Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

30.06.2023 Senem İmamoğlu
% 0

Milletlerarası Anlaşmalar

 • 2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Küçük ve Orta Ölçekli Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği’nin Yürürlüğe Konulmasına Dair 24.05.2023 tarihli ve 7297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.05.2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında 25.05.2023 tarihli ve 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.06.2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30.09.2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin 11.06.2023 tarihli ve 7314 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 11.06.2023 tarihli ve 32218 sayılı Resmi Gazete’de (Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.05.2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 01.06.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 25.05.2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26.05.2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Bankaların Net İstikrarlı Fonlama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik 26.05.2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.05.2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.05.2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sağlık Hizmet Sunumu Kapsamında Kullanılan Tıbbi Cihazların Teknik Servis Hizmetlerine Dair Yönetmelik 26.05.2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.05.2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.05.2023 tarihli ve 32203 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.05.2023 tarihli ve 32203 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 27.05.2023 tarihli ve 32203 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 27.05.2023 tarihli ve 32203 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.05.2023 tarihli ve 32203 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.05.2023 tarihli ve 32203 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İleri Tedavi Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği 27.05.2023 tarihli ve 32203 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/8) 29.05.2023 tarihli ve 32205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2023/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 29.05.2023 tarihli ve 32205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2017/9) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 29.05.2023 tarihli ve 32205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
 • Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Gerçek veya Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.06.2023 tarihli ve 32208 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Beşeri Tıbbi Ürünlerin Piyasa Kontrolü Yönetmeliği 01.06.2023 tarihli ve 32208 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ulusal Seri Serbest Bırakma Yönetmeliği 01.06.2023 tarihli ve 32208 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.06.2023 tarihli ve 32208 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/20) 01.06.2023 tarihli ve 32208 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.06.2023 tarihli ve 32210 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 03.05.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliği 06.06.2023 tarihli ve 32213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ’de (Tebliğ No:2019/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 08.06.2023 tarihli ve 32215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği 10.06.2023 tarihli ve 32217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İnternet Alan Adları Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 10.06.2023 tarihli ve 32217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik 13.06.2023 tarihli ve 32220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.06.2023 tarihli ve 32223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimi Hakkında Yönetmelik 16.06.2023 tarihli ve 32223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.’nin hisselerinin tamamının Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.05.2023, 23-20/401-136)
 • Kurul, Borusan Araç Pazarlama Tic. Ltd. Şti.’nin tek kontrolünün Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.05.2023, 23-20/392-135)
 • Kurul, Stablex Bilişim Teknoloji A.Ş.’nin tek kontrolünün Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.05.2023, 23-20/388-134)
 • Kurul, Diversey Holdings Ltd’nin tek kontrolünün Olympus Water Holdings IV, LP aracılığıyla Platinum Equity Group tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.05.2023, 23-20/385-133)
 • Kurul, Cybereason Inc.’in tek kontrolünün SoftBank Group Corp. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.05.2023)
 • Kurul, Cvent Holding Corp.un tek kontrolünün Capstone Borrower, Inc. aracılığıyla Blackstone Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.05.2023, 23-20/380-131)
 • Kurul, HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş. tarafından Asisguard Savunma San. Tic. A.Ş.’nin kontrolünün devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (11.05.2023, 23-21/425-BD)
 • Kurul, Joy Global S.A.C.’ın paylarının belli bir oranının devralınması suretiyle ortak kontrolünün Mitsui&Co. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (11.05.2023, 23-21/409-139)
 • Kurul, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 01.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen ihale doğrultusunda Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.’nin Antalya Havalimanı bünyesinde yeni imtiyaz döneminde sahip olacağı akaryakıt ikmal ve depolama tesislerinin inşası ve işletilmesi haklarının Potas Akdeniz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi’ne devredilmesi işlemine koşullu izin verdi. (12.05.2023, 23-22/426-142)
 • Kurul, Limak Doğalgaz Elektrik Üretim A.Ş.’nin tek kontrolünün, teşebbüs üzerinde halihazırda ortak kontrol sahibi Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18.05.2023, 23-23/435-148)
