Rekabet Hukuku Açısından Elektrik Piyasasındaki Serbestleşme Süreci

Nisan 2015 Ecem Süsoy Uygun
% 0

Giriş

Elektrik piyasasına ilişkin mevzuat 2000’li yılların başlarında gelişmeye başlamıştır. Öncelikle, 20.02.2001 tarihinde 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (“4628 sayılı Kanun”) kabul edildi, ardından 4628 sayılı Kanun’un yerini 30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (“Elektrik Piyasası Kanunu”) aldı. Elektrik Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile 4628 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmadı ancak ismi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun olarak değiştirilerek, kısmi değişikliklere uğradı.

Yürürlüğe giren yeni mevzuat çerçevesinde, Türkiye elektrik piyasasında yeniden yapılandırma ve serbestleştirme sürecine girilerek, rekabetçi bir ortamın yaratılmasının hedeflendiği görülür. Rekabetçi bir elektrik piyasası tesisi sürecine ilişkin olarak Rekabet Kurumu (“Kurum”), Ocak 2015 tarihli Elektrik Toptan Satış ve Perakende Satış Piyasası Sektör Araştırma Raporu’nu (“Rapor”)[1] yayınladı. Bu Rapor’da detaylıca değerlendirilen konulardan biri de elektrik piyasasının serbestleşme sürecidir. Elektrik piyasasındaki serbestleşme süreci, Kurum’un yayınladığı Rapor ışığında bu makalede kısaca ele alınacaktır.

Elektrik Piyasalarının Serbestleşme Sürecine Genel Bakış

Elektrik Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile gerçekleşen değişiklikler sonucunda, Türkiye elektrik piyasasında serbest rekabet ortamının yaratılmasında yeni bir aşamaya geçildiğini söylemek mümkündür. Nitekim Elektrik Piyasası Kanunu’nun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin yapılmasının sağlanması olarak belirtilir.

Geçmişte; elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve perakende faaliyetleri dikey bütünleşik yapı halinde kamu mülkiyetindeydi. Elektrik piyasasında pazara girişi mümkün kılabilmek ve ayrıca tam rekabetin sağlandığı bir sektör yaratabilmek için söz konusu dikey bütünleşik tekel yapının bölünmesi gerekmiştir. Bölünmeden kastedilen, doğal tekel olarak kabul edilen iletim ve dağıtımın, üretim ve pazarlamadan ayrılmasıdır.

Serbest rekabete açılacak alanlarda rekabetin mümkün olabilmesi için; piyasaya giriş-çıkış koşulları, teşebbüslerin faydalandıkları ve/veya sundukları hizmetlere ilişkin tarifelerin belirlenmesi ve teşebbüslerin rekabete aykırı faaliyetlerinin engellenmesi önem taşır[2].

Rapor’da belirtildiği üzere, Türkiye elektrik piyasalarının serbestleşme sürecinin ilk aşamasını Türkiye Elektrik Kurumu’nun (“TEK”) bölünmesi süreciyle başlayan yeniden yapılanma dönemi oluşturmaktadır. TEK, üretim ve iletim piyasalarından sorumlu Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (“TEAŞ”) ve dağıtım piyasasından sorumlu olan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (“TEDAŞ”) olmak üzere ikiye bölünmüştür. Daha sonrasında TEAŞ da üç bağımsız kısma bölünmüştür.

4628 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 2001 yılından itibaren özel sektörün elektrik piyasasındaki yerini aldığı ve özelleştirmelerin ön plana çıktığı bir dönemin içine girilmiştir. 4628 sayılı Kanun’un devamı niteliğinde olarak, Elektrik Piyasası Kanunu’nda toptan satış piyasasına yönelik yeni düzenlemelerin ön plana çıktığı göz önünde bulundurularak, Rapor’da 2013 yılından itibaren iyi işleyen likit bir toptan satış piyasasının tesisine ilişkin bir dönemin başladığı belirtilir.

