Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021

Aralık 2021
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın 9/7’nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 25.11.2021 tarihli ve 4861 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.11.2021 tarihli ve 31671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 25.11.2021 tarihli ve 4862 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.11.2021 tarihli ve 31671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin Olarak 22.07.2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 15.12.2021 tarihli ve 4921 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16.12.2021 tarihli ve 31691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 17.12.2021 tarihli ve 4925 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 18.12.2021 tarihli ve 31693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat  

 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/7) 20.11.2021 tarihli ve 31665 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik 25.11.2021 tarihli ve 31670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) 27.11.2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 24.11.2021 tarihli ve 7343 sayılı Kanun 30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik’in hükümleri 20.12.2021’de yürürlüğe girer.
 • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik’in hükümleri 20.12.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik’in hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik’in hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik’in hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik’in hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Kapsamında Müşterilerin ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik 01.12.2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.e) 01.12.2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ 01.12.2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.12.2021 tarihli ve 31677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik’in hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği 04.12.2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik’in hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar Yönetmeliği 04.12.2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 316) 10.12.2021 tarihli ve 31685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 16.12.2021 tarihli ve 31691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik’in hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ 16.12.2021 tarihli ve 31691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77nci Maddesine Göre 2022 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ 16.12.2021 tarihli ve 31691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ 17.12.2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/51) 17.12.2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği 18.12.2021 tarihli ve 31693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2021/1) 18.12.2021 tarihli ve 31693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Kurul, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin, birlik genel kurul toplantılarında üyelerin oy haklarının hesaplanması ve kullanılması çerçevesinde, birlik üyesi olan teşebbüsler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başta gelmek üzere ilgili üçüncü taraflar ile bazı bilgileri paylaşmasına menfi tespit belgesi verdi. (02.12.2021, 21-58/825-405)
 • Kurul, Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kurulan Risk Merkezince risk bilgilerinin finansal kuruluşlarla ve çeşitli üçüncü taraflarla paylaşılmasına yönelik uygulamada yapılan değişikliklere menfi tespit belgesi verdi. (08.12.2021, 21-59/845-416)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, T-Mobile Netherlands Holding B.V.’nin ortak kontrolünün, Warburg Pincus LLC ve Apax Partners LLP tarafından yönetilen veya bunlardan danışmanlık alan yatırım fonları tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (25.11.2021, 21-57/805-400)
 • Kurul, RAC Group Limited'in ortak kontrolünün Silver Lake Group, L.L.C.'nin bağlı şirketleri tarafından idare edilen fonlarca devralınması işlemine izin verdi. (25.11.2021, 21-57/804-399)
 • Kurul, Europcar Mobility Group S.A.’nın ortak kontrolünün Volkswagen AG, Trinity Investments DAC ve Pon Holdings B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.11.2021, 21-57/803-398)
 • Kurul, Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve 3S Kalıp Makine Aparat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrollerinin hisse devri yoluyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. iştiraki olan Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.11.2021, 21-57/802-397)
 • Kurul, halihazırda ortak kontrolüne sahip olduğu Merter (Turkey) B.V.'nin tek kontrolünün MRT Investment Holding 6 B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.11.2021, 21-57/800-396)
 • Kurul, Hera SAS’ın, Habsont Unlimited Company aracılığıyla Perrigo Company plc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.11.2021, 21-57/798-394)
 • Kurul, JSR Corporation’ın elastomer işkolu ile elastomer işkolunda faaliyette bulunan iştiraklerinin/bağlı kuruluşlarının tek kontrolünün ENEOS Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.11.2021, 21-57/797-393)
 • Kurul, Gülbahar Elektrik Üretim A.Ş.’nin tek kontrolünün Birleşim Yapı ve Endüstri Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.11.2021, 21-57/793-391)
 • Kurul, Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.11.2021, 21-57/792-390)
 • Kurul, Protel Hotelsoftware GmbH’nin ortak kontrolünün, Advent International Corporation tarafından yönetilen fonlar ve Eurazeo SE tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.11.2021, 21-57/787-388)