 • Kurul, M.B.İ.S. Bilgisayar Otomasyon Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Nagarro SE tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18.05.2023, 23-23/433-146)
 • Kurul, Univera Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve dolaylı olarak iştiraki Univis Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kontrolünün TURK Elektronik Para A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18.05.2023, 23-23/431-145)
 • Kurul, Heska Corporation’ın tek kontrolünün Antech Diagnostics, Inc aracılığıyla Mars, Incorporated tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18.05.2023, 23-23/428-143)
 • Kurul, Kale Kimya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Univar Solutions, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.05.2023, 23-24/459-158)
 • Kurul, Felda IFFCO Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün IFFCO Holdings Limited tarafından, hisselerinin tamamına sahip olduğu iştiraki IFFCO Singapore PTE Limited aracılığıyla devralınması işlemine izin verdi. (25.05.2023, 23-24/458-157)
 • Kurul, Sartonet Seperasyon Teknolojileri Anonim Şirketi’nin hisselerinin tamamının Sartorius Stedim Biotech GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.05.2023, 23-24/452-156)
 • Kurul, M.A. MedAlliance SA’nın tek kontrolünün Bayou Holdings Parent L.P. aracılığıyla dolaylı olarak Hellman & Friedman LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.05.2023, 23-24/451-155)
 • Kurul, Qualtrics International Inc.in tek kontrolünün dolaylı yoldan Silver Lake Group, L.L.C. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.05.2023, 23-24/444-152)
 • Kurul, Alışan Lojistik A.Ş.’nin tek kontrolünün PSA-BDP Turkey Supply Chain Solutions Pte. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.05.2023, 23-24/443-151)
 • Kurul, Calisen Limited ve Maple TopCo Limited'in dolaylı ortak kontrolünün; Calisen Midco I Limited aracılığıyla BlackRock Alternatives Management LLC, Ninteenth Investment Company LLC, The Goldman Sachs Group Inc. ve Equitix Holdings Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.05.2023, 23-24/442-150)
 • Kurul, Bivi1 Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çıra Elektrik Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çırağan2 Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eysan Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Göbeklitepe Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Narsi Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin tamamının Peninsula Enerji ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (01.06.2023, 23-25/483-BD)
 • Kurul, Indicor Equity LLC’ye ait olan şirketlerden, Compressor Controls LLC, Compressor Controls Corporation Middle East LLC, Compressor Controls Mauritius Ltd, Compressor Controls Pty. Ltd., Compressor Controls UK Limited, RI Marketing India Private Limited, Compressor Controls Southeast Asia LLC ve Compressor Controls PTE Holdings LLC şirketlerindeki tüm hisselerin Honeywell International Inc. tarafından doğrudan veya dolaylı olarak devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (01.06.2023, 23-25/473-BD)
 • Kurul, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’ye ait Bursa ili Osmangazi ilçesinde bulunan taşınmazların otomotiv satış ve servis hizmetleri yürütülmek üzere ARCA Grup Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.06.2023, 23-25/482-165)
 • Kurul, Leoni AG’nin tek kontrolünün L2-Beteiligungs GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.06.2023, 23-25/481-164)
 • Kurul, Jacobs Douwe Egberts TR’nin tek kontrolünün Jacobs Douwe Egberts International B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.06.2023, 23-25/477-161)
 • Kurul, Saudi Arabian Development Co Ltd ve Exel Investments Netherlands BV tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (01.06.2023, 23-25/462-159)
 • Kurul, Osmanlı Yapı 5 İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün Ebi Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (07.06.2023, 23-26/505-BD)
 • Kurul, PT.PATIMBAN International Car Terminal üzerindeki ortak kontrolün Toyota Tsusho Corporation, Toyofuji Shipping Co., Ltd., Nippon Yusen Kabushiki Kaisha ve Kamigumi Co., Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (07.06.2023, 23-26/502-172)
 • Kurul, Univar Solutions Inc.in ortak kontrolünün i) Apollo Management, L.P.nin bağlı kuruluşları tarafından yönetilen yatırım fonları ve ii) Platinum Falcon B 2018 RSC Limited aracılığıyla Abu Dhabi Investment Authority tarafından devralınması işlemine izin verdi. (07.06.2023, 23-26/496-171)
 • Kurul, Software Aktiengesellschaft’ın tek kontrolünün dolaylı olarak Silver Lake Group, L.L.C. tarafından kontrol edilen yatırım fonları ve/veya araçları tarafından devralınması işlemine izin verdi. (07.06.2023, 23-26/490-168)
 • Kurul, Scopely, Inc.’nin tek kontrolünün Saudi Electronic Gaming Holding Company tarafından devralınması işlemine izin verdi. (07.06.2023, 23-26/489-167)
 • Kurul, Michelin Grubu'nun bir iştiraki olan Spika SAS ile Forvia Grubu'nun bir iştiraki olan Faurecia Exhaust International tarafından ortak kontrol edilen Symbio SAS'ın belli bir orandaki hissesinin ve ortak kontrolünün PSA Automobiles SA aracılığıyla Stellantis N.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (07.06.2023, 23-26/484-166)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 18.05.2023 tarihli ve 11853, 11855 ve 11856 sayılı Kararları 21.05.2023 tarihli ve 32197 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 25.05.2023 tarihli ve 11866 sayılı Kararı 27.05.2023 tarihli ve 32203 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 08.06.2023 tarihli ve 11894 ve 11898 sayılı Kararları 09.06.2023 tarihli ve 32216 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 15.06.2023 tarihli ve 11906 sayılı Kararı 17.06.2023 tarihli ve 32224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.