Serbestleşme Sürecinde Üretim Aşamasında Yaşanan Gelişmeler

Rapor’da, elektrik enerjisi üretimi büyük ölçekli yatırımlar gerektirmektedir. Bunun sonucu olarak, Türkiye elektrik piyasasının üretim aşamasında özel sektör yatırımları Yap İşlet-Yap İşlet Devret santrallerinin kurulması ile başlar. Bununla birlikte Rapor’da özel sektörün elektrik üretimindeki payının özelleştirmeler ile birlikte artacağı öngörülür.

Elektrik üretimindeki kaynak çeşitliliği, elektrik piyasasındaki rekabetçi bir yapı oluşmasına katkıda bulunur. Rapor’da tespit edildiği üzere, 2012 yılı Türkiye elektrik üretiminde doğal gaz santrallerinin payı %43,63’tür. Türkiye’nin elektrik üretim kaynakları içerisinde doğal gazın ağırlığı dikkate alındığında, elektrik ve doğal gaz piyasalarının serbestleşme sürecinin birbiri ile doğrudan etkileşim içinde bulunduğunu söylemek mümkündür. Ancak, Rapor’da yapılan tespit ışığında, mevcut durum ve 2017 yılı öngörüleri kapsamında, hidrolik kaynaklardan yapılan üretimin de Türkiye elektrik üretimi karakteristiği bakımından ön planda olduğu açıktır.

Serbestleşme Sürecinde Toptan Satış Piyasalarında Yaşanan Gelişmeler

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (“TETAŞ”), 4628 sayılı Kanun kapsamında Türkiye’nin ilk toptan satış şirketi olarak kurulmuştur ve Rapor’da da belirtildiği üzere rekabetçi piyasa hedefine yumuşak geçişi sağlama yükümlülüğünü üstlenmiştir.

TETAŞ, kamu tarafından imzalanmış uzun dönemli sözleşmelerden kaynaklanan mevcut enerji alım ve satım yükümlülüklerinden sorumludur. Kamu adına elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunan TETAŞ; Türkiye Elektrik Üretim A.Ş.’nin (“EÜAŞ”) Yap İşlet-Yap İşlet Devret-İşletme Hakkı Devri modelleri ile işletilen santrallerinden, ithalat kapsamında diğer ülkelerden ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (“PMUM”) tarafından işletilen Dengeleme Piyasasından elektrik enerjisi satın alır. Bu enerjiyi, elektrik dağıtım şirketlerine, görevli tedarik şirketlerine, iletim sistemine doğrudan bağlı müşterilerine, ihracat anlaşmaları kapsamında diğer ülkelere ve PMUM tarafından işletilen dengeleme piyasasına satar[3].

2011 tarihinde Gün Öncesi Piyasası sistemi oluşturularak Türkiye elektrik piyasası için en büyük adım atılmış ve olmuştur. Söz konusu piyasanın kurulması ile Türkiye elektrik piyasasına yeni bir dinamizm kazandırılmış, rekabete dayalı piyasa ruhu aşılanmıştır[4]. Gün Öncesi Piyasasına katılım zorunlu değildir, tüm lisans sahibi tüzel kişi katılımcılar Gün Öncesi Piyasasına Katılım Anlaşması’nı imzalayarak katılabilirler. Gün Öncesi Piyasası ile piyasa katılımcıları bir sonraki günün her bir saati için alış ve satış teklifleri verirler, arz ve talebin kesiştiği noktada ise Piyasa Takas Fiyat oluşur. Gün Öncesi Piyasası kapandıktan sonra gerçek zamanda arz ve talepte oluşan dengesizliği gidermeye yönelik gerçekleştirilen gerçek zamanlı dengeleme faaliyeti ise Dengeleme Güç Piyasası’na ait kurallar çerçevesinde yürütülmektedir.

Böylece, Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası’nın da etkisiyle Türkiye elektrik piyasa yapısında ikili anlaşmalara dayalı bir elektrik piyasası hedeflenir. Özel sektör tarafından yapılan ikili anlaşmalar halen düşük seviyelerdedir. Rapor’da bu orandaki artışın, likit bir toptan satış piyasasının tesisi sürecinin sebep ve sonucu olarak kabul edilmesi gerektiği ileri sürülür.

