B1%2f14-42-761-337.pdf (Erişim Tarihi: 30.08.2018); 22.10.2014 tarih, 14-42/762-338 sayılı CLK Kararı http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%C3%A7eli+Kurul+Karar%C4%B1%2f14-42-762-338.pdf (Erişim Tarihi: 30.08.2018) ; 03.12.2014 tarih, 14-47/860-390 sayılı Gediz-Aydem Kararı http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%C3%A7eli+Kurul+Karar%C4%B1%2f14-47-860-390.pdf (Erişim Tarihi: 30.08.2018).

[6] Ayrıntılı bilgi için bkz., CK kararı, s.24 v.d.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (“FIFA”) 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, FIFA Konseyi tarafından FIFA Futbol Menajerliği Talimatı (“Talimat”) onaylanmıştır. Bu Talimat’ta futbol menajerlerinin hak kazandıkları ücrete üst sınır getirilmesi, lisans koşullarına sınav zorunluluğunun...

Rekabet Hukuku 30.09.2023
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler
Hukuk Postası
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ihlali, son zamanlarda revize edilen AB Dikey Grup Muafiyet Yönetmeliği (VBER) kapsamında hala açık ve ağır (hardcore) bir kısıtlama olarak kabul edilmekte olup, bu da söz konusu ihlal türünün diğer bazı dikey anlaşma türlerinin aksine TFEU (Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma)...


Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi

Rekabet hukukunda, özellikle birleşme ve devralma işlemleri bakımından teşebbüs kavramının doğru şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Ekonomik bütünlük kavramı, teşebbüslerin hangi ekonomik birimleri kapsadığını ortaya koyma amacı taşır. Ekonomik bütünlük ve aile bağları arasındaki ilişki ise özellikle...

Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk
Hukuk Postası
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle sıklıkla idari para cezası verdiği, yerinde incelemelere ilişkin hem Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) hem de teşebbüslerin hukuki ve teknik tedbirler aldığı bugünlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Hukuk Postası
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları

Bilişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesi ve internet kullanımının giderek artması sonucu ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tüketiciyle buluşmasında çevrimiçi reklamcılık önemli bir kaynak haline gelmiştir. Kullanıcı geçmişi, beğenileri gibi kullanıcıların internet üzerinde bıraktığı dijital ayak izleri aracılığıyla...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Seçici Dağıtım Sistemleri

Seçici dağıtım sistemleri, sağlayıcıların anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı...

Rekabet Hukuku 31.05.2023
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu

Hiç şüphesiz COVID 19 pandemisinden beri Rekabet Kurumu’nun en yoğun çalıştığı sektörlerin başında hızlı tüketim malları geliyor. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri perakendeciler hakkında başlayan soruşturmaların habercisi olan Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği (“HTM”) konusunda başlayan...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi
Hukuk Postası
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM” veya “Mahkeme”) 2020/67 E. 2022/139 K. sayılı 09.11.2022 tarihli kararında (“Karar”) ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“7246 sayılı Kanun”) bazı maddelerinin iptal edilmesi talep edilmiştir. Bu maddeler, 4054 sayılı...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar

Türk rekabet hukukunda, belirli birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması zorunludur. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 7. maddesi uyarınca Kurul, izne tabi birleşme ve devralma işlemlerini belirleme...

Rekabet Hukuku 31.03.2023
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu

Rekabet Kurulu (Kurul) geçtiğimiz yıllarda banka ve finansal kuruluşlar hakkında yürüttüğü bir önaraştırma kapsamında, kendilerinden talep edilen bilgileri zamanında veya hiç sağlamadıkları gerekçesiyle bazı bankalar hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kurul tarafından idari para cezasına...

Rekabet Hukuku 28.02.2023
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti

Dünyaca ünlü bir ticaret şirketi olan Amazon, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş platformunu işletir. Amazon, arka planda ticari kararları çoğunlukla ilgili pazar verilerinden beslenen otomatik sistemler tarafından yönlendirilen veri odaklı bir şirkettir. Bununla birlikte, Amazon’un bir platform olarak ikili bir rolü...

Rekabet Hukuku 31.01.2023
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi
Hukuk Postası
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en önemli araçların başında gelir. Bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılması, incelemelerden verimli sonuçlar elde edilebilmesi...