 • Kurul, Connect Ads DMCC üzerindeki tek kontrolün nihai olarak Aleph Group, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.11.2021, 21-57/786-387)
 • Kurul, Dassault Systèmes International SAS ve Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co., Ltd. tarafından ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (25.11.2021, 21-57/785-386)
 • Kurul, Mayen Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’nin tek kontrolünün Majorel Group Luxembourg S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.12.2021, 21-58/838-412)
 • Kurul, Turkuaz Kimya ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş. ile bağlı ortaklıklarının ortak kontrolünün Ravago Chemicals S.A. aracılığıyla Ravago S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.12.2021, 21-58/835-410)
 • Kurul, Prota Bilgisayar Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ’nin tek kontrolünün Arkance SAS tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.12.2021, 21-58/834-409)
 • Kurul, Sydney Airport Limited ve Sydney Airport Trust 1’in ortak kontrolünün; IFM Investors Pty Ltd ve Global Infrastructure Management LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.12.2021, 21-58/829-408)
 • Kurul, Valmet Oyj ile Neles Corporation’ın birleşmesi işlemine izin verdi. (02.12.2021, 21-58/827-406)
 • Kurul, Troy Corporation’ın Arxada AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.12.2021, 21-58/824-404)
 • Kurul, DP Eurasia N.V. üzerindeki tek kontrolün Jubilant FoodWorks Netherlands B.V. aracılığıyla Jubilant FoodWorks Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.12.2021, 21-58/820-402)
 • Kurul, Command Alkon şirketler grubu (Command Alkon Holdings, Inc., Command Alkon Original Dutch Holdings B.V. ve iştirakleri) üzerindeki ortak kontrolün dolaylı yoldan HeidelbergCement AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.12.2021, 21-58/818-401)
 • Kurul, Zooplus AG’nin nihai olarak EQT AB’nin tek kontrolünde bulunan 9BP24 S.à.r.l. ve nihai olarak Hellman & Friedman LLC’nin tek kontrolünde bulunan Zorro Holdings, L.P. tarafından devralınarak Zooplus AG üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (02.12.2021, 21-59/848-418)
 • Kurul, D.T.P Bilgi İşlem İletişim ve Tic. AŞ’nin tek kontrolünün Sovos Compliance, LLC aracılığıyla HgCapital LLP tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.12.2021, 21-59/840-413)
 • Kurul, Chayora Holdings Limited’ın ortak kontrolünün EdgeConneX Hold Co I (Cayman Islands) tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.12.2021, 21-59/839-411)
 • Kurul, Akua Group Su Ürünleri A.Ş.’deki bir kısım hissenin Ahmet SAGUN tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (16.12.2021, 21-61/877-BD)
 • Kurul, Beta-Pak Otomatik Paketleme Ambalaj Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ortak kontrolünün, PaketA Holding A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (16.12.2021, 21-61/876-BD)
 • Kurul, Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.’nin tek kontrolünün Ebebek Mağazacılık A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (16.12.2021, 21-61/867-BD)
 • Kurul, Daimler AG iştiraklerinin bünyesindeki kamyon ve otobüs iş kolunun Daimler Truck AG’ye ve nihai olarak Daimler Truck Holding AG'ye devredilmesi işlemine izin verdi. (16.12.2021, 21-61/879-425)
 • Kurul, Gaziantep Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme ve Yatırım A.Ş.’nin ortak kontrolünün Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş. ve Meridiam Eastern Europe SARL tarafından devralınması işlemine izin verdi. (16.12.2021, 21-61/8714-428)
 • Kurul, Bimed Tıp Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün ve Bimed Teknik Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ortak kontrolünün Rem Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (16.12.2021, 21-61/868-BD)
 • Kurul, Ultra Electronics Holdings plc’nin tek kontrolünün Cobham Ultra Acquisitions Limited aracılığıyla Cobham Group Holdings Limited tarafından ve nihai olarak Advent International Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (16.12.2021, 21-61/863-427)
 • Kurul, Meggitt PLC’nin tek kontrolünün Parker Hannifin Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (16.12.2021, 21-61/862-426)
 • Kurul, SteelSeries Group A/S'nin tek kontrolünün ve SteelSeries Group A/S'nin SteelSeries Holding II ApS unvanlı iştirakinde bulunan hisselerinin GN Audio A/S tarafından devralınması işlemine izin verdi. (16.12.2021, 21-61/860-424)
 • Kurul, Pharma Strategy Partners GmbH’nin tek kontrolünün Dawaa’a Restricted Ltd. aracılığıyla Abu Dhabi Developmental Holding Company P.J.S.C. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (16.12.2021, 21-61/858-422)
 • Kurul, Tapjoy Inc.’in tek kontrolünün nihai olarak ironSource Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (16.12.2021, 21-61/855-420)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25.11.2021 tarihli ve 10581 Sayılı Kararı 26.12.2021 tarihli ve 31671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11.11.2021 tarihli ve 10549 ve 10550 Sayılı Kararları 02.12.2021 tarihli ve 31677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02.12.2021 tarihli ve 10596, 10597 ve 10598 Sayılı Kararları 04.12.2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02.12.2021 tarihli ve 10594 Sayılı Kararı 07.12.2021 tarihli ve 31682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09.12.2021 tarihli ve 10606, 10607, 10610, 10612 ve 10613 Sayılı Kararları 14.12.2021 tarihli ve 31689 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16.12.2021 tarihli ve 10645-1, 10645-2 ve 10645-3 Sayılı Kararları 18.12.2021 tarihli ve 31693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.