Toptan satış piyasasındaki önemli gelişmelerden bir tanesi de organize toptan elektrik piyasasının Elektrik Piyasası Kanunu’nda tanımlanmasıdır. Rapor’da belirtildiği üzere, organize toptan elektrik piyasasının tanımlanması ve enerji borsasının kurulması ile birlikte gün öncesi ve gün içi piyasalarının, dengeleme-yan hizmetler piyasasının, fiziksel ve türev piyasaların işlevsel hale getirilmesi, serbestleşme sürecinde büyük önem taşır. Son olarak, organize toptan elektrik piyasasının işletimini üstlenmek üzere Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin (“EPİAŞ”) kurulması hedeflenmiş ve 12.03.2015 tarihinde kurulmuştur. EPİAŞ’ın kuruluşu, iyi işleyen ve şeffaf bir enerji borsasının hayata geçirilmesi bakımından oldukça önemli bir adım olarak nitelendirilir.

Serbestleşme Sürecinde Perakende Satış Piyasasının Gelişimi

Perakende satış piyasasının serbestleştirilmesi ve rekabete açılması sürecinin en dikkat çekici aşamasının, şüphesiz olarak, geçmişte TEDAŞ’ın elinde bulunan elektrik dağıtım şirketlerinin, Ocak 2009 ile Temmuz 2013 tarihleri arasında özelleştirilmesi ve elektriğin dağıtımı ve perakende satışı faaliyetlerinin özel sektör tarafından yürütülmeye başlanması olduğu Rapor’da, belirtilir. Elektrik dağıtım şirketlerinin tümünün özel sektöre devri 2009-2013 yılları arasında tamamlanmıştır.

Elektrik piyasasının serbestleşmesi amacıyla atılan önemli adımlardan bir diğeri de serbest tüketici limitinin kademeli olarak düşürülmesidir. Rapor’da dikkatlere sunulan, Aralık 2011 - Ocak 2014 tarihleri arası döneme ilişkin olarak teorik ve fiili piyasa açıklık oranlarının (piyasanın rekabete açılma derecesini gösteren, serbest tüketici tüketimlerinin toplam tüketime bölünmesiyle hesaplanan oran) gelişimini gösteren grafik uyarınca, piyasadaki fiili serbestleşme düzeyinin, teorik serbestleşme düzeyinin çok altında olduğu ve serbest tüketici limitinin düşürülmesinin, tüketicilerin serbest tüketici hakkından fiilen yararlandığı ve perakende satış seviyesinde rekabetin tesis edildiği anlamına gelmediği görülür.

Türkiye elektrik piyasasının serbestleşmesiyle birlikte, tüketiciler tedarikçilerini istedikleri şekilde seçebilir, en kaliteli hizmeti sunan firmalarla serbestçe çalışmayı tercih edebilir hale gelmiştir. Ancak, Rapor’da sunulan bir grafikte, Temmuz 2013 - Nisan 2014 tarihleri arası döneme ilişkin olarak, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmeye başlanmasının ardından, serbest tüketici hakkını kullanarak anlaşma ile elektrik satın almaya başlayan tüketicilerin neredeyse tamamının görevli tedarik şirketinde kaldığı ve diğer tedarik şirketlerine geçiş yapmadığı görülmektedir. Bağımsız tedarik şirketlerinin payı; sanayi grubuna kıyasla ticarethane grubundaki tüketiciler bakımından daha fazla olup, meskenlerde ise ihmal edilebilir düzeydedir. Yine, sanayi ve mesken grubunda serbest tüketici limitinin üzerinde tüketime sahip bulunan tüketicilerin düzenlenen tarifelerden elektrik satın almaya çok büyük oranda devam ettiği anlaşılmaktadır.