Rekabet Hukuku 31.10.2022
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"
Hukuk Postası
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"

Harese, ilginç bir Arapça kelime. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni büyük bir hırsla yer. Öyle ki yedikçe ağzı kanar, ama yemeyi bırakmaz. Dikenin tadına, kendi kanının tuzlu tadı karışır. Bu karışık tat onu adeta çılgına çevirir. Kanadıkça yer. Sonunda kan kaybından...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik sağlayıcısı Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (“Digiturk”), sıklıkla Rekabet Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikayetlere konu olur ve incelendiğinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) neredeyse her yıl Digiturk hakkında karar aldığı görülür. Söz konusu kararlara...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı
Hukuk Postası
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), çevrimiçi reklamcılık sektörüne ilişkin olarak Criteo SA’nın (“Criteo”) şikayeti üzerine başlatılan rekabet hukuku incelemesi çerçevesinde, Fransa pazarındaki rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) ile Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) tanınan teşebbüse ait dijital ortamlarda inceleme yetkisinin kapsamı genişletilirken, günümüzde teşebbüs çalışanları tarafından dijital verilerin silinmesi gerekçesiyle teşebbüse...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli
Hukuk Postası
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli

Türk rekabet hukuku bakımından görece yeni bir ihlal türü olan hub and spoke karteli, bir pazarda yatay düzeydeki faaliyetleri ile tedarikçi veya perakendeci seviyesinde rakip olan iki bağımsız teşebbüsün, üretim veya dağıtım zincirinin farklı bir seviyesinde faaliyet gösteren bir başka teşebbüs aracılığıyla...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı
Hukuk Postası
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı

Uzlaşma mekanizması, Türk rekabet hukuku uygulamasına henüz yeni girmiştir. İlgili mekanizma 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikle yürürlüğe konmuş olup, yalnızca iki yıldan az bir süredir uygulamadadır...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri

E-pazaryeri platformları, ekonomiden aldıkları pay ve büyüme hızlarındaki artış nedeniyle dünya üzerindeki birçok rekabet otoritesinin olduğu gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) da merceği altındadır. Kurum’un e-pazaryeri platformları hakkındaki inceleme sürecinin ilk adımı...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler

4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken işlemlere ilişkin...

Rekabet Hukuku Mart 2022
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı
Hukuk Postası
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit veya muafiyet tanınması talebini değerlendirdiği gerekçeli kararı yayınlandı...

Rekabet Hukuku Mart 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”

Bir Mezopotamya efsanesi olan Şahmaran’ın Tarsus’ta geçtiği varsayılır. Efsaneye göre yılanların şahı, ölümsüz ve bilge “Şahmaran”dır. Şahmaran, yılanları ile birlikte mağarasında yaşayan güzel bir kadın olarak anlatılır. Yerin yedi kat altında yaşar, gövdesi yılan, başı...

Rekabet Hukuku Şubat 2022
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Online Satışlar
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile üretici ve toptancı seviyesindeki tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarındaki rekabetçi endişeler nedeniyle Rekabet Kurumu...

Rekabet Hukuku Ocak 2022
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son dönemde yayınlanan kararlarına bakıldığında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına ilişkin verilen kararların sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış olduğu gözlemlenir. Bu durum, Kurul kararlarına da yansıdığı üzere...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası

Avrupa Komisyonu, 2019 yılından bu yana Credit Suisse, UBS, Barclays, RBS ve HSBC’nin döviz spot ticaret (spot trading - Forex) piyasasındaki danışıklı davranışlarını soruşturuyordu. Komisyon, 02.12.2021 tarihli son basın açıklaması ile soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Hub and Spoke Kartelleri
Hukuk Postası
Hub and Spoke Kartelleri
Rekabet Hukuku Kasım 2021
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde...

Rekabet Hukuku Kasım 2021
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukuku Ekim 2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Hukuku Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Uygulamalarındaki Rekabet Hukuku Endişeleri
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Hukuku Eylül 2020
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Hukuk Postası
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Nihai ve Ara Kararları
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Hukuku Eylül 2019
Avrupa Komisyonu’nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Sahibinden.com Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları
Hukuk Postası
Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Trafik Sigortası Kararı
Hukuk Postası
Coty Kararı Işığında Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Booking.com Kararı
Hukuk Postası
Booking.com Kararı
Rekabet Hukuku Ocak 2017
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Hukuk Postası
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Rekabet Hukuku Kasım 2016
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Azinlik Hisse Devirleri
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Rekabet Hukuku Ağustos 2015

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.