Sonuç

Türkiye elektrik piyasasında gerçek rekabetin ortaya çıkabilmesi için piyasa modelinin her aşamasının iyi tasarlanması ve rekabetçi unsurların birbiri ile bağlantılı olması gerekir. 2000’li yıllardan itibaren Türkiye elektrik piyasasında serbestleşmenin temelleri atılmış ve elektrik piyasasında tek alıcı, tek satıcı modelinden, serbest ve rekabetçi bir elektrik piyasası modeline geçilmiştir. Kurum’un yayınladığı Rapor’da da Türkiye elektrik piyasasının serbestleşme sürecinin gerek mevzuat gerekse piyasa yapısı bakımından gelişimi, rekabete açılması ve mevcut durumu detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Kaynakça

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Rekabet Hukukunda Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yoğunlaşmaların Denetlenmesi
Hukuk Postası
Startup Yatırımlarına Rekabet Hukuku Denetimi
Hukuk Postası
Startup Yatırımlarına Rekabet Hukuku Denetimi

Türkiye'deki startup ekosistemi son yıllarda önemli bir büyüme göstermektedir. 2023'ün son çeyreğinde 81 girişim, toplamda yaklaşık 60 milyon dolar yatırım aldı. 2022-2023 üçüncü çeyrek dönemleri karşılaştırıldığında ise yatırım sayıları benzer seviyelerde kalsa da yatırım miktarları düşüş gösterdi...

Rekabet Hukuku 31.12.2023
Rekabet Kurulu’nun Perakende Sektöründeki Topla-Dağıt Karteli Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Perakende Sektöründeki Topla-Dağıt Karteli Kararı

Topla-dağıt (hub and spoke) karteli, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“4054 sayılı Kanun”) kapsamında açıkça tanımlanmayan ve düzenlenmeyen bir ihlal türüdür. Topla-dağıt kartelinin unsurları bakımından yabancı rekabet otoritelerinin, özellikle Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar...

Rekabet Hukuku 30.11.2023
Rekabet Kurulu’nun Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi ve Dolaylı Bilgi Değişimine Dair “Sunny” Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi ve Dolaylı Bilgi Değişimine Dair “Sunny” Kararı

Rekabet Kurulu (“Kurul”), Sunny Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Sunny”) hakkında verdiği kararla yeniden satış fiyatının tespitine yönelik kararlar dizisine bir yenisini daha ekledi. Kurul kararda Sunny’nin sağlayıcısı olduğu tüketici elektroniği ve küçük ev aletlerine yönelik yeniden satıcıların satış fiyatlarına müdahale...

Rekabet Hukuku 30.11.2023
Rekabet Kurulu’nun Kozmetik Sektörü Soruşturmaları
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Kozmetik Sektörü Soruşturmaları

Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) son dönemlerde hızlı tüketim malları, işgücü ve emek piyasası, ilaç ve çimento gibi son derece çeşitli sektörleri mercek altına aldığı görülmektedir. Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) Ekim ayında yayınlanan gerekçeli kararları incelendiğinde ise kozmetik sektöründe de yeniden satış...

Rekabet Hukuku 31.10.2023
Rekabet Hukukunda Reklam Kısıtlamaları; Hedeflememe ve Negatif Eşleme
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Reklam Kısıtlamaları; Hedeflememe ve Negatif Eşleme

Jules Verne, “Yeryüzünde her şeyin ömrü sınırlıdır, ilelebet var olacak bir şey insan elinden çıkamaz” der. Belki de değişim hepimizin hayatında değişmeyen tek kavram. İnsanlık iki büyük dünya savaşına ve sayısız kriz dönemine rağmen son yüzyılda büyük bir değişim ve dönüşüm içinde. Artık daha hızlı arabalar ve...

Rekabet Hukuku 31.10.2023
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (“FIFA”) 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, FIFA Konseyi tarafından FIFA Futbol Menajerliği Talimatı (“Talimat”) onaylanmıştır. Bu Talimat’ta futbol menajerlerinin hak kazandıkları ücrete üst sınır getirilmesi, lisans koşullarına sınav zorunluluğunun...

Rekabet Hukuku 30.09.2023
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler
Hukuk Postası
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ihlali, son zamanlarda revize edilen AB Dikey Grup Muafiyet Yönetmeliği (VBER) kapsamında hala açık ve ağır (hardcore) bir kısıtlama olarak kabul edilmekte olup, bu da söz konusu ihlal türünün diğer bazı dikey anlaşma türlerinin aksine TFEU (Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma)...


Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi

Rekabet hukukunda, özellikle birleşme ve devralma işlemleri bakımından teşebbüs kavramının doğru şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Ekonomik bütünlük kavramı, teşebbüslerin hangi ekonomik birimleri kapsadığını ortaya koyma amacı taşır. Ekonomik bütünlük ve aile bağları arasındaki ilişki ise özellikle...

Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk
Hukuk Postası
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle sıklıkla idari para cezası verdiği, yerinde incelemelere ilişkin hem Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) hem de teşebbüslerin hukuki ve teknik tedbirler aldığı bugünlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Hukuk Postası
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları

Bilişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesi ve internet kullanımının giderek artması sonucu ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tüketiciyle buluşmasında çevrimiçi reklamcılık önemli bir kaynak haline gelmiştir. Kullanıcı geçmişi, beğenileri gibi kullanıcıların internet üzerinde bıraktığı dijital ayak izleri aracılığıyla...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Seçici Dağıtım Sistemleri

Seçici dağıtım sistemleri, sağlayıcıların anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı...

Rekabet Hukuku 31.05.2023
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu

Hiç şüphesiz COVID 19 pandemisinden beri Rekabet Kurumu’nun en yoğun çalıştığı sektörlerin başında hızlı tüketim malları geliyor. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri perakendeciler hakkında başlayan soruşturmaların habercisi olan Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği (“HTM”) konusunda başlayan...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi
Hukuk Postası
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM” veya “Mahkeme”) 2020/67 E. 2022/139 K. sayılı 09.11.2022 tarihli kararında (“Karar”) ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“7246 sayılı Kanun”) bazı maddelerinin iptal edilmesi talep edilmiştir. Bu maddeler, 4054 sayılı...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar

Türk rekabet hukukunda, belirli birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması zorunludur. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 7. maddesi uyarınca Kurul, izne tabi birleşme ve devralma işlemlerini belirleme...

Rekabet Hukuku 31.03.2023
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu

Rekabet Kurulu (Kurul) geçtiğimiz yıllarda banka ve finansal kuruluşlar hakkında yürüttüğü bir önaraştırma kapsamında, kendilerinden talep edilen bilgileri zamanında veya hiç sağlamadıkları gerekçesiyle bazı bankalar hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kurul tarafından idari para cezasına...

Rekabet Hukuku 28.02.2023
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti

Dünyaca ünlü bir ticaret şirketi olan Amazon, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş platformunu işletir. Amazon, arka planda ticari kararları çoğunlukla ilgili pazar verilerinden beslenen otomatik sistemler tarafından yönlendirilen veri odaklı bir şirkettir. Bununla birlikte, Amazon’un bir platform olarak ikili bir rolü...

Rekabet Hukuku 31.01.2023
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi
Hukuk Postası
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en önemli araçların başında gelir. Bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılması, incelemelerden verimli sonuçlar elde edilebilmesi...

Rekabet Hukuku 31.10.2022
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"
Hukuk Postası
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"

Harese, ilginç bir Arapça kelime. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni büyük bir hırsla yer. Öyle ki yedikçe ağzı kanar, ama yemeyi bırakmaz. Dikenin tadına, kendi kanının tuzlu tadı karışır. Bu karışık tat onu adeta çılgına çevirir. Kanadıkça yer. Sonunda kan kaybından...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik sağlayıcısı Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (“Digiturk”), sıklıkla Rekabet Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikayetlere konu olur ve incelendiğinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) neredeyse her yıl Digiturk hakkında karar aldığı görülür. Söz konusu kararlara...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı
Hukuk Postası
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), çevrimiçi reklamcılık sektörüne ilişkin olarak Criteo SA’nın (“Criteo”) şikayeti üzerine başlatılan rekabet hukuku incelemesi çerçevesinde, Fransa pazarındaki rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) ile Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) tanınan teşebbüse ait dijital ortamlarda inceleme yetkisinin kapsamı genişletilirken, günümüzde teşebbüs çalışanları tarafından dijital verilerin silinmesi gerekçesiyle teşebbüse...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli
Hukuk Postası
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli

Türk rekabet hukuku bakımından görece yeni bir ihlal türü olan hub and spoke karteli, bir pazarda yatay düzeydeki faaliyetleri ile tedarikçi veya perakendeci seviyesinde rakip olan iki bağımsız teşebbüsün, üretim veya dağıtım zincirinin farklı bir seviyesinde faaliyet gösteren bir başka teşebbüs aracılığıyla...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı
Hukuk Postası
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı

Uzlaşma mekanizması, Türk rekabet hukuku uygulamasına henüz yeni girmiştir. İlgili mekanizma 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikle yürürlüğe konmuş olup, yalnızca iki yıldan az bir süredir uygulamadadır...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri

E-pazaryeri platformları, ekonomiden aldıkları pay ve büyüme hızlarındaki artış nedeniyle dünya üzerindeki birçok rekabet otoritesinin olduğu gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) da merceği altındadır. Kurum’un e-pazaryeri platformları hakkındaki inceleme sürecinin ilk adımı...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler

4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken işlemlere ilişkin...

Rekabet Hukuku Mart 2022
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı
Hukuk Postası
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit veya muafiyet tanınması talebini değerlendirdiği gerekçeli kararı yayınlandı...

Rekabet Hukuku Mart 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”

Bir Mezopotamya efsanesi olan Şahmaran’ın Tarsus’ta geçtiği varsayılır. Efsaneye göre yılanların şahı, ölümsüz ve bilge “Şahmaran”dır. Şahmaran, yılanları ile birlikte mağarasında yaşayan güzel bir kadın olarak anlatılır. Yerin yedi kat altında yaşar, gövdesi yılan, başı...

Rekabet Hukuku Şubat 2022
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Online Satışlar
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile üretici ve toptancı seviyesindeki tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarındaki rekabetçi endişeler nedeniyle Rekabet Kurumu...

Rekabet Hukuku Ocak 2022
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son dönemde yayınlanan kararlarına bakıldığında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına ilişkin verilen kararların sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış olduğu gözlemlenir. Bu durum, Kurul kararlarına da yansıdığı üzere...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası

Avrupa Komisyonu, 2019 yılından bu yana Credit Suisse, UBS, Barclays, RBS ve HSBC’nin döviz spot ticaret (spot trading - Forex) piyasasındaki danışıklı davranışlarını soruşturuyordu. Komisyon, 02.12.2021 tarihli son basın açıklaması ile soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Hub and Spoke Kartelleri
Hukuk Postası
Hub and Spoke Kartelleri
Rekabet Hukuku Kasım 2021
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde...

Rekabet Hukuku Kasım 2021
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukuku Ekim 2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Hukuku Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Uygulamalarındaki Rekabet Hukuku Endişeleri
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Hukuku Eylül 2020
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Hukuk Postası
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Nihai ve Ara Kararları
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Hukuku Eylül 2019
Avrupa Komisyonu’nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Sahibinden.com Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları
Hukuk Postası
Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Trafik Sigortası Kararı
Hukuk Postası
Coty Kararı Işığında Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Booking.com Kararı
Hukuk Postası
Booking.com Kararı
Rekabet Hukuku Ocak 2017
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Hukuk Postası
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Rekabet Hukuku Kasım 2016
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Azinlik Hisse Devirleri
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Rekabet Hukuku Ağustos 2015

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.